id: ua5hv7

Rozwój portalu PulsKosmosu.pl

Rozwój portalu PulsKosmosu.pl

1 461 zł 
z 20 000 zł
7%
zakończona 28.02.2017r
48 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

[Aktualizacja] 24.05.2016

Nasza zrzutka wciąż trwa. Częścią pierwotnego planu zrzutki był zakup komputera, którego wnętrze umożliwiłoby na sprawną obsługę oprogramowania do obróbki wideo/audio czy tworzenia animacji, które później będą pojawiały się na kanale YouTube naszego portalu.

Jednak wraz ze wzrostem temperatur na zewnątrz problem ten staje się wyjątkowo palący. Stary komputer, na którym aktualnie powstaje portal, jest już na tyle stary, że jego modernizacja jest niemożliwa. Kilka miesięcy temu pracy odmówiły wentylatory, ale do teraz nie stanowiło to większego problemu. Do teraz, gdy temperatura na zewnątrz, a tym samym w pomieszczeniu nie przekroczyła 20 stopni. Aktualnie już nawet pisanie nowych postów na blogu (nie mówiąc o jakimkolwiek wideo) zaczyna przekraczać możliwości komputera, który rejestruje coraz większe lagi, a od czasu do czasu bez ostrzeżenia się resetuje.

W opcji minimum do zakupu nowego komputera, który zapewni stały rozwój portalu i stały dopływ nowych treści, potrzebujemy zebrać jeszcze 1500 PLN. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać niezbędne środki, zanim e-staruszek wyzionie ducha. :)

Dlatego też zachęcamy do wsparcia naszego portalu i z góry dziękujemy :))

[Aktu­ali­za­cja] 31.03.2016

Niesa­mo­wite! Pierwszy tysiąc już za nami! Już teraz dzię­kuję wszystkim, którzy wpła­cili jaką­kol­wiek kwotę. Zbie­ramy dalej :)

Jeżeli tutaj trafiłeś to z pewno­ścią wiesz czym jest PulsKo­smosu.pl - jesteśmy portalem do świata astro­nomii, astro­fi­zyki, kosmo­logii i eksplo­racji prze­strzeni kosmicznej.

Nasz portal, jeszcze rok temu prowa­dzony przez jedną osobę, w ciągu kilku­nastu miesięcy przy­cią­gnął praw­dzi­wych fascy­natów, którzy teraz - już jako zespół - poświę­cają swój czas na codzienne dostar­czanie kolej­nych aktu­al­ności, arty­kułów popu­lar­no­-nau­ko­wych i eduka­cyj­nych.

Na naszej stronie nie znaj­dziesz sensa­cyj­nych tytułów np. "Aste­roida zagraża Ziemi", "Naukowcy potwier­dzają - tajem­nicza planeta....".

Od więk­szości portali odróż­niamy się tym, że u nas jest tylko rzetelna nauka, każdy artykuł oparty jest na konkretnym arty­kule naukowym. Nie ma "zabaw­nych" memów, bzdur­nych "filmików" i ciętego języka. Wiemy, że w ten sposób dobro­wolnie pozba­wiamy się dużej części poten­cjal­nych czytel­ników.

Ale wiemy też, że dzięki temu naszą stronę odwie­dzają praw­dziwi fascy­naci, ludzie nie trafia­jący do nas z przy­padku. I to jest najważ­niejsze, bo właśnie dla Was warto pisać!

Aktu­alnie planu­jemy rozwinąć portal o kanał YouTube, na którym regu­larnie będą poja­wiać się wiado­mości, kursy astro­nomii i wywiady z ludźmi zwią­za­nymi z astro­nomią i misjami kosmicz­nymi z całego świata. Mate­riał jednak musi być bardzo dobrej jakości, a do tego potrzeba odpo­wied­niego, profe­sjo­nal­nego sprzętu. Na sprzęt potrzebne są jednak środki.

Nie chcie­li­byśmy strony zaśmiecać niepo­trzeb­nymi rekla­mami typu Google AdSense, które będą Wam na stronie wyświe­tlały przez miesiąc buty, które dwa dni wcze­śniej oglą­da­li­ście na innej stronie.

Stąd też niniejsza zrzutka - zbie­ramy na sprzęt do produkcji! Pieniądze ze zbiórki będą w całości prze­zna­czone na sfinan­so­wanie zakupu kompu­tera, aparatu, oświe­tlenia, opro­gra­mo­wania, statywu i wszel­kich dodat­ko­wych mate­riałów, które do tego się przy­dadzą.

Pieniądze ze zrzutki nie będą wyko­rzy­stane jako wyna­gro­dzenie dla autorów - mamy nadzieję, że z czasem pojawią się inne, rozsądne i bardziej trady­cyjne źródła finan­so­wania dzia­łal­ności portalu, które pozwolą na to, aby tworzenie Pulsu Kosmosu stało się naszym głównym zaję­ciem.

Pamiętaj - liczy się każda wpłata - nieza­leżnie czy jest to 1 PLN, 10 PLN czy 1000 PLN.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 48

preloader

Nasi użytkownicy założyli

880 348 zrzutek

i zebrali

810 721 170 zł

A ty na co dziś zbierasz?