id: xyrn54

Wyjazd Marty do szkoły teatralnej we Francji / Marta's education in a drama school in France

Wyjazd Marty do szkoły teatralnej we Francji / Marta's education in a drama school in France

Nasi użytkownicy założyli 1 188 411 zrzutek i zebrali 1 251 310 769 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Tu Marta Horyza. Przez drogę artystyczną uczę się życia. Podążam za stale rosnącą potrzebą rozwoju, dzieląc się przy tym zdobywanym doświadczeniem z innymi. Na horyzoncie jawi się przede mną możliwość podjęcia nauki na rocznym intensywnym kursie aktorskim w szkole teatralnej we Francji. Aby spełnić to marzenie, potrzebuję wsparcia finansowego - każda złotówka zbliży mnie do celu! Dorzucisz się i Ty?

xyrn54-d42da648.png

Poprzez muzykę i teatr spełniam się od zawsze.

Dla małej dziewczynki były one głównie źródłem radości, które zalewało wszelki wolny czas. Rozwijałam się w dziedzinie słowa mówionego, śpiewu, ruchu, czy gry na fortepianie, uczestnicząc w zajęciach wielu grup artystycznych, a przy tym biorąc udział w licznych projektach i spektaklach.

Poniżej załączam kilka linków dokumentujących moje dotychczasowe przygody!


https://www.youtube.com/watch?v=m9O9gyQzHws

https://www.youtube.com/watch?v=OVFAhlxd3rQ

https://www.youtube.com/watch?v=bpV-6bYmhuQ

https://www.youtube.com/watch?v=mbutOolCcz0

https://www.youtube.com/watch?v=D-VIEckdgvE


Wraz z upływem czasu, zaczęłam dostrzegać coraz więcej dobra, które wyciągam z tej artystycznej podróży, i którym mogę się podzielić dalej.

Obecnie jestem niezależną młodą artystką. Współtworzę Studio Kokyu działające przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu oraz kadrę Młodzieżowej Akademii Musicalowej. Jeżdżę po świecie, aby uczyć się od ludzi, którzy są dla mnie przewodnikami i żywą inspiracją.

Po licznych wyprawach melduję się z miejsca, w którym widzę, że potrzebuję osiąść gdzieś na chwilę dłużej i zanurzyć w intensywnej pracy pod okiem mistrzów sztuki. Pragnę się rozwijać, aby móc służyć tym, co kocham. Aby przekazywać dalej to, co dostaję. Aby tworzyć coś żywego opartego na prawdzie. Aby pasję zabrać na profesjonalny poziom. Aby przez głos i ciało dać zaistnieć wartościom o wiele większym niż ja sama.

xyrn54-88842d43.png

Pomóc mi w tym może program Fontainebleau School of Acting - międzynarodowej szkoły teatralnej we Francji! Ku radości rozpierającej moje serce, po długim procesie przesłuchań, zostałam tam przyjęta na roczny kurs aktorski, który rozpoczyna się już pod koniec września 2019 roku!!!

Jedyną przeszkodą, która stoi na drodze do spełnienia tego marzenia jest kwestia finansów. Niestety polskie wynagrodzenia nie są często adekwatne do zachodnich cen i najprościej rzecz ujmując, sama nie jestem w stanie pokryć kosztów nauki (11 000 euro) i pobytu w tej szkole.

Pełna determinacji i wiary szukam więc ludzi dobrej woli, którzy chcieliby mnie wesprzeć w dążeniu do celu! Każda złotówka jest tu bezcenna - z wdzięcznością przyjmę wsparcie, które zwrócę do obiegu w twórczy sposób!

Dorzucisz się? Udostępnisz?

English below:

This is Marta Horyza here. I learn about life through my artistic journey. I follow an ever-growing need for development, through this sharing the experience I have had with others. An opportunity to study a one-year intensive acting course at a theater school in France has recently come up. To fulfill this dream, I need financial support - every penny/cent will bring me closer to my goal! Will you also contribute?

xyrn54-3b6ee637.png


I have always felt fulfilled through music and theater.

When I was a little girl they were mainly a source of joy that overflowed to fill all my free time. I has been developing in the fields of the spoken word, singing, movement, and playing the piano, participating in the classes and activities of many artistic groups, and taking part in numerous performances and projects.

Below I am attaching some links documenting my adventures up to now!


Over time, I began to notice more and more good that I draw from this artistic journey, and which I can share further with others.

I am currently an independent young artist. I co-created the Kokyu Studio – a theater operating at the Grotowski Institute of Wroclaw and I’m also an instructor at the Youth Musical Academy. I travel around the world learning from people who are mentors/guides and living inspiration for me.

After many trips, I am reporting from a place where I see that I need to settle somewhere for a while longer and immerse myself in intense work under the supervision of masters of art. I want to develop my skills to be able to serve what I love. To pass on to others what I receive. To create something alive and vivid based on truth. To elevate my passion to the highest professional level with the goal of using my voice and my body to allow for the existence of/to provide access to values ​​much greater than myself.

xyrn54-e9c81b52.png

The program at the Fontainebleau School of Acting - an international theater school in France - can help me in that! To my delight, after a long and demanding audition process, I have been accepted on their one-year acting course, which begins at the end of September 2019 !!!

The only obstacle that stands in the way to fulfilling this dream is the question of finances. Unfortunately, Polish wages do not go far when it comes to Western prices and, in the simplest words, I am not able to cover the cost of education (11,000 euros) and accommodation at the school alone.

Full of determination and faith, I am looking for people of good will who would like to support me in the pursuit of my goal! Every penny/dollar is invaluable - I will gratefully accept any support and I will put back into circulation in a creative way!

Could you contribute? Would you share?

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 133

preloader

Komentarze 25

 
2500 znaków