id: wexwen

Pomoc dla dwóch rodzin uchodźczych na Białorusi

Pomoc dla dwóch rodzin uchodźczych na Białorusi

Nasi użytkownicy założyli 1 166 904 zrzutki i zebrali 1 213 915 284 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • Z pozostałej kwoty zebranej wcześniej na tej zrzutce, opłaciliśmy kolejne mieszkanie dla nowej rodziny z Syrii z trójką dzieci - rodzina w dniu jutrzejszym się tam wprowadzi. Za równowartość 100$ nasz wolontariusz zakupi również żywność dla nowych lokatorów.


  Ta nowa rodzina pochodzi z Syrii i ma trzy piękne córeczki, z których najmłodsza ma 8 lat. Kiedy się do nas zgłosili zostali brutalnie pobici na granicy zarówno przez polskie jak i białoruskie służby. Nie mogliśmy pozostać obojętni na to co się stało, dlatego postanowiliśmy wesprzeć tę rodzinę z dziewczynkami i poszukać dla nich legalnej drogi azylowej.


  Mieszkanie, które dla nich znaleźliśmy kosztuje 750 $. Opłaciliśmy je z pieniędzy zebranych w niniejszej zrzutce. khlNj0ZFPHABaknL.png


  Na dzień dzisiejszy więc zrzutka jest już wydana :(

  Poniesione wydatki dotychczas (na dzień18.01.2023)

  3 951 zł (Irakijczycy + Syryjczycy + ojciec zmarłej na granicy kobiety do 06.01,2023 u pani T.)

  3 388 zł ( mieszkanie dla powyższych z miesięcznym czynszem 700$)

  3 812 zł (drugie mieszkanie dla kolejnej rodziny z Syrii)

  ------------------------

  11 151 zł wydatki poniesione do dnia 18.01.2023


  Kwota zebrana 10 100 zł

  Kwota wydana 11 151 zł

  -------------------------------

  Różnica - 1 051 zł (różnica pokryta prywatnym wkładem fundatorów A & A Rainbow Hearts Around The World)

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Drodzy darczyńcy, Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World niesie pomoc humanitarną na świecie już od ponad czterech lat. Pracujemy głównie w Afryce, a od 2021 roku wspólnie z Hope & Humanity Poland wspieramy uchodźców oraz niesiemy pomoc humanitarną ludziom, którzy utknęli na granicy polsko – białoruskiej oraz na Białorusi.


W chwili obecnej zwracamy się do Was, kochani darczyńcy, o pomoc dla dwóch rodzin uchodźczych, które utknęły w Mińsku i czekają no legalną drogę otrzymania azylu w jednym z krajów europejskich. Obie rodziny po kilku miesiącach pobytu na Białorusi i po wielu tygodniach spędzonych w lesie oraz kilkunastu pushbackach nie mają już pieniędzy na opłacenie bezpiecznego mieszkania oraz na zakup żywności.


Rodzina z Iraku ma dwoje małych dzieci – 6cioletnią dziewczynką oraz 5cioletniego chłopca. Jedno z dzieci jest chore na astmę i po kilku tygodniach w zimnym lesie, stan zdrowia chłopca jest bardzo niepokojący.


Druga rodzina pochodzi z Syrii – jest to dwudziestoletni syn z chorą matką.


Obie rodziny przebywają w jednym mieszkaniu, którego koszt utrzymania to 42 $ za dobę. Nie mają już pieniędzy, aby je opłacać i zwrócili się do nas o pomoc w opłatach oraz o znalezienie dla nich legalnej opcji azylu w Europie. Niestety, przygotowanie odpowiednich wniosków oraz przeprowadzenie procesu o ochronę międzynarodową, może zająć naszym prawnikom od 4 do 6 miesięcy, a przez ten czas rodziny będą musiały się ukrywać na Białorusi.


Bardzo Was prosimy o wsparcie, kochani, aby do czasu otrzymania azylu, mogli być bezpieczni. Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ opłacenie czynszu na 7 dni to koszt 294 $, co jest ogromną kwotą.


Nie pozwólmy, aby małe dzieci nie miały bezpiecznego dachu nad głową. Brak możliwości opłacenia czynszu tym rodzinom, będzie się wiązało z tym, iż będą musieli opuścić mieszkanie i znajdą się na ulicy, sprowadzając na siebie niebezpieczeństwo złapania przez policję białoruską. W konsekwencji tego, mogą zostać wywiezieni z powrotem na granicę lub trafić do białoruskiego więzienia albo Białoruś może odesłać ich do Syrii oraz do Iraku, a tam, w ich krajach, ich życie jest zagrożone. 


Za wszelkie wpłaty z góry dziękujemy! ♥


English:

 

Dear donors, A & A Rainbow Hearts Around The World Foundation has been bringing humanitarian aid around the world for more than four years. We work mainly in Africa, and since 2021, together with Hope & Humanity Poland, we have been supporting refugees and bringing humanitarian aid to people stuck on the Polish-Belarusian border and in Belarus.


At the moment we are asking you, dear donors, to help two refugee families who are stuck in Minsk and are waiting for a legal way to receive asylum in one of the European countries. Both families, after several months in Belarus and after many weeks in the forest and several pushbacks, no longer have the money to pay for safe housing and to buy food.


The family from Iraq has two young children - a 6-year-old girl and a 5-year-old boy. One of the children has asthma and after several weeks in the cold forest, the boy's health is of great concern.


The other family is from Syria - a 20-year-old son with his sick mother.


Both families are staying in the same flat, whose cost of living is $42 per night. They no longer have the money to pay for it and have asked us to help with the fees and to find them a legal asylum option in Europe. Unfortunately, it may take our lawyers 4 to 6 months to prepare the relevant applications and process for international protection, and during this time the families will have to hide in Belarus.


We are very much asking for your support, dear ones, so that by the time they receive asylum, they can be safe. Every single zloty is of great importance to us, as it costs $294 to pay the rent for 7 days, which is a huge amount.


Let us not allow young children to not have a safe roof over their heads. Not being able to pay rent to these families will mean that they will have to leave the flat and find themselves on the street, bringing the danger of being caught by the Belarusian police. As a consequence, they may be taken back to the border or end up in a Belarusian prison, or Belarus may send them back to Syria and Iraq, and there, in their countries, their lives are at risk.

 

Thank you in advance for any donations! ♥

 

Italian:


Cari donatori, la Fondazione A & A Rainbow Hearts Around The World porta aiuti umanitari in tutto il mondo da oltre quattro anni. Lavoriamo principalmente in Africa e dal 2021, insieme a Hope & Humanity Polonia, sosteniamo i rifugiati e portiamo aiuti umanitari alle persone bloccate al confine tra Polonia e Bielorussia e in Bielorussia.


Al momento le chiediamo, cari donatori, di aiutare due famiglie di rifugiati che sono bloccate a Minsk e stanno aspettando un modo legale per ricevere asilo in uno dei Paesi europei. Entrambe le famiglie, dopo diversi mesi in Bielorussia e dopo molte settimane nella foresta e diversi respingimenti, non hanno più i soldi per pagare un alloggio sicuro e per comprare il cibo.


La famiglia irachena ha due bambini piccoli: una bambina di 6 anni e un bambino di 5 anni. Uno dei bambini soffre di asma e dopo diverse settimane nella fredda foresta, la salute del ragazzo è molto preoccupata.


L'altra famiglia proviene dalla Siria: un figlio di 20 anni con la madre malata.


Entrambe le famiglie alloggiano nello stesso appartamento, il cui costo di vita è di 42 dollari a notte. Non hanno più i soldi per pagarlo e ci hanno chiesto di aiutarli con le spese e di trovare loro un'opzione di asilo legale in Europa. Purtroppo, i nostri avvocati potrebbero impiegare dai 4 ai 6 mesi per preparare le domande e il processo di protezione internazionale, e durante questo periodo le famiglie dovranno nascondersi in Bielorussia.


Chiediamo il vostro sostegno, cari, affinché, nel momento in cui riceveranno asilo, possano essere al sicuro. Ogni singolo zloty è di grande importanza per noi, perché pagare l'affitto per 7 giorni costa 294 dollari, una cifra enorme.


Non permettiamo che i bambini piccoli non abbiano un tetto sicuro sopra la testa. L'impossibilità di pagare l'affitto a queste famiglie significherà che dovranno lasciare l'appartamento e ritrovarsi per strada, con il pericolo di essere catturati dalla polizia bielorussa. Di conseguenza, potrebbero essere riportati al confine o finire in una prigione bielorussa, oppure la Bielorussia potrebbe rimandarli in Siria e in Iraq, e lì, nei loro Paesi, le loro vite sono a rischio.

 

Grazie in anticipo per qualsiasi donazione! ♥

 

French:

 

Chers donateurs, la fondation A & A Rainbow Hearts Around The World apporte une aide humanitaire dans le monde entier depuis plus de quatre ans. Nous travaillons principalement en Afrique, et depuis 2021, en collaboration avec Hope & Humanity Poland, nous soutenons les réfugiés et apportons une aide humanitaire aux personnes bloquées à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et en Biélorussie.


En ce moment, nous vous demandons, chers donateurs, d'aider deux familles de réfugiés qui sont bloquées à Minsk et qui attendent un moyen légal de recevoir l'asile dans l'un des pays européens. Les deux familles, après plusieurs mois en Biélorussie et après plusieurs semaines dans la forêt et plusieurs refoulements, n'ont plus l'argent nécessaire pour payer un logement sûr et acheter de la nourriture.


La famille originaire d'Irak a deux jeunes enfants - une fille de 6 ans et un garçon de 5 ans. L'un des enfants souffre d'asthme et après plusieurs semaines dans la forêt froide, la santé du garçon est très préoccupante.


L'autre famille est originaire de Syrie - un fils de 20 ans avec sa mère malade.


Les deux familles logent dans le même appartement, dont le coût de la vie est de 42 $ par nuit. Ils n'ont plus l'argent pour la payer et nous ont demandé de les aider à payer les frais et à leur trouver une option d'asile légale en Europe. Malheureusement, il faudra peut-être 4 à 6 mois à nos avocats pour préparer les demandes et les procédures de protection internationale, et pendant ce temps, les familles devront se cacher en Biélorussie.


Nous sollicitons vivement votre soutien, mes chers, afin que d'ici à ce qu'ils reçoivent l'asile, ils puissent être en sécurité. Chaque zloty est d'une grande importance pour nous, car il en coûte 294 $ pour payer le loyer pendant 7 jours, ce qui est une somme énorme.


Ne permettons pas que de jeunes enfants n'aient pas un toit sûr au-dessus de leur tête. Ne pas pouvoir payer de loyer à ces familles signifie qu'elles devront quitter l'appartement et se retrouver dans la rue, avec le danger de se faire attraper par la police biélorusse. En conséquence, ils peuvent être reconduits à la frontière ou se retrouver dans une prison biélorusse, ou encore la Biélorussie peut les renvoyer en Syrie et en Irak, et là, dans leur pays, leur vie est en danger.

 

Merci d'avance pour tous les dons! ♥

 

German:

 

Liebe Spenderinnen und Spender, die A & A Rainbow Hearts Around The World Foundation leistet seit mehr als vier Jahren humanitäre Hilfe auf der ganzen Welt. Wir arbeiten hauptsächlich in Afrika und seit 2021 unterstützen wir gemeinsam mit Hope & Humanity Polen Flüchtlinge und bringen humanitäre Hilfe zu den Menschen, die an der polnisch-weißrussischen Grenze und in Weißrussland festsitzen.


Im Moment bitten wir Sie, liebe Spender, zwei Flüchtlingsfamilien zu unterstützen, die in Minsk festsitzen und auf einen legalen Weg warten, um in einem der europäischen Länder Asyl zu erhalten. Beide Familien haben nach mehreren Monaten in Weißrussland und nach vielen Wochen im Wald und mehreren Pushbacks nicht mehr das Geld, um eine sichere Unterkunft zu bezahlen und Lebensmittel zu kaufen.


Die Familie aus dem Irak hat zwei kleine Kinder - ein 6-jähriges Mädchen und einen 5-jährigen Jungen. Eines der Kinder hat Asthma und nach mehreren Wochen im kalten Wald ist der Gesundheitszustand des Jungen sehr besorgniserregend.


Die andere Familie ist aus Syrien - ein 20-jähriger Sohn mit seiner kranken Mutter.


Beide Familien wohnen in der gleichen Wohnung, deren Lebenshaltungskosten 42 Dollar pro Nacht betragen. Sie haben nicht mehr das Geld, um dafür zu bezahlen und haben uns gebeten, ihnen bei den Gebühren zu helfen und eine legale Asylmöglichkeit in Europa zu finden. Leider kann es 4 bis 6 Monate dauern, bis unsere Anwälte die entsprechenden Anträge und das Verfahren für den internationalen Schutz vorbereitet haben, und während dieser Zeit müssen sich die Familien in Belarus verstecken.


Wir bitten Sie sehr um Ihre Unterstützung, meine Lieben, damit sie in Sicherheit sind, wenn sie Asyl erhalten. Jeder einzelne Zloty ist für uns von großer Bedeutung, denn die Miete für 7 Tage kostet 294 Dollar, was eine enorme Summe ist.


Lassen Sie uns nicht zulassen, dass kleine Kinder kein sicheres Dach über dem Kopf haben. Wenn diese Familien die Miete nicht zahlen können, müssen sie die Wohnung verlassen und finden sich auf der Straße wieder, was die Gefahr mit sich bringt, von der belarussischen Polizei erwischt zu werden. Infolgedessen können sie an die Grenze zurückgebracht werden oder in einem weißrussischen Gefängnis landen. Oder Weißrussland schickt sie zurück nach Syrien und in den Irak, und dort, in ihren Ländern, ist ihr Leben in Gefahr.

 

Wir danken Ihnen im Voraus für jede Spende! ♥
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 69

 
Dane ukryte
ukryta
DS
Daniel
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
100 zł
RD
Roman Dziarski
300 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
70 zł
 
Dane ukryte
50 zł
DN
Ddd
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków