Zbiórka na Wózek, Dostawkę oraz Rehabilitację koniec za 359 dni ID: udwhyv

Zbiórka na Wózek, Dostawkę oraz Rehabilitację

Zebrano 6 003 zł
z kwoty 40 000 zł

15 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 542
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Zbiórka na Wózek KUSCHALL Dostawkę do wózka Quickie Attitude prawdopodobnie będzie to model Hybrid oraz Rehabilitację


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Zbiórka na Wózek, Dostawkę oraz Rehabilitację Indywidualny numer konta tej zrzutki

21 1750 1312 6883 0688 5884 1052 Odbiorca Zrzutka.pl sp. z o. o. al. Karkonoska 59 53-015 Wrocław

PRZY WPŁACIE BEZPOŚREDNIEJ przelewem tradycyjnym NA powyższe KONTO NIE JEST POBIERANA PROWIZJA


Fundraising for a wheelchair KUSCHALL , Handbike attachement Quickie Attitude (probably it will be the Hybrid model) and Rehabilitation.

Fundraising for a wheelchair, Handbike attachement and Rehabilitation .

Individual account number of this fundraising is :

21 1750 1312 6883 0688 5884 1052 Payment Recipient: Zrzutka.pl sp. z o. o. al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław
Swift/bic: RCBWPLPWXXX WHILE DIRECT PAYMENT via a traditional transfer FOR THIS ACCOUNT, commission is not charged.


Witam na mojej zrzutce.

Nazywam się Katarzyna Metzger, od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną. Urodziłam się jako wcześniak. Po kilku miesiącach zdiagnozowano u mnie mpd. Tylko dzięki wysiłkowi i poświęceniu mojej mamy moja sprawność była większa niż ktokolwiek zakładał. Nie obło się jednak bez operacji. Nie był, to dla mnie miły czas, ale starałam się żyć jak inni. Gorsze chwile osładzałam sobie czytaniem. Miłość do książek pomagała mi podróżować i marzyć. Nauczyciele pomogli mi odkryć moją pasję. Już w szkole podstawowej zaczęłam pisać wiersze, bajki i opowiadania. Pisanie stało się moją pasją. Od wielu lat należę do Grupy Literackiej „Wiklina”, a od niedawna również do Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Welcome!

My name is Katarzyna Metzger. I have been a disabled person since I was born. I was born as a premature baby. After several months, I was diagnosed with cerebral palsy. It was only thanks to the effort and dedication of my mother that my physical fitness was greater than anyone expected. However, the surgery was necessary. It was not pleasant time for me, but I tried to live like everyone else. During some worse moments,reading made my life more enjoyable. My love for books helped me to travel and dream. My teachers helped me to discover my passion. In primary school, I began to create poems, fairy-tales and stories. Writing became my passion. I have been a member of the Literary Group ‘Wiklina’ for many years and recently I have been a member of the ‘Association of Polish Authors’.



Mam na swoim koncie wiele publikacji w Almanachach, prasie literackiej oraz dwa autorskie tomiki: inna przestrzeń… (2004), Tęsknoty... (20015) Many of my works have been published in Almanach or literary press. I have also published my own volumes: ‘Different space’ ... (2004), ‘Longings’ ... (2015)

Gdy 10 lat temu (22.10.2019) gdy uległam wypadkowi komunikacyjnemu pisanie nie pozwoliło mi zwariować. Bardzo trudno mi było stać się z dnia na dzień osobą całkowicie zależną od innych. Teraz po latach jest łatwiej, ale chciałabym móc więcej. Staram się jednak nie żyć przeszłością, a patrzeć w przyszłość. Niestety nie da się całkowicie o tym zapomnieć zwłaszcza, że historia mojego wypadku jest trochę paradoksalna.

Czekając na taksówkę zostałam potrącona przez kierowcę busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Złamałam udo i solidnie się potłukłam. Musieli mi poskładać nogę operacyjnie. Do tego zostałam bez wózka, który uległ zniszczeniu. Był to duży problem, bo od operacji byłam zmuszona poruszać się tylko na wózku.

When 10 years ago (22.10.2019) I was seriously injured during traffic accident, writing did not let me go crazy. It was very difficult for me to become a person who is completely dependent. Now, it's easier after many years, but I would like to be able to do more things. I try, however, not to live in the past, but to look into the future. Unfortunately, it is impossible to forget about it completely, especially that the history of my accident is a little bit of paradoxical.

While I was waiting for a taxi, I was hit by a bus for transporting disabled people. I was very bruised and my thigh was broken. Then, my leg was sustained a surgery. Additionally, I was left without a wheelchair, which was destroyed. It was a big problem, because after my operation I was forced to move only on a wheelchair.


A wtedy jeszcze studiowałam. Było naprawdę ciężko. Chciałabym teraz mimo upływu lat być tak samo aktywna jak kiedyś. Jest to trudne, bo mój obecny wózek jest aktywny tylko z nazwy co skutecznie utrudnia mi życie. Wózek ten nie jest tak leki i zwrotny jak bym chciała…

And then I was still studying. It was really hard. Despite the passage of the time I would like to be as active as I used to be. It is difficult because my current wheelchair is not very mobile and therefore it effectively handicaps my life. My wheelchair is not as light and agile as I would like ...


Dostawka do wózka QUICKIE / Wheelchair Hand Bikes / Attitude Manual

Wózek KUSCHALL /KUSCHALL Wheelchair


Mimo trudności cały czas walczę o to, by w przyszłości znów poruszać się o kulach. Ćwiczę na siłowni z trenerem. Niedługo będę prowadzić na moim blogu relacje z moich treningów. By udowodnić wam, że jeśli trenuje się z właściwą osobą można odnieść sukces. Plan jednak rozłożony jest na lata. I troszkę potrwa. Obecnie, to wózek zastępuje mi nogi. Powinien dawać mi możliwość swobodnego poruszania się mimo istniejących w mieście barier architektonicznych. Jako osoba poruszająca się na wózku odczuwam każdą choćby najmniejszą nierówność. Jest to bardzo uciążliwe. I od jakiegoś czasu marzy mi się wózek KUSCHALL – posiadający bardzo lekką ramę. Choć na rynku jest wiele wózków te dobre wózki to luksus. Niestety dużą przeszkodą jest dla mnie cena.

Jakby producenci zapominali, że aktywny wózek inwalidzki powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości (również finansowych) osoby, która na nim jeździ. Dlatego osoby niepełnosprawne często rezygnują z drogich i dobrych rozwiązań. Ja postanowiłam spełnić swoje marzenie mimo zawrotnej ceny. Posiadanie tego wózka da możliwość samodzielności, a to jest obecnie moim celem. I taki właśnie jest wózek KUSCHALL .

Jest to wózek, który lepiej się prowadzi od posiadanego przeze mnie obecnie. Do tego oraz jest znacznie lżejszy. Duże znaczenie ma możliwość indywidualnego dopasowania parametrów wózka do wymagań jego użytkownika. Ma to ogromne znaczenie dla osób spędzających na wózku od kilku do kilkunastu godzin. Tylko osoba poruszająca się na wózku wie jak trudno jest być samodzielnym zimą, czy na nie do końca równym terenie. Dla mnie jako osoby z mpd, która nie jest na siłach sama pojechać bardzo daleko świetnym rozwiązaniem jest taki właśnie wózek. Jego uzupełnieniem była by dostawka do wózka Quickie Attitude prawdopodobnie będzie to model Hybrid.

Niestety dostawka nie jest refundowana i najlepiej kupić ją do nowego wózka. Wtedy zestaw służy dłużej. Mam nadzieję, że uda mi się go kupić i stać się osobą niezależną. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo nie lubię ulegać swej niepełnosprawności choć nie jest to łatwe.

Staram się swoimi działaniami przełamywać stereotypy o osobach jeżdżących na wózku. Być przykładem dla kobiet takich jak ja mieszkających w małych miastach. Bo tam jest trudniej walczyć z przeciwnościami losu i nie zamykać się w czterech ścianach. Dlatego staram się żyć aktywnie i motywować do tego innych. Bez odpowiedniego sprzętu będzie to jednak coraz trudniejsze.

Nie będę jednak mogła bez możliwości udziału w zajęciach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, co wiąże się z wynajmem transportu i dojazdami ponad 40 km. Bez tego nie będę w stanie pokonywać barier architektonicznych. Poza tym ważna jest rehabilitacja której koszt to 50 zł za godzinę. Bez tego nie będzie mi łatwiej żyć. A najważniejsza jest przecież codzienność. To ona sprawia, że idziemy naprzód… nie boimy się marzyć.

Ja marzę o lepszym życiu w którym nadal będę mogła być aktywna. Będzie to możliwe tylko dzięki Rehabilitacji i posiadaniu odpowiedniego sprzętu. To on dzięki Państwa pomocy za którą z góry DZIĘKUJĘ.

Proszę również o udostępnianie zbiorki.

Jeśli chcieli by Państwo dowiedzieć się więcej o moich pasjach i działaniach zapraszam na bloga katarzynametzger.pl Tam dowiecie się o mnie tego o czym zapomniałam napisać tutaj.

Katarzyna Metzger

In spite of the difficulties, I struggle all the time in order to move on crutches again in the future. I practise with a trainer in the gym. Soon, I will be reporting my training sessions on my blog. To prove to you that if you train with the right person you can achieve succees. The plan, however, is spread over the years. And it will take some time.

At present, the wheelchair replaces my legs. It should give me the opportunity to move freely despite architectural barriers which exist in my city. However, as a person moving on a wheelchair, I can feel even the slightest bump while moving on the wheelchair. It is very burdensome. I have been dreaming about a KUSCHALL THE KSL for some time, as it has a very light frame. Although there are many wheelchairs on the market, the good ones are a luxury. Unfortunately, the price of this wheelchair is a great obstacle for me.

As if the producers forgot that an active wheelchair should be adapted to the needs and possibilities (including financial possibilities) of the person who uses it. Therefore, people with disabilities often resign from expensive and good solutions. I decided to make my dream come true despite of the dizzying price. Having this wheelchair will give me the opportunity to be independent, and at present this is my goal. And that's exactly what the KUSCHALL THE KSL is like.

It is a wheelchair that works better from my current one. Additionally, it is much lighter. The possibility of individual adjustment of the wheelchair parameters to the user's requirements is of a great importance. This is crucial for people who spend from a few to several hours on a wheelchair every day. Only a person moving on a wheelchair knows how difficult it is to be independent in winter or on an uneven terrain. For me, as a person who suffered from cerebral palsy, who is not able to move alone very far, a great solution is just a wheelchair. It could be complemented by the extra handbike attachement - Quickie Attitude. It probably will be a Hybrid model.

Unfortunately, this handbike attachement is not refunded and it should be bought together with a new wheelchair. Then the whole set works longer. I hope that I will be able to buy it and become an independent person. This is very important to me because I do not like to succumb to my disability, although it is not easy.

I try to overcome stereotypes about people who move on a wheelchairs. I try to be a model of behaviours for women like me who live in small cities. Because there is harder to cope with adversities of life and not to clam up. That's why I try to live actively and motivate others to do it. Without the right equipment, however, it will be more and more difficult.
Moreover, I will not be able to cope with adversities of life without participation in the activities of the Fundation of Active Rehabilitation, which is associated with the rental of transport and commuting over 40 km. Without this, I will not be able to overcome architectural barriers. In addition, rehabilitation is important, which the cost is 50 PLN per hour. Without it, it will not be easier for me to live. And the most important thing is daily life. It is thing which makes us move forward ... we are not afraid to dream.
I dream about a better life where I can still be active. It will be possible only thanks to rehabilitation and having the right equipment. This is this equipment and I thank you for your help in advance. Share this post ,please.
If you would like to learn more about my passions and activities, I invite you to visit my blog katarzynametzger.pl. There you will learn about me some information which I forgot to write here.
Katarzyna Metzger


piątek, 30 sierpnia 2019 o 21:38

Miło mi poinformować że Podczas SKARfest 2019 organizatorzy podjęli decyzję o pomocy dla mnie❤️ - Wspólnie zdecydowaliśmy, że przy okazji SKARfest 2019 pomożemy!????????????

środa, 29 maja 2019 o 11:42

Przekroczyliśmy 5 tyś zł na zbiórce. 1/8 kwoty jest DZIĘKUJĘ♥ Jednak to jeszcze nie koniec walczymy dalej

poniedziałek, 6 maja 2019 o 17:38

Witajcie na fb od kilku dni działa grupa na której licytujemy rzeczy by zgromadzić brakującą kwotę na wózek i dostawkę ZAPRASZAM https://www.facebook.com/groups/1956738347769513/?multi_permalinks=1956837201092961&notif_id=1556470795263606&notif_t=feedback_reaction_generic

środa, 9 stycznia 2019 o 23:06

Mamy 11% i 1100 udostępnień dziękuję bardo kochani!!!

środa, 10 października 2018 o 12:33

Mamy 10% !!! Dziękuję.

sobota, 15 września 2018 o 16:51

Mamy już 3 610 zł i wydarzenie na fb https://www.facebook.com/events/467871680368331/permalink/467938107028355/ walczymy

sobota, 18 sierpnia 2018 o 12:05

Od dziś zbiórka jest w Języku Polskim i Angielskim. Zebraliśmy 2800 i pieniążki nadal spływają... Bardzo wam dziękuję. Walczymy dalej.

środa, 25 lipca 2018 o 21:02

Małymi krokami idziemy do przodu, walczymy. Każda złotówka udostępnienie tej zrzutki jest na wagę złota. Pomaga w osiągnięciu celu. Dziękuję!!!

piątek, 15 czerwca 2018 o 13:57

Bardzo dziękuję WAM za pomoc

sobota, 19 maja 2018 o 23:32

Bardzo dziękuję, za wpłaty i udostępnianie zbiorki

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Bedzie dobrze, wierzę że uzbiera Pani na wymarzony wózek. Pozdrawiam

SB

Sylwia Biała

Katarzyna Metzger

DZĘKUJĘ KOCHANA

WT
10 zł

Wiesław Tadeusz Jurek

hoduj rasowe koty na sprzedaż

Katarzyna Metzger

Dziękuję za radę, ale na to trzeba mieć warunki

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Wszystkiego Dobrego

Katarzyna Metzger

Dziękuję

trzymam kciuki!

Katarzyna Metzger

Dziękuję

AM
50 zł

Andy M

Powodzenia!

Katarzyna Metzger

Dziękuję

MK

Małgorzata Kosińska

Trzymam kciuki, powodzenia ????????

Katarzyna Metzger

Dziękuję

MS

Monika Szechnicka

Trzymam kciuki Pani Kasiu za powodzenie akcji i za Panią. Pozdrawiam :)

Katarzyna Metzger

DZIĘKUJĘ Pozdrawiam

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Powodzenia w dążeniu do celu!

Katarzyna Metzger

DZIĘKUJĘ Pozdrawiam

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Katarzyna Metzger

DZIĘKUJĘ Pozdrawiam

AZ

Aneta Zalecka

❤️Kasia❤️

W
100 zł
Wojciech Kurek
Dane ukryte
155 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
WD
ukryta
Włodek Dusiński
PL
100 zł
Piotr Lato
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
373,97 zł
Użytkownik niezarejestrowany
GK
ukryta
Gosia Kruszewska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
VN
50 zł
Violetta Nowak
K
ukryta
Kasia
Dane ukryte
9 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
150 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
120 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
150 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AS
80 zł
Artur Surpeta
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KB
10 zł
Katarzyna Borkowska
MZ
100 zł
Michał Z
BR
25 zł
Barbara Roszkowska
P
ukryta
Piotr pepel
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AK
100 zł
Aneta Kordasiewicz
SB
ukryta
Sylwia Biała
HK
100 zł
Halina Knecht
WT
10 zł
Wiesław Tadeusz Jurek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
RP
25 zł
Rafał Piasta
K
25 zł
Koleżanka
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
PM
25 zł
Paweł Mikoda
AD
10 zł
Agnieszka Dziedzic
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
90 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
70 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KC
100 zł
Katarzyna Cukierska
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
440 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
50 zł
Andrzej Martyniak
Użytkownik niezarejestrowany
440 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
4 zł
Dane ukryte
D
25 zł
Dorota
K
50 zł
Karina
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
RB
100 zł
Rafał Bilski
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MK
50 zł
Małgorzata Kosińska
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
K
5 zł
Koleżanka
A
25 zł
Aneta zalecka
MS
25 zł
Monika Szechnicka
IG
ukryta
ILONA GUCAŁ
M
5 zł
Marlena
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
EB
30 zł
Ernest Bartoszewski
6
50 zł
666
AS
100 zł
Anna Stefanska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AZ
50 zł
Aneta Zalecka
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Arek
K
25 zł
kasia_lawina

Pierwsza wpłata

K
25 zł
kasia_lawina

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

360 781 zrzutek

Pomóż zebrać 40 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 542
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.