id: w6pcz7

Edukację równościową da się zrobić! / EQUALITY EDUCATION - WE CAN DO IT!

Edukację równościową da się zrobić! / EQUALITY EDUCATION - WE CAN DO IT!

Nasi użytkownicy założyli 1 016 335 zrzutek i zebrali 1 064 611 982 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki 

ZRÓBMY RAZEM RÓWNOŚĆ W SZKOLE. POKAŻMY, ŻE TO MOŻLIWE!


Polskie dzieci i młodzież doświadczają przemocy i dyskryminacji. Cierpią przez uprzedzenia, stereotypy, brak wiedzy. Dane z raportów o dyskryminacji w polskich szkołach są przerażające. Czy coś z tym robimy? Obecna władza pogarsza tę sytuację zamiast ją naprawić i uniemożliwia szkołom rozwiązywanie problemów. Duża część społeczeństwa jest obojętna lub wystraszona. Często osoby, które chcą działać, nie wiedzą, od czego zacząć i gdzie się zwrócić. 

 

Chcemy, by opowieści młodzieży usłyszały osoby z ich otoczenia - rodzice, osoby z grona pedagogicznego, instytucji pomocowych. By osoby te poczuły, że są siłą, która może zmienić tę sytuację.

 

Nagramy i nagłośnimy wypowiedzi młodych osób. Niech te dane z raportów mają twarz, tak, by nie dało się ich zignorować. 

 

Stworzymy krótkie i jasne poradniki, jak zorganizować edukację równościową na własną rękę. Jak zdobyć pomoc, która jest do zdobycia. Jak zmobilizować osoby w otoczeniu, jakie materiały im wysłać. Dotrzemy z nimi do rodziców, szkół, organizacji i instytucji.

 

Nie czekajmy na zmianę władzy lub na to, że rząd zmądrzeje. Miejmy swoją mądrość i strategię - działajmy tu i teraz.


 o906455db097de60.png


CZEGO DOŚWIADCZAJĄ UCZNIOWIE I UCZENNICE POLSKICH SZKÓŁ? ●      ponad 60% uczniów i uczennic w wieku 13-15 lat doświadcza wyśmiewania i wykluczania z działań

●      co czwarta osoba jest zastraszana

●      ponad jedna trzecia doświadcza bicia i popychania

●      grupy doświadczające największej dyskryminacji i przemocy, to dzieci LGBTQ+ oraz te o innym niż polskie pochodzenie

●      cyberprzemoc to stosunkowo nowe zjawisko, jednak jedno z najszybciej narastających. Większość z nas na szczęście ominęło w czasach szkolnych, ale wiemy jak dotkliwa potrafi być dla osób dorosłych - co dopiero dla dzieci, czy nastolatków i nastolatek, które większość wolnego czasu spędzają w Internecie*

 

*wszystkie powyższe dane pochodzą z najnowszego raportu Rzecznika Praw Człowieka na temat przemocy rówieśniczej w szkołach “Równe traktowanie w szkole” (2022). 

 

Raport potwierdza to, co wiemy, pracując z dziećmi i młodzieżą i słuchając ich historii. Wszystkie te opowieści łączy wspólny wątek – stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. 


 m4835a1382336366.png


A raport RPO mówi też, że ponad 80% nauczycieli i nauczycielek, NIGDY nie przeszło szkolenia antydyskryminacyjnego!

 

Co kryje się pod tymi liczbami? Puszka Pandory, brudny kłąb przez lata zamiatany pod dywan. 

-       normalizowanie przemocy - wyzwisk, obmacywania, poniżania, tłumaczenie jej „młodzieńczym odreagowaniem” 

-       bagatelizowanie „niewinnych” zaczepek chłopaków, obwinianie za nie dziewcząt

-       uciszanie dziewcząt i ośmieszanie ich, przypisywanie im słabości i zależności

-       nękanie chłopców, którzy wyrażają emocje lub nie trzymają się wzorca toksycznej męskości

-       brak akceptacji różnorodności

-       uprzedzenia wobec wszystkiego, co “inne”

-       karanie zamiast rozmowy

-       przeciwdziałanie przemocy tylko na papierze

-       brak systemowego wsparcia dla kadry pedagogicznej 

 

 k32c5dc9ebfab57b.png


O tym wszystkim się nie mówi – wręcz uznaje za normalne - podobnie jak przemoc domową uznaje się niemal za tradycję.


Jak to wygląda, kiedy młodzież o tym opowiada? Własnym sumptem zrobi_śmy niskobudżetowy materiał, który był dla nas inspiracją do tej zbiórki. 

 

 


 

 

KIM JESTEŚMY?

 

Jesteśmy wrocławską Fundacją HerStory! Od 2014 roku zajmujemy się edukacją antydyskryminacyjną. Prowadzimy wzmacniające  zajęcia równościowe i antyprzemocowe dla młodzieży i dorosłych. Uczymy jak komunikować się bez przemocy i jak reagować na przemoc i trudne sytuacje. 

 

Jako jedyna organizacja w Polsce mamy własną metodę pracy z chłopakami, po to, aby oni także angażowali się w równość i walkę z przemocą. 

 

Za nami setki przeprowadzonych warsztatów w różnych programach i akcjach wsparcia. Współpracujemy ze:

●      szkołami i samorządami

●      organizacjami pozarządowymi

●      instytucjami pomocowymi (MOPS, DOPS, DPS)

●      ośrodkami terapeutycznymi

●      rodzicami i grupami rodziców

 

Naszą misją jest budowanie bezpiecznego i równego świata.  Wiemy, że kluczem do tego jest edukacja. 

Nie zgadzamy się na dyskryminację i przemoc w polskich szkołach. 

Widzimy zagrożenia dla całego społeczeństwa w kierunku, do którego zmierza polska edukacja. 

 

Bo wiecie, my słuchamy tego, co mówi nam młodzież… I coraz bardziej widzimy to, że pomysły na edukację pomijają głos młodzieży. 

 

uda6c4c74749ac1d.png 


JAK SIĘ MOŻESZ WŁĄCZYĆ?

 


●      wpłać dowolną kwotę

●      wyślij znajomym informację o zrzutce, pewnie też się dorzucą

●      zaproponuj szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko zorganizowanie warsztatów równościowych

 

W przypadku zebrania większej kwoty niż zakładana, zorganizujemy warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży w rekrutacji otwartej - o zapisach poinformujemy w aktualnościach! Budżet projektu obejmuje:

 

●      Nagranie profesjonalnych materiałów wideo z młodzieżą 

 

●      Przygotowanie prostego poradnika o tym, jak zorganizować zajęcia równościowe dla dzieci i młodzieży, w tym:

-       do kogo się zwracać po zajęcia - polecane organizacje i osoby trenerskie w całej Polsce

-       gdzie szukać finansowania

-       gdzie szukać sali warsztatowej

-       jak przekonać dyrekcję szkoły/radę rodziców/kadrę pedagogiczną/innych rodziców 

 

●      Przygotowanie pakietu materiałów, które pomogą w powyższym:

-       filmik do wysłania w konwersacji grupowej lub pokazania na spotkaniu z dyrekcją czy radą rodziców

-       prezentacja dla dyrekcji szkoły

-       wzory zgód na udział w warsztatach

-       wzory grafik do posta na FB przy organizacji zajęć poza szkołą, w naborze otwartym

-       najczęściej zadawane pytania o edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową

-       szablony do tworzenia materiałów promocyjnych

-       przykładowe treści postów 

 

●      Promocja video z influencer/k/ami

 

●      Koordynację i produkcję kampanii

 

 

Harmonogram działań: 

 

●      Czerwiec 2022: przygotowanie, identyfikacja osób influencerskich i sojuszniczych oraz kanałów dystrybucji

 

●      Czerwiec-Sierpień 2022: nagranie materiałów wideo z młodzieżą

 

●      Wrzesień-Listopad 2022: montaż i przygotowanie kampanii oraz poradnika i narzędzi do działania

 

●      Grudzień 2022: premiera kampanii w ramach globalnej Kampanii 16 dni bez Przemocy ze Względu na Płeć


 b60ecec8df8a3153.png

English below:LET'S BRING EQUALITY TO POLISH SCHOOLS TOGETHER. LET'S SHOW IT'S POSSIBLE!


Polish children and youth experience violence and discrimination - they suffer from prejudice, stereotypes, and lack of knowledge. The data from reports about discrimination in Polish schools is horrifying. Are we doing something about it? Current authorities are worsening the situation instead of fixing it and making it impossible for schools to solve the problems. A large part of society is indifferent or scared. Often those who want to act don't know where to start, or where to turn. 


We want the stories of young people to be heard by allies from their environment - parents, teachers, and support institutions. We want them to feel that they are the power that can change this situation.


We will record and share their voices. Let's put a face to these reports' data so they can't be ignored!


We will create short and clear guides on how to organize equality education on your own. How to get the help that's available How to mobilize those around you, what materials to send them. We will reach out to parents, schools, organizations, and institutions.


q13e28c646368702.png


WHAT DO THE PUPILS OF POLISH SCHOOLS EXPERIENCE? 


! more than 60% of male and female students aged 13-15 experience ridicule and exclusion from activities

! one in four has been bullied

! more than one in three has experienced hitting and pushing

! the groups experiencing the most discrimination and violence are LGBTQ+ children and those of non-Polish origin

! cyberbullying is a relatively new phenomenon but one of the fastest-growing. Luckily, most of us did not experience it during our school years, but we know how painful it can be for adults - let alone for children or teenagers who spend most of their free time on the Internet*.


*all of the above data comes from the Human Rights Spokesman's latest report on peer violence in schools, Equal Treatment at School (2022). 


The report confirms what we know by working with children and youth and listening to their stories. All these stories share a common thread - stereotypes, prejudice, and discrimination.


xf6a11142c0429d8.png


The report also says that over 80% of teachers have NEVER received anti-discrimination training! 


What is behind these numbers? Pandora's box, a dirty withers swept under the carpet for years. 

- normalizing violence - insults, groping, humiliation, explaining it away as "youthful expression" 

- downplaying the "innocent" taunts of boys, putting the blame on girls

- belittling and ridiculing girls, attributing weaknesses and dependence to them

- harassing boys who express emotions or don't conform to toxic masculinity patterns

- lack of acceptance of diversity

- prejudice against anything "different"

- punishment instead of conversation

- the prevention of violence only on paper

- lack of systemic support for teaching staff


k2b1a55536ca788f.png


All of this is unspoken - it's even considered normal - just as domestic violence is considered almost a tradition.


How does it look like when young people talk about it? We made our own low-budget material, which inspired us to do this campaign. 
WHO ARE WE?


HerStory Foundation is a women-led human rights organization founded in 2014. We put gender equality at the center of what we do, focusing our work on developing and creating innovations in anti-violence and anti-discrimination education while promoting equality, diversity, and sustainable activism. We teach how to communicate without violence and to respond to violence and difficult situations. 


As the only organization in Poland, we have developed our original educational method of working with boys, so that they can also engage in the movement against gender-based violence. 


We have conducted hundreds of workshops in various programs and support actions. We cooperate with:

● schools and local governments

● non-governmental organizations

● aid institutions 

● therapeutic centers

● parents and parents' groups


Our mission is to build a safe and equal world. We know that education is the key! 

We don't agree with discrimination and violence in Polish schools. 

We see threats to the whole society in the direction that Polish education is heading. 


Because, you know, we listen to young people. And more and more, we see that ideas about education ignore their voices. 


ff9d7adc12965750.png


HOW CAN YOU GET INVOLVED?


! donate any amount 

! send your friends information about the campaign - they can probably contribute to


If we raise more money than expected, we will organize anti-discrimination workshops for young people in open recruitment - we will announce enrollment in the news! The project budget includes:


● Recording professional videos with young people 


● Preparing a simple guide on how to organize equality activities for children and young people, including:

- who to contact for classes - recommended organizations and trainers throughout Poland

- where to look for funding

- where to look for a workshop space

- how to convince school management/parents' council/educational staff/other parents 


● Prepare a packet of materials that will help with the above:

- a video to send in a group conversation or to show at a meeting with the school management or parents' council

- presentation to school management

- templates for permission to attend the workshop

- templates for a post on FB when organizing activities outside the school, in open recruitment

- frequently asked questions about anti-discrimination and anti-violence education

- templates for creating promotional materials

- examples of post content 


● Video promotion with influencers


● Coordination and production of the campaign


Schedule of activities: 


● June 2022: Preparation, identification of influencers, ally personas and distribution channels


● June-August 2022: a video recording with youth


● September-November 2022: editing and preparation of campaign, action guide and tools


● December 2022: campaign launch as part of the global 16 Days Against Gender-Based Violence Campaign

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 25

 
Użytkownik niezarejestrowany
1 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
100 zł
MK
Małgorzata Kozubek
50 zł
KB
Krzysztof Bielaszka
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
IN
Karolina
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
MZ
Marcin z Lipowca
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków