Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki "Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia" Produkcja filmu fabularnego

"Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia" w NOTE.radio

"Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia" w NOTE.radio

Ta skarbonka zasila saldo zrzutki:

"Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia" Produkcja filmu fabularnego
Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
1 390 PLN zebrano do skarbonki
10 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

"Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia" Produkcja filmu fabularnego
Załóż skarbonkę

Opis skarbonki

„Zobaczyć Lili - Autystyczna....autentyczna historia”

 

„Ludzie często widzą na niebie chmury w kształcie skrzydeł.

To złudzenie! Przecież to są skrzydła ANIOŁÓW w kształcie chmur.

Kiedy ANIOŁY zbliżają się do ziemi zostawiają tam skrzydła.

Ja też tak zrobiłam… zachowałam tylko... małe piórko.

Dzięki temu pamiętam mowę ANIOŁÓW. "

(fragment scenariusza "Zobaczyć LILI").

 

   

 W Polsce żyje ponad 340 000 osób autystycznych,

   współcześnie mówiąc atypowych.

Dzięki filmowi "Rain Man" i serialowi „Atypowy" ludzie otrzymali możliwość zetknięcia się z AUTYZMEM. Chwała ich twórcom za ich odwagę i przetarcie szlaku .

 

My idziemy o krok dalej. Bohaterami „Rain Mana" i „Atypowego" są dorośli autyści. W naszym filmie bohaterką jest kilkuletnia dziewczynka – Wiktoria. Po superprodukcjach o superbohaterach czas na film o superbohaterkach.

 

 

 Czas pokazać światu jaki ogrom pracy z niepełnosprawnymi dziećmi wykonują matki, ojcowie, rodzina, najbliżsi. Z jakimi przeszkodami na co dzień się mierzą - niezrozumienie społeczne, nietolerancja, wykluczenie zawodowe, bieda, biurokracja, chaos edukacyjny, brak wsparcia socjalnego czy wreszcie cudotwórcy z ZUS „uzdrawiający nasze niepełnosprawne dzieci jednym bezdusznym podpisem”. Po raz pierwszy na wielkim ekranie pokażemy świat widziany oczami dziecka autystycznego. Skąd ta pewność? Od 18 lat jesteśmy rodzicami autystycznej Wiktorii. To właśnie Jej prawdziwa historia zostanie przeniesiona na ekran.

 

W początkowym etapie zaprzeczaliśmy faktowi, że Wiktoria jest dzieckiem autystycznym. Za nami już przepłakane noce, długie rozmowy, rozterki i wątpliwości, wędrówki od jednego specjalisty do kolejnego, innowacyjne terapie i rewolucyjne metody... zanim wszystko zrozumieliśmy i zaakceptowaliśmy.

 

 Potrzebowaliśmy czasu, by zaakceptować zaburzenie Wiktorii. Zrozumieliśmy, że nic w tym względzie nie zawiniliśmy.  

Nasza córka wybrała sobie nas. Zapewne wiedziała, że będziemy w nią wierzyć.

Postanowiliśmy nakręcić film o życiu córki - "Zobaczyć Lilii - autystyczna, autentyczna historia".

 

Cele, dla których powstanie ten film?

 Po pierwsze chcielibyśmy dodać otuchy rodzicom dzieci, które zmagają się z różnymi problemami, a szczególnie z niepełnosprawnością umysłową. Chcemy pokazać, że nie tylko oni doświadczają trudności. Pragniemy powiedzieć, że nie jesteśmy „ludźmi ze stali”. Możemy mieć swoje słabości, ale mimo wszystko kochamy się i nie poddajemy się. Mimo wielu przeciwności każdy może spełniać marzenia.   -------------------------- ENGLISH VERSION -------------------------


 “Experiencing Lili” - An Authentic Autistic Story”


“People often see wing-shaped clouds in the sky.

It's an illusion! But these are cloud-shaped wings of ANGELS.

When ANGELS approach the Earth, they leave their wings there.

I did that too ... I just kept ... one little feather.

This is why I understand the language of ANGELS. "

(excerpt from the script "Experiencing LILI").

   

In Poland there are over 340,000 autistic people,

   who are, so to speak, atypical.

⁃ Thanks to the movie "Rain Man" and the series "Atypical", viewers had an opportunity to learn about AUTISM, thanks to the creators for their courage and for paving the way.   


We move one step further. The main characters of "Rain Man" and "Atypical” are adult autistic people. The main character in our movie is a little girl- Victoria. After super-productions about superheroes, it's time for a movie about superheroines.


It's time to show the world how much effort needs to be made by mothers, fathers, family and loved ones to bring up disabled children, what kind of obstacles they face on a daily basis, including social misunderstanding, intolerance, professional exclusion, poverty, bureaucracy, educational chaos, lack of social support and, finally, the state social “miracle” workers, "healing our disabled children with one soulless signature". For the first time, on the big screen we will show the world life seen through the eyes of an autistic child. Where does this confidence come from? For 18 years, we have been the parents of an autistic daughter Victoria. It is her true story that will be transferred to the screen. 


Initially, we denied the fact that Victoria was an autistic child. We went through mournful nights, long conversations, dilemmas and doubts, wandering from one specialist to another, innovative therapies and revolutionary methods ... before we understood and accepted everything.


We needed time to accept Victoria's disorder. We realized that we were not to blame for it.

Our daughter chose us. She probably knew we would believe in her.

We decided to make a film about our daughter's life - "Experiencing Lili - an autistic, authentic story".


What are the purposes for which this film will be made?

First, we would like to encourage the parents of children who struggle with various problems, especially with mental disabilities. We want to show that not only they experience difficulties. We wish to say that we are not "people of steel". Although we may have our weaknesses, nonetheless, we love each other 


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

preloader