id: vz32j5

Budujemy nową Pracownię Wschodnią! / We build the New Pracownia Wschodnia

Budujemy nową Pracownię Wschodnią! / We build the New Pracownia Wschodnia

Nasi użytkownicy założyli 912 562 zrzutki i zebrali 874 727 055 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności5

 • ucf61cfc10c1604c.jpeg

  Przyjaciele Pracowni Wschodniej!

  Tych dwóch zamaskowanych dżentelmenów na zdjęciu to Łukasz Zembaty (z lewej), prezes Stowarzyszenia Pracownia Wschodnia i pan Grzegorz (po prawej), szef brygady remontowej. Panowie podpisali papiery i już dziś ekipa budowlana rozpoczęła pierwsze prace w przestrzeni Nowej Pracowni Wschodniej przy pl. Hallera.

  Dzięki Wam to dzieje się naprawdę!!!


  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

W wyniku katastrofy budowlanej musieliśmy opuścić lokal na ul. Lubelskiej, w którym działaliśmy jako Pracownia Wschodnia od prawie 15 lat.


Na szczęście, pojawiła się szansa na nowe życie dla naszej inicjatywy – stworzenie Nowej Pracowni Wschodniej na Placu Hallera. Otrzymaliśmy od miasta okazały lokal w doskonałej lokalizacji, który pozwala nam kontynuować działalność i daje nowe

możliwości otwarcia dla publiczności i mieszkańców.


Aby to się stało, musimy przeprowadzić kosztowny remont.


Jako artystki i artyści związani ze Stowarzyszeniem zapraszamy do wsparcia naszej akcji. W zamian za to, co mamy najcenniejsze – za naszą sztukę i wiedzę – prosimy o wsparcie finansowe naszej zrzutki. Dokładając się do remontu, dodajesz swoją cegiełkę do nowych fundamentów Pracowni Wschodniej.

z4142dba16c04818.jpeg


Pracownia Wschodnia na Hallera podzielona jest na 3 główne departamenty – to Galeria, Foto i Sito.


t60d121162fdb810.jpeg


W GALERII planujemy organizację wystaw, połączonych z warsztatami lub wykładami zaproszonych gości, pokazy performance, mikrospektakle, spotkania autorskie i koncerty. Chcemy przy okazji tych wydarzeń współpracować zarówno z twórcami, jak również z osobami niezwiązanymi bezpośrednio z sektorem kultury, np. naukowcami i podróżnikami. W przestrzeni tej będziemy też prezentować efekty zajęć i kursów prowadzonych w całej pracowni.


FOTO PRACOWNIA będzie centrum fotografii analogowej. Znajdzie się w nim duża ciemnia dostosowana do pracy grupowej i indywidualnej, studio fotograficzne ze światłem naturalnym oraz dział digitalizacji. Pracownia koncentruje się na tradycyjnej fotografii czarno-białej w małym, średnim i dużym formacie. Miejsce będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych fotografią, zarówno zaawansowanych jak i początkujących.


WARSZTAT SITO to tradycyjna serigrafia. Działają tu artystki i artyści zajmujący się sztuką drukarską. Wśród nich PHU Sitex – kolektyw pasjonujący się realizacją projektów niemożliwych oraz Oficyna Peryferie – specjaliści od niskonakładowych publikacji artystycznych i warsztatów introligatorskich, którzy zainstaluję tutaj również swój warsztat Riso.


q9b8258010df33c7.jpeg


Nowa Pracownia Wschodnia mieści się na warszawskiej Pradze Północ przy Placu Hallera, który po latach zapomnienia zyskuje status lokalnego centrum. Otoczenie stanowi socrealistyczny kompleks urbanistyczny nazywany praskim MDM - monumentalny projekt kontrastujący ze zwartą zabudową przedwojennej Pragi. 


b9dd4ccb0a5cdd31.png

Lokal w którym rozpoczynamy działalność jeszcze niedawno był… supermarketem. To chyba pierwszy raz, gdy dyskont zamyka sklep, aby w osieroconej przestrzeni mogła rozwijać się kultura i sztuka.


Nasza nowa siedziba ma ponad 400m2. Jej atutem są wielkie witryny, sufit wysoki na blisko 6 metrów i dwukondygnacyjny układ.


y80d49559fe28584.jpeg


Aby zacząć działalność i otworzyć się na publiczność, musimy przeprowadzić kilka kluczowych inwestycji remontowych. 


Należy do nich przede wszystkim:

 1. Położenie nowej instalacji elektrycznej
 2. Wybudowanie ścian działowych 
 3. Remont zaplecza sanitarno-socjalnego

cbeac68846e0b642.jpeg

Jako Stowarzyszenie utrzymujemy się ze składek członkowskich. Ciężar remontu szacowany na ok. 50.000 zł jest dla nas nie do udźwignięcia przy aktualnym sposobie finansowania, dlatego postanowiliśmy zorganizować tę zbiórkę.


p728ed5ba964b068.jpeg


Chcemy się podzielić najcenniejszym co mamy – naszymi umiejętnościami i pracami.

Dlatego przygotowaliśmy trzy kategorie nagród:

if8967c79118d71c.jpeg


 1. SZTUKA – znajdziesz w niej wybór różnych prac artystek i artystów związanych z naszą pracownią.
 2. NAUKA – lubimy dzielić się wiedzą. Przez lata działalności zdobyliśmy unikalną doświadczenie (na co dzień wykorzystywane w pracy na warszawskich uczelniach – ASP (Grafika, Rzeźba, Wzornictwo) Akademia Fotografii, PJATK


Jeśli jednak chcesz nas wspomóc bardziej charytatywnie, przygotowaliśmy: 


 1. BEZINTERESOWNE WSPARCIE – trzy rodzaje cegiełek, które (jakżeby inaczej) wydrukujemy na sicie i przekażemy w formie symbolicznego podziękowania


ee82975085edcac8.jpeg


Stowarzyszenie Pracownia Wschodnia działa na Pradze od 2006 roku, gdy jako grupa znajomych artystek i artystów wspólnie zaczęliśmy wynajmować pracownię w kamienicy tuż przy Dworcu Wschodnim. Przez te wszystkie lata przez nasze środowisko przewinęło się mnóstwo ludzi – artystów, projektantów, muzyków i twórców trudnych do zaszufladkowania.


Pracowaliśmy w zaciszu naszych boksów (pracowni), ale robiliśmy też wystawy, prowadziliśmy warsztaty, organizowaliśmy koncerty. Część z nas prowadziła Galerię Praca. Wspieraliśmy naszymi umiejętnościami sektor kultury w skali całego kraju, robiliśmy projekty dla najmniejszych i największych instytucji sztuki, dawaliśmy artystom warsztat, know how i wprawne ręce do pomocy, a od czasu do czasu jako tajni podwykonawcy sprzedawaliśmy duszę systemowi.


k8be79fc13d0c118.jpeg

Zespół nowej Pracowni Wschodniej tworzą:

Federico Caponi, Michał Chojecki, Mikołaj Chylak, Karolina Jastrzębska, Karolina Lubaszko, Natalia Łajszczak, Tomek Melissa, Marcin Minasowicz, Paulina Mirowska, Jędrek Owsiński, Agnieszka Pasierska, Kasia Rysiak, Agnieszka Wach, Błażej Worsztynowicz, Łukasz Zembaty, Michał Żabko-Potopowicz, Ania Żukowska

c87641d3af635df0.pngJeśli masz pytania, chcesz się z nami skontaktować: [email protected]


English below:

As a result of a building disaster, we had to leave the premises on Lubelska Street where we had been operating as Pracownia Wschodnia for almost 15 years.


Fortunately, an opportunity for a new life has arisen for our initiative - the creation of the new Pracownia Wschodnia at Hallera Sqaure. The city has provided us with magnificent premises in an excellent location, which allows us to continue our activity and gives us new opportunities to open to the public and residents.


In order to make this happen, we need to undertake an expensive renovation.


As artists associated with the Pracownia Wschodnia Association, we invite you to support our collection. In return for what we hold most precious - our art and knowledge - we ask that you support our fundraiser. By contributing to the renovation, you add your symbolic 'brick' to the new foundations of the Eastern Workshop (Pracownia Wschodnia).


xe453705c19ee0a5.pngPracownia Wschodnia on Hallera is divided into 3 main departments - Gallery, Photo and Serigraphy.

kbd96fdea9797dd8.pngIn the GALLERY we plan to organize exhibitions, combined with workshops or lectures by invited guests, performance shows, micro shows, authors' meetings, and concerts. During these events, we want to cooperate with artists as well as with people who are not directly connected to the cultural sector, for example, scientists and travelers. In this space, we will also present the results of classes and courses conducted throughout the studio.


PHOTO WORKSHOP will be the center of analog photography. It will include a large darkroom adapted to the group and individual work, a photographic studio with natural light, and a digitalization department. The studio will focus on traditional black and white photography in small, medium, and large formats. The space will be open to anyone interested in photography, both advanced and beginner.


SERIGRAPHY WORKSHOP is all about traditional serigraphy. Artists who work in the art of printing are active here. Among them PHU Sitex - a collective passionate about impossible projects and Oficyna Peryferie - specialists in low-volume art publications and bookbinding workshops, who will also install their Riso workshop here.


n3e87d5a836ddb98.pngThe new Pracownia Wschodnia is located in Warsaw's Praga Północ district at Hallera Square, which after years of oblivion is gaining the status of a local center. It is surrounded by a social realist urban complex called Praga MDM - a monumental project contrasting with the compact buildings of pre-war Praga. 

m04c21e2add81925.png

The place where we start our business was... a supermarket not so long ago. This is probably the first time a discount store has closed so that culture and art could develop in the orphaned space.


Our new seat has over 400m2. Its advantages are huge shop windows, a ceiling nearly 6 meters high, and a two-story layout.


tc4918c02338513c.pngTo get started and open to the public, we need to make some key renovation investments. 


These include, first and foremost:

 1. Laying new electrical wiring 
 2. Building partition walls 
 3. Renovating the sanitary and social facilities

md01c0a037ff6563.pngAs an association, we live off membership fees. The burden of the renovation, estimated at about 50,000 PLN, is impossible for us to bear with the current way of financing, so we decided to organize this collection.


u7e5a6794a003d7e.pngWe want to share the most precious thing we have - our skills and works.

That is why we have prepared three categories of prizes:

m8f0e316b61f6eea.pngART - you will find a selection of different works by artists associated with our studio.

SCIENCE - we like to share our knowledge. Over the years we have gained unique experience (which we use every day in our work at Warsaw universities - ASP (Graphics, Sculpture, Design) Academy of Photography, PJATK


However if you want to support us more charitably, we have prepared: 


FREE SUPPORT - three types of symbolic 'bricks', which (how else) we will print on a mesh and give as a symbolic thank you.


l996d1297f2d406b.pngThe Pracownia Wschodnia Association has been active in the Praga district since 2006, when, as a group of artist friends, we jointly started renting a studio in a tenement just off the East Railway Station. Over the years a lot of people have passed through our environment - artists, designers, musicians, and hard to categorize creators. 


We worked in the comfort of our boxes (studios), but we also organized exhibitions, workshops, and concerts. Some of us ran the Work Gallery. We supported the cultural sector nationwide with our skills, did projects for the smallest and largest art institutions, gave artists a workshop, know-how and skilled hands to help, and occasionally as secret subcontractors sold our souls to the system.


i722a84883afca41.jpeg

The team of the new Eastern Workshop consists of:


Federico Caponi, Michał Chojecki, Mikołaj Chylak, Karolina Jastrzębska, Karolina Lubaszko, Natalia Łajszczak, Tomek Melissa, Marcin Minasowicz, Paulina Mirowska, Jędrek Owsiński, Agnieszka Pasierska, Kasia Rysiak, Agnieszka Wach, Błażej Worsztynowicz, Łukasz Zembaty, Michał Żabko-Potopowicz, Ania Żukowska.

jeeeaac5d3d4df52.png


If you have any questions or want to say hi, feel free to contact us: [email protected]


Facebook

Instagram

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 30 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Aktywne organizatora:
Cegiełka 30 PLN. Symbolic 'brick' 30 PLN

W zamian za wsparcie 30 zł mamy dla Ciebie symboliczną cegiełkę autorstwa Natalii Łajszczak (oczywiście ręcznie drukowaną w technice sitodruku). Format A5.Engli...

od 30 zł

Kupione 49

Zakończona
Spacer i warsztaty terenowe nad Wisłą z Jędrkiem Owsińskim. A walk and field workshops on the Vistula River with Jedrek Owsinski

Kilka godzin w lesie i piaskach spędzimy na poznawaniu natury – nadwiślańskiej  i naszej własnej. Przez nasze wielkie miasto płynie zaskakująco dzika rzeka, mie...

od 40 zł

Kupione 23

Zakończona
Cegiełka 50 PLN. Symbolic 'brick' 50 PLN

W zamian za wsparcie 50 zł mamy dla Ciebie symboliczną cegiełkę autorstwa Karoliny Lubaszko (oczywiście ręcznie drukowaną w technice sitodruku). Format A5.Engli...

od 50 zł

Kupione 33

Zakończona
Kiełkownik. Sprouts Maker

Za pomocą Kiełkowników możesz zagospodarować mały miejski ogródek we własnym mieszkaniu. Naczynie jest niewielkich rozmiarów, a jego kształt umożliwia ustawiani...

od 59 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona
Cegiełka 70 PLN. Symbolic 'brick' 70 PLN

W zamian za wsparcie 70 mamy dla Ciebie symboliczną cegiełkę z grafiką Michała Chojeckiego (oczywiście ręcznie drukowaną w technice sitodruku). Format A5.Englis...

od 70 zł

Kupione 8

Zakończona
Kiełkownik czerwony

Za pomocą Kiełkowników możesz zagospodarować mały miejski ogródek we własnym mieszkaniu. Naczynie jest niewielkich rozmiarów, a jego kształt umożliwia ustawiani...

od 79 zł
Zakończona
Bandana "Sea Monsters". "Sea Monsters" Bandana

Ręcznie drukowana, bawełniana bandana Sea Monsters marki LongstoryEnglish below:Sea Monsters hand-printed cotton bandana by Longstory.

od 80 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona
Ręcznie drukowany szal Trip z bawełny organicznej marki Longstory. Screen-printed organic cotton scarf Trip by Longstory

Ręcznie drukowany w technice sitodruku szal Trip z bawełny organicznej.1x black and white, 2 x turquoise,English below:Screen-printed organic cotton scar Trip b...

od 130 zł

Kupione 3 z 3

Zakończona
Dwukolorowy Szal Trip – Longstory. Two-color Trip Scarf - Longstory

Dwukolorowy, ręcznie drukowany metodą sitodruku szalik z organicznej dzianiny bawełnianejz certyfikatem GOTS.English below:Two-color, screen-printed organic cot...

od 130 zł

Kupione 3 z 3

Zakończona
Chusta Trip Square - Longstory

Chusta Trip Square od Longstory. Ręcznie drukowana metodą sitodruku duża chusta z lekkiej organicznej bawełny z certyfikatem GOTS. Dwukolorowy nadruk po jednej ...

od 140 zł

Kupione 6 z 8

Zakończona
„Ballada o człowieku, który jest wyspą”, Agnieszka Wach. "The Ballad of a Man Who Is an Island", Agnieszka Wach

„Ballada o człowieku, który jest wyspą” / „Ballad about a man who is an island”Ceuta - Gibraltar, 5 h, 30-35 kn W, S/Y Snufkin, 2017.Sitodruk w formacie 50 x 70...

od 150 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona
Sitodruk „Kolaże" Karoliny Lubaszko. "Collage" silkscreen printing by Karolina Lubaszko

Wymiar: ok 31/43 cm, nakład 20 egz.English below:Size: about 31/43 cm, edition of 20 copies.

od 150 zł

Kupione 4 z 9

Zakończona
Grafika Karoliny Jastrzębskiej "bez tytułu" sitodruk 50 x 70

Grafika Karoliny Jastrzębskiej "bez tytułu" sitodruk 50 x 70, (praca bez oprawy).

od 150 zł

Kupione 1 z 3

Zakończona
Plakat NO is NO od Fontarte

Premierowo przedstawiamy nową pracę od Fontarte (Magdalena i Artur Frankowscy) z literami z fontu Wasz FA Modern. Wymiary 30 x 40 cm. Nakład: 10 egz (sygnowane ...

od 150 zł

Kupione 2 z 4

Zakończona
Sitodruk "bez tytułu" Karoliny Jastrzębskiej. "Untitled" silkscreen printing by Karolina Jastrzębska

Praca wykonana w technice sitodruku w wymiarze 50x70 cm (ramka nie wliczona w cenę)English below:Artwork made in screen printing technique in size 50x70 cm (fra...

od 150 zł

Kupione 4 z 4

Zakończona
"Osuch", Błażej Worsztynowicz. "Osuch", Błażej Worsztynowicz

"Osuch", 2017, sitodruk na papierze bawełnianym, format 70x50 cm. Edycja 20 odbitek. English below:"Osuch", 2017, screenprint on cotton paper, format 70x50 cm. ...

od 200 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona
sitodruk Mikołaja Chylaka – „bez tytułu (Berlin)". Mikołaj Chylak's silkscreen print - "Untitled (Berlin)"

rok: 2017, technika: serigrafia na papierze, wymiary: 50x70 (wielkość kartki), praca pokazywana na wystawie “Erste Begegnung” w Instytucie Polskim w BerlinieEng...

od 200 zł

Kupione 5 z 5

Zakończona
„Stare drzewo", Jedrek Owsinski. „Old Tree", Jedrek Owsinski

Format 20,5x28 cm, tusz, akwarela, akryl na papierzeEnglish below:Format 20.5x28 cm, ink, watercolor, acrylic on paper

od 250 zł
Zakończona
“Rodzina”, fotografia. Marcin Minasowicz. "Family", photography. Marcin Minasowicz

Odbitka z projektu “Rodzina”, 2017 rok.Fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa na błyszczącym papierze barytowym.Format odbitki 24x30 cm, wymiary samego zdjęc...

od 260 zł

Kupione 1 z 5

Zakończona
"Impreza", fotografia. Andrea Beggio. "Party," photograph. Andrea Beggio

Fotografia wykonana w archiwalnej technice żelatynowo-srebrowej na papierze barytowych w ciemni fotograficznej.Format ok. 24 x 30 cm.English below:A photograph ...

od 260 zł

Kupione 1 z 5

Zakończona
Abonament PosteRiso, Oficyna Peryferie. PosteRiso Subscription, Oficyna Peryferie

Abonament PosteRiso to projekt wydawniczy Oficyny Peryferie polegający na cyklicznym publikowaniu zestawu z grafikami tworzonymi na Riso. Co kilka miesięcy zapr...

od 289 zł

Kupione 15 z 15

Zakończona
Paczka z fontami. Fonts

Paczka z fontami, w której znajdują się: Change Serif Family, 10 odmian (by Mateusz Machalski);Solenizant, 3 odmiany (by Maciej Połczyński);Wulkan, 12 odmian (b...

od 300 zł

Kupione 6 z 10

Zakończona
„Hati Hati Indonesia", fotografia. Kasia Rysiak. "Hati Hati Indonesia", photography. Kasia Rysiak

Fotografii wykonana w archiwalnej technice żelatynowo-srebrowej na papierze barytowych w ciemni fotograficznej.Format ok. 25 x 35 cmEnglish below:The photograph...

od 300 zł

Kupione 3 z 5

Zakończona
„Segesta", fotografia. Federico Caponi. "Segesta," photograph. Federico Caponi

Amfiteatr. SegestaFotografia. Odbitka wykonana w technice żelatynowo-srebrowej, na papierze barytowymWymiary zdjęcia: 25 x 35 cmZdjęcie dostarczamy oprawione w ...

od 300 zł

Kupione 2 z 5

Zakończona
„Żagiel 2", sitodruk, Michał Żabko-Potopowicz. "Sail 2", silkscreen print, Michal Zabko-Potopowicz

Sitodruk na papierze, format 64x89 cm.English below:Screen printing on paper, format 64x89 cm.

od 300 zł

Kupione 9 z 12

Zakończona
Warsztaty sitodruku. Screen printing workshops

Dwudniowe warsztaty sitodrukowe, w ramach których uczestnicy poznają podstawy sitodruku oraz będą mogli wydrukować nakład prac własnego pomysłu w formacie A3 w ...

od 300 zł

Kupione 12 z 18

Zakończona
Warsztaty fotograficzne w ciemni. Photography workshops in the darkroom

Weekendowy warsztat z fotografii analogowej obejmuje: naświetlenie oraz wywołanie filmu czarno-białego, wykonanie stykówek oraz odbitek. Zapewniamy wszystkie ma...

od 400 zł

Kupione 7 z 18

Zakończona
"Litera N". Letter N

"Litera N",sitodruk w formacie 48x67 cm, druk na papierze marmurkowym.Dostępne dwie wersje kolorystyczne.Autor projektu: Łukasz ZembatyEnglish below:screenprint...

od 400 zł
Zakończona
"Modlitwa o deszcz", Mikołaj Chylak. "Prayer for Rain," Mikołaj Chylak

Tusz na papierze, rozmiar 54x39 cm.English below:Ink on paper, size 54x39 cm.

od 500 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
“Afrodyta”, fotografia, Paulina Mirowska. "Aphrodite", photography, Paulina Mirowska

Tryptyk z projektu “Afrodyta” z 2017 roku.Fotografie czarno-biała, odbitki srebrowe na matowym papierze barytowym, format 13x17cm.English below:A triptych from ...

od 600 zł

Kupione 2 z 3

Zakończona

Wpłaty 298

preloader

Komentarze 7

 
2500 znaków