id: pjacs2

Pomoc Białorusinom w Krakowie / Дапамога беларусам у Кракаве/ Помощь беларусам в Кракове/ Help for the Belarusians in Krakow

Pomoc Białorusinom w Krakowie / Дапамога беларусам у Кракаве/ Помощь беларусам в Кракове/ Help for the Belarusians in Krakow

Nasi użytkownicy założyli 1 166 207 zrzutek i zebrali 1 212 564 224 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[PL]

Jesteśmy białoruską diasporą w Krakowie. Od lata 2020 działamy na rzecz Białorusi oraz Białorusinów w Krakowie i Polsce. Represje wobec Białorusinów prowadzą do przymusowej emigracji. Starając się zachować życie, zdrowie i wolność, ludzie często opuszczają Białoruś bez środków do życia. 

Celem naszej działalności jest relokacja uchodźców do Krakowa, zapełnienie dla nich zakwaterowania, żywności i niezbędnych rzeczy. Również staramy się rozwijać naszą Społeczność, żeby Białorusini mieszkający w Krakowie czuli się dobrze, a Polacy i inne narodowości mogli poznawać nas i naszą kulturę.

Pieniądze z tej zrzutki pójdą na wynajem mieszkania, zakup produktów oraz niezbędnych rzeczy dla uchodźców oraz na rozwój naszej społeczności.


Wszystkie raporty i wydarzenia można śledzić na naszej stronie internetowej https://bialorusiniwkrakowie.pl/pl.


Dziękujemy bardzo! Zhyve Belarus!

----------------------------------------------------------------------------------------------


[BE]

Мы - дыяспара Беларусаў у Кракаве. З лета 2020 года мы працуем для Беларусі і беларусаў у Кракаве і Польшчы. Рэпрэсіі супраць беларусаў прыводзяць да вымушанай эміграцыі. Імкнучыся захаваць жыццё, здароўе і свабоду, людзі часта пакідаюць Беларусь без сродкаў да існавання.

Мэтай нашай дзейнасці з'яўляецца перасяленне бежанцаў у Кракаў, забеспячэнне іх жыллём, харчаваннем і неабходнымі рэчамі. Мы таксама iмкнемся развіваць наша Супольнасць, каб беларусы, якія жывуць у Кракаве, адчувалі сябе добра, а палякі і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў маглі даведацца нас і нашу культуру.

Грошы з гэтага збору пойдуць на арэнду кватэры, закуп тавараў і прадметаў першай неабходнасці для бежанцаў і развіццё нашай супольнасці.


За ўсімі справаздачамі і падзеямі можна сачыць на нашым сайце https://bialorusiniwkrakowie.pl/by.


Вялікі дзякуй! Жыве Беларусь!

----------------------------------------------------------------------------------------------


[RU]

Мы - диаспора Беларусов в Кракове. С лета 2020 года мы работаем для Беларуси и беларусов в Кракове и Польше. Репрессии против беларусов приводят к вынужденной эмиграции. Стремясь сохранить жизнь, здоровье и свободу, люди часто покидают Беларусь без средств к существованию.

Целью нашей деятельности является переселение беженцев в Краков, обеспечение их жильем, питанием и необходимыми вещами. Мы также стараемся развивать наше Сообщество, чтобы беларусы, живущие в Кракове, чувствовали себя хорошо, а поляки и представители других национальностей могли узнать нас и нашу культуру

Деньги с этого сбора пойдут на аренду квартиры, покупку товаров и предметов первой необходимости для беженцев и развитие нашего сообщества.


За всеми отчетами и событиями можно следить на нашем сайте https://bialorusiniwkrakowie.pl.


Большое спасибо! Жыве Беларусь!

----------------------------------------------------------------------------------------------


[EN]

We are the diaspora of Belarusians in Krakow. Since summer 2020, we have been working for Belarus and Belarusians in Krakow and Poland. Repressions against Belarusians lead to forced emigration. In an effort to preserve life, health and freedom, people often leave Belarus without a livelihood.

The aim of our activity is to resettle refugees to Krakow, provide them with housing, food and necessary things. We also try to develop our Community so that Belarusians living in Krakow feel good, and Poles and representatives of other nationalities can get to know us and our culture.

The money from this collection will go towards renting an apartment, buying goods and necessities for refugees and developing our community.


All reports and events can be followed on our website https://bialorusiniwkrakowie.pl.


Many thanks! Long live Belarus!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 114

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków