id: ycvc3a

Na choinkę i prezenty dla białoruskich dzieci w Krakowie

Na choinkę i prezenty dla białoruskich dzieci w Krakowie

Nasi użytkownicy założyli 978 807 zrzutek i zebrali 998 784 868 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[tekst po polsku - poniżej]

[текст пo-русски - ниже]

[english text - below]


[PL]

Szanowni Państwo,


Każdy kto choć odrobinę śledzi wiadomości zdaje sobie sprawę, że na sąsiedniej z Polską Białorusi, sytuacja jest tragiczna.

Fałszerstwa wyników wyborów prezydenckich, których nie uznał cały demokratyczny świat doprowadziły do powszechnych, pokojowych manifestacji społeczeństwa białoruskiego. Uczestniczyło w nich setki tysięcy zwykłych ludzi nie mogących zgodzić się na utratę wolności demokratycznego wyboru, chcących lepszej przyszłości dla swojego kraju, dla siebie i swoich dzieci.

Odpowiedź autorytarnej władzy jest straszna: protesty zostały brutalnie stłumione rękami uzbrojonych zbirów w mundurach milicji, zginęli niewinni ludzie, a więzienia zapełniły się dziesiątkami tysięcy bezprawnie aresztowanych białoruskich patriotów. Białoruskie społeczeństwo dotknęły represje, których skali nie widziano w Europie od końca drugiej wojny światowej.

Polacy nie są obojętni na los swoich sąsiadów, nasze państwo stanęło na wysokości zadania i przyjęło na swoje terytorium bardzo wielu Białorusinów uciekających przed prześladowaniami ze strony dyktatury.

W Polsce znaleźli schronienie nie tylko pokrzywdzeni uczestnicy protestów, zagrożeni wieloletnimi wyrokami ciężkiego więzienia, ale także całe ich rodziny w tym wiele dzieci. Dzieci, które były świadkami traumatycznych wydarzeń w obrębie swojej najbliższego środowiska. Wyobraźmy sobie ile z nich musiało nagle opuścić domy, miejsca w których dotąd czuły się bezpieczne i nierzadko pod osłoną nocy uciekać do obcego kraju, często kompletnie bez niczego, bez grosza przy duszy, nawet bez podstawowych ubrań. Również wielu z tych maluchów nie widziało zamkniętych w białoruskich więzieniach rodziców od miesięcy i możliwe że nie ujrzą ich latami.

Fundacja Białorusini w Krakowie im. Emeryka Hutten-Czapskiego zajmuje się przede wszystkim integracją i pomocą białoruskim uchodźcom oraz ochroną i rozwojem białoruskiej kultury na emigracji w Polsce. Nasza fundacja we współpracy z samorządowym Centrum Wielokulturowym organizuje drugi raz z rzędu zbiórkę darów dla białoruskich dzieci w Krakowie.

Chcemy osłodzić im trochę trudy życia na obczyźnie, wykorzystać tego wspaniałego ducha polskich Świąt Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy dzielą się z potrzebującymi i dlatego właśnie fajnie będzie jeśli Państwo się do nas dołączą z pomocą :)

Nie chodzi nam o jakąś wielką zawrotną pomóc, w Krakowie pod naszą opieką mamy 60 dzieci, przyjemny wszystko, co Państwo nam zaoferujecie.


*********************************************************************************************************

[RU]

Дамы и господа,


Каждый, кто хоть немного следит за новостями, знает, что ситуация в Беларуси, которая соседствует с Польшей, трагична.

Фальсификация результатов президентских выборов, которые не были признаны всем демократическим миром, привела к широким мирным демонстрациям беларуского общества. В них приняли участие сотни тысяч простых людей, которые не могли смириться с потерей свободы демократического выбора и хотели лучшего будущего для своей страны, для себя и для своих детей.

Ответ авторитарного режима был ужасен: протесты были жестоко подавлены вооруженными бандитами в милицейской форме, невинные люди были убиты, а тюрьмы наполнились десятками тысяч незаконно арестованных беларуских патриотов. Беларуское общество подверглось репрессиям в таких масштабах, каких не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Поляки не равнодушны к судьбе своих соседей. Наша страна приняла вызов и приняла многих белорусов, спасающихся от преследований диктатуры.

В Польше нашли убежище не только пострадавшие участники протестов, которым грозит длительное тюремное заключение, но и все их члены семьи, включая многих детей. Дети, ставшие свидетелями травмирующих событий в своем ближайшем окружении. Представьте себе, скольким из них внезапно пришлось покинуть свои дома, места, где они прежде чувствовали себя в безопасности, и зачастую им пришлось бежать под покровом темноты в чужую страну, часто совершенно без ничего, даже без элементарной одежды. Многие из этих детей не видели своих родителей, которые находятся в беларуских тюрьмах, месяцами, и вполне возможно, что они не увидят их годами.

Фонд "Беларусы в Кракове" Эмерика Гуттен-Чапского занимается в основном интеграцией и помощью беларуским беженцам, защитой и развитием беларуской культуры в изгнании в Польше. Наш фонд в сотрудничестве с Мультикультурным центром местного самоуправления уже второй раз подряд организует в Кракове сбор подарков для беларуских детей.

Мы хотим немного смягчить тяготы их жизни в изгнании, использовать чудесную атмосферу польского Рождества, когда каждый делится с нуждающимися, и поэтому было бы здорово, если бы вы присоединились к нам со своей помощью :)

Мы не имеем в виду какую-то огромную помощь, в Кракове под нашей опекой находятся 60 детей, будем рады всему, что вы нам предложите.


*********************************************************************************************************

[EN]

Ladies and gentlemen,


Anyone who follows the news even slightly is aware of the tragic situation in Belarus neighbourig Poland. 

Electoral fraud, which was criticized by the entire democratic world, led to widespread peaceful demonstrations in Belarusian society. Hundreds of thousands of ordinary people took part in them. They could not accept the loss of freedom of democratic choice, and wanted a better future for their country, for themselves and for their children.

The response of the authoritarian regime was terrible: the protests were brutally suppressed by armed thugs in militia uniforms, innocent people were killed and the prisons were filled with tens of thousands of illegally arrested Belarusian patriots. Belarusian society has suffered repression on a scale not seen in Europe since the end of the Second World War.

Poles are not indifferent to the fate of their neighbours. The Polish state accepted the challenge and hosted many Belarusians fleeing from persecution by the dictatorship.

 It is not only the aggrieved participants of the protests who have been threatened with long sentences of imprisonment, who found refuge asylum in Poland, but also their entire families, including many children. Children who witnessed traumatic events in their close environment. Imagine how many of them suddenly had to leave their homes, the places where they had previously felt safe, and often had to flee under cover of darkness to a foreign country, often completely without anything, without a penny or even basic clothing. Many of these children have not seen their parents for months, and it is possible that they will not see them for years.

Emeryk Hutten-Czapski's Belarusians in Krakow Foundation deals mainly with integration and help for Belarusian refugees, protection and development of Belarusian culture in exile in Poland. In cooperation with the Local Government Multicultural Centre, our foundation is organising a collection of gifts for Belarusian children in Krakow for the second time in a row.

We want to sweeten the hardships of their life in exile a little, to use the wonderful spirit of the Polish Christmas, when everyone shares with those in need, and that is why it would be great if you could join us with your help.

We don't mean some huge help, in Krakow we have 60 children under our care, so every little bit counts.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 28

YH
Yan Harnitski
30 zł
KK
Kiryl kovaliov
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
NA
Natallia
ukryta
TD
Tatiana Dailid
150 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AS
300 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków