id: zt49y5

Walcz z kryzysem klimatycznym - wspieraj Extinction Rebellion Wrocław

Walcz z kryzysem klimatycznym - wspieraj Extinction Rebellion Wrocław

3 828 zł 
z 5 000 zł
76%
zakończona 24.09.2019r
46 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Zrzutka, dzięki której możecie wesprzeć działania wrocławskiej grupy Extinction Rebellion - części globalnego ruchu walczącego z kryzysem klimatycznym.

Wrocław jest wspaniały. Wrocław jest mądry i otwarty. Wrocław jest miastem spotkań poglądów, pomysłów, inicjatyw, po prostu spotkań ludzi. Extinction Rebellion Wrocław potrzebuje Twojej pomocy!

Wrocław is wonderful. Wrocław is smart and open. Wrocław is a place where diverse opinions, ideas and initiatives meet. Simply here people meet.

Extinction Rebellion Wrocław needs Your help!

Jesteśmy Extinction Rebellion (w skrócie XR), oddolnym, obywatelskim ruchem walczącym z kryzysem klimatycznym. Działamy nieformalnie, jesteśmy grupą wolontariuszy. Nikt nas nie finansuje, nie wspieramy żadnej opcji politycznej, światopoglądu ani konkretnej metody na zero-emisyjność.

We are Extinction Rebellion (short: XR), a grassroots international movement fighting the climate crisis. We act informally, we are all volunteers. XR is not financed by anybody, we do not support any political option, world view or a specific method of reaching carbon-neutrality.

Mamy proste cele:

Mówcie prawdę - czyli informujcie o faktach naukowych dotyczących katastrofalnej sytuacji naszej atmosfery, społeczeństwo ma prawo wiedzieć o narastającym kryzysie klimatycznym

Działaj(my) teraz - nie ma czasu do stracenia, musimy natychmiast wprowadzić wyjątkowe środki zaradcze prowadzące do zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2025 roku. Inaczej wszyscy zginiemy w wojnach, suszy, powodzi albo głodzie.

Poza polityką – chcemy powołania niezależnego od rządów, partii i polityków Panelu Obywatelskiego, który we współpracy z naukowcami, wypracuje najlepsze rekomendacje dotyczące systemowych działań w obliczu kryzysu klimatycznego. Tak ustalimy, jak przeciwdziałać wyginięciu życia na Ziemi.

Our demands are simple:

Tell the truth - inform about scientific facts relative to the catastrophic situation of our atmosphere. The society has a right to know about the increasing climate crisis.

Act now - we do not have time to spare, we must immediately introduce special remedialmeasures which will lead us to reducing greenhouse gas emissions to net zero by 2025. Otherwise we will all die at wars, from drought, flood or starvation.

Beyond politics – the Government must create and be led by the decisions of a Citizens’ Assembly (independent from government, political parties and politics) and scientists on climate and ecological justice. Yes, we will arrange how to prevent extinction of life on Earth.

Dotąd wrocławski oddział Extinction Rebellion zrealizował / so far Extinction Rebellion Wrocław has organised:

Powszechne wymieranie Die-In przedstawiające skalę trwającego szóstego wymierania gatunków, w którym wzięły udział 122 osoby / a performance of mass extinction - Die-In - which shows the scale of current sixth mass extinction of species. 122 people took part.

Złożenie podpisanego przez blisko 60 organizacji pozarządowych i naukowców listu do Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej z postulatami wprowadzenia Wyjątkowego Stanu Klimatycznego i powołania Panelu Obywatelskiego do walki z kryzysem klimatycznym / handing in the a letter signed by around 60 NGOs and scientists to the Mayor of Wrocław, with demands of declaring a Climate Emergency and appointing a Citizens’ Assembly to fight the climate crisis

Rebelię Krasnoludków - działanie w tkance miejskiej odwołujące się do działań pomarańczowej alternatywy z lat 80tych, w której turystyczny symbol miasta, wrocławskie krasnale nawołują do rebelii przeciwko kryzysowi klimatycznemu / Dwarfs’ Rebellion - an action aimed at Wrocław’s society, inspired by the actions of the Orange Alternative from the 80s, in which a touristic symbol of the city, Wrocław’s dwarfs (small sculptures placed all over the city) exhort people to join the Rebellion against the climate crisis

Akcję wywieszania nekrologów obwieszczających śmierć Ludzkości, Życia na Ziemi, Wrocławia, Polski i zapowiadających happening Pogrzeb Prz_szłości / an action of posting up obituaries informing about the death of Humanity, Life on Earth, Wrocław and Poland, announcing Funeral For the Future

Pogrzeb Prz_szłości - manifestacja w formie happeningu, którą ruch XR organizuje na całym świecie, 23 lipca odbyła się we Wrocławiu. Było nas przeszło 350 osób, przeżyliśmy wspólnie piękne, smutne i jednocześnie napawające nadzieją chwile. Widziało nas wiele osób, wiele zaczęło zadawać pytania i myśleć o sytuacji, pisały o nas media, dzięki czemu dotarliśmy z naszym przekazem szerzej / Funeral for the Future - a manifestation in a form of a performance, organised by XR all over the world, took place in Wrocław on 23 July 2019. Over 350 took part. Together we experienced beautiful, sad and at the same time hopeful moments. Many people saw us, many started asking us questions and thinking about the situation, media talked and wrote about it, which helped us spread our message further.

Die in: Wymieranie pod MBankiem - happening który miał na celu zwrócić uwagę na hipokryzję instytucji finansujących energetykę węglową, jednocześnie zapewniających o swojej proekologicznej postawie. Było nas 15 lipca blisko 100 osób / Die in: Extinction next to MBank - performance, which was to attract people’s attention on the hipocrisy of institutions financing the carbon industry, which at the same time assure of their “green” attitude. It took place on 15 July 2019 and ca. 100 people took part.

Akcja happeningowa w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty pojawiliśmy się we wrocławskim Rynku przed filmem "Aga", żeby przypomnieć widzom o aktualnym kontekście syberyjskiej Jakucji i postępującym globalnie kryzysie klimatycznym / A happening during the International Film Festival Nowe Horyzonty. We turned up on the City Square of Wrocław before the screening of movie “Aga” to remind the audience of the current context of siberian Yakutia and of the globally increasing climate crisis

Działamy bez wytchnienia, opracowujemy kolejne działania, myślimy, planujemy, organizujemy.

Po co nam pieniądze? Chcemy uświadomić społeczeństwo o sytuacji obudzić ludzi do działania. Do tego musimy być widoczni. Ten cel realizujemy przez:

- przypinki

- plakaty

- ulotki

- street art

- transparenty

- flagi

- koszulki

- szprychówki

- promocję w mediach społecznościowych

We act tirelessly, we are arranging future action, we are thinking, planning, organising.

What do we need the money for? We want to make the society aware of the situation and wake them up to start action. To do that, we must be seen. We are executing this goal by:

- pins

- posters

- fliers

- street art

- banners

- flags

- T-Shirts

- promotion in social media

Poza tym chcemy działać skutecznie, a więc mądrze i efektywnie, dlatego uczymy się od naszych doświadczonych przyjaciół specjalistów i twórców ruchu z innych miast i państw. Zbieramy pieniądze by pokryć koszty podróży specjalistów i naszych aktywistek/aktywistów na warsztaty, wykłady, szkolenia.

Uczciwość, prawda i transparentność są dla nas bardzo ważne, dlatego będziemy raportować tu na zrzutce jak wykorzystaliśmy zgromadzone dzięki Wam środki.

Besides, we want to act effectively and smartly, that is why we are learning from our experienced friends who are the specialists and creators of the movement from other cities and countries. We are collecting money to pay for the journeys (for workshops, lectures and training courses) of the specialists and our activists.

Honesty, truth and transparency are crucial to us, that is why we will report here, on the fund-raiser, how we spend the means collected thanks to You.

Wsparcie finansowe to nie jedyna droga żeby pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. Dołącz do nas, działajmy razem! Teraz, bo każda chwila przybliża nas do wyginięcia. Śledź nasz facebookowy profil Extinction Rebellion Wrocław, to na nim publikujemy wydarzenia, na które Cię zapraszamy jak i spotkania wprowadzające dla nowych aktywistek i aktywistów Extinction Rebellion. Liczy się Twoje działanie, więc jeśli możesz, przekaż nam pieniądze, ale najlepiej dołącz do nas i pomóż nam zmieniać świat żeby ustrzec naszą cywilizację i życie milionów istot przed zagładą.

Financial support is not the only way to help fighting the climate crisis. Join us, let’s act together! We need to do it now, because every minute we get closer to extinction. Follow our Facebook page Extinction Rebellion Wrocław, that is where we inform about events, as well as meetings for new activists of Extinction Rebellion. Your action matters, so if you can, transfer money, but it would be best if you joined us and helped us change the world to prevent our civilisation and life of millions of beings from annihilation.

Więcej o Extinction Rebellion / Learn more about Extinction Rebellion:

Wrocław

https://www.facebook.com/xrwroclaw/

Polska / Poland

https://www.facebook.com/XRPolska/

https://instagram.com/extinctionrebellionpolska

Świat / Global

https://organise.earth/

https://www.facebook.com/ExtinctionRebellion/

https://instagram.com/extinctionrebellion

Zastanawiasz się czy faktycznie jest aż tak źle?

Ostatnie 4 lata były najgorętsze od czasu pierwszych regularnych pomiarów temperatur.[1]

Mamy obecnie do czynienia z rekordowymi temperaturami, gwałtownym topnieniem lodowców, niespotykanymi wcześniej niekontrolowanymi pożarami, kolejnymi „powodziami tysiąclecia” i coraz częstszymi huraganami.[2]

Miliony ludzi zmagają się z niszczycielskimi suszami, coraz więcej z nich musi wybierać między głodem a migracją.[3]

Ograniczenie wzrostu średniej temperatury do 1.5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej (mało realistyczny i najbardziej optymistyczny z wszystkich scenariuszy), doprowadzi do ekstremalnych upałów w wielu regionach. 500 milionów osób doświadczy niedoborów wody, 36 milionów będzie musiało porzucić uprawę roli, aż do 4.5 miliarda ludzi dotkną fale upałów.[4]

Według Banku Światowego, jeśli planeta ociepli się o 2°C (względem epoki przedindustrialnej), dodatkowe 100-400 milionów ludzi dotknie problem głodu, a dodatkowe 1-2 miliardy może nie mieć dostępu do wody pitnej.[5]

W wyniku niedożywienia, malarii i innych chorób wynikających między innymi ze zmian klimatycznych, między 2030 i 2050 rokiem spodziewane jest około 250 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie.[6]

75-80% negatywnych skutków zmian klimatycznych spocznie na barkach krajów rozwijających się, nieposiadających odpowiednich środków do walki z kryzysem.[7]

ZASIĘG (BEZ)CZYNNOŚCI

Działania podjęte dotąd przez rządy są groteskowo niewystarczające – na tę chwilę zmierzamy w kierunku ocieplenia klimatu o 3°C (względem epoki przedindustrialnej) do 2100 roku. Wysiłki powinny zostać potrojone, jeśli mamy zredukować ocieplenie do 2°C - i zwiększone pięciokrotnie, by ograniczyć je do 1.5°C.[8]

Między 2000 i 2016 przemysł paliw kopalnianych wydał 370 milionów dolarów na lobbing w obszarze regulacji klimatycznych i środowiskowych w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze więcej środków przeznaczył na finansowanie sprzyjających mu think-thanków, instytutów badawczych i konkretnych naukowców. [9]

Obecnie rządy finansują przemysł paliw kopalnianych kwotą 5.2 bilionów dolarów rocznie, co stanowi 6.3% globalnego PKB.[10]

Zgodnie z raportem IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu), ocieplenie klimatu o 2°C względem poziomu z epoki przedindustrialnej oznaczać będzie dla świata socjoekonomiczne straty rzędu 13% globalnego PKB i szkody o wartości 69 bilionów dolarów.[11]

[1] NASA, “2018 Fourth Warmest Year in Continued Warming Trend, According to NASA, NOAA,” February 6, 2019,

[2] Jason Samenow, “It was 84 degrees near the Arctic Ocean this weekend as carbon dioxide hit its highest level in human history,” Washington Post, May 14, 2019,

[3] Oxfam, “How climate change is helping fuel a massive hunger crisis in East Africa,”

[4] IPCC, “Special Report: Global Warming of 1.5 ºC,” 2018, https://www.ipcc.ch/sr15 pp. 453

[5] World Bank, “World Development Report 2010: Development and Climate Chang,”

[6] WHO, “Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s,” 2014

[7] World Bank, “World Development Report 2010: Development and Climate Change”

[8] UN Environment, “Emissions Gap Report 2018,” pp. xiv, xv.

[9] Yale Environment 360, “Fossil Fuel Interests Have Outspent Environmental Advocates 10:1 on Climate Lobbying,” July 19, 2018,

[10] IMF, “Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates,” 2019,

[11] IPCC, “Special Report”, pp. 264, 453.

You’re wondering, if it’s really that bad?

The last 4 years were the hottest since people started regularly measuring temperature.[1]

Right now we are facing the problems of record temperatures, rapid iceberg melting, uncontrolled fires that were never recognized before, another “floods of the millennium” and more often hurricanes.[2]

Millions of people are facing destroying droughts, more and more of them must choose between famine and migration. [3]

Reducing the average temperature rise to 1.5°C compared to the level before the industrial era (not really realistic and the most optimistic of all the scenarios), will lead to extreme heat in many regions. 500 million people will face water shortage, 36 million will have to give up tillage, and up to 4.5 billion people will experience heat waves.[4]

According to the World Bank, if the planet warms up by 2°C (comparing to the preindustrial era), extra 100-400 billion people will face the problem of famine, and extra 1-2 billion might not have access to drinking water.[5]

As a result of malnutrition, malaria and other diseases due to climate change, scientists are anticipating ca. 250 thousand additional deceases a year.[6]

75-80% of negative results of climate change will be shouldered by developing countries, which do not have the appropriate means to fight the crisis. [7]

REACH OF (IN)ACTION

The actions started by governments are farcically insufficient - right now we are heading towards a 3°C global temperature rise (comparing to the preindustrial era) by 2100. The efforts ought to be tripled, if we are to reduce the warming to 2°C or increased five times, to reduce the warming to 1.5°C.[8]

Between the years 2000 and 2016 the fossil fuel industry spent 370 million dollars on lobbing in climate and environmental regulations, in the United States. It destined even more means to finance favourable think-thanks, research institutes and specific scientists. [9]

Currently, governments are financing the fossil fuel industry with 5.2 trillion dollars a year, which makes up 6.3% global GDP (Gross Domestic Product).[10]

According to the IPCC report (Intergovernmental Panel on Climate Change), the 2°C global temperature rise (comparing to the preindustrial era) will mean socio-economic debit of ca. 13% global GDP and damage amounting to 69 trillion dollars.[11]

[1] NASA, “2018 Fourth Warmest Year in Continued Warming Trend, According to NASA, NOAA,” February 6, 2019,

[2] Jason Samenow, “It was 84 degrees near the Arctic Ocean this weekend as carbon dioxide hit its highest level in human history,” Washington Post, May 14, 2019,

[3] Oxfam, “How climate change is helping fuel a massive hunger crisis in East Africa,”

[4] IPCC, “Special Report: Global Warming of 1.5 ºC,” 2018, https://www.ipcc.ch/sr15 pp. 453

[5] World Bank, “World Development Report 2010: Development and Climate Chang,”

[6] WHO, “Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s,” 2014

[7] World Bank, “World Development Report 2010: Development and Climate Change”

[8] UN Environment, “Emissions Gap Report 2018,” pp. xiv, xv.

[9] Yale Environment 360, “Fossil Fuel Interests Have Outspent Environmental Advocates 10:1 on Climate Lobbying,” July 19, 2018,

[10] IMF, “Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates,” 2019,

[11] IPCC, “Special Report”, pp. 264, 453.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 46

BM
Błażej Miernikiewicz
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
200 zł
PC
Piotr Culic
200 zł
WG
Witold Gawlik
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
ST
Sławomir Tomaszewski
150 zł
KN
krzysztof nowak
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
BJ
Błażej Jastrzębski
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

795 058 zrzutek

i zebrali

610 605 809 zł

A ty na co dziś zbierasz?