id: reyrwr

Zbiórka na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych dla Fundacji Gajusz w Łodzi: Zbiórka Kulturalna UM Ortus Mundus

Zbiórka na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych dla Fundacji Gajusz w Łodzi: Zbiórka Kulturalna UM Ortus Mundus

Nasi użytkownicy założyli 1 167 090 zrzutek i zebrali 1 214 345 815 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zbiórka na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych dla Fundacji Gajusz w Łodzi: Zbiórka Kulturalna UM Ortus Mundus.


Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - English Division organizuje zbiórkę kulturalną, aby zebrać tak potrzebne dary dla nieuleczalnych chorych dzieci dla Fundacji Gajusz.


Ta organizacja pomaga zapewnić opiekę hospicyjną i dostęp do ośrodków terapii witalnej dla chorych dzieci w Łodzi.


Ta strona wzywa wszystkich w społeczności MUL English Division i poza nią do rozważenia wsparcia tej sprawy!


W ramach tej inicjatywy organizujemy zbiórkę pieniędzy na kulturę MUL Ortus Mundus, wyjątkowy wirtualny weekend konkursów i wydarzeń mając na celu zapewnienie wytchnienia i zabawy w życiu studentów medycyny z całego świata.  Podczas gdy pandemia szaleje, wielu pozostaje w swoich nowych domach w Łodzi, a to zachęci osób do udziału w ekscytujących konkursach i świętowania swojej tożsamości poprzez quizy, debaty, pokazy talentów i konkursy improwizacji!


Zachęcamy wszystkich naszych uczniów do zbierania funduszy w zamian, udostępniając tę ​​stronę swoim rodzinom i znajomym za granicą, aby pomóc w zbieraniu funduszy dla chorych dzieci wspieranych przez fundację Gajusz!


W tych Świętach wzywamy również was wszystkich do udziału i udzielenia cennego wsparcia poprzez darowizny.  Hospicja dla dzieci i placówki opiekuńcze prowadzone przez Fundację Gajusz z pewnością docenią wszelkie wsparcie, jakie możesz udzielić w ich sprawie.  Fundacja Gajusz wykonuje tak ważną pracę dla dzieci w Łodzi i na całym świecie, zapewniając im wysokiej jakości opiekę we wszystkich ich słabościach i chorobach.


Poniżej załączymy zdjęcia ze strony Facebook Fundacji Gajusz. Prosze zobaczyć, jaką różnicę może zmienić odrobina Twojej pomocy w życiu tych maluchów!


Aby zachęcić wszystkich naszych studentów, każda darowizna z wysokości 15 zł zapewni jednorazowy udział w losowaniu 100 zł Bonu Podarunkowego Manufaktury oraz przepięknego 25-centymetrowego Zegara z naszej Uczelni, UMED Łódź!


Zastanów się nad wsparciem Fundacji Gajusz i tej wyjątkowej zbiórki pieniędzy UM Ortus Mundus, ponieważ nadal wykonują tak szlachetną pracę dla tych dzieci, które naprawdę skorzystają z Twojej pomocy.


Prowadzą domy chmielowe dla nieuleczalnie chorych dzieci oraz ich integralną pomoc w postaci całodobowej opieki w czasie choroby i trudności.


Nie czekaj, dokonaj darowizny już teraz i weź udział w losowaniu.


Wzywamy was wszystkich do śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych i uczestnictwa w naszych wydarzeniach online, podczas których można zobaczyć naszych utalentowanych studentów medycyny tańczących lub improwizujących poezję/rap!


 Śledź nasze strony na Instagramie, aby uzyskać więcej informacji na głównej stronie Samorządu Studenckiego MUL @mulstudentgovernment oraz dedykowanej stronie zbiórki funduszy kulturalnych MUL Ortus Mundus @mulortusmundusA Collection in support of terminally-ill children for the Gajusz Foundation in Lodz: The MUL Ortus Mundus Cultural Fundraiser 


The Student Government at the Medical University of Lodz - English Division is organising a cultural fundraiser, to collect much needed donations for terminally-ill children for the Gajusz Foundation. 


They are an organisation helping provide hospice care and access to vital therapy centres for those sick children in the city of Lodz. 


This page calls everyone inside the MUL English Division community and outside to consider supporting this cause! 


As part of this initiative, we have the MUL Ortus Mundus cultural fundraiser, a unique virtual weekend of competitions and events tailored towards delivering respite and fun into the lives of medical students who come from countries all over the world. As the pandemic rages on, many remain in their new found home of Lodz and this will encourage them to engage in some exciting competitions and celebrate their identities through quizzes, debates, talent showcases and improvisation competitions! 


We encourage all our students to raise funds in return, by sharing this page with their families and friends abroad to help raise funds for the sick children supported by the Gajusz foundation! 


This Christmas, we also call all of you to pitch in and lend your valuable support by donating. The children’s hospices and the care facilities run by the Gajusz Foundation will definitely appreciate any support you can provide towards their cause. The Gajusz foundation are doing such important work for children in Lodz and all over, by providing them with high-quality care in all their vulnerability and sickness. 


Below we will attach pictures below from the Facebook page of the Gajusz Foundation. See what difference a little bit of your help can make in the lives of these little ones! 


To encourage all our students, each donation of 15zl will provide you one entry into a draw to win a 100PLN Manufaktura Gift Voucher and a very pretty 25cm Clock from our University, UMED Lodz! 


Consider supporting the Gajusz Foundation and this special MUL Ortus Mundus Fundraiser because they continue to do such noble work for those children who will really benefit from your assistance. 


They run hopsice homes for those children who are suffering from terminal illnesses, and their integral help of round-the-clock care in times of sickness and hardships. 


Don’t wait, make your donation now and be entered into the draw. 


We call all of you to stay tuned on our social media pages, and attend our events online, where you may spot our talented medical students dancing away or improvising poetry/rap! 


Follow our Instagram pages for more information at the main MUL Student Government page @mulstudentgovernment and the dedicated MUL Ortus Mundus cultural fundraiser page @mulortusmundus

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1

 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!