Regulamin usługi Skarbonki

Krótko i na temat, czyli skarbonki po ludzku:

Jeżeli Organizator danej Zrzutki umożliwił tworzenie dla nich Skarbonek, każdy Użytkownik może skorzystać z takiej funkcji. Polega ona na utworzeniu kopii oryginalnej Zrzutki założonej przez Organizatora (z uwzględnieniem możliwości ustawienia własnego opisu i tytułu). Pamiętaj, że Skarbonka nie stanowi osobnej Zrzutki – wszystkie środki zgromadzone w jej ramach trafiają bezpośrednio na rachunek oryginalnej Zrzutki i dysponować może nimi wyłącznie jej Organizator. Skarbonka umożliwia zaś wyodrębnienie grupy wspierających, którzy wspierają oryginalną Zrzutkę za pośrednictwem Skarbonki. W ten sposób, możesz wesprzeć oryginalną Zrzutkę, a jej Organizator będzie wiedział, ile pieniędzy zebrał dzięki utworzonej przez Ciebie Skarbonce.

 1. DEFINICJE
  1. Operator - oznacza Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
  2. Organizator - oznacza Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  3. Organizator Skarbonki - Użytkownik, który utworzył Skarbonkę na rzecz wybranej przez siebie Zrzutki.
  4. Projekt - oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  6. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.zrzutka.pl, oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni do tworzenia Zrzutek przez Użytkowników oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  7. Skarbonka - usługa polegająca na utworzeniu kopii zrzutki (z uwzględnieniem możliwości ustawienia własnego opisu i tytułu), w ramach której Organizator Skarbonki (wskazany z imienia i nazwiska) zbiera środki na rzecz Organizatora konkretnie wskazanej Zrzutki.
  8. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegającą na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania Zrzutek oraz przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  9. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat i przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
  10. Zrzutka - oznacza gromadzenie środków finansowych przez Organizatora w ramach Serwisu w celu zrealizowania Projektu.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SKARBONKI
  1. Organizator Skarbonki może utworzyć Skarbonkę, jeżeli Organizator wyraził zgodę na włączenie opcji tworzenia Skarbonek na swojej Zrzutce akceptując Regulamin.
  2. Organizator Skarbonki chcąc skorzystać z usługi Skarbonki zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu.
  3. Na stronie Skarbonki widoczna jest informacja, że Organizator Skarbonki zbiera środki dla Organizatora oraz wyszczególnione jest jaką kwotę z ogólnie zgromadzonej przez Organizatora kwoty zebrał Organizator Skarbonki.
  4. Organizator Skarbonki nie ma dostępu do środków zgromadzonych w ramach Skarbonki. Dla Skarbonki nie jest prowadzony osobny wirtualny rachunek płatniczy.
  5. Środki zgromadzone za pośrednictwem Skarbonki, pochodzące od Użytkowników zasilają bezpośrednio wirtualny rachunek płatniczy Zrzutki, dla której Organizator Skarbonki utworzył Skarbonkę. Tylko Organizator Zrzutki jest uprawniony do dysponowania tymi środkami.
  6. Usługa Skarbonki nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2020 poz. 794).
  7. Wyłączenie/usunięcie zrzutki dla której utworzone zostały skarbonki powoduje również wyłączenie/usunięcie wszystkich powiązanych z nią skarbonek.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i stanowi uzupełnienie Regulaminu Zrzutka.pl, z którym powinien być czytany łącznie.
  2. Operator - Zrzutka.pl sp. z o.o. - działa w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do Rejestru Usług Płatniczych UKNF pod numerem IP48/2019, na podstawie zezwolenia z dnia 14 października 2019 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi KNF w zakresie świadczonych przez nią usług płatniczych.
  3. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr. 3 do Regulaminu Serwisu (Umowa Ramowa) pkt 14.
  4. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia 9 grudnia 2020 r.