id: zeah7g

Badania naukowe nad markerami diagnostycznymi raka jajnika i szyjki macicy

Badania naukowe nad markerami diagnostycznymi raka jajnika i szyjki macicy

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
79 795 zł
z 200 000
39%
26 dni
do końca
306
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 036 202 zrzutki i zebrali 1 104 680 516 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

For English scroll down the Polish text or press ctrl+f and enter ENGLISH.


Jestem asystentką i przyjaciółką autystki, która prowadzi badania nad zastosowaniem pozachromosomowych cząsteczek DNA jako markerów diagnostycznych w raku szyjki macicy, jajnika i nerki. Badania te mogłyby uratować życie wielu osobom, gdyż wczesne wykrycie większości nowotworów umożliwia ich pełne wyleczenie. Szczegóły i jej opisy poniżej:


Jestem laureatką prestiżowych nagród za pracę naukową i społeczną (w tym stypendium ministra, Diamentowego Grantu i organicznika XXI wieku). W czerwcu br. zdobyłam wszelkie wymagane zgody Uczelni (UAM) i złożyłam wniosek grantowy pt. Ilościowe markery nowotworowe oparte na zjawisku zmienności liczby kopii (CNV) pozachromosomowego kolistego DNA (eccDNA) dla typu i progresji nowotworów złośliwych szyjki macicy i jajnika.


Od lat nie dostaję żadnego wynagrodzenia za moją pracę badawczą. Podana tu kwota nie zawiera nic "dla mnie".


Grantu nie dostałam i biorąc pod uwagę recenzje (dostępne, tak jak reszta dokumentacji na życzenie, jest to pisane po angielsku fachowym językiem). Recenzenci pozytywnie ocenili mnie i mojego opiekuna naukowego, nasze zaplecze, nasz dorobek i nasze możliwości wykonania tych badań dlatego postanowiłam poprosić ludzi takich jak Ty Drogi Czytelniku, o sfinansowanie tego projektu. Z kwoty zrzutki ok. 25% pochłoną podatki od darowizn i opieka prawna. Za granicą crowdfunding to rzecz normalna, w Polsce jednak to rzecz mało znana.


Osobom, które wpłacą najwięcej i podadzą swoje prawdziwe imię i nazwisko oferuję:

  1. Podziękowania w sekcji acknowledgements w ewentualnych publikacjach (czyli możliwość zapisania się w historii nauki na zawsze, przepraszam, że nie mogę dodać wszystkich, ale czasopisma mają limity objętości).
  2. Wycieczkę po laboratoriach i Wydziale.


Oto POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU


Cel projektu

Projekt ma na celu poszukiwanie potencjalnych ilościowych markerów nowotworowych, opartych na zjawisku zmienności liczby kopii genów (copy number variation - CNV) pozachromosomowego kolistego DNA (extrachromosomal circular DNA - eccDNA) niosącego sekwencje kodujące białka i mikro RNA zwłaszcza te istotne dla powstawania i progresji nowotworów (onkogeny i onkomiry), by to osiągnąć, należy zbadać jakie sekwencje białek i miRNA zawarte w eccDNA wybranych linii nowotworowych wywodzących się z nowotworów na różnym stadium rozwoju, jak się one zmieniają względem siebie i komórek prawidłowych, z których te nowotwory się wywodzą i czy te zmiany są specyficzne dla danego typu komórek i co za tym idzie, mogą mieć znaczenie diagnostyczne. Dotychczas, opracowując sposoby diagnostyki nowotworów, skupiano się głównie na poszukiwaniu markerów jakościowych, najczęściej obecności specyficznych białek lub innych substancji wskaźnikowych, lub charakterystycznych mutacji w uszkodzonych genach. Jednakże liczba nowotworów, które można dokładnie w ten sposób rozpoznać, jest bardzo mała. Nawet jeśli możliwe jest określenie typu nowotworu to dokładne określenie jego stadium, za pomocą metod molekularnych, jest trudne. Nadal najczęściej stosowaną (tam, gdzie jest to możliwe) metodą jest badanie mikroskopowe pobranych wycinków guza. Określenie postępu nowotworu jest ważne, gdyż nowotwór w jednym stadium może inaczej reagować na określone leczenie niż ten sam rodzaj nowotworu w innym stadium.


Powód podjęcia tej tematyki badawczej:

Nowotwory złośliwe szyjki macicy i jajnika należą do najczęstszych przyczyn śmierci kobiet. Co roku rak jajnika diagnozowany jest u 3000 kobiet zaś rak szyjki macicy u 3500, z czego odpowiednio 75% i 47% pacjentek umiera, nie przeżywając 5 lat. Głównie z powodu niskiej wykrywalności we wczesnym stadium. Spodziewane rezultaty badań w tym projekcie mogą przyczynić się do stworzenia ilościowych markerów diagnostycznych, które mogłyby być użyteczne dla stworzenia czułej, taniej i szybkiej metody diagnostycznej opartej na PCR, która wymagałaby bardzo małej próbki od pacjenta (nawet pojedynczych komórek nowotworowych krążących we krwi). Jest to bardzo ważne, ponieważ większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium jest w pełni uleczalna. ENGLISH VERSION


I am an assistant and friend of autistic woman that researches the application of extrachromosomal DNA as cancer diagnostic markers in cervical, ovarian and kidney cancer. This research can save many lives because early detection of most of the cancers enables the full recovery. The details written by her follow:

I am a laureate of prestigious awards for my scientific and social works, that includes the Ministry of Science of Education Scholarship, Diamond Grant and Organic Worker of XXI century. In July, I obtained all the necessary permissions on my University (AMU) and submitted a grant proposal entitled "Quantitative Copy Number Variation (CNV) based extrachromosomal circular DNA (eccDNA) cancer type and progression markers for cervical and ovarian cancers."

This proposal was rejected. However, reviewers favourably assessed my and my mentors base, facility, our works and abilities to complete the project (all documentation available upon request as it is written in complicated technical way that is required for such documents). This is why I decided to ask people like you, Dear Reader, to finance this project. The amount being fundraised already includes the taxes and legal fees that will, unfortunately, take up to 25%. I know that abroad the fundraising for the research is a normal thing but in Poland, it is very uncommon.


Since years I am working for free, the amount being fundraised does not contain any money "for me".


The person who will donate the most and will give their real names, I offer:

  1. Thanks in the acknowledgement section of the publications (which is the way to have your name inscribed in the history of science forever as the publications lasts forever). I am sorry I can't add everyone due to page/volume limitations in the scientific journals. 
  2. A tour, sightseeing of the laboratories and the faculty.


Here is the POPULAR SCIENCE ABSTRACT


The aim of the project

This project aim is to search for possible quantitative cancer markers based on copy number variation of extrachromosomal circular DNA carrying sequences encoding proteins and micro RNA (miRNA), especially these involved in cancer formation and progression (oncogenes and oncomirs), to achieve this we have to see what protein and miRNA sequences are on eccDNA in the selected cancer cell lines, that come from cancers at various progression stages, how they change in relation to noncancerous cells from which these cancers are derived from and if these changes are specific for a particular cell type and therefore can be significant for diagnostic purposes. Usually work on cancer diagnostics methods is focused on search of qualitative markers, mainly some specific proteins or other marker substances, or some mutations in faulty genes that can characterize a particular cancer. But the problem is that there isn't many cancers that can be diagnosed this way. Even if it is possible to distinguish between tumors its determining its progression stage using molecular methods is hard. Still the most common method (where it is possible) is microscopic examination of tumor samples. Determining the progression stage is important, because the same cancer at once stage can react different to the particular treatment than the same cancer type at a different progression stage.


Rationale behind this matter

Cancers of cervix and ovary are one of most common cause of death of women. Every year ovary cancer is diagnosed in 3000 women and cervical cancers in 2500, and in order 75\% and 47\% patients die within 5 years post diagnosis. The main reason for this is low detection of early stages of these cancers. The results we anticipate may contribute to the development of quantitative diagnostic markers, that can be useful to invent a sensitive, cheap and fast PCR-based diagnostic method, which would also require a very little sample taken from the patient (even one to a few cells circulating in the bloodstream). It is very important because most of the cancers detected at early stages can be treated to a full recovery. 


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 306

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
ED
DADAJ Polski Spaniel Myśliwski
20 zł
GL
Greg L.
100 zł
TO
Tomek
100 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 15

 
2500 znaków