Regulamin usługi Kart wpłatniczych

Krótko i na temat, czyli karty wpłatnicze po ludzku:

Karta wpłatnicza to narzędzie, które pozwala na błyskawiczne udostępnienie możliwości wpłaty na swoją Zrzutkę dowolnej napotkanej osobie. Jest to fizyczna, otrzymywana przez Organizatora karta przypominająca wyglądem kartę bankomatową, która umożliwia przekierowanie użytkownika większości urządzeń mobilnych - za pośrednictwem technologii NFC oraz kodu QR – do ekranu wpłaty na Zrzutkę posiadacza karty. Oznacza to, że Wspierający będą mogli przekazać środki Organizatorowi w dowolnym miejscu za pomocą wszelkich dostępnych mobilnych metod płatności. Usługa nie wiąże się z konkretnymi zobowiązaniami po stronie Organizatora, Operator nie pobiera prowizji od przyjmowanych środków, a Karta wpłatnicza jest gotowa do użycia od razu po otrzymaniu. Innymi słowy, Karta wpłatnicza działa jak mini-terminal i jest powiązana z Twoją e-skarbonką (czyli Zrzutką).

Rozwiązanie może być przydatne na przykład dla obsługi restauracji, która za jego pomocą może przyjmować napiwki, fundraiserów, osób prowadzących zbiórki publiczne czy przedsiębiorców pracujących w sektorze usługowym (np. trenerzy, korepetytorzy itp.).

Pamiętaj, że jeżeli przyjmowane środki finansowe są objęte określonym opodatkowaniem, to do Ciebie należy obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym i zapłaty podatku.

 1. DEFINICJE
  1. Operator - oznacza Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
  2. Organizator - oznacza Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  3. Projekt - oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  5. Regulamin Zrzutka.pl - oznacza regulamin witryny Zrzutka.pl w jego aktualnej w danym momencie wersji, dostępnej każdorazowo na stronie https://zrzutka.pl/regulamin/
  6. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.zrzutka.pl, oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni do tworzenia Zrzutek przez Użytkowników oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  7. Karta wpłatnicza – oznacza kartę wyposażoną w technologię NFC oraz kod QR, która umożliwiają Organizatorowi przyjmowanie środków finansowych od Wspierających za pomocą dostępnych metod płatności, w szczególności za pośrednictwem karty płatniczej oraz systemu płatności mobilnych BLIK. Każda karta jest przypisana do konkretnej Zrzutki, gdzie gromadzone są środki finansowe zebrane przez Organizatora.
  8. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat i przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
  9. Wspierający - oznacza Użytkownika, który dokonuje środkami pieniężnymi wpłat na rzecz określonego Projektu w ramach Zrzutki.
  10. Zrzutka - oznacza gromadzenie środków finansowych przez Organizatora w ramach Serwisu w celu zrealizowania Projektu.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI KART WPŁATNICZYCH
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Karty wpłatniczej jest założenie Zrzutki w ramach Serwisu oraz zamówienie Karty wpłatniczej w Panelu Organizatora, przy czym Organizator podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Operatora.
  2. Koszt Karty wpłatniczej wynosi 29,94 zł plus koszty wysyłki. Kwota obejmuje 6 miesięcy bezpłatnej aktywności Karty wpłatniczej.
  3. Bieg 6 miesięcy bezpłatnej aktywności rozpoczyna się od dnia zamówienia Karty wpłatniczej.
  4. Po upływie 6 miesięcy bezpłatnej aktywności Karty wpłatniczej, Organizator chcący kontynuować korzystanie z usługi zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej w wysokości 4,99 zł za każdy kolejny miesiąc użytkowania Karty wpłatniczej. Opłata będzie pobierana automatycznie przez Operatora z salda Zrzutki powiązanej z Kartą wpłatniczą, z wyjątkiem sytuacji, gdy saldo Zrzutki nie będzie wystarczające do pokrycia jej kwoty. Wówczas Organizator chcąc kontynuować korzystanie z Karty wpłatniczej powinien opłacić kwotę w wysokości 4,99 zł wykonując przelew w zakładce premium karty.
  5. W przypadku nieopłacenia przez Organizatora abonamentu, możliwość dokonania wpłaty na Zrzutkę przez Wspierających za pośrednictwem linku do wpłaty zapisanego na Karcie wpłatniczej zostanie zablokowana do czasu uiszczenia kwoty opłat abonamentowych. Możliwość dokonania zwykłej wpłaty na Zrzutkę, bez pośrednictwa Karty wpłatniczej, pozostanie aktywna. Zablokowanie możliwości dokonywania wpłat poprzez Kartę wpłatniczą nie ma też wpływu na dostępność dotychczas zgromadzonych środków dla Organizatora, który może dokonać ich wypłaty.
  6. Rezygnacja z korzystania z Karty wpłatniczej może nastąpić w każdej chwili. Aby wyłaczyć subskrypcję wystarczy wejść w ustawienia Karty Wpłatniczej i wybrać ‘anuluj subskrypcję’ - karta pozostanie aktywna do dnia, do którego subskrybcja była opłacona, a następnie ulegnie dezaktywacji. Kartę i subskrypcję aktywować można ponownie w dowolnym momencie klikając ‘aktywuj subskrypcję’ w miejscu wskazanym wyżej.
  7. Każda Karta wpłatnicza jest przypisana do jednej Zrzutki. Oznacza to, że Organizator, chcąc korzystać z usługi Karty wpłatniczej dla więcej niż jednej Zrzutki, powinien uiścić opłatę w wysokości 29,94 zł wraz z kosztami wysyłki za każdą kolejną Kartę wpłatniczą.
  8. Środki zgromadzone za pośrednictwem Karty wpłatniczej zasilają bezpośrednio wirtualny rachunek płatniczy Zrzutki. Tylko Organizator Zrzutki korzystający z usługi Karty wpłatniczej jest uprawniony do dysponowania tymi środkami.
  9. Usługa Karty wpłatniczej nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2020 poz. 794). Karta wpłatnicza umożliwia jedynie skorzystanie przez Wspierających z dostępnych dla danej Zrzutki metod płatności.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i stanowi uzupełnienie Regulaminu Zrzutka.pl, z którym powinien być czytany łącznie. Do zakładania, prowadzenia, weryfikacji i zasad funkcjonowania Zrzutek, dla których Organizator zamówi Kartę wpłatniczą, zastosowanie mają wprost zasady Regulaminu Zrzutka.pl
  2. Operator - Zrzutka.pl sp. z o.o. - działa w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do Rejestru Usług Płatniczych UKNF pod numerem IP48/2019, na podstawie zezwolenia z dnia 14 października 2019 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi KNF w zakresie świadczonych przez nią usług płatniczych.
  3. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr. 3 do Regulaminu Serwisu (Umowa Ramowa) pkt 14.
  4. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia 10 marca 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Regulamin akcji promocyjnej "Zarejestruj się na zrzutka.pl i otrzymaj Kartę Wpłatniczą"