Opis zrzutki

Mądrzy ludzie mówią: "Bezpieczeństwo osiągniesz nie wznoszeniem ogrodzeń, ale otwieraniem bram". My, Fundacja Autyzm Up, z Waszą pomocą, chcemy otwierać! I to nie tylko w przenośni!

(for english scroll down)O co chodzi, czyli kim jesteśmy :)

Jesteśmy rodzicami nastolatków w spektrum autyzmu. Razem z innymi rodzicami i przyjaciółmi tworzymy Fundację Autyzm Up. Troszczymy się o rozwój osób z autyzmem, dążymy do tego, by osiągnęli życiową samodzielność.

s8c6fe8f2203c269.jpeg

Na zdjęciu wakacyjne spotkanie Zarządu Fundacji Autyzm Up. Kasia i Jacek Rybiccy wraz z Alą i Bogdanem Hajto z synami.


Nasi podopieczni, dzieci i młodzież w spektrum autyzmu, to osoby, które rozwijają się w zupełnie nietypowy sposób. Niektórzy nie mówią, inni mówią nieustannie, ale tylko o swoich zainteresowaniach. Jedni są nadwrażliwi na dźwięki, drudzy rytmicznie stukają ręką w ścianę by się uspokoić. Większość z nich unika kontaktu wzrokowego, ale każdy szuka relacji z drugim człowiekiem. Chcą być częścią społeczeństwa i co najważniejsze, świetnie mogą do niego pasować. Trzeba im tylko szeroko otworzyć bramę


Jak “otwieramy bramy”

Nie chcemy izolować naszych podopiecznych. Bardzo mocno pracujemy nad świadomością i poszerzaniem wiedzy z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem. Dobrze wiemy, że nieznajomość budzi lęk, a poznanie zbliża i prowadzi do długotrwałych relacji. Mówimy o autyzmie w taki sposób, by ludzie się na niego otworzyli, chcieli dowiedzieć się czegoś więcej. 


“Otwieramy” też dosłownie.

W podkrakowskich Zdzięsławicach budujemy miejsce, Kampus Autyzm Up, w którym osoby w spektrum autyzmu będą mogły nauczyć się samodzielnie żyć: wstawać do pracy, robić śniadania, realizować zawodowe kursy, choćby programowania. Osoby w spektrum często potrzebują wsparcia w budowaniu relacji. Wielu z nich ma szansę na samodzielność, chcemy im w tym pomóc! 

ha1bb96ec2b46f2b.jpeg

Na zdjęciu nasi podopieczni w spektrum autyzmu, Janek i Mateusz, w czasie towarzyskiego spotkania online.


W Kampusie Autyzm Up funkcjonować będzie też szkoła przygotowania do zawodu. Otworzymy miejsce, gdzie nasi podopieczni zdobędą fach zgodnie z ich talentami i zainteresowaniami.

xc070ec236c90586.jpeg

Wizualizacja Kampus Autyzm Up


Wjazd do Kampusu Autyzm Up zdobić będzie brama. Symbol otwarcia drogi do samodzielności. Pomóżcie nam ją szeroko otworzyć!


Dlaczego “otwieramy bramy” z WP Enginee? 


cadf3e0d068ebfef.jpeg
Przemek, pracownik WP Enginee zna naszą Fundację od kilku lat. To on zainicjował tę zbiórkę. Zapalił do pomocy Was, pracowników biura w Krakowie, a Wasze zaangażowanie, wpłacanie darowizn i rozpowszechnianie zrzutki, z pewnością zachęcą do pomocy Waszych współpracowników na całym świecie.

Dwóch podopiecznych Fundacji mocno interesuje się programowaniem - zostali zaproszeni na wizytację biura - relacja wkrótce :)
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

wykonanie projektu bramy wjazdowej do Kampus Autyzm Uph23f6f86d97315d5.jpeg

Na zdjęciu powyżej nasz podopieczny Janek. Stoi dokładnie w tym miejscu, gdzie ma powstać brama wjazdowa do Kampus Autyzm Up.Wpłacaj i otwieraj z nami!

Dziękujemy!


English version:

"We're opening the gates!" fundraising


It's a wise Finnish proverb that says "Safety not by erecting fences, but by opening gates you will achieve." At least this is how it translates to yodaspeak. We, the Autyzm Up Foundation, with your help, want to open! And not only figuratively!


(In the photo above our protégé Janek. He stands exactly where the entrance gate to the Autism Up Campus is to be built.)


What is it, or who are we? :)

We are parents of teenagers on the autism spectrum. Together with friends, we have been creating the Autyzm Up Foundation. We care about the development of people with autism, we strive to let them achieve independence in life.


(The photo shows the summer meeting of the Autyzm Up Foundation Board. Kasia and Jacek Rybicki with Ala and Bogdan Hajto with their sons.)


Our pupils, children and adolescents on the autism spectrum, are people who develop in an entirely unusual way. Some of them don't talk, others talk constantly, but only about their hobbies. Some are hypersensitive to sounds, others rhythmically tap the wall with their hands to calm down. Most of them avoid eye contact, but each one is looking for a relationship with another person. They want to be part of society, and most importantly, they can fit in perfectly. All we need is to open the gate for them wide ...


How do we "open the gates"?

We do not want to isolate our protégées. We work very hard on awareness and making it common knowledge how people with autism function. We know very well that ignorance causes fear, and understanding brings us closer and leads to long-term relationships. We talk about autism in such a way that people open up to it, want to learn more.


We also "open" literally.

In Zdzięsławice, near Krakow, we are building a place, the Autism Up Campus, where people on the autism spectrum will be able to learn to live independently: get up to work, make breakfast, and pursue professional courses, such as programming. People on the spectrum often need support in building relationships. Many of them have a chance to be independent, we want to help them!


(The photo shows Janek and Mateusz, our pupils on the autism spectrum, during an online social meeting.)


There will also be a vocational training school at the Autyzm Up Campus. We will open a place where our pupils will learn a profession in accordance with their talents and interests.


The entrance to the Autism Up Campus will be decorated with a gate. Symbol of opening the way to independence. Help us open it wide!


The collected funds will be allocated to:

  • the design of the entrance gate to the Autyzm Up Campus.


Why do we "open the gates" with WP Engine?

Przemek, an employee of WP Engine, has helped our Foundation for several years. It was he who initiated this fundraiser. He engaged you, the employees of the office in Krakow. Your commitment, donations and distributing the screenshot, will certainly encourage your colleagues around the world to help.

We have two pupils who are very interested in programming - they were invited to visit the office - more info soon :)


Donate and open with us!

Thank you!


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 27

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

878 791 zrzutek

i zebrali

807 982 671 zł

A ty na co dziś zbierasz?