Na remont dachu Klasztoru Sióstr Bernardynek ID: 2supb8

Na remont dachu Klasztoru Sióstr Bernardynek ID: 2supb8

24 835 zł from 150 000 zł

16%

24 835 zł

24 835 zł

from 150 000 zł

42 days

42 days

left

207

207

contributors
16%
Donate

Description

Drodzy Przyjaciele,


Jesteśmy małą 10 osobową wspólnotą zakonną Sióstr Bernardynek w Zakliczynie nad Dunajcem. Mieszkamy w klasztorze, który liczy ponad 130 lat.


Upływ czasu, a z nim warunki atmosferyczne sprawiły, że dach nad klasztorem wymaga pilnego remontu. Podejmowane doraźnie działania nie przynoszą już efektu

i w okresie opadów dach przecieka. Ratujemy się przed zalaniem podstawiając miski.


Nad kościołem dach jest jeszcze w dobrym stanie, natomiast wymiana pokrycia na części klasztornej stała się koniecznością. W związku z tym zmuszone jesteśmy pozyskać fundusze, czy też materiały na remont.

Nasz klasztor Sióstr Bernardynek jest klasztorem klauzurowym, co oznacza, że nie mamy możliwości zarobkowania, nie wychodzimy również na zewnątrz, by kwestować. Choć z wielką ufnością nieustannie się modlimy i pokornie pukamy do serc ludzi dobrej woli.

Już dzisiaj, kierując do Państwa prośbę o pomoc, zapewniamy o naszej, pełnej ufności i wdzięczności modlitwie, płynącej każdego dnia z ukrycia klauzury. Trwając wiele godzin przy Sercu Jezusa, polecamy Bogu naszych dobroczyńców, darczyńców i życzliwych, wspierających nas ludzi.

s. Ludwika Synkowicz

przełożona Klasztoru Sióstr Bernardynek


Dear Friends,

We are a small 10-member religious community of the Bernardine Sisters in Zakliczyn on Dunajec. We live in a monastery that is more than 130 years old.


Time passing and weather conditions made the roof over the monastery require urgent renovation. Ad hoc measures no longer have an effect and during the period of rainfall the roof

leaks. We save ourselves from flooding by leaving bowls underneath.


The roof on the church is still in good condition, while the replacement of the covering on the monastery part has now become a necessity. Therefore, we are forced to raise funds or materials for renovation.

Our Bernardine Sisters monastery is a cloister, which means that we have no opportunity to earn money, nor do we go outside to campaign. Nevertheless with great confidence we constantly pray and humbly knock on the hearts of people of good will.

Today, when we ask for your help, we assure you of our continuous and grateful prayer, flowing every day from the hidden cloister. Lasting many hours at the Heart of Jesus, we recommend to God our benefactors, donors, and kind people who support us.

s. Ludwika Synkowicz

superior of the Bernardine Sisters Monastery


Contributors207

 
Hidden data
2 000 zł
MI
Maria i Andrzej Korzec
2 000 zł
RO
Robert Ozga
1 000 zł
 
User unregistered
1 000 zł
MJ
Małgorzata J
1 000 zł
P
Piotr
1 000 zł
MJ
Małgorzata J
500 zł
GJ
Grzegorz Janik
500 zł
M
Marcin
500 zł
 
Hidden data
500 zł
See more

Our users created

555 561 whip-rounds


What are you collecting for today?