Polityka prywatności serwisu zrzutka.pl

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Zrzutka zbiera i przechowuje dane osobowe, a także w jaki sposób z tych danych korzysta
 1. Definicje
  1. Administrator – Zrzutka.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz identyfikator internetowy.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem zrzutka.pl.
  6. Użytkownik – korzystający z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.
 2. Obowiązki instytucji obowiązanej

  Zrzutka.pl sp. z o.o. jako krajowa instytucja płatnicza, stanowi instytucję obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „ustawa AML”). Zrzutka.pl sp. z o.o. na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 34 ust. 1 ustawy AML przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządza ich kopie. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wskazanych w ustawie AML, a w szczególności obowiązku przekazywania informacji oraz zawiadomień właściwym organom na ich żądanie lub z inicjatywy Spółki w przypadku stwierdzenia przez nią podejrzenia popełnienia przestępstwa, w tym przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Spółka zobowiązana jest do przechowywania zachowanych danych związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat od zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.

 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
  1. Korzystanie z serwisu
   1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących wspierającymi lub organizującymi zrzutki, nie są przetwarzane przez Administratora. Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i nie będące danymi osobowymi są używane przez Zrzutkę jedynie do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony. O tym, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) możesz przeczytać w sekcji niżej.
  2. Rejestracja w serwisie
   1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
    2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
    3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;
    4. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora;
    5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
    6. w celu prowadzenia weryfikacji prawdziwości opisu Zrzutek.
   3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  3. Tworzenie i wspieranie zrzutek
   1. Organizowanie w Serwisie Zrzutek przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia zrzutki, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości utworzenia zrzutki. Podanie pewnych danych osobowych jest wymagane także w przypadkach określonych szczegółowo w Regulaminie, np. w celu dodatkowej weryfikacji tożsamości danej osoby.
   2. Dane dotyczące zdrowia, które są przetwarzane w celu weryfikacji prawdziwości zrzutek w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, Administrator przetwarza na podstawie zgody osoby, która zgodnie z obowiązującym prawem może takiej zgody udzielić.
   3. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem zrzutki – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej Administrator może także przekazywać dane osób wspierających zrzutki organizatorom poszczególnych zrzutek;
    2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu sposobu korzystania z konta i aktywności Użytkowników i w celu doskonalenia stosowanych funkcji;
    4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;
    5. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora,
    6. w celu weryfikacji prawdziwości celu, na jaki została utworzona dana zrzutka – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące zdrowia osób organizujących zrzutki lub osób, na rzecz których zrzutki są organizowane. W tym drugim przypadku zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia są niekiedy odbierane od rodziców lub opiekunów prawnych takich osób. Przekazanie nam danych dotyczących zdrowia nie jest wymagane aby zorganizować jedną zrzutkę, podczas której dana osoba zbierze mniej niż 20 000,00 zł lub kilka zrzutek, podczas których dana osoba zbierze mniej niż 50 000,00 zł. Jeżeli chcesz zorganizować zrzutkę promowaną lub chcesz, aby Twoja zrzutka miała status „zweryfikowanej”, to także możemy poprosić o przekazanie nam danych dotyczących zdrowia. W takiej sytuacji prosimy osobę, która zgodnie z obowiązującym prawem może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas takich danych, o jej wyrażenie. Opierając się na tym celu, Operator może również kontaktować się z podmiotami widniejącymi jako wystawcy dokumentów przesyłanych przez Organizatora w ramach procedur weryfikacyjnych opisanych w rozdz. XIII regulaminu Zrzutka.pl, ujawniając im dane Organizatora zrzutki, do której zostały wysłane dokumenty i inne dane zawarte w tych dokumentach.
  4. Formularz kontaktowy
   1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail . Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
    2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
 4. Marketing
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
   2. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania.
 5. Portale społecznościowe
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu marki Zrzutka.pl oraz utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  2. Administrator korzysta w celach marketingowych z narzędzi dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Administrator zaimplementował usługę Pixel Facebooka na Serwisie w celu spersonalizowania reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników odwiedzających Serwis. Użytkownik organizujący w Serwisie zrzutkę również może zaimplementować swój własny Pixel Facebooka aby za pomocą funkcji Pixel Facebooka otrzymywać automatycznie gromadzone informacje o sposobach korzystania z serwisu, dzięki czemu będzie mógł śledzić i analizować efekty działań promocyjnych. Informacje pozyskane w tej drodze co do zasady są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
  3. Informacje zebrane w ramach Pixel Facebooka mają charakter anonimowy i nie umożliwiają identyfikacji konkretnych Użytkowników. Administrator otrzymuje jedynie dane dotyczące działań podjętych przez Użytkownika w zakresie Serwisu. Zaznacza się, że Facebook może łączyć wskazane informacje z innymi informacjami dotyczącymi Użytkownika zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać je dla własnych celów. Tego rodzaju działania podejmowane przez serwis Facebook są w pełni niezależne od Administratora. Administrator zaleca zapoznanie się w tym zakresie z treścią polityki prywatności Facebooka.
  4. Serwis zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Linkedin). Wskazane podmioty mogą stosować odmienne rozwiązania prawne w zakresie polityki prywatności. Łącza umożliwiają Użytkownikom zapoznanie się z ich treścią i uzyskanie dodatkowych informacji.
  5. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza zawarte są w ramach Serwisu, a które nie są własnością Administratora, ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, w tym do obowiązujących w stosunku do Użytkowników zasad ochrony poufności informacji.
 6. Karty wpłatnicze
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania usługi karty wpłatniczej.
  2. Dane Użytkowników są przekazywane przez Administratora do DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul.Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP:5260204110, która przetwarza te dane w celu doręczenia Użytkownikowi zamówionej karty wpłatniczej.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez DPD Polska sp. z o.o. odbywa się na zasadach opisanych pod wskazanym adresem https://www.dpd.com/pl/pl/o-dpd/ochrona-danych-osobowych/.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi. Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo i nie będą przetwarzane w innych celach (np. marketingowych).
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Uprawnienia użytkownika
  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
   2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;
   3. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
   • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Zrzutka.pl sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław;
   • drogą e-mailową na adres: ,
   • w niektórych przypadkach (np. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych) poprzez dedykowane funkcje w profilu Użytkownika w Serwisie.
  3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
   • z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt. 7.1. chce skorzystać osoba składająca wniosek;
   • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera);
   • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).
  4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
  5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w pkt. 7.2.- listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.
 9. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych
  1. W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawniamy dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzystamy:
   • Przelewy24.pl – w celu realizacji wypłat Użytkowników Zrzutki,
   • PayU – w celu obsługi płatności Użytkowników Zrzutki,
   • Adwords oraz Facebook – w celu dopasowania reklam i działań remarketingowych do konkretnych obecnych użytkowników Zrzutki,
   • Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej Zrzutki,
  2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
  3. Dane osobowe Wspierających mogą zostać przekazane Organizatorowi zrzutki w celu umożliwienia mu wypełnienia obowiązków umownych lub podatkowych (np. rozliczenia otrzymanych darowizn).
  4. Dane osobowe Organizatora i inne dane widoczne w dokumentach przesyłanych przez Organizatorów w ramach procedur weryfikacyjnych opisanych w rozdz. XIII regulaminu Zrzutka.pl mogą zostać ujawnione podmiotom widniejącym jako wystawcy takich dokumentów w celu potwierdzenia ich wiarygodności.
  5. Zgodnie z art. 20 RODO Organizator ma możliwość bezpośredniego pobrania oraz bezpośredniego przesłania danych dostępnych w panelu Organizatora innemu administratorowi za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API), przy czym Organizator zobowiązuje się do realizacji swojego prawa do przenoszenia danych bez uszczerbku dla praw innych osób. Administrator odpowiadający na żądanie przeniesienia danych – na warunkach określonych w art. 20 RODO – nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie dokonywane przez Organizatora, lub przez innego administratora otrzymującego dane osobowe.
  6. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
  7. Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.
 10. Przekazywanie danych poza EOG
  1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 11. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
  1. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 12. Dane kontaktowe
  Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail lub adres korespondencyjny: Zrzutka.pl sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław. Możesz również napisać do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pani Oliwii Salachny na adres .
 13. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

  Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

  Data wejścia w życie: 28 stycznia 2022 roku.