id: ty52jv

#PosiłekDlaSeniora! / #PosiłekDlaSeniora Senior Meal

#PosiłekDlaSeniora! / #PosiłekDlaSeniora Senior Meal

Nasi użytkownicy założyli 1 065 862 zrzutki i zebrali 1 160 402 100 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

#PosiłekDlaSeniora!


Drodzy Państwo, nasi Goście oraz Przyjaciele,


WEJDŹ NA www.posilekdlaseniora.pl! Już ruszyliśmy z naszą stroną www.

Tam także dokonasz wpłaty na projekt pomocy potrzebującym Seniorom 60+ oraz zobaczysz prawdziwe historie naszych Seniorów.


Ponad 22% ludności Warszawy to osoby wieku 60+. Jest to grupa najbardziej zagrożona na skutki panującego obecnie wirusa. W trosce o zdrowie i życie większość osób starszych musiała pozostać w swoich domach, a część z nich straciła możliwość pomocy z zewnątrz! 


Celem akcji #PosiłekDlaSeniora jest pomoc poprzez zapewnienie pełnowartościowej całodziennej diety dla osób starszych – 4 zbilansowanych posiłków składających się ze śniadania, zupy, obiadu oraz  podwieczorku.


Stworzony przez nas program jest szansą na pomoc nie tylko seniorom, ale także pracownikom gastronomii, którzy w obecnej sytuacji zostali bez szansy na pracę. Biorąc w nim udział pomagasz podwójnie.


Nie chcemy siedzieć bezczynnie! Czujemy potrzebę działania i jesteśmy gotowi pomóc w tej trudnej sytuacji. 


Startujemy z akcją na terenie Warszawy, lecz mamy plan, by rozszerzać akcję i wspierać także Seniorów w kolejnych miastach.JAK ZAMÓWIĆ POSIŁEK DLA SENIORA?

 

Jeżeli chcesz wesprzeć kogoś kogo znasz:

Wpłać 25 PLN lub wielokrotność tej kwoty i w sekcji „wiadomość do organizatora” wpisz następujące dane: 

- ulica

- nr budynku  

- nr mieszkania

- kod pocztowy

- dzielnica 

- ilość zamówionych posiłków

- numer telefonu


Koniecznie dopisz w każdym zamówieniu wiadomość :

„Posiadam zgodę na przetwarzanie danych odbiorcy oraz dostarczenie do niego przesyłki”

 

Jeżeli chcesz wesprzeć grupę seniorów, a nie znasz konkretnej osoby:

Wpłać dowolną kwotę na nasz cel, a my za zebrane pieniądze przygotujemy i dostarczymy posiłki potrzebującym, wg wskazanych miejsc przez miejskie instytucje, zajmujące się pomocą dla nich na codzień.PLAN AKCJI


Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 realizujemy w dniu następnym. Zamówienia złożone w weekend realizujemy od wtorku.


Jeśli chcesz zamówić posiłki na dłuższy czas, wpisz w „wiadomości dla organizatora” informacje o tym na ile dni chcesz przekazać zestaw. Pamiętaj, że 25 zł to 1 dzień. Dostawy posiłków realizujemy codziennie.


Mamy gotowe kuchnie, sprzęt, samochody, chcemy ruszyć jak najszybciej -  przy Waszym wsparciu pierwsze posiłki będziemy w stanie dostarczyć już we wtorek 24.03.2020. 

 

Wszystkie adresy potrzebujacych Seniorów prosimy zgłaszać na adres: [email protected]
PAMIĘTAMY O BEZPIECZEŃSTWIE!


·      By zachować ostrożność oraz przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa posiłki będziemy zostawiać Seniorom przed ich lokalem mieszkalnym (komunikując sygnałem dzwonka).

·      Wszystkie posiłki są odpowiednio zabezpieczoneKIM JESTEŚMY?10 lat temu Grupa Warszawa otworzyła w Warszawie kultowe już dziś miejsce: Warszawę Powiśle, która zmieniła mapę kulturalną i imprezową stolicy. 


Następnie były lokale takie jak Syreni Śpiew, Weles, Zorza, Biała-  zjedz i wypij.


Teraz musimy zmierzyć się z innym wyzwaniem i nową rzeczywistością, jako mieszkańcy naszego miasta nie możemy być obojętni!


„Nie chcemy siedzieć bezczynnie,  pomóżcie nam wspierając te akcję"


 

ORGANIZATOR:


Grupa Warszawa 

www.grupawarszawa.com

https://www.facebook.com/GrupaWarszawa/


Syreni Śpiew Koneser

https://www.facebook.com/syrenispiew/


KONTAKT:

[email protected]

www.posilekdlaseniora.pl


English below:

#PosiłekDlaSeniora!


Dear Friends, and our Guest's


Over 22% of Warsaw's population are people aged 60+. This is the group most at risk from the effects of the current coronavirus. In the interests of health and life, most of the elderly had to stay in their homes, and some of them lost the opportunity to help from outside!


The purpose of the #PosiłekDlaSeniora campaign is to help by providing a wholesome all-day diet for the elderly - 4 balanced meals consisting of breakfast, soup, dinner and afternoon tea.


The program we created is a chance to help not only seniors but also gastronomy employees who in the current situation have no chance to work. By taking part in it you help twice.


We don't want to sit idly! We feel the need to act and we are ready to help in this difficult situation.


We are launching an action in Warsaw, but we have a plan to expand the action and also support Seniors in other cities.


HOW TO ORDER MEAL FOR SENIOR?


If you want to support someone you know:

Make a deposit of PLN 25 or a multiple of this amount and enter the following details in the "message to the organizer" section:

- street

- building number

- Apartment number

- ZIP code

- district

- number of ordered meals

- Phone number


Be sure to write a message with each order:

"I have permission to process the recipient's data and deliver it to him"


If you want to support a group of seniors but you don't know the specific person:


Donate any amount to our goal, and we will prepare and deliver meals to people in need, according to the indicated places by the municipal institutions, dealing with help for them daily.ACTION PLAN


We always accept orders one day before their implementation by 17:00, i.e.

Registration made until 5:00 pm results in a meal being delivered to the Senior on the next day.


If you want to order meals for a longer time, enter in the "message for the organizer" information about how many days you want to give the set. Remember that PLN 25 is one day.

We have ready kitchens, equipment, cars, we want to start as soon as possible - with your support we will be able to deliver the first meals on Tuesday, 24/03/2020.Please send all addresses of needy seniors to: [email protected]

WE REMEMBER ABOUT SAFETY!


· To exercise caution and comply with all safety rules, we will leave meals to Seniors in front of their apartment (communicating with a bell).


· All meals are properly securedWHO WE ARE?


10 years ago, Grupa Warszawa opened a cult place in Warsaw today: Warsaw Powiśle, which changed the cultural and party map of the capital.


Then there were places such as Syreni Śpiew, Weles, Zorza, Biała - eat and drink.


Now we have to face a different challenge and a new reality, as the inhabitants of our city we can not be indifferent!


"We don't want to sit idly, help us support this action"
ORGANIZER:


Grupa Warszawa


www.grupawarszawa.com


https://www.facebook.com/GrupaWarszawa/Syreni Śpiew Koneser

https://www.facebook.com/syrenispiew/
Biała – zjedz i wypij

https://www.facebook.com/bialazjedziwypij/
CONTACT:


Marketing department

Kinga Rylska

[email protected]

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 6986

preloader

Komentarze 98

 
2500 znaków