id: uk7s2n

Klimatyczny protest przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych

Klimatyczny protest przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych

Nasi użytkownicy założyli 957 436 zrzutek i zebrali 964 052 797 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

W 2022 roku Niemcy zamkną ostatnie działające elektrownie jądrowe w swoim kraju. Uważamy, że jest to zła decyzja w dobie postępującego kryzysu klimatycznego. Dlatego 24 lipca będziemy protestować pod elektrownią jądrową Grohnde, domagając się wprowadzenia w Unii Europejskiej moratorium na przedwczesne zamykanie atomu.


➡️ Dołącz do protestu!

➡️ Zapisz się do wydarzenia na Facebooku!


ℹ️ENGLISH VERSION BELOW


Dlaczego protestujemy w obronie elektrowni jądrowych?


Jedziemy protestować przed zamykaną elektrownią jądrową, ponieważ atom jest niskoemisyjnym i bezpiecznym źródłem energii, a wydłużenie pracy elektrowni jądrowych jest bardzo skutecznym sposobem redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przeciwdziałania zmianom klimatu. Przede wszystkim powinniśmy zamykać trujące nas codziennie elektrownie węglowe i gazowe, a nie niskoemisyjne źródła energii, aby jak najszybciej obniżać emisje CO₂. Takie jest stanowisko wielu naukowców, ekologów i aktywistów klimatycznych. Potwierdza to między innymi ostatni raport IPCC, Joint Research Centre przy Unii Europejskiej oraz Polska Akademia Nauk.


Rezygnacja z niskoemisyjnej energii jądrowej przed całkowitym odejściem od spalania węgla kamiennego i brunatnego doprowadzi do konieczności posługiwania się innymi paliwami kopalnymi, w szczególności gazem ziemnym, uniemożliwiając szybką dekarbonizację. Mamy na uwadze to, że każdy kraj posiada suwerenne prawo decydowania o swoim miksie energetycznym. Jednak budżet CO₂ i atmosfera są wspólne, więc decyzja ta ma znaczenie dla wszystkich ludzi.


Ta jedna elektrownia produkuje rocznie więcej niskoemisyjnej energii niż prawie wszystkie turbiny wiatrowe Danii. W 2021 r. osiągnęła ona poziom 400 TWh całkowitej produkcji niskoemisyjnej energii elektrycznej od momentu podłączenia do sieci. W tym okresie zakład zapobiegł emisji 400 milionów ton CO₂. Jej zamknięcie to katastrofa dla klimatu, bo zamiast prądu z atomu, więcej prądu będzie produkowane z węgla i gazu.


Na co przeznaczymy pieniądze ze zbiórki?


Pieniądze ze zbiórki chcemy przeznaczyć na transport, noclegi, transparenty, wyżywienie, obsługę medialną i ubezpieczenia dla osób które razem z nami chcą tam być 24 lipca.


Chcę dołączyć do protestu!


➡️ Skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza!

➡️ Zapisz się do wydarzenia na Facebooku!


Dowiedz się o nas więcej!


Reprezentujemy fundację FOTA4Climate, chcemy propagować pragmatyczną ekologię opartą na nauce i miłości do przyrody. Więcej na temat naszej działalności możesz przeczytać na naszej stronie fota4climate.org oraz w artykułach prasowych o nas:List polskich naukowców w sprawie zamykania sprawnych elektrowni jądrowych:

https://fota4climate.org/2019/03/10/list-otwarty-w-sprawie-energetyki-jadrowej-w-niemczech/


ℹ️Climate protest against premature closure of nuclear power plants


Germany will close the country's last operating nuclear power plants in 2022. We believe this is a wrong decision in the face of an advancing climate crisis. That's why we will be protesting outside the Grohnde nuclear power plant on July 24, demanding a moratorium on premature nuclear power plant closures in European Union.


Why are we protesting in defense of nuclear power plants?


We are going to protest in front of the closing nuclear power plant because nuclear is a low-carbon and safe source of energy, and extending the operation of nuclear power plants is a very effective way of reducing greenhouse gas emissions and thus combating climate change. We should first shut down coal and gas-fired power plants that pollute every day, not low-emission energy sources, in order to reduce CO₂ emissions as soon as possible. This is the position of many scientists, environmentalists and climate activists, and is supported by the latest reports by the IPCC, Joint Research Centre at the European Commision, and the Polish Academy of Sciences, among others.


Abandoning low-carbon nuclear energy before completely shifting from the combustion of coal and lignite will lead to the use of other fossil fuels, in particular natural gas, preventing rapid decarbonisation. We bear in mind that each country has a sovereign right to decide on its energy mix. However, the CO₂ budget and atmosphere are shared, so this decision matters to all people.


This one power plant produces more low-carbon energy annually than almost all of Denmark's wind turbines. In 2021, it reached 400 TWh of total production of low-carbon electricity since it was connected to the grid. During this period, the plant prevented 400 million tons of CO₂ emissions. Its closure is a disaster for the climate, because instead of electricity from nuclear, more electricity will be produced from coal and gas. 


What will we use the donated money for?


We want to use the money from the fundraiser to pay for transportation, accommodation, banners, and insurance for people who want to be there with us on July 24. 


I want to join the protest!


➡️Contact us throught this form!

➡️Join the Facebook event!


Find out more about us


We represent the FOTA4Climate Foundation, we want to promote pragmatic ecology based on science and love for nature. You can read more about our work at www.fota4climate.org and in press articles about us:Letter of Polish scientists on the closure of operational nuclear power plants:

https://fota4climate.org/2019/03/10/list-otwarty-w-sprawie-energetyki-jadrowej-w-niemczech/

Lokalizacja

Emmerthal, Germany

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 45

 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
PK
Paweł Kowalczyk
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
JM
Joe Monster
500 zł
WA
Weronika Adamiec
500 zł
 
Dane ukryte
400 zł
ZA
ZIELONY ATOM Dominik Bieczyński
400 zł
DP
daniel pawłowski
300 zł
 
300 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!