id: r32xan

MICUŁA wydaje płytę! / MICULA's LP album!

MICUŁA wydaje płytę! / MICULA's LP album!

6 820 zł 
z 40 000
17%
52 dni do końca
51 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności1

 • Trwa postprodukcja videoklipu do utworu Rojava w realizacji Sióstr Bui, premiera we wrześniu =) Stay tuned!

  My new music video Rojava is being edited now by Bui Film. Premiere on September.

  Foty Miśka Kuczyńska

  z602d89586cc9e64.jpegca85f722b16eec5c.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Cześć! (english below)


W 2020 roku mimo przeprowadzki, pandemii i wielu innych przeszkód udało mi się napisać i wydać kilka piosenek, które weszły na platformy streamingowe (spotify, tidal, apple music, itd.) w 2021 roku! Dzięki wsparciu wielu osób udało mi się również wyprodukować 4 teledyski, by dać utworom odpowiednią oprawę wizualną. Wszystkie teledyski wyprodukowałam sama, jeden nawet sama wyreżyserowałam. Jak się domyślacie - bez wsparcia wytwórni zamiast pracować tydzień nad jednym klipem pracowałam nad każdym z nich kilka miesięcy, po godzinach, kombinując, żeby brak budżetu nie odbijał się na ich jakości. W tej chwili na moich kanałach znajdziecie 6 singli i 3 teledyski! I kiedy właśnie trwa postprodukcja najnowszego teledysku ja robię plany i wiem, że nareszcie przyszła pora na całą płytę - kompletny Long Play - opracowany jako spójna całość z zupełnie nową jakością. Producentką płyty będzie Martyna Kubicz, znana jako MIN t.

Wiem, że to nie są łatwe czasy, sama angażuję się w bardzo wiele (niekiedy zbyt wiele - w sensie zatracania się i nie dbania o własne podstawowe potrzeby) działań społecznych. Jak wspomniałam uprawiam artaktywizm, organizuję i produkuję działania charytatywne, performanse społecznego oporu, tworzę kulturę offową dotykającą wielu problemów związanych z prawami kobiet, prawami osób LGBTQIA+, związaną z wszelkiego rodzaju wykluczeniem, przemocą systemową i nieszanowaniem praw człowieka.

Chcę dać Wam swoją muzykę i swoją wizję świata w teledyskach. I nie siedziałam dotąd z założonymi rękami (z tym, że własnoręczne wydanie 6 singli i 4 klipów zajęło mi ponad dwa lata). Miałam kieszonkowe z Patronite, łącznie w ciągu 2 lat otrzymałam 15 tys. złotych, co było dla mnie sporym wsparciem, jednak przynajmniej drugie tyle zainwestowałam sama. Zobaczcie, co dotychczas udało mi się zrobić:


Hi!

In 2020, despite a move, a pandemic and several other disasters, I managed to write and release several songs that entered the streaming platforms (spotify, tidal, apple music, etc.) in 2021! Thanks to the support of many people, I also managed to produce 4 music videos to give the songs the right visuals. I produced all the music videos myself, and even directed one myself. As you can guess - without the support of a record label, instead of working for a week on one video, I worked on each of them for several months, after hours, combining so that the lack of budget would not reflect on their quality. At the moment you can find 6 singles and 3 music videos on my channels! And while the post-production of the latest music video is just underway I'm making plans, and I know that the time has finally come for the whole album - a complete Long Play - developed as a coherent whole with a completely new quality. The producer of the album will be Martyna Kubicz, known as MIN t. 

I know that these are not easy times, I myself engage in a great deal (sometimes too much - in the sense of losing myself and not taking care of my own basic needs) of social activities. As I mentioned, I practice art activism, organize and produce charitable activities, social resistance performances, create off culture touching on many issues related to women's rights, LGBTQIA+ rights, related to all kinds of exclusion, systemic violence and disrespect for human rights. 

I want to give you my music and my vision of the world in videos. And I haven't sat back so far (except that it took me more than two years to release 6 singles and 4 videos on my own). I've had pocket money from Patronite, a total of 15K in 2 years, which has been a lot of support for me, but I've invested at least the other half on my own. See what I have managed to do so far:


Premiera teledysku Rojava autoorstwa Sióstr Bui:

Brand new music video Rojava by Bui Sisters:
Miasto na W, czyli mój debiutancki teledysk z wątkiem queerowym 🦄 o poczuciu wyobcowania i poszukiwaniu własnego miejsca.

City that starts with W, which is my debut music video with a queer theme 🦄 about feeling alienated and searching for your own place.


Organic Love, czyli mój debiut reżyserski, w którym wykonawczynie_cy reprezentują niemal wszystkie litery akronimu LGBTQ+ 🌈 i celebrują swoją tożsamość płciową i seksualną w homofobicznej Polsce podczas Pride Month 2021.

Organic Love, which is my directorial debut in which the performers represent almost all letters of the LGBTQ+ acronym 🌈 and celebrate their gender and sexual identities in homophobic Poland during Pride Month 2021.


What A Nice End, czyli opowieść o nieuchronnym upadku świata, jaki znamy. O potrzebie narracji ekofeministycznych i antykapitalistycznych. Od tego klipu zdecydowałam, że jako artystka chcę pracować głównie z kobietami i osobami z doświadczeniem kobiecości.

What A Nice End, a story about the inevitable collapse of the world as we know it. About the need for ecofeminist and anti-capitalist narratives. From this clip, I decided that as an artist I wanted to work mainly with women and people with experience of femininity.


Niedawno wyszła Dziewczyna z NASA, którą nagrałam z Panilas by celebrować Pride 2022.

The Girl form NASA, which I recorded with Panilas to celebrate Pride 2022.


W postprodukcji jest prawdopodobnie najbardziej Boginiczny i feministyczny teledysk, jaki możecie sobie wyobrazić do utworu Rojava, którego premiera jesienią 2022.

In post-production is probably the most Goddess and feminist music video you can imagine for the song Rojava, set for release in the fall of 2022.Ile to kosztuje

-> produkcja jednej piosenki razem z nagraniami w studio, miksem i masteringiem ok. 1500-2500 zł. Long Play planuję wstępnie na 12 utworów. (2000 zł x 12 = 24 tys.)

-> teledyski - budżety komercyjnych teledysków w Polsce sięgają rzędu 50-150 tys., gdy stoi za nimi wielki sponsor lub po prostu duża wytwórnia. Budżety offowe to 10-50 tys. złotych. Tak, offowe. Produkcje filmowe są bardzo drogim i złożonym przedsięwzięciem a niestety bez ruchomego obrazu ciężko o słuchaczki i słuchaczy. Na niezależną produkcję jednego teledysku, w których pokrywam wyłącznie koszty produkcyjne bez uwzględnienia honorariów pracujących przy tym osób i własnego potrzebuję minimum 5 000 zł. Jeśli chcę opłacić osoby (A CHCĘ!), które dla mnie pracują, to jeden klip będzie mnie kosztować minimum 10 000 zł. (10 000 x 2 = 20 tys.)

-> działania promocyjne: jeśli chcę wyjść poza własne kanały na social mediach (ig, fb, tt), to w to mocno zainwestować, chcę na ten cel przeznaczyć około 5 tysięcy złotych. (circa 5 000 zł)

-> tłoczenie płyty, książeczka, wysyłka. To przewiduję około 8 tys. zł. To jednak będzie dalszy etap prac. Lato i jesień 2022 to czas tworzenia, jesień i zima 2022 to czas nagrywania i finalizowania produkcji. Wiosna 2023 to czas premiery, którą będę bardzo długo i mozolnie przygotowywać. Prawdopodobnie z końcem 2022 będę zlecać tłoczenie i podejmować decyzję o nakładzie, uzależniam go od tej zbiórki (płyta jako prezent dla Was rzecz jasna), oraz osób chętnych, by ją zamówić w pre-orderze :)

-> do tego zdjęcia, grafiki... i dużo dużo innych potrzebnych spraw :)


How much does it cost?

-> production of one song together with studio recording, mixing and mastering about 1500-2500 PLN. Long Play I am tentatively planning for 12 songs. (2000 PLN x 12 = 24 000 PLN).

-> music videos - budgets for commercial music videos in Poland are in the order of 50-150 thousand when there is a big sponsor behind them or just a big label. Off-air budgets are 10-50 thousand zlotys. Yes, offsite. Film productions are a very expensive and complex undertaking and, unfortunately, without a moving image, it's hard to get listeners. For the independent production of one music video, in which I cover only the production costs without taking into account the fees of the people working on it and my own, I need a minimum of PLN 5,000. If I want to pay the people (and I WANT to!) who work for me, one video will cost me a minimum of PLN 10,000. (10 000 x 2 = 20 000 PLN).

-> promotional activities: if I want to go beyond my own channels on social media (ig, fb, tt), then invest heavily in this, I want to allocate about 5 thousand zloty for this purpose. (circa 5 000 PLN)

-> pressing of the album, booklet, shipping. This I anticipate about 8 thousand zloty. However, this will be a further stage of work. Summer and autumn 2022 is the time of creation, autumn and winter 2022 is the time of recording and finalizing the production. Spring 2023 is the time of premiere, which I will prepare very long and laborious. Probably in the end of 2022 I will order pressing and decide on the edition, I depend on this collection (the album as a gift to you of course), and people willing to have a physical version of it :)

-> plus photos, graphics.... and a lot of other much needed things :)


Co, jeśli nie zbiorę ustalonej kwoty?

Ile zbiorę, tyle będę w stanie zrobić w planowanym przez siebie czasie. Jak widzicie potrzebuję nawet znacznie więcej, niż ustawiłam na zrzutce. Jeśli zbiorę więcej, będę w stanie wydać więcej (dodatkowy teledysk, dodatkowe działania promocyjne). Jeśli zbiorę mniej, to prawdopodobnie niektóre prace się wydłużą, może nie zrobię żadnego teledysku, może nie dojdzie do tłoczenia płyty (wtedy będę się kontaktować ws. zmiany nagrody), może nie będę mogła odpowiednio tego promować. Niemniej każda kwota będzie dla mnie gigantycznym wsparciem w tym wielkim projekcie, w którym sama (zamiast kilkudziesięciu osób zatrudnionych do tego na etat) poprowadzę od początku do szczęśliwego końca 💕. Głęboko w to wierzę.


What if I don't collect the set amount?

How much I will collect, how much I will be able to do in the time I have planned. As you can see, I need even much more than I set on the dropbox. If I collect more, I will be able to spend more (additional music video, additional promotional activities). If I collect less, some of the work will probably get longer, maybe I won't do any music video, maybe the pressing of the album won't happen (then I'll be contacting you about changing the reward), maybe I won't be able to promote it properly. Nevertheless, any amount of money will be a gigantic support for me in this great project, in which I myself (instead of dozens of people hired to do it full-time) will lead from the beginning to the happy end 💕. I deeply believe in it.


MICUŁA:

YOUTUBE

SPOTIFY

TIDAL

APPLE MUSIC


SOCIAL MEDIA:

INSTAGRAM

TIK TOK

FACEBOOK


more: linktree

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 8

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Wpłaty 51

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

891 510 zrzutek

i zebrali

832 063 343 zł

A ty na co dziś zbierasz?