id: yhbecg

Realizacja fabularyzowanych filmów dokumentalnych o wikińskiej osadzie Truso, emporium wczesnośredniowiecznej Europy, które znajdowało się w Janowie Pomorskim pod dzisiejszym Elblągiem.

Realizacja fabularyzowanych filmów dokumentalnych o wikińskiej osadzie Truso, emporium wczesnośredniowiecznej Europy, które znajdowało się w Janowie Pomorskim pod dzisiejszym Elblągiem.

Nasi użytkownicy założyli 915 489 zrzutek i zebrali 880 976 041 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Przejdź do historii!


Wesprzyj realizację niezwykłego projektu filmowego!


Mamy czym się szczycić i pokażmy to całemu światu! To nasze dziedzictwo!


Mamy szansę stworzyć coś wyjątkowego. Pokazać Europie i światu, że na polskiej ziemi brała swój początek kultura europejska, że tutaj kształtowała się nasza cywilizacja.

Nie zmarnujmy tej szansy.

Wierzymy, że razem z Tobą uda nam się zrealizować ten ambitny i ważny dla nas wszystkich cykl filmów. Będziemy na bieżąco informować o postępie w zbiórce funduszy oraz pracach nad filmem. Wszelkie informacje, zdjęcia i filmy o zbiórce znajdziesz poniżej. Możesz też wesprzeć nasz projekt bezpośrednią wpłatą na konto:


02 1750 1312 6886 0083 5319 7222Dziękujemy, że jesteś z nami!
Przystępujemy do realizacji niezwykłego projektu, ważnego dla naszej historii i dziedzictwa całej Europy. Chcemy przypomnieć i ożywić świat sprzed tysiąca lat – wikińską osadę Truso. Była zlokalizowana zaledwie kilka kilometrów od Elbląga, na terenach obecnej wsi Janowo w województwie warmińsko-mazurskim. Docierały tu statki niemal z całego świata. Porty handlowe nazywane emporiami były ważnym miejscem kontaktów handlowych Słowian, Bałtów i Skandynawów, a tym samym istotnym elementem nowego oblicza gospodarczego Morza Bałtyckiego. Resztki osady, przez wieki zapomnianej, odkrył w 1981 roku Marek Jagodziński. Jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych na terenie Polski o wielkim znaczeniu dla historii Europy.Deutsch

Wir sind im Begriff, ein einzigartiges Projekt durchzuführen, das sowohl in Hinsicht auf die Popularisierung der lokalen Geschichte als auch für die Pflege des gesamteuropäischen Kulturerbes von Bedeutung ist. Im Rahmen des Projekts beabsichtigen wir nämlich, die vor 1000 Jahren untergegangene Wikingerwelt in Erinnerung zu bringen, indem wir die damals entstandene Siedlung Truso zum Leben erwecken. Die Siedlung lag auf der Gemarkung des Dorfes Janów (ehem. Hansdorf) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, das nur wenige Kilometer von Elbing entfernt ist. In den Hafen liefen Schiffe aus aller Welt auf, denn die Seehandelsplätze wie diese Siedlungen genannt wurden und zu denen auch Truso gehörte, waren Orte, an denen slawische, baltische und skandinavische Handelswege vorbeiführten, wodurch sie zur Neugestaltung des Wirtschaftraums an der Ostseeküste beitrugen. Die Spuren dieser für mehrere Jahrhunderte in Vergessenheit geratenen Siedlung wurden 1981 von Marek Jagodziński entdeckt.

rb363406821f4c06.jpeg

W Truso zdecydowanie dominowały wierzenia pogańskie - odkryto tam bardzo dużą liczbę amuletów związanych z panteonem bóstw i postaci znanych z mitologii skandynawskiej, m.in. liczne młoty Thora, zawieszki w kształcie Walkirii czy figurki Odyna.

 

sb89bc38b38b9408.jpeg

Deutsch

Die meisten Einwohner von Truso waren Anhänger der heidnischen Bildwelt und Götterglaube – geborgen werden konnte in Truso eine Reihe von den mit der skandinavischen Götterwelt und der mythischen Figuren verbundenen Amuletten, darunterminiaturhafte Thorhämmer, Walküren-Anhänger und Odinfigurinen. 

Truso utrzymywało szerokie kontakty handlowe z najdalszymi regionami Europy. Osadę zamieszkiwały różne etnicznie społeczności; obok założycieli osady Skandynawów, stałymi mieszkańcami byli także Słowianie i zapewne Prusowie. Docierali tu również kupcy z Fryzji i Kalifatu.Deutsch

Entwickelt wurden in Truso Handelsbeziehungen zu den meist entfernten Regionen Europas. Bewohnt wurde die Siedlung von mehreren ethnischen Gruppen – neben den skandinavischen Siedlungsgründerngehörten Slaven und vermutlich auch Prußen zu den ständigen Einwohnern. Angelanden sind hier mit ihren Schiffen Kaufleute aus vielen Ländern, u. a. aus Frieslande und den arabischen Kalifaten.


c45e55ffc463cc2b.jpeg


Planujemy realizację cyklu pięciu półgodzinnych fabularyzowanych filmów dokumentalnych. Wezmą w nich udział grupy rekonstrukcyjne, inscenizacje z udziałem profesjonalnych aktorów, przewidujemy animacje oraz udział naukowców, a także specjalistów z zakresu: kowalstwa, tkactwa, bursztyniarstwa, metalurgii, itd. Każdy odcinek będzie poświęcony innej dziedzinie życia mieszkańców osady:

1. Sprawozdanie Wulfstana

2. Truso – emporium wczesnośredniowiecznej Europy (zasady handlu, morskie szlaki handlowe - centra i peryferie)

3. Życie codzienne w Truso (w tym wierzenia)

4. Wytop żelaza - warsztaty kowalskie i płatnerskie

5. Bursztynnictwo, jubilerstwo, szklarstwo, drogownictwo

 
Deutsch

Geplant wird eine Reihe von fünf halbstündigen Dokumentarfilmen mit Elementen eines Dokudramas. Vorausgesehen ist auch die Beteiligung von Reenactment-Gruppen und Schauspielern sowie Einsatz von Animation und Beteiligung von Wissenschaftlern und Fachleuten für Schmiedehandwerk, Weberei, Bearbeitung von Bernstein, Metallkunde. In jeder Folge wird ein anderer Lebensaspekt in Truso erschlossen und nämlich:

1)  Reisebericht von Wulfstan

2)  Truso – ein europäischer Handelsplatz im Frühmittelalter (Handelsregeln, Seewege – Zentralplätze und Peripherien)

3)  Alltägliches Leben in Truso, darunter auch Religionsfragen

4)  Eiseneinschmelzung – Schmiede- und Plattnerwerkstätte

5)  Bearbeitung von Bernstein, Juwelierhandwerk, Glasschleiferei, Bearbeitung von Knochen

Wszystkie filmy będą kręcone w formacie 4K. Koszt jednego odcinka to ok. 40 tys. złotych. Kwota obejmuje napisanie scenariusza, zdjęcia (sprzęt filmowy i dźwiękowy, honoraria ekipy filmowej, zestawy oświetleniowe), montaż, muzykę i efekty, wykonanie scenografii, udział aktorów i grup rekonstrukcyjnych. Teraz zbieramy pieniądze na dwa pierwsze odcinki. Jeżeli zbierzemy ich więcej zostaną wykorzystane do realizacji kolejnych części oraz wykonania angielskiej wersji językowej.  

 
Deutsch

Alle Folgen werden als 4K-Filme gedreht. Die Kosten einer Folge betragen um 40.000 Zloty. Der Gesamtbetrag umfasst die mit der Entstehung des Drehbuchs verbundenen Kosten, Shooting (Film- und Tongerät, Honorare der Filmcrew, Beleuchtungssätze), Filmschnitt, Musik und Spezialeffekte, Bühnenbild, Beteiligung von Schauspielern und Reenactment-Gruppen. Im Moment werden Geldmittel für die ersten zwei Folgen gesammelt. Falls es in dieser Phase der Geldsammlung gelingt mehr Geldmittel als nötig zu sammeln, werden sie für die Entstehung von weiteren Folgen bestimmt sowie für Vorbereitung der englischen Sprachfassung. 

f74de36e4d2a1c25.jpeg


Projekt realizują:

- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

- Stowarzyszenie Tezaurus

- Leader Film (www.leaderfilm.pl)

- Grupa Truso

- Fundacja Bursztynowy Port

 


k89d89818945c5b6.jpeg  

Deutsch

Das Projekt wird von folgenden Partnern durchgeführt:

- dem Archäologisch-historischen Museum in Elbing

- dem Filmunternehmen „Leader Film“ (www.leaderfilm.pl)

- dem Verein „GrupaTruso“

-der Stiftung „Bursztynowy Port“

ef5dcb24f8b4b188.jpegq9b34d560014e067.jpeg

English below:We are starting the implementation of a unique project, vital for our history and the legacy of the whole Europe. We want to bring back and revive the world a thousand years ago – the Viking settlement of Truso. It was located just a few kilometres from Elblag, in the grounds of the present village of Janowo in the Warmia-Masuria voivodship. It remained the destination port for ships from almost the whole world. Trading ports called “emporia” were important places of trade contacts of Slavs, Balts and Scandinavians and, at the same time, a crucial element of the new economic face of the Baltic Sea. Remains of the settlement, forgotten for centuries, were discovered in 1981 by Marek Jagodziński.
Truso was dominated by pagan beliefs – a large number of charms connected with the pantheon of deities and characters from the Scandinavian mythology was discovered there. It included numerous Thor’s hammers, Valkyrie shaped hangers and Odin figures.


u5a724301b96dd6c.jpeg


Truso maintained broad trade contacts with the furthest regions of Europe. The settlement was inhabited by various ethnic societies. Besides Scandinavians who established it, permanent inhabitants were also Slavs and probably Prussians. Merchants from Friesland and Caliphate reached the settlement as well.


f3a2958efb9b8fde.jpeg


We are planning to realize a series of five 30-minute historical documentaries. Among those who will take part arereconstruction groups, professional actors, scientists and specialists in blacksmithing, weaving, amber crafting, metallurgy, etc. Each episode will be devoted to a different sphere of life in the settlement:

1.  The Wulfstan report.

2.  Truso – emporium of the early medieval Europe (rules of trade, maritime trading routes – centers and peripheries).

3.  Everyday life at Truso (including beliefs)

4.  Iron smelting – blacksmithing and armouring workshops.

5.  Amber crafting, jewelry, glaziery, horn crafting.
o6eb75578f230d01.jpeg

All films will be made in 4K resolution. The cost of one episode is about 40 thousand zlotys. This amount includes writing a script, shooting (filming and sound equipment, the film crew remuneration, lighting sets), editing, music and effects, scenography, the participation of actors and reconstruction groups. At present, we are raising money for the first two episodes. If a larger sum is raised, it will be spent on further episodes and on English language versions.

gd4e2595bdbb9e6d.jpeg

The project is implemented by:

-       Museum of Archaeology and History in Elblag

-       Leader film (www.leaderfilm.pl)

- The Tezaurus Association

-       The Truso Group

-       The Amber Port Foundatione87a9cca1e07ae40.jpeg

f311b673b784f830.jpeg

tc7b5ba368dae4d8.jpeg

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 4 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Aktywne organizatora:
Dołaczasz do drużyny Truso!

Po przesłaniu nam swojego adresu e-mail otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku i wglądu na zdjęcia z planów filmowych, nagrania pokazujące prace nad...

od 50 zł

Kupione 2

Koniec za 26 dni!
Imienny certyfikat dla Ciebie!

Otrzymasz cyfrowy certyfikat wsparcia naszej produkcji, jakże ważnej dla historii nie tylko regionu, nie tylko Polski ale i całej Europy.

od 100 zł

Kupione 6

Koniec za 26 dni!
Premiera czeka na Ciebie!

Zostaniesz zaproszony na ekskluzywny przedpremierowy pokaz filmu. Oczywiście otrzymasz stosowne zaproszenie z odpowiednim wyprzedzeniem.

od 500 zł

Kupione 1

Koniec za 26 dni!

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 28

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków
  • Mariusz Kowalewski

    Powiem tak , błedem moim zdaniem jest zamykanie się historyków z Elbląga tylko na Truso - zbyt mało wspominacie o dzielnym miłującym wolność plemieniu Pogezan , którego terytorium graniczyło a wręcz na ich terytorium Truso było położone - dlatego uważam , ze film powinien o tym plemieniu wspominać , tym bardziej , że prawdopodobnie angielski podróżnik Wulfstun w roku 890 dotarł do Truso i to z tej wizyty pochodzi jedna z pierwszych pisanych relacji o plemieniu Pogezan . Gdy film nie ograniczy się do Truso jest szansa na poszerzenie grupy w zrzutce.pl .