Ratowanie cmentarza żydowskiego w Pszczynie Zakończona 10.08.2019r ID: zs97mz

Ratowanie cmentarza żydowskiego w Pszczynie

Zebrano 7 870 zł
z kwoty 10 000 zł

78 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

684
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Let's save the Jewish cemetery in Pszczyna together!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

cmentarz żydowski w pszczynie

historia zapisana w kamieniu

1814 - 2019

Pszczyński cmentarz żydowski to jedna z najlepiej zachowanych i utrzymanych nekropolii wyznawców judaizmu na terenie Górnego Śląska. To miejsce o ponad dwustuletniej historii, najcenniejsze świadectwo obecności Żydów na ziemi pszczyńskiej, miejsce spoczynku wielu zasłużonych mieszkańców miasta, obiekt o ciekawym i zróżnicowanym zespole rzeźby nagrobnej z XIX i pierwszej połowy XX wieku, jedyny taki w Pszczynie.

Niezdewastowany podczas II wojny światowej cmentarz, w okresie powojennym z braku odpowiedniej opieki, ulegał powolnej degra-dacji. Z biegiem lat przewracały się kolejne nagrobki, a zdziczała roślinność pochłonęła i niszczyła to miejsce, zamieniając je w dżunglę. Swoje trzy grosze dołożyli także wandale i złodzieje kamieni nagrobnych. W 2001 roku stan cmentarza przedstawiał się tak jak na zdjęciu po lewej stronie.

PASJA I CHĘĆ DZIAŁANIA

W 2005 roku - mając wtedy zaledwie 15 lat - objąłem opiekę nad tym cmentarzem - miejscu spoczynku przedstawicieli kilku pokoleń rodziny mojego dziadka. To właśnie z nim - będąc jeszcze dzieckiem - odwiedziłem po raz pierwszy to tajemnicze dla mnie miejsce. Już wtedy wiedziałem, że nie będę mógł pozostać obojętny wobec jego stanu i kryjących się za nagrobkami - wówczas w większości niedostępnymi - historiami pochowanych!

W 2005 roku nie spodziewałem się, że po niemal 14 latach pracy, będę mógł z dumą opowiedzieć o około 300 solidnie odnowionych nagrobkach czy względnie uporządkowanej roślinności, dzięki czemu cmentarz nie wygląda jak dżungla, jak na powyższym zdjęciu.

Moja praca na cmentarzu to oddanie sprawie, prawdziwa pasja i świadomość robienia czegoś naprawdę dobrego!

PRACA SPOŁECZNA

Wszystkie prace na cmentarzu wykonuję społecznie, w swoim wolnym czasie. Większość z nich finansuję z własnych pieniędzy. Otrzymuję też okazjonalne wsparcie od rodzin pochowanych i ludzi dobrej woli, którym los cmentarza nie jest obojętny.

Całkowity dochód ze wszystkich wydanych przeze mnie do tej pory książek przeznaczyłem na prace porządkowe na cmentarzu i reno-wację najcenniejszych lub najpilniej potrzebu-jących pomocy pomników nagrobnych.

Dawniej prace wykonywałem głównie sam, przy użyciu własnych narzędzi i siły swoich rąk. Obecnie przy remoncie największych nagrob-ków współpracuję z lokalną firmą kamieniar-ską, której szefostwo również udziela mi wsparcia w ramach swoich możliwości.


EDUKACJA

Praca na cmentarzu to nie tylko dbanie o jego porządek i kolejne renowacje nagrobków, to także edukacja i przywracanie świadomości o istnieniu tego ważnego na mapie Pszczyny miejsca. To badanie losów każdego pochowanego, popularyzacja tej wiedzy, udostępnianie cmentarza dla każdego, który chce go odwiedzić.


W tym roku udało się odnowić już kilka nagrobków.

Wspólnie z Stowarzyszeniem Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju pozyskaliśmy grant w wysokości 3000 zł na restaurację przewróconych i uszkodzonych nagrobków Heinricha i Berthy Schillerów - współzałożycieli goczałkowickiego uzdrowiska.

Wszystko szło w jak najlepszym porządku, a prace posuwały się powoli do przodu...

1 lipca 2019

wydarzył się jeden z najczarniejszych scenariuszy dla cmentarza

kilkuminutowa wichura przełamała największe na cmentarzu drzewo

Szczęście w nieszczęściu, złamany konar spadł i tak w najbardziej korzystnym miejscu, całe szczęście omijając dom przedpogrzebowy, przewrócił się na ścieżkę oraz skrajną część kwatery grzebalnej z grobami z początku XX wieku.

W związku z niespodziewaną i kryzysową sytuacją oraz dużymi zniszczeniami, musiałem szybko interweniować i zaapelować o pomoc, dzięki czemu udało się znaleźć korzystne rozwiązanie i szybko pozyskać niezbędne pieniądze na prace związane z wycinką zagrażającego bezpieczeństwu drzewa i pocięciem przełamanego konaru.

Przede mną teraz długotrwałe uprzątanie terenu.

Wycięcie przewróconego konaru pozwoliło dokładnie określić skalę zniszczeń:

cztery przewrócone nagrobki - w tym dwa wcześniej przeze mnie odnowione

zawalony grobowiec o secesyjnej dekoracji

zniszczona sterczyna w narożniku dachu domu przedpogrzebowego

nie wspominając o ogromnym bałaganie, który pozostał

APEL O POMOC

W tym miejscu chciałbym zaapelować do ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie dalszych prac na terenie cmentarza żydowskiego w Pszczynie, w szczególności odnowienia uszkodzonych przez drzewo nagrobków

Określona przeze mnie kwota pozwoli na:

1) zatrudnienie odpowiedniej ekipy fachowców dysponującej odpowiednim sprzętem

2) zakup niezbędnych do pracy materiałów budowlanych

3) wykonanie nowych lub wzmocnienie starych fundamentów, na których usadowione zostaną przewrócone nagrobki


ZA KAŻDE - NAWET NAJMNIEJSZE - WSPARCIE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

ZACHOWAJMY TEN CMENTARZ W JAK NAJLEPSZYM STANIE DLA POTOMNYCH!

W RAZIE PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI LUB SUGESTII, BARDZO PROSZĘ O KONTAKT

Wsparcie można kierować także na:

konto bankowe:

Sławomir Pastuszka 88 1140 2004 0000 3802 6351 0430

konto PayPal:

połączone z adresem e-mailowym: [email protected]

Sławomir Pastuszka

opiekun cmentarza, historyk, społecznik, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

the Jewish cemetery in pszczyna

history written in stone

1814 - 2019

Pszczyna Jewish Cemetery is one of the best preserved and maintained necropolis of Judaism belie-vers in Upper Silesia. This is a place with more than two hundred years of history, the most valu-able testimony of the presence of Jews on the Pszczyna Land, the resting place of many deserving residents of the city, an interesting and varied complex of tomb sculpture from the 19th and the first half of the 20th century, the only one in Pszczyna.

The cemetery, which remained intact during World War II, in the post-war period due to the lack of proper care, was slowly degraded. Over the years, tombstones were falling, and the sa-vage vegetation swallowed up and destroyed this place, turning it into a jungle. Also vandals and grave robberies threw in one's two cents. In 2001, the condition of the cemetery was like in the picture on the left.

PASSION

In 2005 - when I was only 15 years old - I took over the care of this cemetery - the resting place of representatives of several generations of my grandfather's family. Being a child with my grandparents I visited this mysterious place for the first time. I knew then that I would not be able to remain indifferent to his condition and hidden behind the tombstones - then mostly inaccessible - stories of the buried!

In 2005, I did not expect that after almost 14 years of work, I would be proud to tell about 300 reliably renovated tombstones and relatively ordered vegetation, thanks to which the cemetery does not look like a jungle, as in the above photograph.

My work in the cemetery is devotion to the cause, true passion and awareness of doing something really good!

SOCIAL WORK

I do all the work in the cemetery in my free time and for free. I finance most of them with my own money. I also receive occasional support from the families of buried and people of good will, whom the fate of the cemetery is not indifferent.

The total income from all my 7 books I have published so far has been allocated for cleaning works in the cemetery and renovation of the tombstones most valuable or urgently in need of help.

I used to work mainly on my own, using my own tools and strength of my hands. Currently, when renovating the largest tombstones, I cooperate with a local stonework company, whose bosses also give me support within their capabilities.

EDUCATION

Working at the cemetery is not only taking care of its order and subsequent renovation of tombstones, it also educates and restores awareness of the existence of this important place on the Pszczyna map. It is an examination of the fate of every buried person, popularization of this knowledge, making the cemetery accessible to anyone who wants to visit it.This year, several tombstones have been renovated.

Together with the Friends of Goczałkowice-Zdrój Association, we obtained a grant of PLN 3,000 for the restoration of overturned and damaged gravestones of Heinrich and Berthe Schiller - co-founders of the Goczałkowice health resort.

Everything was going in the best order, and the work was slowly moving forward ...

1st of July 2019

one of the darkest scenarios for the cemetery happened

a few minutes' gale broke the largest tree in the cemetery

Blessing in disguise, a broken branch fell in the most favorable place, fortunately bypassing the pre-burial house, fell on the path and the extreme part of the burial quarters with graves from the early twentieth century.

Due to the unexpected and crisis situation and large damages, I had to quickly intervene and appeal for help, thanks to which I managed to find a favorable solution and quickly obtain the necessary money for work related to felling threatening the tree's safety and cutting the broken branch.

A long-lasting cleaning up of the area is now ahead of me.

The excision of the overturned bough allowed to precisely determine the scale of damage:

four overturned gravestones - including two previously renovated by me

a collapsed family vault of Art Nouveau decoration

destroyed pinnacle in the corner of the pre-burial house roof

not to mention the huge mess that remained

REQUEST FOR HELP

At this point, I would like to appeal to people of good will for financial support for further works in the Jewish Cemetery in Pszczyna, in particular to renew the tombstones damaged by the tree.

The amount specified by me will allow to:

1) employing an appropriate team of specialists with appropriate equipment

2) purchase of building materials necessary for work

3) making new or reinforcing old foundations, on which tombstones will be placed


THANK YOU FOR EVERY TYPE OF SUPPORT!

WE CAN KEEP THIS CEMETERY AS THE BEST POSSIBLE FOR THE NEXT GENERATIONS!

IN CASE OF QUESTIONS, CONCERNS OR SUGGESTIONS, DO NOT HESITATE TO ASK!

Support can also be directed to:

bank account:

Sławomir Pastuszka PL 88 1140 2004 0000 3802 6351 0430

PayPal account:

connected with the e-mail address: [email protected]

Sławomir "Sławek" Pastuszka
cemetery caretaker, historian, social worker, PhD student at the Faculty of History at the Jagiellonian University, member of Jewish Religious Congregation and Chevra Kadisha in Katowice

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

ML

Marcin Leśniewski

Jestem pod wielkim wrażeniem pańskiego zaangażowania

Sławomir Pastuszka

Serdecznie dziękuję za te miłe słowa jak i wsparcie moich działań na cmentarzu.

MD
25 zł

Mariusz Dmetrecki

Powodzenia

Sławomir Pastuszka

Ślicznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie!

A

Aga

Oby więcej takich ludzi :)

Sławomir Pastuszka

Dziękuję za wsparcie i miłe słowa :)

Jebać Żydów

LB
500 zł

Lucy Baxandall

Thank you Slawomir for your dedication to the cemetery and the Jewish community of Pszczyna. It is much appreciated!

Sławomir Pastuszka

Lucy, thank you so much for your support and kind words :)

DS
200 zł

Dari Stolzoff

In honor of my great-grandparents, Nathan and Henrietta Bartenstein, and the devoted, meticulous care of their final resting place as executed by your hard work.

Sławomir Pastuszka

Dear Dari, many thanks for your support!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia

Sławomir Pastuszka

Bardzo dziękuję za wsparcie :)

M
25 zł

Małgosia

Dobra akcja

Sławomir Pastuszka

Dziękuję za wsparcie i dobre słowo :)

Użytkownik anonimowy
150 zł

Użytkownik anonimowy

Thank you for everything you’re doing, Sławek! The family of the Königsfelds really appreciate it.

Sławomir Pastuszka

Kelly, thank you for support and kind words :)

SR
200 zł

Shuki Raz

I am dedicating this to my great-great-grandfather Simon Alexander, rabbi of Pless, whose wife is buried there

Sławomir Pastuszka

Thank you Shuki for your support!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

Sławomir Pastuszka

Bardzo dziękuję za wsparcie!

GB
100 zł

Grzegorz Bojanowski

Odwiedzamy z Żoną kirkut. Ostatnio w maju 2.019. Byliśmy pod wrażeniem pracy przy odnawianiu nagrobnych tablic. Wielka szkoda dla tak dużego nakładu pracy.

Sławomir Pastuszka

Dziękuję za wsparcie i zapraszam ponownie na cmentarz.

EM
25 zł

Eliza Mrozińska

Powodzenia Sławku!

Sławomir Pastuszka

Dziękuję Ci bardzo za wsparcie! Ściskam,

M
30 zł

MaW

Trzymam kciuki!

Sławomir Pastuszka

Ślicznie dziękuję za wsparcie!

AC
1 000 zł
Arturo C. Porzecanski
LB
500 zł
Lucy Baxandall
EC
500 zł
eva caemmerer
RS
500 zł
Robert S Alford
PA
500 zł
Peter Adam
MA
500 zł
Michael Alford
AS
300 zł
Agnieszka Składzień
MP
250 zł
Marcin Piechula
SR
200 zł
Shuki Raz
DS
200 zł
Dari Stolzoff
EA
150 zł
Edgar A Glucksman
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
AR
105 zł
Aaron Rotenberg
AG
100 zł
Agata Goc
MS
100 zł
Miroslaw Suchon
LR
100 zł
Lidia Różacka
GB
100 zł
Grzegorz Bojanowski
M
100 zł
Marek
M
100 zł
Mieczyslaw Ochwat
PV
100 zł
Paul von Zwiklitz
JH
100 zł
Justyna Hyla
P
100 zł
Przemo
MM
100 zł
Maria Mochnacka
MB
100 zł
Michalina Bienioszek
WB
100 zł
Wuj Bart
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Marek
JS
50 zł
Joanna Szuster
DB
50 zł
Danuta BUFFI
MP
50 zł
Malgorzata Ploszaj
EP
50 zł
Ewa Platner-Przybyło
Z
50 zł
Zofia
JS
50 zł
Jacek Sekulski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
G
50 zł
Gosia
RS
50 zł
Ryszard Skrzypiec
KG
50 zł
Kinga Grygier
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
WO
50 zł
Wiesława Ozimek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KB
50 zł
K. Bielawski
RK
44 zł
Rafał Kiecok
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
M
30 zł
MaW
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Małgosia
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AB
25 zł
aniela Błotnicka
MS
25 zł
Maria Szypulska
K
25 zł
kopytowska.anna
MD
25 zł
Mariusz Dmetrecki
E
25 zł
Eliza
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KD
15 zł
Krystyna Dorywalska
M
15 zł
Marta
PD
10 zł
Piotr Dudek
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
J
10 zł
Jerzy
DM
10 zł
Dominik Michalski
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Sławomir Pastuszka
1 zł
Sławomir Pastuszka
A
ukryta
Aga
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Monika Jankowska
ML
ukryta
Marcin Leśniewski
SJ
ukryta
Sabina Jany
GG
ukryta
Grażyna Gruca
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

M
30 zł
MaW

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

372 981 zrzutek

Pomóż zebrać 10 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

684
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.