id: z3wg3f

LasFest - 6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie

LasFest - 6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie

Nasi użytkownicy założyli 1 016 599 zrzutek i zebrali 1 065 223 970 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Szanowni Państwo,


Zwracamy się do Was z prośbą wsparcia realizacji szóstej edycji LasFest – wydarzenia prezentującego ambitną sztukę teatralną powstającą na gruncie niezależnym w przestrzeniach leśnego teatru Solniki 44. Festiwal cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem publiczności, dobrymi echami medialnymi i uznaniem prezentujących się w jego ramach artystów. Co roku też mierzy się z problemami budżetowymi. LasFest jest imprezą integrującą publiczność wywodzącą się z rozmaitych środowisk. Festiwal odwiedzają zarówno osoby z małych miejscowości zlokalizowanych nieopodal miejsca wydarzeń jak i publiczność, poszukująca niekonwencjonalnych doznań teatralnych, przyjeżdżająca na imprezę z dużych ośrodków miejskich. Jako organizatorzy pragniemy kontynuować formułę otwartych, nieodpłatnych pokazów wierząc w wartość ambitnego teatru prezentowanego w miejscach o ubogiej ofercie kulturalnej. Pomimo środków, które udało nam się pozyskać w tym roku, budżet LasFest wciąż nie pozwala na pełną realizację naszych założeń. Wasze wsparcie pozwoli nam na przeprowadzenie szóstej edycji imprezy w zakładanej formie. Zapraszamy do udziału w tegorocznych wydarzeniach festiwalowych zarówno w roli widza, jak i mecenasa teatru. Spotkajmy się w Solnikach 44 na LasFest 2023 pomiędzy 8 a 13 sierpnia. Szczegółowy program opublikujemy lada moment.


LasFest - Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie jest wyjątkowym, cyklicznym wydarzeniem kulturalnym, które odbywa się w unikalnych przestrzeniach ośrodka Siedlisko Kultury Solniki 44, ulokowanego w sąsiadującym z Puszczą Knyszyńską lesie,na obszarze Zielonych Płuc Polski (nieopodal Białegostoku). Scena, prowadzona przez twórców teatralnej Grupy Coincidentia, gościła w trakcie pięciu edycji LasFest spektakle, koncerty, prace w toku artystów z Polski, Holandii, Niemiec, Izraela, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ideą festiwalu są coroczne spotkania z teatrem tworzonym na gruncie niezależnym w różnych miejscach na świecie, teatrem poszukującym różnych środków scenicznej ekspresji. Wybór najciekawszych propozycji teatrów niezależnych, wzbogacony imprezami towarzyszącymi (koncertami, spotkaniami z artystami, improwizowanymi pokazami sesyjnymi, projekcjami filmów ...) oraz unikalny charakter miejsca ich prezentacji (scena Solniki 44 położona jest w pozbawionej ludzkiego sąsiedztwa leśnej głuszy) tworzą niepowtarzalną atmosferę festiwalu. Poszczególne edycje LasFest mają swoich leśnych patronów. Byli nimi dotychczas Dzik, Mech, Wilk i Kora.

Patronem szóstej edycji LasFest jest Król Jeleń – najdostojniejszy mieszkaniec lasu, wywołujący swym dystyngowanym wyglądem niepowtarzalne doznania estetyczne, starannie dobierający przestrzenie bytowania, unikający zakrzewionych miejsc ze względu na rozłożyste poroże. Korona króla Jelenia jest najszybciej wzrastającą tkanką tego rodzaju na świecie – powiększa się w imponującym tempie, tworząc niepowtarzalną formę. W okresie wzrostu poroże jest bardzo unerwione, wrażliwe na bodźce i ból, później twardnieje, kostnieje, staje się atrakcyjnym atrybutem, który budzi respekt i uznanie. Jednak, w pewnym momencie, król zrzuca koronę, przez co jego majestat traci. Jeleniowi jest lżej, może przedzierać się przez zakrzewione przestrzenie, nie ma ochoty walczyć ani zabiegać o uznanie. Tegoroczny program LasFest, inspirowany figurą Jelenia, będzie zbiorem wydarzeń, które nawiązują do różnych momentów z życia leśnego patrona imprezy. Jest w nim miejsce zarówno na wrażliwe, zastane w momencie bolesnego wzrostu eksperymenty teatralne jak i dystyngowane spektakle oprawione rozbudowaną formą, wydarzenia operujące atrakcyjnymi estetycznie środkami wyrazu, jak i pokazy porzucające spektakularne rozwiązania formalne na rzecz skromnego dialogu z widzem. LasFest 2023 – Edycja Króla Jelenia będzie festiwalem prezentującym teatr w koronie oraz bez niej.


Nurty LasFest

▲ Gatunki występujące w Polsce (spektakle krajowe)

▲ Gatunki rzadko występujące w Polsce (spektakle zagraniczne)

▲ LasLab (pokazy sesyjne, prace w toku, prezentacje laboratoryjne)

▲ Rykowisko (wydarzenia muzyczne)

▲ Młodniak (pokazy prac studentów i świeżych absolwentów szkół artystycznych

▲ Spotkania z szyszkami (rozmowy z zaproszonymi artystami)

▲ Noc Perseidów (nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo)

▲ LasMóvi (leśne kino)


Obsada LasFest

* Dagmara Sowa / Dyrektor Festiwalu

* Paweł Chomczyk / Dyrektor Artystyczny

* Katarzyna Kuźmicz-Mészáros / Producent

* Bogusław Kasperuk / Kierownik Techniczny

* Michalina Kostecka / Szef Leśnej Kuchni 


********************


Ladies and Gentlemen,


We are asking for your support in implementing the sixth edition of The LasFest International Theater Festival in the Forest - an event presenting international independent performative art, presented in the forest theater called “Solniki 44”. LasFest is an event that integrates audiences from various backgrounds. The festival is visited both, by people from small towns located near the festival venue, as well as by the audience from the cities of Poland, looking for unconventional theatrical experience. Due to the insufficient funds we have obtained this year, the LasFest budget does not allow for the full implementation of our objectives. Your support will help us carry out fully the sixth edition of the event. We invite you to participate in this year's festival events both, as a visitor but also as a theater patron. Let's create the 2023 edition together and meet at Solniki 44 at the LasFest 2023, August 8-13th. A detailed program will be published shortly.


LasFest - International Theater Festival in the Forest is a unique, cyclical cultural event that takes place at the “Siedlisko Kultury Solniki 44” cultural center, in The Knyszyn Forest near city of Bialystok. The forest theater was founded by the Grupa Coincidentia team, Dagmara Sowa and Paweł Chomczyk. For the last five editions of the LasFest we hosted performances, concerts, workshops by artists from Poland, the Netherlands, Germany, Israel, Hungary and the United Kingdom. The idea of ​​the festival is to meet and to gather theaters created on independent ground in various places around the world, theater seeking various means of expression.

A selection of the most interesting shows of international independent theater, set of accompanying events (concerts, meetings with artists, improvised shows, film screenings etc.) and the unique character of the place where they are presented (the Solniki 44 theater is located in the vicinity of a natural wilderness) create a unique atmosphere of the festival. Each edition of LasFest has its own forest patrons: Wild Boar, Moss, Wolf and Bark.

The patron of the sixth edition of LasFest is King Deer - the most dignified inhabitant of the forest, evoking a unique aesthetic experience with his distinguished appearance, carefully selecting his recommendations, avoiding spreading antlers. The crown of the deer king is the fastest growing tissue of its kind in the world - it grows at an impressive pace, creating a unique form. During the growth, the antlers are very innervated, sensitive to stimuli and pain, later they harden, ossify, become an attractive attribute that evokes respect and appreciation. However, at some point, the king throws off his crown, thus loses his majesty. It is easier for the deer, it can make its way through bushy spaces, it has no desire to fight or seek recognition. This year's LasFest program, inspired by the Deer figure, will be a collection of the events that refer to various moments in the life of the forest patron. This year's edition will present both, sensitive theatrical experiments found at the moment of painful growth, as well as distinguished performances framed by an extensive form, events using aesthetically attractive means of expression, as well as shows abandoning spectacular formal solutions for a modest dialogue with the audience. LasFest 2023 – The Deer King Edition will be a festival presenting theater with and without the crown.


LasFest currents:

▲ Species found in Poland

▲ Species rarely found in Poland

▲ LasLab (session demonstrations, work in progress, laboratory presentations)

▲ Roar of the Wild

▲ Young Forest Forum

▲ Oak Forum (discussion panels with invited artists and experts)

▲ Night of Shooting Stars

► LasMóvie


LasFest Cast:

* Dagmara Sowa / Festival Director

* Paweł Chomczyk / Artistic Director

* Katarzyna Kuźmicz-Mészáros / Producer

* Bogusław Kasperuk / Technical Director

* Michalina Kostecka / Chef of the Forest Kitchen

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 48

BP
Bogusława Pietruczuk
20 zł
 
Dane ukryte
260 zł
BH
Bartosz Hlebowicz
50 zł
 
Dane ukryte
320 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
300 zł
 
Mateusz Zalewski
20 zł
 
Dane ukryte
80 zł
 
Dane ukryte
ukryta
MA
Maciej
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 6

 
2500 znaków