id: pk98ej

Rodzimowiercy na swoim – budowa chramu / Native Slavic Faith - building a temple

Rodzimowiercy na swoim – budowa chramu / Native Slavic Faith - building a temple

Nasi użytkownicy założyli 982 032 zrzutki i zebrali 1 004 564 495 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Projekt zmierzający do wybudowania świątyni

na zakupionej ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.


Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W ramach I etapu projektu „Rodzimowiercy na swoim - rodzimowiercza ziemia” 21 maja 2022 r. nabyliśmy ponad hektarowy teren w miejscowości Barchów. Spełnia on zdecydowaną większość przyjętych przez nas wymogów i umożliwia podjęcie starań o wybudowanie świątyni z prawdziwego zdarzenia. I tu w wkraczamy w II etap projektu, czyli pozyskania środków na organizację miejsca ofiarnego oraz budowę chramu zapewniającego nam godne warunki do sprawowania kultu.


W sumie mamy już przeszło 25 614 złotych.W gronie osób nam podobnych powstał projekt przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej zgodnej z zasadami starożytnych, słowiańskich przekazów. Przestrzeni mogącej stanowić nie tylko teren rekreacyjny dla całych rodzin, niosącej głębsze wartości edukacyjne, ale przede wszystkim przywracającej zapomniane dla większości polskiego społeczeństwa tradycje i wierzenia. Naszym marzeniem jest, by po wiekach na polskich ziemiach znów wzrastał poświęcony przodkom Święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą mogli czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych bóstw, których pamięć stanowi część naszego dziedzictwa. Być może z czasem powstanie tradycyjna słowiańska wioska, w której ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuliby się jak u siebie.
Podczas I etapu projektu Wasza ofiarność i nasza determinacja doprowadziła do zakupu działki. W tym czasie dowiedliśmy konsekwencji działania i swojej pełnej wiarygodności. Powoli, sukcesywnie dążyliśmy do celu, którego nie udałoby się osiągnąć bez Waszego zaufania i życzliwości. Widząc dotychczasowe postępy naszych starań, żywimy nadzieję, że podobną przychylność okażecie nam także podczas realizacji drugiego etapu projektu „Rodzimowiercy na swoim – budowa chramu”.


u088d7997960ddc6.pngTeren już mamy. Teraz chcemy o niego zadbać i właściwie zagospodarować. Nad przepływającym w granicy działki Liwcem planujemy miejsce ofiarne z paleniskiem, ławami i zadaszonymi, półotwartymi wiatami. W dalszej części podnoszącego się od strony rzeki terenu planujemy budowę świątyni, która służyć nam będzie przy mniej sprzyjającej aurze pogodowej. Stanie się również miejscem wieców i spotkań edukacyjno-kulturalnych (mamy już nawet wstępnie wytypowany projekt architektoniczny, który da się łatwo zaadaptować). Zwracając się o wsparcie tego projektu, nie prosimy o nic dla siebie. Pragniemy wybudować coś, co przez lata służyć będzie nam wszystkim. Wspierając ten projekt wspieracie rozwój miejsca, które już teraz należy do Was. Do wszystkich osób, którym szczególnie bliska jest rodzima, słowiańska wiara i kultura.


Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Twórzcie z nami rodzimowierczą historię! Nawet drobna kwota wpłacona przez wiele osób pozwoli nam zrobić krok naprzód. Pamiętajcie, że to co dziś przekażecie, wróci do Was jutro w formie publicznie dostępnego miejsca, z którego sami będziecie mogli korzystać.


WSPIERAM


Po więcej informacji zapraszamy na:

RODZIMOWIERCA.PL

FACEBOOK


W ciągu tygodnia od jej dokonania prześlij pod e-mail: rkp.org.pl(at)wp.pl dowód swojej wpłaty i odbierz nagrody. Przy wsparciu

50 PLN lub więcej

otrzymasz od nas smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

150 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

yb7p5y-caea19d2.pngyb7p5y-1c24681.png


600 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni).

1000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie niezależnie od terminu (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni podczas spotkań i świąt lub nie dłuższym niż 2 tygodnie po za terminami spotkań i świąt).

1500 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie).

2000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie), jak również zostaniesz uhonorowany jako darczyńca wpisem z imienia i nazwiska na planowanej honorowej tablicy pamięci.

Uwaga: w przypadku nagród wysyłanych za granice, dodatkowy koszt wysyłki pokrywa wspierający.


Zgodnie z aktualizacją regulaminu serwisu ZRZUTKA.PL z 24 stycznia 2020 roku, przedstawiamy przewidywany kosztorys wskazujący konkretne kwoty/wydatki, jakie mają zostać sfinansowane z zebranych środków:

  • 15 000 PLN - przygotowanie miejsca obrzędowego z paleniskiem, ławami i zasadzonymi, półotwartymi wiatami;
  • 160 000 PLN – orientacyjny (prognoza z 2021 r.) koszt budowy chramu, stan surowy zamknięty (w razie konieczności możliwość zwiększenia tej kwoty o środki zebrane bezpośrednio przez związek, poza serwisem zrzutka.pl);
  • 5 000 PLN – opłaty regulacyjne.


English below:

Project intending to build a temple on a bought land for religious purposes of native faith.


Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in its center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods. By completing the first stage of the project, on May 21st 2022 we bought a hectare of land in Barchów village. It fulfills set requirements and enables us to build a temple. Hereby we enter a second stage of the project which is a fundraise to build a temple and organize a worthy place to cultivate native faith.


Until now, we've gathered over 5 847 $ ( 25 614 zł).


In a group of friends there was born a concept of creating a terrain which accords with rules of ancient, slavic tales. A place that could serve not only as a recreation park for families that passes deeper educational values, but mainly - a place, that could restore traditions left far behind by most of Polish society. Our dream is to raise, after many centuries, a new Sacred Grove, dedicated to The Elders. To raise a temple, in which all the worshippers of Svantevit, Perun, Veles, Mokosha and countless other gods - could meet and praise, what is a vital part of our cultural legacy. Maybe someday, there will stand a traditional slavic village, where people, seeking contact with nature, would find their home.During stage 1 of this project your generosity and our determination led to buying property of land which proved our credibility by reaching that goal that could not be achieved without your trust and kindness. Seeing this progress of our commitment we hope that you will show the same support and trust during stage 2 of “Native Slavic Faith - building a temple” project.


u088d7997960ddc6.pngWe already have the area. Now we want to take care of it and develop it. We are planning a sacrificial place with a hearth, benches and roofed, half-open sheds above Liwiec river, which flows on the border of the plot. Further down the road we want to build a place of worship and for cultural meetings that will serve as a gathering place especially when weather conditions are not pleasant (we even have a simply selected architectural design that can be easily adapted). When asking for support for this project, we are asking for nothing for ourselves. We want to build something that will be for us all for many years to come. By supporting this project, you support the development of the place that already belongs to you. To all people that are close to native Slavic faith and culture.


We really do need your support. Let's make our Neopagan History! Even the smallest amount of money, given by many, will help us in making a big step forward. And please remember - everything you give today, will meet you tomorrow in a form of commonly available place, that you too will be able to use.


Support this project


More information on pages:

RODZIMOWIERCA.PL (link to the project donations are possible through PayPal)

FACEBOOK


Within one week, you should send your proof of payment to rkp.org.pl(at)wp.pl and collect your prize.

With your support:

yb7p5y-caea19d2.pngyb7p5y-1c24681.png


600zł (150$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days).


1000zł (250$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property regardless of the date (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days during meetings and festivals or no longer than 2 weeks beyond the dates of meetings and festivals).


1500zł (375$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks).


2000zł (500$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks), as well as you shall be honored as a donor with the entry of your name on the memory array.

Note: If the prize is sent abroad (outside the territory of Poland), the additional cost of shipping is covered by the donor.


In line with January 24th 2020 update of terms of use of ZRZUTKA.PL fundraising website, we hereby present an estimate for coming goals that will be financed from collected donations:

  • 15 000 PLN (3 522 USD) - preparation of ritual and celebration place with fireplace, benches and sheds
  • 160 000 PLN (37 568 USD) - an estimate cost of building a temple (2021 forecast) Structure shell closed (Should it be necessary, the financial pool can be increased by financial donations coming directly and not through zrzutka.pl service)
  • 5 000 PLN (1174 USD) - regulation and legal feesLokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 111

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
MM
Mariusz Małek
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
OM
Olga
100 zł
PN
Pawel
100 zł
SM
Sara
20 zł
Danuta Łobodziec
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków