id: 7ykrwz

Aby Przygody Borwara mogły stać się Borwar's adventures i podbić świat, 2022

Aby Przygody Borwara mogły stać się Borwar's adventures i podbić świat, 2022

Nasi użytkownicy założyli 1 167 484 zrzutki i zebrali 1 215 110 697 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2


 • 0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Kochani!


 • 2 grudnia 2022 - Otrzymałem gotowy materiał po drugiej korekcie ze strony korektorki z Anglii. Teraz ostateczne wprowadzenie zmian, ponowne łamanie i publikacja na Amazon. Trzymajcie kciuki aby udało się przed 24 grudnia aby każdy mógł zamówić sobie lub bliskiej osobie pod choinkę :)
 • 30 października 2022 nawiązałem współpracę z drugą korektorką tj. native speaker z Anglii. Ostatecznie sprawdzi książkę, która jest już po pierwszej angielskiej korekcie oraz tzw. łamaniu czyli przygotowaniu do druku. Planuje publikację przed świętami w grudniu 2022 r. na Amazonie, gdzie każdy będzie mógł zamówić indywidualnie z każdego zakątka na Ziemi :) Na ten moment jest tam zamieszczona wersja w j. polskim.
 • 20 marca 2022 otrzymałem od tłumacza ze Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, z którym podpisałem umowę współpracy, gotowe tłumaczenie pełnej książki Przygody Borwara na j. angielski. :) Połowa sukcesu osiągnięta, dzięki Wam, dziękuję :D Teraz kontynuuję zbiórkę na rozliczenie przygotowania książki przez kolejnego specjalistę od strony korekty i redakcji, a dalej grafikiem i drukarnią, która wydrukuje pierwsze egzemplarze, jakie będą do zakupu w moim otwartym wydawnictwie www.LukasFrankenstein.com w Holandii oraz zostaną przedstawione agentom w Anglii do współpracy przy dalszej promocji. Zapraszam do dalszego wsparcia dowolnymi kwotami oraz udostępniania mojej zrzutki na swoich profilach Social Media :)
 • W sierpniu 2021 już w pełni rozliczyłem się finansowo z tłumaczem. Do końca lub przed listopadem 2021 roku powinno być gotowe pełne tłumaczenie.
 • W lipcu 2021 otrzymałem dofinansowanie 250 funtów brytyjskich od polonijnej organizacji z Londynu PAFT na opłacenie dokończenie tłumaczenia książki.
 • 30 marca 2021 zostałem przyjęty i tym samym jestem członkiem w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie - organizacji zrzeszającej od 1946 roku pisarzy mieszkających poza Polską.Rozpocząłem kontynuację zbiórki na moją książkę, gdzie są trzy cele:

 1. Dokończenia tłumaczenia książki na j. angielski. Specjalista ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury przetłumaczył książkę 20 marca 2022 roku - ten cel został osiągnięty, dzięki wam, serdecznie dziękuję z całego pisarskiego serca :)
 2. Przygotowanie streszczenia pięciu rozdziałów w j. angielskim, które zostaną wysłane do agentów w Anglii. Zawodowe i szacowane wydawnictwa podejmują rozmowy z pisarzem tylko jeśli ma agenta.
 3. Wydanie niezależne książki w j. angielskim, jako self publishing przez moją firmę wydawniczą www.LukasFrankenstein.com z Holandii. Daje to pełne prawa dla autora, zabezpieczenie i dodatkową promocję w świecie, szczególnie do współpracy z ww. agentami i wydawnictwami.


I started the FUND RAISE for the translation of my book in to English!


Udzielił wywiad 25 marca 2022 r. w programie "(Nie) zwykli Polacy" dla polonijnej tv PepeTV z Niemiec.Wywiad z 24 września 2021 roku, który przeprowadziła Pani Sylwia Piątek - twórczyni projektu książki "(nie) Gotowi na sukces" vol 2, gdzie mam przyjemność być współautorem.


Mój wywiad od 35 min. z 4 marca 2020 roku z Essen w Niemczech dla internetowa Telewizja Polska W Europie Zachodniej PepeTV, która współpracuje z TVP Polonia.

My interview for 35 min. of March 4, 2020 from Essen in Germany for online Polish Television In Western Europe PepeTV, which cooperates with TVP Polonia.

Link: YouTube: Lukas Frankenstein - pisarzKolejny wywiad z moją osobą w temacie książki Przygody Borwara przygotowany przez polonijną tv z Niemiec Pepe TV, https://www.pepe-tv.eu/ dla TVP Polonia i wyemitowany 18 marca 2020 roku w magazynie Kierunek Zachód. Materiał ze mną od 12:45 min. :)

Link: YouTube: Lukas Frankenstein - pisarz
Książka pt. 'Przygody Borwara, Tom I. Potomek klanu Atlantis' to powieść przygodowa, fantasy.


Głównym bohaterem jest Borwar, pół-człowiek, pół-wampir, wojownik, wyszkolony do walki ze złem, jak wilkołaki i inne upiory. Wraz z uformowaną drużyną przyjmują zadanie eskorty młodego ucznia, Tomasza z klanu Atlantis na zjazd klanów w Szwecji. Chłopak jest nie tylko nosicielem błękitnej krwi, herbu Srzeniawa, ale również magicznego medalionu otwierającego sekretne przejścia do innych krain klanów. Właśnie tego pożądają siły zła, aby móc zapanować nad Ziemią i innymi planetami w odległych galaktykach posuwając się do różnych nieczystych metod zdobycia tego ważnego artefaktu. Po drodze pojawia się miłość pomiędzy Tomaszem, a syreną. Jaki los czeka dwoje zakochanych i czy uda się dotrzeć im na czas do Szwecji? W celu poznania tych i innych sekretów książki zapraszam do sięgnięcia po lekturę.


Mam już przygotowany drugi tom, który jeszcze wymaga poddać korekcie.


Będę zobowiązany za Waszą pomoc w udostępnianiu tego posta, każdego wsparcia finansowego czy słownego.


Pozdrawiam wszystkich, którzy do tej pory zakupili moją książkę w wersji polskiej, pomogli w organizacji wieczorów autorskich, zaprosili do radia na wywiad, udostępniali posty i je lajkowali, wysyłali zdjęcia z książką, promowali i polecali pośród bliskich.

Więcej o mnie i książce na moich profilach autorskich:

www.LukasFrankenstein.com

 1. Linktree
 2. TikTok
 3. Facebook
 4. LinkedIn
 5. Instagram
 6. YouTube
 7. Twitter
 8. Mapa fanów książki Przygody Borwara
 9. Empik


Zapraszam do wsparcia

Łukasz Przelaskowski o pseudonimie artystycznym Lukas Frankenstein.English below:

Dear donors!


 • On October 30, 2022, I started cooperation with a second proofreader, i.e. a native speaker from England. Ultimately, he will check the book that is already after the first English proofreading and the so-called breaking or preparing for printing. I plan to publish it before Christmas in December 2022 on Amazon, where everyone will be able to order individually from every corner of the world :) At the moment, there is a version in Polish there.
 • On March 20, 2022, I received from the translator from the Created of Literature Translators, with whom I signed a cooperation agreement, a ready translation of the full book of Adventures of Borwara into English. :) Half of the success achieved, thanks to you, thank you: D Now I am continuing the collection for the settlement of book preparation by another specialist in the field of proofreading and editing, and then a graphic designer and printing house who will print the first copies that will be available for purchase in my open publishing house www.LukasFrankenstein .com in the Netherlands and will be presented to agents in England for cooperation in further promotion. Feel free to continue your support with any amount and share my screenshots on your Social Media profiles :)
 • In August 2021, I have fully settled my financial settlements with the translator. A full translation should be ready by the end of or before November 2021.
 • In July 2021 I received a grant of GBP 250 from the Polish organization from London PAFT for the translation of the book.
 • On March 30, 2021, I was accepted and thus a member of the Association of Polish Writers Abroad based in London - an organization associating writers living outside Poland since 1946.


I started the continuation of the fundraiser for my book, where there are three goals:


 1. Completing the translation of the book into English. A specialist from the Association of Literary Translators translated the book on March 20, 2022 - this goal has been achieved, thanks to you, thank you with all my writing heart :)
 2. Prepare a summary of five chapters in English that will be sent to agents in England. Professional and reputable publishers only interview the writer if he has an agent.
 3. Independent edition of the book in English, as a self-publishing by my publishing company www.LukasFrankenstein.com from the Netherlands. This gives the author full rights, security and additional promotion in the world, especially to cooperation with the above-mentioned. agents and publishing houses.


The book 'Adventures of Borwar, Volume I. Descendant of the Atlantis Clan' is a fantasy adventure novel.


  The main character is Borwar, a half-man, half-vampire, warrior, trained to fight evil, like werewolves and other ghosts. Together with the formed team, they take the task of escorting a young student, Tomasz from the Atlantis clan to the congress of clans in Sweden. The boy is not only the carrier of blue blood, coat of arms Srzeniawa, but also a magical medallion opening secret passages to other lands of clans. This is what evil forces desire to be able to control the Earth and other planets in distant galaxies, using various impure methods to acquire this important artifact. Along the way, there is love between Tomasz and the siren. What fate awaits two lovers and will they manage to get to Sweden on time? In order to learn about these and other secrets of the book, I invite you to read.


I have already prepared the second part of The Adventures of Borwar, but I need to correct and edit it.


     I will be obliged for your help in sharing this post, any financial or verbal support.


    Greetings to all who have so far bought my book in Polish, helped organize author's evenings, invited to the radio for an interview, shared posts and liked them, sent pictures with the book, promoted and recommended among loved ones.


     More about me and the book on my author profiles:

www.LukasFrankenstein.com

 1. Linktree
 2. TikTok
 3. Facebook
 4. LinkedIn
 5. Instagram
 6. YouTube
 7. Twitter
 8. Mapa fanów książki Przygody Borwara
 9. Empik


Łukasz Przelaskowski - artistic nickname: Lukas Frankenstein

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Skarbonki

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 45

 
Dane ukryte
1 300 zł
 
Dane ukryte
900 zł
 
Dane ukryte
410 zł
 
Dane ukryte
250 zł
KA
Katsiaryna akafor
200 zł
BT
Bogdan Tuła
200 zł
 
Dane ukryte
120 zł
KP
Krzysztof Przelaskowski
100 zł
AS
Agnieszka Szkudlarz
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
 • Łukasz Przelaskowski

  Jeszcze troszkę potrzeba aby móc wydrukować, ale pełne rozliczenie na tłumacza zostało zrealizowane i to dzięki Wam :D. Z góry dziękuję Wszystkim za każde wsparcie od udostępnień zbiórki dalej, polubienia moje fanpage, komentarzy oraz wpłat darowizn na moją zbiórkę :) Każda osoba, która poda swoje imię, nazwisko lub pseudonim zostanie wymieniona w książce w podziękowaniu na końcu :)