id: s52k9c

POMOC DLA UKRAINY - GRUPA BIAŁYSTOK/PODLASIE

POMOC DLA UKRAINY - GRUPA BIAŁYSTOK/PODLASIE

Nasi użytkownicy założyli 1 065 824 zrzutki i zebrali 1 160 337 859 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Polacy to cudowny naród, który jednoczy się w obliczu tragedii. Nasza grupa pomocowa jest na to dowodem!


W tej chwili najważniejsze dla nas jest to, by zebrać pieniądze i umożliwić codziennie funkcjonowanie naszych sąsiadów, których kwaterujemy w Białymstoku i okolicach. Obecnie w naszej bazie mamy ponad 200 miejsc noclegowych dla osób, które poza noclegiem i rzeczami materialnymi, potrzebują pieniędzy. Ich potrzeby będziemy sukcesywnie i na bieżąco zaspokajać. Pieniądze będą w całości przeznaczone na:


  • konkretne wydatki rodzin, których nie możemy pokryć z zasobów zbieranych w naszych magazynach (np. leki)
  • bieżące wydatki związane z pomocą, np. paliwo przeznaczone na zorganizowany transport rodzin z granicy do Białegostoku (kierowcy działają w ramach wolontariuszu, chcemy jednak im pomóc pokryć koszt paliwa)
  • symboliczną pomoc finansową bezpośrednio do rodzin, na ich prywatne potrzeby


Całym sercem wierzymy, że nadejdą piękne dni, gdzie będzie gościła miłość, a przede wszystkim pokój ♥️♥️♥️


Grupę na Facebooku Pomoc dla Ukrainy 🇺🇦 Białystok 🇵🇱Допомога Україні utworzyła Fundacja Chefs For Kids Gotujemy Pieczemy Pomagamy


Wszelkie nasze działania i niezbędne informacje są zamieszczone na grupie regularnie. Z całego serca bardzo dziękujemy za Waszą pomoc 💛💙


Edit:

Do tej pory udało nam się zrealizować kilka projektów :

1. Utworzenie Grupy Pomoc dla Ukrainy Białystok za pośrednictwem platformy FACEBOOK. Na dzień 12.03.22r. 8550 aktywnych użytkowników. Grupa jest koordynowana przez dziesięciu administratorów i moderatorów przez 24h pilnujących porządku, która dotyczy komunikacji pomiędzy ludźmi, w zakresie wzajemnej wymiany informacji.

2. Powołaliśmy sztab zarządzający, w którym siedmiu liderów jest odpowiedzialnych za kierowanie zespołami ludzi, oddelegowanych do zajęć w różnych obszarach.

3. Wraz z zespołem IT stworzyliśmy bazę kwater, pokoi i mieszkań, w której zarejestrowane są osoby oferujące schronienie dla uchodźców.

4. Skojarzyliśmy ze sobą 389 osób na zasadach potrzebuje schronienia, udostępnię schronienie, oczywiście w miarę możliwości, pomagamy tym osobom również doraźnie.

5. Zakwalifikowaliśmy 64 osoby – kobiety i dzieci do programu pełnej aktywizacji w obszarach:

MIESZKANIE, SCHRONIENIE. POMOC RZECZOWA i MATERIALNA DORAŻNA. LEGALIZACJA POBYTU. OPIEKA ZDROWOTNA. DOSTĘP DO RYNKU PRACY. DOSTĘP DO SZKOLNICTWA – Edukacja.

AKTYWIZACJA.

6. Zaadoptowaliśmy 330m2 powierzchni lokalu użytkowego na potrzebę utworzenia magazynu, w którym przyjmowane, i wydawane są dary dla potrzebujących. Przepustowość magazynu na dzień 17.03.22r. to ponad 420 osób dziennie, które ofiarują pomoc i potrzebują pomocy.

7. Zorganizowaliśmy pierwszy transport darów dla osób potrzebujących w Ukrainie, która trafiła do miejscowości KOWEL, skąd dalej jest przekazywana dla potrzebujących w inne regiony kraju.

8. Za pośrednictwem współpracujących z nami wolontariuszy oraz innych osób fizycznych czynnie pomagamy w transporcie

ludzi, wysyłając samochody z Białegostoku na granicę, i z powrotem pomagając uchodźcom... żeby bezpiecznie mogli dotrzeć do miejsca docelowego pobytu w naszym mieście.


Założycielka zrzutki :

Ewa Szymańska

Członek Zarządu- Skarbnik

Chefs For Kids - Gotujemy Pieczemy i Pomagamy


ENGLISH BELOW


Polish are a wonderful nation that unites against the tragedy. Our podlaskie support group proves it!


At the moment, the most important thing for us is to collect money and enable the daily functioning of our neighbors, who live in Białystok and its vicinity. Currently, we have over 200 beds in our database for people who, apart from accommodation and material things, simply need money. We will meet their needs successively and on an ongoing basis. The money will be entirely dedicated to the needs of specific families. We wholeheartedly believe that beautiful days will come, where love and, above all, peace will be hosted ♥♥♥


The Facebook group Help for Ukraine 🇺🇦 Białystok 🇵🇱Допомога Україні was created by the Chefs For Kids Foundation Chefs For Kids We Cook Pieces We Help


All our activities and necessary information are posted on the group on a regular basis. Thank you very much for your help 💛💙


Edit:

So far, we have managed to implement several projects:


1. Establishing the Help for Ukraine Białystok Group via the FACEBOOK platform. On 03/12/22 8,550 active users. The group is coordinated by ten administrators and moderators for 24 hours keeping order, which concerns communication between people in the field of mutual information exchange.

2. We have established a management team in which seven leaders are responsible for managing teams of people delegated to activities in various areas.

3. Together with the IT team, we have created a database of accommodation, rooms and flats in which people offering shelter for refugees are registered.

4. We matched 389 people on the basis of the need for shelter, I will provide shelter, of course if possible, we also help these people on an ad hoc basis.

5. We qualified 64 people - women and children for the full activation program in the following areas:

APARTMENT, REFUGE. MATERIAL ASSISTANCE. LEGALIZATION OF STAY. HEALTHCARE. ACCESS TO THE LABOR MARKET. ACCESS TO EDUCATION - Education. ACTIVATION.

6. We have adapted 330m2 of commercial premises to the need to create a warehouse where gifts are received and issued to those in need. Warehouse capacity as of 03/17/22 it is over 420 people a day who offer help and need help.

7. We organized the first transport of gifts for people in need in Ukraine, which went to the town of KOWEL, from where it is transferred to other regions of the country for those in need.

8. Through volunteers and other natural persons cooperating with us, we actively help in transporting people, sending cars from Białystok to the border and helping refugees ... so that they can safely reach their final destination in our city.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 85

EK
Emi
 
Dane ukryte
100 zł
AG
Aleksandra Goodman
100 zł
MS
Marcin Skubich
70 zł
 
Dane ukryte
500 zł
MA
MICHAŁ Abramiuk
230 zł
MM
Magda Mazik
ukryta
AT
Aleksandra
50 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
500 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków