id: 5j8n86

Zakup mieszkania dla 5-cio osobowej rodziny

Zakup mieszkania dla 5-cio osobowej rodziny

Our users created 1 187 364 fundraisers and raised 1 248 681 095 zł

What will you fundraise for today?

Description

English version below.


Cześć, 


Nazywam się Mateusz i jestem mężem wspaniałej kobiety - Alony. Bóg pobłogosławił nas trzema zdrowymi i energicznymi córkami: Mają, Dominiką i Dorotką. Od ponad 10 miesięcy pracujemy w chrześcijańskiej fundacji Proem, z którą wiążemy swoją dalszą przyszłość. 


Jak dotąd, w ramach naszej służby, zaangażowany byłem w nauczanie w kościele, w grupę młodzieżową, w konferencje i obozy, współtworzenie widowisk “Podróż do Betlejem” i “Droga do Jerozolimy”. Wraz z Oleną byliśmy w pełni zaangażowani na ośrodku w Zakościelu przy pomocy uchodźcom i organizacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Poza działaniami w chrześcijańskiej fundacji Proem zaangażowany jestem w życie kilku mężczyzn, którym pomagam stawiać pierwsze kroki w służbie kaznodziejskiej.


W wyniku rozpoznania naszych obdarowań i potrzeb fundacji, stajemy przed zupełnie nowym rozdziałem naszej współpracy. Od 1 września rozpoczynamy służbę w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie będziemy pomagać przy placówce The Place w zakładaniu i rozwijaniu placówki kościelnej TOMY. Oczywiście dotychczasowe działania w chrześcijańskiej fundacji Proem będą w dalszym ciągu podtrzymywane.


Ponieważ jednak czekają nas zmiany, to chciałbym prosić was o waszą pomoc i wsparcie. Piotrków nie jest tanim miastem jeżeli chodzi o wynajem mieszkań. Ponieważ obecnie nie mamy wystarczająco pieniędzy, aby kupić mieszkanie dla 5-cio osobowej rodziny, to zmuszeni jesteśmy skorzystać z wynajmu. Mamy jednak swoje oszczędności, które są w stanie pokryć zdecydowanie większą część kosztu kupna mieszkania. Aby jednak było nas stać na mieszkanie, w którym bez trudu zmieścimy się z naszymi dziećmi, i które mogłoby stać się rdzeniem naszej pracy Piotrkowie, to potrzebujemy zebrać jeszcze 70 000 zł. Wierzymy, że z Bożą i waszą pomocą będziemy w stanie to zrobić. Każda darowizna, nawet ta najmniejsza, ma znaczenie i przybliża nas do spełnienia tego marzenia, którym jest miejsce nazywane “domem”. 


Z góry bardzo dziękuje za wasz wkład.


MateuszHello,


My name is Mateusz and I'm married to a wonderful woman - Alona. God had blessed us with three healthy and energetic daughters: Maja, Dominika and Dorota. We've been working for Proem Ministries Foundation for over 10 months now, and we associate our future with it.


So far, as a part of our ministry, I've been involved in teaching at church, with youth group, at conferences and camps, contributing to the interactive outreach called "Journey to Bethlehem" and "The Road to Jerusalem". Alona and I were fully involved in the center at Zakościele helping refugees and organizing humanitarian aid for Ukraine. In addition to my activities in Proem Ministries, I am involved in the lives of several men helping them to take their first steps in the ministry as well as preaching.


As a result of recognizing our gifts and the needs of the foundation, we are facing a completely new chapter in our ministry work. September 1 we start working in Piotrków Trybunalski, where we will help at The Place facility establishing and developing the TOMY church facility. Of course, the activities carried out so far in Proem Ministries will continue to be sustained.


However, as we are facing changes, I would like to ask for your help and support. Piotrków is not a cheap city when it comes to renting apartments. As we currently do not have enough money to buy an apartment for a family of 5, we will have to rent one. We have our savings, that can to cover the most part of the cost of buying an apartment. But in order for us to be able to afford an apartment where we can easily fit in with our children, and which could become the core of our ministry, we still need to collect 70,000 zlotys more. We believe that with God's help and your help, we will be able to do it. Every donation, even the smallest one, matters and brings us closer to this dream of a place called "home".


If you have any technical issues, please let us know.

 

Thank you very much in advance for your input.


Mateusz 


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 12

 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
1 500 zł
PD
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
User unregistered
60 zł
JW
kraki
2 zł
 
Hidden data
hidden
ZS
Zuza
hidden
 
Hidden data
10 zł
 
Hidden data
100 zł
See more

Comments 1

 
2500 characters