id: z6ucvv

Ratowanie zabytku w Emilianówce

Ratowanie zabytku w Emilianówce

3 567 zł 
z 500 000 zł
0%
zakończona 31.12.2021r
37 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności1

  • https://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/16271,fundacja-dom-otwarty
    Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zabytek ratujemy ponad 10 lat. Udało się przenieść dom z Siedlec do Emilianówki, uratować 90% zabytkowej substancji. Chcemy jak najszybciej udostępnić obiekt turystom i mieszkańcom. Będziemy prowadzić działalność zgodnie ze statutem Fundacji Dom Otwarty. Nasze najbliższe sąsiedztwo - dwa rezerwaty przyrody: Topór i Jata, wielki obszar Lasów Łukowskich, ścieżki rowerowe i piesze. Ostatnie 2 lata walczyłem z rakiem. Dałem radę bez zrzutki. Teraz bardzo chcę uratować zabytek. Pomóżcie.


Drewniany dom mieszkalny był budowany w latach 1890-1902. Ma 566 m2 powierzchni użytkowej. W 2007roku przeznaczony do rozbiórki – został uratowany przez pasjonatów architektury drewnianej i relokowany do miejscowości Emilianówka w gminie Domanice w powiecie siedleckim. Odtworzono dom w zewnętrznym obrysie z gankami z oryginalnego budulca i postawiono zgodnie ze sztuką ciesielską owych czasów – bez użycia gwoździ. To przykład drewnianego budownictwa mieszkalnego, jakie dominowało pod koniec XIX w. w miasteczkach z okolic Siedlec. „ Ponad 10 lat temu dom został przekazany za symboliczną złotówkę Stowarzyszeniu Wspólnota Nadbużańska. Przeniesienie budynku i przykrycie go prowizorycznym dachem zostało finansowane całkowicie ze środków prywatnych donatorów. Nie udawało się pozyskać na ratowanie obiektu żadnych innych funduszy. Dwa lata temu została powołana Fundacja Dom Otwarty w Emilianówce, której podstawowym celem jest zebranie środków na uratowanie domu i prowadzenie w nim działalności statutowej, adresowanej do społeczności lokalnej, artystów i turystów. Budynek jest jednym z dwóch XIX wiecznych drewnianych domów z Siedlec, które były uwiecznione w słynnym programie telewizyjnym „Piórkiem i węglem” autorstwa prof. Wiktora Zina.”- wspomina Prezes Zarządu Fundacji Irena Groblewska. Zabytkiem opiekujemy się ponad 10 lat. Kiedyś z mężem podarowaliśmy działkę, na której stanął dom. Prowizoryczny dach przeciekał i substancja budynku była bezpośrednio zagrożona. Dom ma ogromną kubaturę a powierzchnia dachu to ponad 600 m2. Fundacja wymieniła prowizoryczne i zgniłe pokrycie i dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego  zrealizowano pierwszy etap planowanej inwestycji - przykryto dach gontem bitumicznym, wykonano rynny, spusty i wentylacje oraz instalację odgromową. Najpilniejsze prace to: szalunek zewnętrzny, podłogi, uzupełnienie okien i drzwi oraz wykończenie pomieszczeń użytkowych: kuchni i łazienki. Te działania umożliwią już udostępnienie domu turystom i mieszkańcom. Fundacja zamierza zorganizować w Emilianówce tzw. Dom Otwarty mający być w zamyśle lokalnym domem kultury, miejscem spotkań mieszkańców wsi i miast. Będzie prowadzona edukacja historyczna i przyrodnicza w ramach tzw. zielonej szkoły a w największej sali koncerty i wystawy. Fundacja planuje działalność gastronomiczną i hotelową.


We have been saving the landmarked building for over 10 years. We have managed to move the house from Siedlce to Emilianówka, saving 90% of the historic substance. We want to make the facility available to tourists and residents as soon as possible. We will conduct business in accordance with the statute of the Foundation “Fundacja Dom Otwarty”. In our closest vicinity there are two nature reserves: Topór and Jata, a large area of ​​Łuków Forests, bicycle and walking paths. I have been fighting cancer for the last 2 years. I managed without any fundraising. Now I really want to save the monument. Please help.

The wooden residential house had been built in the years 1890-1902. It has 566 m2 of usable area. In 2007 it was meant to be demolished - it was saved by enthusiasts of wooden architecture and relocated to the village of Emilianówka in the commune of Domanice, near Siedlce in the Masovian Voivodenship. The house was reconstructed in the outer contour with porches from the original building material and in accordance with the carpentry art of those times - without the use of nails. This is an example of wooden residential buildings that were very common in the towns near Siedlce at the end of the 19th century. "Over 10 years ago, the house was donated for a symbolic one zloty to the Association “Stowarzyszenie Wspólnota Nadbużańska”. The transfer of the building and covering it with a makeshift roof was financed entirely from private donors. No other funds could be obtained to save the facility.

Two years ago, the Foundation “Fundacja Dom Otwarty” was established in Emilianówka, whose primary goal is raising funds to save the house and conduct its statutory activity, addressed to the local community, artists and tourists. The building is one of two nineteenth century wooden houses from Siedlce, which were immortalized in the famous television program "Feather and coal" (pol. “Piórkiem i węglem”) by prof. Wiktor Zin. - mentions Irena Groblewska, Foundation’s Chairman of the Board. We have been looking after the landmarked building for over 10 years. Some time ago, my husband and I gave a plot of land on which the house was reconstructed. The makeshift roof leaked, and the building's substance was directly at risk. The house has a huge volume and the roof area is over 600 m2. The Foundation replaced the makeshift and rotten coverage, and thanks to the subsidy of the Mazowieckie Voivodenship Government, the first stage of the planned investment was completed - gutters, drains and ventilation, and lightning protection were installed, and the roof was covered with bituminous shingle. The most urgent works are: external formwork, floors, complementing windows and doors and finishing utility rooms: kitchen and bathroom. These activities will make the house available to tourists and residents. The Foundation intends to organize in Emilianówka the so-called The Open House, which is intended to be a local community center, a meeting place for residents of villages and cities. Historical and natural science education will be conducted during school trips and concerts and exhibitions will take place in the largest hall. The Foundation plans catering and hotel activities.


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 37

 
Dane ukryte
1 200 zł
AS
Alicja Szumowiecka
100 zł
AJ
Adam Jegliński
50 zł
 
Dane ukryte
200 zł
MB
Marek Buksiński
50 zł
MR
Marianna R i M i K. J
135 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków

Nagrody

Wpłać 100 zł i więcej
Kolacja partyzancka i nocleg w Ziemiance Leśnej FB/ZiemiankaLesna

Kolacja partyzanta (chleb razowy, smalec, lokalna pyszna kiełbasa, ogórek kiszony, testowanie lokalnego bimberku) dla każdego wpłacającego powyżej 100 PLN oraz nocleg - po uzgodnieniu terminu: 601 64 82 09. Wszystko w ziemiance leśnej w Emilianówce -300 metrów od ratowanego zabytku. FB/ZiemiankaLesna.


For everyone paying over PLN 100 we offer guerrilla-style dinner (wholemeal bread, lard, local delicious sausage, pickled cucumber, testing local home-brewed hooch) and accommodation – for arranging the date please contact: +48 601 64 82 09. Everything in the forest dugout in Emilianówka -300 meters from the landmarked building. FB/ZiemiankaLesna.


rozwiń

wybrano 5 razy

przewidywana dostawa: 21 marca, 2020

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

799 110 zrzutek

i zebrali

618 519 501 zł

A ty na co dziś zbierasz?