id: u7gpph

Na leczenie [ For treatment ]

Na leczenie [ For treatment ]

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
7 115 zł 
z 50 000
14%
205 dni
do końca
64
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 915 958 zrzutek i zebrali 882 186 486 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[English below Polish]


Pomóż w kontynuacji leczenia  


Zrzutka założona w celu zbierania środków na dalsze leczenie.

 

Dzień Dobry,

 

Mam na imię Rafał i potrzebuję Waszej pomocy.

Od 4 lat cierpię na rzadką z ultra rzadkich zagrażającą życiu chorobą, która niszczy ważną część krwi. Choroba charakteryzuje się niszczeniem czerwonych krwinek, zakrzepami krwi i zaburzeniami czynności szpiku kostnego (niewystarczająca ilość tych trzech składników krwi).

Mediana przeżycia po rozpoznaniu bez wymaganego leczenia wynosi 10 lat;

 

Od 2012 roku co rok spadał mi poziom hemoglobiny sukcesywnie 1g na rok do poziomu 8 g, a próby wątrobowe wystrzeliły mocno, 4 x powyżej normy. Przez kilka lat byłem u wielu specjalistów ale nikomu nie udało się postawić właściwej diagnozy. Konsultowałem stan zdrowia również w Niemczech – były podejrzenia marskości wątroby i raka trzustki – LDH ( enzym wewnątrzkomórkowy, uwalniany do krwi wtedy, gdy na skutek procesów chorobowych dojdzie do uszkodzenia i obumarcia komórek ) norma do 480 U/L , rak trzustki to około 650 U/L , ja miałem 2067 jednostek U/L.

 

Wróciłem do kraju i cały w nerwach dociekałem dalej.

 

Rzeczywistość -Trwa walka z chorobą

 

Zdiagnozowano mnie dopiero w Instytucie Hematologii w Warszawie w maju 2017 roku - diagnoza nocna napadowa hemoglobinuria ( PNH ), choroba przewlekła, rokowanie jest niekorzystne  i brak na ten czas dostępu do leku - cena 2 mln złotych w skali roku i tu nie ma pomyłki.

 

Od tego czasu zacząłem wraz z innymi chorymi (szacowana ilość chorych z diagnozą PNH w Polsce określona przez ekspertów klinicznych wynosi od 53 do 100 chorych) starać o refinansowanie leku przez Państwo . Jakimś cudem dało się.

W sierpniu 2018 r. zostałem zakwalifikowany do programu lekowego, a we wrześniu 2018 roku rozpoczęto leczenie.

W październiku 2021 roku miałem najwyższy defekt – klon granulocytów- 91,58 %,  a to oznacza, że w wyniku braku podania leku zostaje mi prawidłowych krwinek czerwonych 8 % co może mieć dalsze konsekwencje w postaci zakrzepów w wątrobie lub mózgu.

Jestem w trakcie leczenia czy może podtrzymywaniu parametrów morfologii na „odpowiednim poziomie” pozwalającym w miarę normalnie funkcjonować.

Rokowania lekarzy stanu mojego zdrowia - odległe niepewne, a rokowania wyleczenia - niekorzystne.

Ze względu na III najwyższy stopień choroby doświadczam różne poziomy zmęczenia, co uniemożliwia mi wykonywanie bardzo podstawowego poziomu aktywności życiowej.  Biorąc pod uwagę ciągłe niszczenie krwinek czerwonych jestem chronicznie zmęczony, a przewlekła niedokrwistość będąca wynikiem hemolizy pogłębia to moje zmęczenie.

 

Żebym mógł w miarę normalnie funkcjonować na dzień dzisiejszy musze do końca życia w warunkach szpitalnych co 14 dni przyjmować lek.

 

Choroba zmniejsza moją odporność (niski poziom krwinek czerwonych i białych), często dopadają mnie groźne dla mojego życia infekcje (ostatnio covid - 3 x zaszczepiony, tu dodam łagodne przejście choroby i zapalenie płuc).

 

Z powodu moich schorzeń posiadam orzeczenie o niepełnosprawności i nie mogę podjąć aktywności zawodowej,

 

Na co zbieram

 

Zbieram na kontynuację leczenia.

 

Obecnie otrzymuję rentę chorobową w wysokości 1240 zł.

Czynsz za mieszkanie w Krakowie to wydatek 800 zł.

Szpital, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w którym jestem otoczony specjalistyczną opieką i podawany jest mi dwa razy w miesiącu lek znajduje się 300 kilometrów od mojego domu, a koszt dojazdów i zakwaterowanie to kolejny wydatek 900 zł miesięcznie, na który mi już nie wystarcza.

Zakup suplementów zaczynają przekraczać moje możliwości finansowe, a artykuły pierwszej potrzeby są dla mnie bardzo często nieosiągalne.

 

 

Liczy się każda złotówka.

 

Pięknie dziękuję za wszelkie wpłaty i udostępnienia :) DZIEKUJĘDrop set up to raise funds for further treatment.


Good Morning,


My name is Rafal and I need your help.


For the past 4 years I have been suffering from a rare of ultra rare life-threatening disease that destroys an important part of the blood. The disease is characterized by destruction of red blood cells, blood clots and bone marrow dysfunction (not enough of these three blood components).


The median survival after diagnosis without required treatment is 10 years;


Since 2012, my hemoglobin level has dropped successively 1g per year since 2012 to a level of 8g, and my liver tests have shot up sharply, 4 x above normal. I have been to many specialists for several years, but no one was able to make a proper diagnosis. I also consulted the condition in Germany - there were suspicions of cirrhosis of the liver and pancreatic cancer - LDH ( an intracellular enzyme, released into the blood when, due to disease processes, damage and death of cells occurs ) normal up to 480 U/L , pancreatic cancer is about 650 U/L , I had 2067 U/L units.


I returned to the country and all in nerves I inquired further.


Reality -The fight against the disease continues


I was diagnosed only at the Institute of Hematology in Warsaw in May 2017 - diagnosis of nocturnal paroxysmal hemoglobinuria (PNH), chronic disease, prognosis is unfavorable and no access to the drug at this time - price of 2 million zlotys per year and there is no mistake here.Since then, I began, together with other patients (the estimated number of patients with a diagnosis of PNH in Poland, as determined by clinical experts, is 53 to 100 patients) to seek refinancing of the drug by the State . By some miracle, it gave.


In August 2018, I was qualified for the drug program, and in September 2018, treatment began.


In October 2021 I had the highest defect - granulocyte clone- 91.58 %, and this means that as a result of not taking the drug I am left with normal red blood cells 8% which may have further consequences in the form of clots in the liver or brain.


I am in the process of treatment or perhaps maintaining the parameters of the morphology at an "appropriate level" that allows me to function fairly normally.


The prognosis of doctors of my condition - distant uncertain, and the prognosis of recovery - unfavorable.


Due to the highest stage III of the disease, I experience various levels of fatigue, which prevents me from performing a very basic level of life activity. Given the ongoing destruction of red blood cells, I am chronically fatigued, and the chronic anemia resulting from hemolysis exacerbates this fatigue.


In order for me to function fairly normally as of today, I have to take a drug every 14 days for the rest of my life in a hospital setting.


The disease reduces my immunity (low levels of red and white blood cells), I often get life-threatening infections (most recently covid - 3 x vaccinated, here I add a mild passing of the disease and pneumonia).


Due to my conditions, I have a disability certificate and I can not take up professional activity,


What I am collecting for.I am collecting for the continuation of treatment.


I currently receive a sickness pension of 1240 PLN.


Rent for an apartment in Cracow is an expense of 800 PLN.


The hospital, the Institute of Hematology and Transfusiology in Warsaw, where I receive specialized care and am administered medication twice a month is located 300 kilometers from my home, and the cost of travel and accommodation is another expense of 900 PLN a month, which is no longer enough for me.


The purchase of supplements is beginning to exceed my financial capabilities, and necessities are very often out of reach for me.
Every even the smallest donation counts.
Thank you beautifully for any contributions and sharing :) THANK YOULokalizacja

Kraków, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 64

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!