id: bf4t2a

Rescue PL - Uciec przed wojną. Pomóż nam ewakuować 10 tysięcy osób z Ukrainy

Rescue PL - Uciec przed wojną. Pomóż nam ewakuować 10 tysięcy osób z Ukrainy

63 472 zł 
z 432 000 zł
14%
7 dni do końca
239 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności21

 • 5-7 maja 2022 - kurs trzech autobusów (5th-7th of May 2022 - routes of three buses)


  [PL]

  W czwartek 5 maja wróciliśmy na trasę po weekendzie majowym. Niestety ostatnie dni były bardzo niespokojne i w całej Ukrainie, praktycznie bez przerwy rozbrzmiewały syreny przeciwlotnicze, paraliżując ruch na przejściu granicznym. Nasz kierowca po raz kolejny został zmuszony do wielogodzinnego oczekiwania, aż granice ponownie zostaną otwarte.


  Dzięki wspólnym wysiłkom przez trzy dni udało nam się przetransportować w sumie 176 osób!


  Niestety ze względu na brak środków nie jesteśmy obecnie w stanie organizować przejazdów w takiej ilości, w jakiej robiliśmy to wcześniej. Na tą chwilę jedynym źródłem finansowania naszej działalności jest ta zrzutka. Z całego serca dziękujemy za każdą złotówkę, którą dokładacie do organizowanych przez nas przejazdów.

   

  Chcemy, żeby nasze autobusy wróciły na trasę i zbieramy fundusze na to, aby jeździły jak najdłużej.


  Nasze działania możecie śledzić na profilu facebookowym Rescue PL

   

   

  [EN]

  On Thursday, 5th of May, we have returned to Liviv with our buses after the long weekend. Unfortunately, last days were very turbulent, on the territory of the whole Ukraine anti-aircraft sirens could be heard without any longer breaks. Those alarms paralysed the traffic at the border, which means our driver had to spend long hours waiting for the border to be reopen.


  Thanks to our joint efforts, in three days we were able to transport a total of 176 people!


  Unfortunately, due to the lack of funds we are currently unable to organize buses that would go to Liviv as regularly as before. At the moment, the only source of financing for our activity is this whip-round. From the bottom of our hearts we thank you for every penny that you add to the transport that we organize.

   

  We wish for our buses to be back on the road and we are collecting funds to keep them running as long as possible.


  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  i57b619933c421ab.jpeg

  c589940aad1655fb.jpeg

  Czytaj więcej
 • 20-29 kwietnia 2022 - kurs trzynastu autobusów (20th-29th of April 2022 - routes of thirteen buses)


  [PL]

  Aktualizacje na naszej zrzutce nie pojawiały się ostatnio tak regularnie jak dotychczas, nie oznacza to jednak, że zaprzestaliśmy działania. Nieustannie pracujemy nad pozyskiwaniem środków na naszą działalność i pozostajemy w stałym kontakcie z wolontariuszami ze Lwowa, którzy pomagają nam koordynować przejazdy autokarów.


  Praca kierowców w tym czasie nie była łatwa – coraz częściej na terenie całej Ukrainy ogłaszano alarmy bombowe, co czasami skutkowało wielogodzinnym czekaniem na granicy z Ukrainą, która w tym czasie pozostawała zamknięta. Częste alarmy miały również wpływ na czas, jaki kierowcy spędzali na samym dworcu we Lwowie w oczekiwaniu na pasażerów, którzy na czas alarmu udawali się do wyznaczonych miejsc, w których mogli je przeczekać. Na dworcu we Lwowie w niektóre dni było mniej osób niż zazwyczaj, co było spowodowane zniszczeniem tras kolejowych, którymi przyjeżdżały do Lwowa pociągi ewakuacyjne z głębi kraju. Ponadto, na niedzielę 24 kwietnia przypadała prawosławna Wielkanoc, w związku z czym w tym czasie byliśmy jednymi z niewielu, którzy oferowali transport do Polski.


  Pomimo wielu przeciwności, kierowcy, z którymi współpracujemy wciąż jeździli do Lwowa i nie ograniczali swojej pomocy jedynie do transportu – każdy z nich robił jeszcze więcej. Od zabrania ze sobą w trasę tłumaczy, którzy dbali o to, aby pasażerowie poczuli się bezpiecznie, poprzez zapewnienie prowiantu na drogę, aż do przewozu setek paczek wypełnionych pomocą humanitarną od Fundacji Gotowi do Działania.


  Podsumowując, w następujących dniach udało się nam bezpiecznie przewieść do Polski:


  20 kwietnia (2 autokary) – 132 osoby,

  21 kwietnia (2 autokary) – 172 osoby,

  22 kwietnia (2 autokary) – 167 osób,

  23 kwietnia (1 autokar) – 79 osób,

  24 kwietnia, Wielkanoc (1 autokar) – 33 osoby,

  25 kwietnia (1 autokar) – 55 osób,

  26 kwietnia (2 autokary) – 120 osób,

  27 kwietnia (1 autokar) – 76 osób,

  28 kwietnia (1 autokar) – 76 osób,

  29 kwietnia (1 autokar) – 73 osoby.


  Oznacza to, że przez 10 dni pomogliśmy 983 osobom uciec przed wojną!


  W dużej mierze to wszystko jest możliwe dzięki Wam – osobom, które wsparły naszą zrzutkę. Każda wpłacona złotówka przekłada się na realną pomoc, bez której wiele osób byłoby zdanych na siebie.


  Pomóżcie nam pomagać dalej!


  Nasze działania możecie śledzić na profilu facebookowym Rescue PL

     [EN]

  Lately, the updates on our page haven’t been so regular as before, but it does not mean that we have stopped our activity. We are constantly working on raising funds for our initiative and we stay in touch with volunteers from Lviv who help us coordinate each transport.


  The task of our drivers was not easy during this time - bomb alarms were announced more and more often throughout Ukraine, which sometimes resulted in many hours of waiting at the border that was closed at that time. Frequent alarms also had an impact on the time drivers spent at the Lviv railway station itself while waiting for passengers who, during the alarm, hid in the relatively safe places. At the railway station in Lviv on some days there were fewer people than usual, which was caused by the destruction of the railway routes used by evacuation trains coming from the interior of the country to Lviv. Moreover, 24th of April is the Easter Sunday in Ukraine and at that time we were one of the few who offered transport to Poland.


  Despite many obstacles, the drivers that we work with still traveled to Lviv and did not limit their help to transport only - each of them did even more. From taking interpreters on the road, who made sure that passengers feel safe, through providing food for the trip, to transporting hundreds of parcels filled with humanitarian aid from the Gotowi do Działania Foundation. They did it all!


  Summing up, in the following days we managed to safely transport to Poland:


  20th of April (2 buses) – 132 people,

  21st of April (2 buses) – 172 people,

  22nd of April (2 buses) – 167 people,

  23rd of April (1 bus) – 79 people,

  24th of April, Easter Sunday (1 bus) – 33 people,

  25th of April (1 bus) – 55 people,

  26th of April (2 buses) – 120 people,

  27th of April (1 bus) – 76 people,

  28th of April (1 bus) – 76 people,

  29th of April (1 bus) – 73 people.


  This means that in ten days we have helped 983 people to escape the war!


  To a large extent, all this is possible thanks to you - the people who supported our whip-round. Every donated PLN is a real help, without which many people would be left on their own.


  Help us keep on helping!

   

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  k0be3c709f25d68e.png


  xca8f3ecd70cb78f.jpeg 

  a7673cc1fe802868.jpeg

  pacea34ffb14c747.jpeg

  m6408941320e980c.jpegcbf0bf562c74829e.jpeg

  Czytaj więcej
 • 19 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (19th of April 2022 - route of one bus)


  [PL]


  We wtorek do Lwowa wyruszył nasz pierwszy po przerwie świątecznej autokar. Droga naszego kierowcy rozpoczęła się już o drugiej w nocy, kiedy to wyruszył na granicę autobusem pełnym paczek z pomocą humanitarną od Fundacji Gotowi do Działania. Po drodze na dworzec dowiózł paczki do punku, z którego są one transportowane w dalsze rejony Ukrainy. Po tym krótkim przystanku autobus dojechał do dworca, gdzie wsiadło do niego 75 osób, w tym pies, który choć rozpoczął swoją podróż w luku bagażowym, to dość szybko wylądował w kabinie kierowcy. Pod koniec podróży nasz kierowca był już po uszy zakochany w tym czworonogu!


  Cieszymy się, że nasze autobusy wróciły na trasę i zbieramy fundusze na to, aby jeździły jak najdłużej.

  Nasze działania możecie śledzić na profilu facebookowym Rescue PL

   


  [EN]


  On Tuesday our first bus after Easter took off to Lviv. Journey of our driver started at 2 am already, when he set off to the border in a bus full of boxes filled with humanitarian aid from the Ready to Act (Gotowi do Działania) Foundation. On the way to the train station he delivered the boxes to the spot, from where they are transported to remote regions of Ukraine. After this short stop, the bus reached the station, where 75 people boarded it, including the dog. The animal started its journey in the luggage hold but ended up quite quickly in the driver's cabin. At the end of the trip our driver was totally in love with this furry passenger!


  We are happy that our buses are back on the road and we are collecting funds to keep them running as long as possible.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  s6601472f8f89ca3.png

  beea8c1d6e77e9a1.png

  e46102f455038a48.png

  v17d14895f4f2f28.png

  n0c681522a63375f.png

  fff8db45bfe9db8b.png

  mf9dc78eb3b71fb0.png

  Czytaj więcej
 • 14-15 kwietnia 2022 - kurs trzech autobusów (14th and 15th of April 2022 - routes of three buses)


  [PL]


  W ubiegły czwartek wysłaliśmy do Lwowa dwa autokary, a w piątek jeszcze jeden. Tym samym jeszcze przed Świętami udało nam się przewieźć do Polski kolejne 256 osób.


  Chwilowa przerwa w kursach była dobrym czasem na podsumowania, z naszych wyliczeń wynika, że w ciągu ostatnich trzech tygdni udało nam się bezpiecznie przewieźć do Polski 2000 osób. Oznacza to, że od początku działalności pomogliśmy 7500 osobom w ewakuacji z Ukrainy.


  Oprócz transportu osób, nasi kierowcy zabierają ze sobą dary od Fundacji Gotowi do Działania. Dzięki temu na Ukrainę trafiły już tysiące paczek wypełnionych pomocą humanitarną.


  Dziękujemy za pomoc wszystkim osobom, które codziennie zasilają nasze konto, tym samym umożliwiając dzielnym kierowcom kolejne kursy na Ukrainę. Bez Was setki osób nie otrzymałyby naszej pomocy.


  Nie ustajemy w naszych działaniach i zbieramy fundusze na kolejne autokary.

  Nasze działania możecie śledzić na profilu facebookowym Rescue PL

   

  [EN]


  Last Thursday we have sent to Lviv two buses and on Friday another one. Thus, we managed to transport another 256 people to Poland before Easter.


  A temporary break in the courses was a good time for summaries, our calculations show that in the last three weeks we managed to safely transport 2,000 people to Poland. This means that since the first days of war we have helped to evacuate 7,500 people.


  In addition to transporting people, our drivers take with them parcels from the Gotowi do Działania (Ready to Act) Foundation. As a result, thousands of boxes filled with humanitarian aid have already reached Ukraine.


  A big thank you to all the people who donate to our whip-round every day, thus enabling our brave drivers next courses to Ukraine. Without you hundreds of people would not have received our help.


  We do not stop in our efforts and keep collecting funds for the next buses.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  t9f5b317bce437b8.png

  b38bc96a3107a17e.png

  w19eb37ee05f728b.png

  c6339c544419d839.png

  e409e318e0787904.png

  Czytaj więcej
 • 13 kwietnia 2022 - kurs dwóch autobusów (13th of April 2022 - routes of two buses)


  [PL]

  "Dziś był wyjątkowy kurs, jakiego nie było od początku naszych transportów.... Ponad 50 małych dzieci z matkami" – taką wiadomość otrzymaliśmy od jednego z naszych kierowców w ubiegłą środę. Do piętrowego autobusu zabrał 100 osób.


  Tego samego dnia z dworca we Lwowie nasz drugi kierowca zabrał ponad 80 osób. Oba autokary czekały na granicy dłużej niż zazwyczaj – ruch na granicy wzmaga się od ubiegłego tygodnia, ponieważ coraz więcej osób ewakuuje się ze wschodnich regionów Ukrainy.


  Żeby kontynuować naszą działalność potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

   

  [EN]

  "Today was an unique course, not like any other before .... Over 50 children with their mothers" - this is the message we received from one of our drivers last Wednesday. He took 100 people in his double-decker bus.


  On the same day our second driver picked up from the train station in Lviv over 80 people. Both coaches waited at the border longer than usual - traffic at there has increased since last week as more and more people are evacuating from the eastern regions of Ukraine.


  To continue our activity we need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  e89521a3336a0e6c.png

  yfc55a01c400e0a8.png

  je531b474fd4c523.png


  p934430caf51bf20.png

  o3712566ef7638c8.png

  Czytaj więcej
 • 12 kwietnia 2022 - kurs dwóch autobusów (12th of April 2022 - route of two buses)


  [PL]

  Zbliża się Wielkanoc, w związku z czym od najbliższego piątku do poniedziałku jesteśmy zmuszeni zawiesić nasze kursy. Dlatego do czwartku działamy ze zdwojoną mocą i przez najbliższe dni wysyłamy do Lwowa po dwa autokary dziennie. We wtorek udało nam się przewieźć do Polski łącznie 173 osoby!


  Potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

   

  [EN]

  Easter is approaching and we are forced to suspend our courses from this Friday to Monday. That is why we operate with double power until Thursday and for the next couple of days we send two coaches a day to Lviv. On Tuesday we managed to transport to Poland a total of 173 people!


  We need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  j5672b3b118aca5a.png

  daee5acc84ba371a.png

  l93183bf811287f0.png

  m8bd58b7d38d0d4c.png

  Czytaj więcej
 • 11 kwietnia 2022 - kurs trzech autobusów (11th of April 2022 - route of three buses)


  [PL]

  W poniedziałek wysłaliśmy do Lwowa aż trzy autokary!


  Jeden z nich został opłacony ze środków przekazanych nam przez organizacje Japan Slow Jogging Association 一般社団法人日本スロージョギング協会 oraz International Slow Jogging Association Slow Jogging . Japońskie wsparcie w wysokości ponad 14 tysięcy złotych to jak dotąd rekordowa wpłata na naszą zrzutkę. Oprócz tego, że autokar przywiózł do Polski 71 osób, to dostarczył na Ukrainę paczki z żywnością i pomocą medyczną przygotowane przez Fundację Gotowi do Działania. Paczki trafią m. in. do Buczy, Odessy, Mariupola, Charkowa oraz do odległych szpitali wojskowych.


  Pozostałe dwa autokary, które zostały opłacone przez Fundację Unicorn, przetransportowały do Polski 178 osób i 5 dzieci w sypialni kierowców. Coraz więcej osób, które zabieramy ze Lwowa pochodzi z biednych regionów Ukrainy, dlatego kierowcy firmy Master Tur teraz zabierają ze sobą kartony kanapek, słodkości, musów owocowych i soków. To dodatkowe zaopatrzenie możliwe jest dzięki wsparciu klientów Master Tur, a także fundacji z Krakowa, która pragnie pozostać anonimowa. Serca nam rosną, gdy widzimy jak coraz więcej osób przyłącza się do naszej inicjatywy.


  Abyśmy mogli dalej działać, zbieramy fundusze na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

   

  [EN]

  This Monday we have sent to Lviv three buses!


  One of them was paid for from the money donated to us by the organisations Japan Slow Jogging Association 一般社団法人日本スロージョギング協会 and International Slow Jogging Association Slow Jogging. Japanese support in the amount of over PLN 14,000 has been a record payment for our donation so far. In addition to the fact that the bus brought 71 people to Poland, it also delivered parcels with food and medical aid prepared by the Gotowi do Działania Foundation. Parcels will be delivered, among others to Bucza, Odessa, Mariupol, Kharkiv and to distant military hospitals.


  The other two coaches, paid for by the Unicorn Foundation, transported 178 people and 5 children in the drivers' cabin. More and more people that we take from Lviv come from poor regions of Ukraine, so Master Tur drivers now take on bord boxes full of sandwiches, sweets, fruit mousses and drinks. This additional supply is possible thanks to the support of Master Tur customers, as well as a foundation from Krakow, which wishes to remain anonymous. Our hearts grow when we see more and more people join our initiative.


  In order to continue our initiative, we need more funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL

   

  h9ff576bfbded8e9.png

  x4eb6e56f5858973.png

  m7e9276d41789ca8.png

  m42ba9c1b188a82f.png

  x7e33ab142d7c39f.png

  Czytaj więcej
 • 09 kwietnia 2022 - kurs dwóch autobusów (9th of April 2022 - route of two buses)


  [PL]

  Dzięki Fundacji Unicorn wysłaliśmy w sobotę do Lwowa dwa autokary, w których przyjechało do Polski kolejne 180 osób!


  Potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  Thanks to the support of the Unicorn Foundation, on Saturday we have sent to Liviv two buses and our drivers took on board 180 people!


  We need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL

   

  tdd500f32d5813b2.png

  cca9c37807ee943e.png

  d7fd99bf9bd9084e.png

  Czytaj więcej
 • 08 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (8th of April 2022 - route of one bus)


  [PL]

  W ten piątek zamarliśmy słysząc o rakietach, które spadły na dworzec w Kramatorsku. To między innymi stamtąd przyjeżdżają osoby, które przewozimy w naszych autokarach do Polski. Tragedie takie jak ta nie pozwalają nam zapomnieć jak ważne jest pomaganie jak największej ilości osób każdego dnia, ponieważ nie wiemy jak długo jeszcze będą one mogły wydostawać się z najniebezpieczniejszych rejonów Ukrainy. Tym razem mogliśmy przetransportować do Polski 86 osób.


  Wiemy, że z Wami możemy pomnożyć naszą pomoc, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  This Friday we were petrified by the information about rockets that hit the railway station in Kramatorsk. This is from there, among others, that the people we transport to Poland come from. Tragedies like this one make it impossible to forget how important it is to help as may people as possible every day, because we do not know for how long they will be able to escape the most dangerous regions of Ukraine. This time we were able to safely transport 86 people.


  We know that with you we can multiply our help, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  c2d95d29d21ce9b9.png

  lcb7d68ace322a3d.png

  Czytaj więcej
 • 07 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (7th of April 2022 - route of one bus)


  [PL]

  W czwartek wysłaliśmy na dworzec we Lwowie kolejny autobus, który zabrał do Polski 96 osób, w tym 56 dzieci. Po raz kolejny kurs był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Unicorn, a my zbieramy środki na kolejne autokary, bo jeden dziennie to wciąż mało! Każdego dnia do Lwowa docierają pociągi ewakuacyjne z najbardziej dotkniętych wojną regionów, m. in. Kramatorska i Mariupola.


  Na transport do Polski codziennie czekają setki (czasami tysiące!) osób, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  On Thursday we have sent to Liviv another bus, in which we transported to Poland 96 people, including 56 children. This course was possible thanks to the support of the Unicorn Foundation and we are collecting funds for more buses, because one a day is not enough! Everyday evacuation trains from the regions most affected by war, including Kramatorsk and Mariupol, come to Lviv.

   

  Each day there are hundreds (sometimes even thousands!) of people waiting for the transport to Poland, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL

  g72997aab9ac4717.png

  cfb1630f4e84ed75.png

  m0fb23bfd298d581.png

  Czytaj więcej
 • 06 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (6th of April 2022 - route of one bus)


  [PL]

  Na dworcu we Lwowie czekało 1000 osób, my byliśmy w stanie zabrać tylko 90... Osoby, które wczoraj przetransportowaliśmy do Polski pochodziły z Chersonia. W ostatnich dniach do Lwowa dojeżdża coraz więcej osób, które pociągami ewakuacyjnymi uciekają z najbardziej zniszczonych wojną regionów Ukrainy. Dlatego tak ważne jest dla nas zwiększenie ilości autobusów, które każdego dnia tam wysyłamy.


  Potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL  [EN]

  1000 people were waiting at the train station in Lviv and we were able to take only 90... People that we transported to Poland came from Kherson. In recent days, more and more people have come to Lviv on evacuation trains, escaping from the most war-damaged regions of Ukraine. Therefore it is so important for us to increase the number of buses that we send there everyday.


  We need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  ff92d9959b88ec85.png

  w46a10f16fce6cae.png


  Czytaj więcej
 • 05 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (5th of April 2022 - route of one bus)

   

  [PL]

  We wtorek nasz autobus zabrał ze Lwowa 98 osób, które przyjechały pociągami ewakuacyjnymi z Kramatorska i Mariupola. Wiele osób wciąż czeka na transport do Polski.


  Potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  On Tuesday our bus driver took on board 98 people who came with evacuation trains from Kramatorsk and Mariupol. There are still many people waiting for the transport to Poland.

   

  We need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  ndc2ce4dc9a1bb57.png

  ud86be024d3cbeda.png  hc847059155c171d.png

  Czytaj więcej
 • 04 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (4th of April 2022 - route of one bus)


  [PL]

  W poniedziałek wysłaliśmy do Lwowa jeden autobus, który wrócił zapełniony po brzegi i tym samym bezpiecznie przywiózł do Polski kolejne 116 osób. Autobus został sfinansowany przez Fundację Unicorn, która zdecydowała się sfinansować kurs jednego autobusu dziennie, codziennie przez kolejne dwa tygodnie! Tym samym wracamy na jakiś czas do regularnych kursów. Od naszych kierowców wiemy jednak, że każdego dnia wiele osób czeka na transport i nie są oni w stanie zabrać wszystkich potrzebujących.


  Potrzebujemy funduszy na kolejne autobusy, dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  On Monday we sent to Lviv one bus, which came back fully packed with 116 people on board. The bus was financed by the Unicorn Foundation which decided to pay for the course of one bus everyday, for the next two weeks! Thus we resume our regular bus courses. However, our drivers report that everyday many poeple await them in Lviv and they are not able to take everyone.


  We need funds for more buses, therefore we kindly ask you for your support.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  v5d8f005c0d1d4ad.png

  md365d129314d6c4.png

  Czytaj więcej
 • 02-03 kwietnia 2022 - kurs trzech autobusów (2nd and 3rd of April 2022 - routes of three buses)


  [PL]

  W miniony weekend współorganizowaliśmy wysłanie do Lwowa trzech autobusów, które łącznie ewakuowały 148 osób. Wśród pasażerów znalazły się osoby w ostrzeliwanego Charkowa. Dwa autobusy zostały sfinansowane przez Profika Grupa, którym serdecznie dziękujemy.


  Bardzo prosimy o Wasze wsparcie, aby autobusy mogły jeździć dalej.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL  [EN]

  Last weekend we co-organized courses of three buses, that evacuated 148 people. Among them there were people from Kharkiv, who were escaping the shelling of the city. Big thank you to Profika Grupa, which financed two of the buses.


  We kindly ask you for your support to allow future routes to take place.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  ec211c3dc7bafecf.png

  leda3bfcbd9e0825.png

  l0ae9e2df08a64c5.png

  m8a8344152dda4da.png

  Czytaj więcej
 • 01 kwietnia 2022 - kurs jednego autobusu (1st of April 2022 - route of one bus)


  [PL]

  Dzięki wsparciu Fundacji Unicorn mogliśmy wczoraj wysłać do Lwowa kolejny autobus, którym przyjechały do Polski 94 osoby. Już wiemy, że dzięki wsparciu różnych fundacji, z którymi kontaktowaliśmy się w okresie ostatnich tygodni, uda nam się wysłać do Lwowa kilka następnych autobusów. Serca nam urosły patrząc na zdjęcia z kolejnego przejazdu, nadal jednak nie wiemy, czy uda nam się wznowić regularne kursy, które jeździłyby na Ukrainę przez najbliższe tygodnie.


  Dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie, aby autobusy mogły jeździć dalej.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL  [EN]

  Thanks to the support of the Unicorn Foundation we were able to send another bus to Lviv! It took 94 people on board. We already know that with the support of couple of foundations that we contacted in the last weeks, in the next days we will be able to send couple of buses to Ukraine. Our hearts grow looking at the pictures from this course. However, we still do not know if we will be able to resume regular bus courses that would evacuate people for the next couple of weeks.


  Therefore we kindly ask you for your support to allow future routes to take place.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL  zbaa8f8dddaa4166.png

  v5d953189b0d3074.png

  n1cbcb1c46d57b66.png

  rbdd715d3f48779e.png

  Czytaj więcej
 • 28 Marca 2022 - kurs jednego (czy ostatniego?) autobusu i posumowanie miesiąca działalności

  (28th March 2022 - Route of one (last one?) bus and summary of one month of activity)


  [PL]

  Autokar wysłany przez nas w poniedziałek zabrał ze Lwowa 94 osoby, a za nami wszystkimi trudny miesiąc w nowej brutalnej rzeczywistości. 

  Od 28.02 prawie codziennie wysyłamy do Lwowa autokary, dzięki naszym niezastąpionym przewoźnikom Master Tur i Dudek-bus, kursujące na trasie Polska – Lwów – Polska. 

  W jedną stronę przewozimy pomoc humanitarną od Fundacji Gotowi do działania, która następnie, dzięki stworzonej przez nas siatce kontaktów jest kolportowana po Ukrainie. W drugą stronę natomiast, w trybie ekspresowym (2-3 h postoju na granicy) przewozimy osoby potrzebujące.

  Nie rozpisując się za dużo, wrzucamy kilka faktów w liczbach:

  - blisko 5500 przewiezionych osób, wszyscy podróżują bezpłatnie!

  - około 200 zwierząt: psy, koty, chomiki a nawet kura!

  -5000 kartonów pełnych darów: zaopatrzenie placówek szpitalnych, wojskowych, szkół, domów opieki senioralnej, mieszkańców oblężonych miast czy też osób oczekujących w kolejkach na granicy – szacunkowo było to dotychczas ponad 50 ton!

  Sytuacja w Ukrainie jest dynamiczna i niepewna, a sobotnie ataki we Lwowie uświadomiły nam, że nie wiemy jak długo nasza pomoc będzie możliwa.


  Jedno jest pewne, skończyły nam się środki do finansowania przejazdów i od jutra nie będziemy już w stanie wysyłać autobusów do Lwowa.

  Tylko Ty możesz pomóc nam w jak najszybszym wznowieniu regularnych kursów do Lwowa!

  70 złotych = 1 uratowana osoba!!!

  Za każdą pomoc, dziękujemy!


  [EN]

  On Monday our bus evacuated 94 people. The first very challenging month in a new brutal reality has just passed.

  Since February 28th, we’ve been sending buses to Lviv almost every day, thanks to the invaluable help from the carrier companies Master Tur and Dudek-bus, transporting people on the route Poland-Lviv-Poland.

  On our way to Lviv, we transport humanitarian help received from Foundation ‘Ready to Act’, which is then, thanks to our network of contacts, distributed among Ukrainian regions in need. On our way back, we immediately transport people in need back to Poland (2-3 hours at the border).

  To better summarize how you can really help, we provide a few facts in numbers: 

  -around 5500 transported people, everyone travels for free

  -around 200 animals: dogs, cats, hamsters and even a hen

  -5000 boxes of donated goods: supplies for medical facilities, military, schools, eldercare homes, habitats of besieged cities and people waiting at the border - it’s been more than 50 tons of supplies so far.

  Situation in Ukraine is dynamic and uncertain, after Saturday attacks in Lviv we’ve realized that we are not sure for how long we will be able to help, we must act now!

   

  One thing is certain, we run out of funds for transports and from tomorrow we will not be able to send buses to Lviv anymore! Please help us resume regular courses of our buses. 

  70PLN (17USD) = one saved person


  v3224a3cd7e0cb37.pnggd69e94802e3a976.png

  w8a050053efc8e12.png


  Czytaj więcej
 • 25 Marca 2022 - kurs dwóch autobusów (25th March 2022 - Routes of two buses)

  [PL]

  Dzisiaj zorganizowaliśmy przejazd dwóch kolejnych autobusów, które ewakuowały z Lwowa

  165 osób. Wiele osób nadal czeka na możliwość wyjazdu do Polski, niestety nasze

  środki finansowe są już na wyczerpaniu. Mamy zabezpieczony kurs sobotni, jednak

  brakuje nam środków na opłatę kursów w przyszłym tygodniu...


  Bardzo prosimy o Wasze wsparcie, aby autobusy mogły jeździć dalej.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL


  [EN]

  Today we organized routes of two additional buses, which helped to evacuate 165 people from Lviv. A lot of people are still waiting for the possibility to leave for Poland, unfortunately, we are running out of funds.  We’ve secured funds for the Saturday route, however, we don’t have money to pay for transports next week…


  We kindly ask you for your support to allow future routes to take place.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL


  w439d3328073c336.jpeg


  f32285229b5277e7.jpeg

  l8c57aadb1906e98.jpeg

  Czytaj więcej
 • 24 Marca 2022 - kurs dwóch autobusów (24th March 2022 - Routes of two buses)

  [PL]

  Kolejne 167 osób odebranych. Dzisiaj na lwowskim dworcu czekała bardzo duża grupa. Dwa

  autobusy zapełniliśmy w kilka minut. Mamy możliwość wysłania nawet 4 autobusów,

  jednak ograniczenia finansowe nie pozwalają nam na to :/ Jutro kolejny kurs.


  Bardzo prosimy o Wasze wsparcie, aby autobusy mogły jeździć dalej.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

  [EN]

  Next 167 people were transported today. Today at the Lviv station a lot of people were waiting for the transport.  Two buses were filled up in just a few minutes. We can send 4 buses daily, however, our financial capabilities are limited and we are not able to fund it. Next route tomorrow.


  We kindly ask you for your support to allow future routes to take place.

  You can follow our activity on our Facebook profile Rescue PL

  j04af571245c9000.jpegf9a5919fe5cf62eb.jpego47d7b263784cae1.jpegyc283c17a9e31f2a.jpeg


  Czytaj więcej
 • 23 Marca 2022 - kurs dwóch autobusów (23rd March 2022 - Routes of two buses)

  [PL]

  Dzisiaj nasi kierowcy znowu stanęli na wysokości zadania. Dwa pełne autobus bezpiecznie

  dojechały do Polski. Wśród pasażerów jest coraz więcej osób z Mariupola, miasta

  o które toczą się jedne z najcięższych walk. Mamy nadzieję, że wszyscy znajdą

  bezpieczną przystań w Polsce i innych krajach europejskich.


  Bardzo prosimy o Wasze wsparcie, aby autobusy mogły jeździć dalej.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

  [EN]

  Today our drivers have shown that they can rise to the challenge. Two full buses safely arrived in Poland. Among passengers there are more and more people from Mariupol, a city where one of the hardest battles are taking place. We hope that everyone will find a safe shelter in Poland and other European countries. 


  We kindly ask you for your support to allow future routes to take place.

  You can follow our activity on our facebook profile Rescue PL

  pf161ee03f770904.jpegmdf7e801ce91b9e7.jpegkfd2c531e7c79f82.jpeg

  Czytaj więcej
 • Referencje (References)

  [PL]

  W pracy naszej fundacji staramy się maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Dlatego autobusy do Lwowa często jeżdżą pełne darów. Poniżej załączamy referencje, które otrzymaliśmy od jednej z obdarowanych instytucji.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

  [EN]

  In our organization we are trying to make use of the available resources to the fullest. That’s why our buses are often going to Lviv filled up with donated goods. Below we are posting references which we received from one of the gifted institutions.

  You can follow our activity on our facebook profile Rescue PL

  sbab65f72414e091.jpegb66adeb96f14013a.jpegv6c8365f6ef0c01c.jpeg

  Czytaj więcej
 • 22 Marca 2022 - kurs dwóch autobusów (22nd March 2022 - Routes of two buses)

  [PL]

  Dzisiaj wysłaliśmy dwa autobusy do Lwowa. Wróciły do Polski zapełnione osobami, które

  zostały zmuszone do ucieczki z własnych domów przed okrucieństwem wojny.

  Możecie śledzić nasze działania na profilu facebookowym Rescue PL

  [EN]

  Today we sent two buses to Lviv. They came back to Poland full of people forced to leave their country, houses and everything behind because of the atrocities of the war.

  You can follow our activity on our facebook profile Rescue PL

  j2bba03f9f4338f5.jpegwd4a08e726e59e32.jpegq229df4d4e1e264c.jpeg

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Pracując bez wytchnienia ewakuowaliśmy z Ukrainy ponad 4500 osób i przetransportowaliśmy 5000 kartanów wypełnionych pomocą humanitarną, która trafiła do ukraińskich szpitali, wojskowych, szkół, domów opieki senioralnej, mieszkańców oblężonych miast, a także osób oczekujących w kolejkach na granicy. Naszym celem jest ewakuacja 10 tysięcy osób z Ukrainy i dalszy transport pomocy humanitarnej.

 

Nasze autobusy od początku wojny niemal codziennie zabierają uciekających przed wojną z dworca we Lwowie. Najmłodsze dziecko, które uratowaliśmy miało kilka tygodni. Do tej pory finansowaliśmy przejazdy z prywatnych zbiórek oraz ze środków pozyskanych od fundacji Unicorn. Nie pobieramy żadnych opłat od osób, które przewozimy. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na opłacenie autokarów do Lwowa, a także na zakup żywności dla osób uciekających przed wojną.

 

Niestety każdy kolejny kurs może być tym ostatnim. Dlaczego?

 

NIE MAMY PIENIĘDZY NA KOLEJNE AUTOKARY!

abcc85bf3b1d4f28.jpeg

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!

q1d66969df827065.jpeg

Zbieramy środki na minimum 72 kursy. Będziemy jeździć 4 autokarami dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Zebrane pieniądze pozwolą naszym kierowcom jeździć przez kolejne 3 tygodnie, a także na zakup żywności, którą przetransportujemy na Ukrainę.

 

Dzięki Tobie pomożemy uciec przed wojną kolejnym 6.000 kobiet, dzieci i osób starszych!


Śledźcie Naszą działalność na profilu facebookowym Rescue PL


td65f35d79b7e095.jpeg

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 239

EL
Elżbieta Leontiew
60 zł
 
Dane ukryte
160 zł
IM
100 zł
AS
Anna Szmidla
470 zł
R
Renata
100 zł
 
Dane ukryte
25 zł
KS
Katarzyna
100 zł
LR
Lucyna Reszka
100 zł
Dorota Środek
50 zł
AK
Anna KW
210 zł
Zobacz więcej

Komentarze 22

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

852 196 zrzutek

i zebrali

737 400 802 zł

A ty na co dziś zbierasz?