id: td672e

Wsparcie akcji "Mikołaje na Motocyklach"

Wsparcie akcji "Mikołaje na Motocyklach"

Nasi użytkownicy założyli 1 037 881 zrzutek i zebrali 1 108 772 154 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jesteś Mikołajem na Motocyklu? Fanem akcji? Nie masz wiele wspólnego ani z Mikołajem, ani z motocyklami, ale lubisz pomagać? W tym miejscu masz szansę to okazać!

Przekazując niewielką kwotę na niniejszą zrzutkę, masz możliwość wesprzeć trójmiejskich Mikołajów na Motocyklach w zbiórce prowadzonej na rzecz dofinansowania posiłków w ośrodkach szkolno-wychowawczych zlokalizowanych w woj. pomorskim, oraz upominków dla dzieci, które odwiedzamy po paradzie w szpitalach i domach dla dzieci.

Charytatywny cel naszej akcji jest niezmienny od lat. Podczas tej edycji nie ograniczamy się jednak tylko do wpłat wnoszonych przez uczestników akcji (która jest kręgosłupem charytatywnego charakteru imprezy), ale otwieramy szeroko mikołajowy worek na pomoc z każdej strony. Zapraszamy, zachęcamy i mamy nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu Mikołaj będzie wyjątkowo chojny w tym roku!

Kilka słów o akcji:

Aż trudno uwierzyć, że charytatywna parada Mikołaje na Motocyklach w Trójmieście ma już ponad dwie dekady! Ten pozytywny zryw kilku motocyklistów w 2003 roku, przerodził się w największą zimową paradę motocyklową na świecie (rekordy oscylowały w okolicach 3500 Mikołajów) i nie tylko na stałe wpisał się w harmonogram trójmiejskich imprez, ale też uruchomił lawinę podobnych inicjatyw w całej Polsce!

Celem MnM w Trójmieście, jest zbiórka środków finansowych, które przekazujemy ośrodkom szkolno-wychowawczym w woj. pomorskim na dofinansowanie posiłków dzieciom, które mają pod swoją opieką. Z zebranej puli część pieniędzy kierowana jest też na przygotowanie paczek i upominków dla dzieci ze szpitali oraz domów dziecka, jakie MotoMikołajowe grupy odwiedzają zaraz po paradzie. Dzięki wieloletnim sponsorom oraz przyjaciołom koszty przygotowania akcji sprowadzone są do minimum, a najlepszym dowodem na to gdzie trafiają zebrane przez Was pieniądze są rozliczenia publikowane co roku na stronie internetowej akcji. Tam też możecie się doliczyć ile posiłków udało nam się wspólnie ufundować przez te dwie dekady!

W niedzielę 3 grudnia 2023 ulicami Trójmiasta przetoczy się już XXI edycja moto-mikołajowego szaleństwa. Tradycyjnie, jak co roku, jedziemy by pomagać, jedziemy by wywoływać uśmiech na twarzach obserwatorów. Jedziemy by przypomnieć, iż pomocnicy św. Mikołaja dosiadają stalowych reniferów!


Organizator akcji: Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe, www.tsm.org.pl

 

Are you a Santa on a Motorcycle? A fan of this event maybe? You don't have much in common with Santa or motorcycles, but you like helping others? Here is your chance to show it!

 

By donating a small amount here, you can support the Tri-City Santa`s on Motorcycles charity event in the collection conducted to subsidize meals in educational centers located in the Pomeranian voivodeship. Founds collected here, will alsoo allow us to prepare gifts for children whom we visit in hospitals and children's homes after the parade.

The charitable purpose of our event has been unchanged for years. During this edition, however, we do not limit ourselves only to the payments made by the participants of the event (which is the backbone of the charitable nature of it), but we open Santa's bag wide for help from all sides. We invite you, we encourage you and we hope that thanks to your support, Santa Claus will be exceptionally generous this year!

 

A few words about the Santa`s on Motorbikes in Tri-City:

It's hard to believe that the charity Santa Clauses on Motorcycles parade in Tricity has been around for over two decades! This positive outburst by several motorcyclists in 2003, turned into the largest winter motorcycle parade in the world (records were around 3,500 Santa Clauses) and not only became a permanent fixture in the schedule of Tri-City events, but also launched an avalanche of similar initiatives throughout Poland!

The goal of MnM in Tricity is to collect funds that we donate to school and educational centers in the Pomeranian Voivodeship to subsidize meals for children under their care. From the collected pool, part of the money is also used to prepare packages and gifts for children from hospitals and orphanages that MotoSanta Claus groups visit immediately after the parade. Thanks to long-term sponsors and friends, the costs of preparing the event are kept to a minimum, and the best proof of where the money we raise goes is the settlements published every year on our website. There you can also count how many meals we managed to fund together over these two decades!

 

On Sunday, December 3, 2023, the 21st edition of Santa's moto-madness will roll through the streets of Tricity. Traditionally, like every year, we ride to help, we ride to put a smile on the faces of observers. We ride to remind, that the helpers of St. Santa can come on steel reindeers!

 

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 282

MS
Marysia
50 zł
WB
Wiktoria Brokos
20 zł
AK
Anna
LB
Cegiełka hihi
50 zł
KK
Kocham Klaudię :)
20 zł
AZ
Adam Zawadzki
100 zł
AG
Ola
20 zł
SR
Damian Ruchniewicz
150 zł
PE
Paulina Erdman-Stopa
300 zł
MI
Mieczysław
25 zł
Zobacz więcej

Komentarze 28

 
2500 znaków