id: yy4d55

Pomoc Zdrowie i Nauka dla Ukrainy / Help for Ukraine - Health and Science

Pomoc Zdrowie i Nauka dla Ukrainy / Help for Ukraine - Health and Science

Nasi użytkownicy założyli 1 177 909 zrzutek i zebrali 1 231 050 165 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Turystyczna Organizacja Otwarta od pierwszego dnia wojny działa pod hasłem #turystykaukrainie (www.turystykaukrainie.pl) poprzez działania charytatywne takie jak:

organizowanie transportów ludzi z terenów objętych wojną 

organizowanie transportów materiałów pierwszej potrzeby z Polski i krajów Unii Europejskiej na tereny Ukrainy

koordynowanie zakwaterowania na terenie Polski

koordynowanie relokacji ludzi z transportów autokarowych i kolejowych w każdym mieście Polski

wysyłkę tirów z darami na teren Ukrainy

transporty medyczne dzieci i osób chorych z Ukrainy

organizowanie transportów w kraju

zakupy, zbiórkę i przewóz materiałów medycznych i militarnych na teren Ukrainy

współpracę z innymi organizacjami z branży MICE, HoReCa, turystyki na rzecz migrantów

współpracę z instytucjami państwowymi

adres strony naszego stowarzyszenia - toostowarzyszenie.org


Wiemy jednak, że to nadchodzące tygodnie będą tymi coraz trudniejszymi. Głównie ze względu na olbrzymią ilość dzieci i ich matek które będą potrzebowały wsparcia psychologów. Traumy wojenne leczy się miesiącami, a często nawet latami dlatego tak ważna jest szybka i ogólnokrajowa sieć psychologów gotowych do przyjmowania pacjentów. Mamy już zgłoszenia placówek i organizacji gotowych podjąć się tego zadania, mamy też tłumaczy chętnych do współpracy pozostaje nam stworzyć portal do komunikacji tego wszystkiego. W miastach pozyskujemy prawie bezkosztowo lokale na rzecz działania takich placówek.

W tej chwili dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy i ludzi dobrej woli tworzy filmy z psychologami w języku polskim i ukraińskim. To pierwsze materiały, ale za chwilę będziemy wypuszczać kolejne tak żebym swoimi zasięgiem pokryć jak największy obszar.


Myślimy o dzieciach - one już poszły lub za kilka dni pójdą do szkoły będą potrzebne komputery i materiały edukacyjne.


Myślimy o dorosłych - oni przede wszystkim potrzebują pracy. Nikt kogo znamy nie chce być ciężarem Ci ludzie chcą sami na siebie i swoje rodziny zarobić. Potrzebują przeszkolenia w poszczególnych branżach. Dlatego uruchamiamy ogólnopolski portal na rzecz pracodawców i pracowników z branż które są w naszym zakresie oddziaływania.

Przede wszystkim my sami potrzebujemy stworzyć miejsca pracy dla koordynatorów z językiem ukraińskim żeby mogli pokierować tymi wszystkimi działaniami których jest znacznie więcej niż tu napisaliśmy.


English below:

Tourism Open Organization it’s an Association which has been working under the banner of #turystykaukrainie (www.turystykaukrainie.pl) since the first day of the war through charitable activities such as:

• organizing transports for people in Ukraine from war zones to Poland

• organizing transports of basic necessities from Poland and European Union countries to Ukraine

• accommodation coordination in Poland for the refugees

• relocation coordination of people coming from Ukraine by bus and train to different cities of Poland

• sending trucks with donations to Ukraine

• medical transports of children and sick people from Ukraine

• organization of transportations in the country

• purchasing, collecting and transporting medical and military supplies to Ukraine

• cooperation with other organizations from the MICE, HoReCa and tourism sectors for the benefit of migrants

• cooperation with state institutions


We know, however, that the coming weeks will be more and more difficult. Mainly because of the huge number of children and their mothers who will need the support of psychologists. War traumas take months or even years to heal - that is why it is so important to have a fast and nationwide network of psychologists ready to receive patients. We have already received applications from institutions and organizations which are ready to undertake this task, we also have translators willing to cooperate. In cities, we acquire almost cost-free premises for the operation of such institutions.


At the moment, thanks to the generous work of volunteers and people of good will, we are creating films with psychologists in Polish and Ukrainian. These are the first materials, but soon we are going to release more, so that we can cover as much areas as possible.


We are thinking about the children - they have already gone or will go to school in few days, so we will need computers and educational materials.


We are thinking also about adults - they need to find work first of all. Nobody we know wants to be a burden for our economy. These people want to find a job and earn for themselves and their families. They need training in specific industries. That is why we are launching a nationwide portal for employers and employees in industries that are within our scope of influence.


Above all, we ourselves need to create workplace for our coordinators in the Ukrainian language so that they can manage all these activities, which are much more numerous than we have written here.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 98

IA
IzaD
PJ
10 zł
 
Dane ukryte
600 zł
DG
danyg79 goalunited
44 zł
CR
Crazy_Im_legend
GN
Sqoiatael84
1 000 zł
AZ
azachel6
200 zł
AG
azachel6
1 111,12 zł
MG
murgamancini goalunited
10 zł
AG
Artanisk goalunited
30 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków