id: 5kk4gw

DEMOK.pl - zmień standardy polskiej i europejskiej polityki ! Oceniaj pracę polityków, urzędników oraz projekty realizowane przez Państwo lub UE. Codzienne, a nie raz na 4 lata podczas wyborów - www.fundacja.demok.pl

DEMOK.pl - zmień standardy polskiej i europejskiej polityki ! Oceniaj pracę polityków, urzędników oraz projekty realizowane przez Państwo lub UE. Codzienne, a nie raz na 4 lata podczas wyborów - www.fundacja.demok.pl

Our users created 1 188 392 fundraisers and raised 1 251 278 980 zł

What will you fundraise for today?

Description

Cześć,


Pomóż nam poprawić poziom kultury życia publicznego i politycznego w Polsce !


Spraw, aby politycy i urzędnicy czuli, że wszystko, co robią, przekłada się na wartość ich nazwisk. Pomóż nam w kontynuacji projektu DEMOK.pl / DEMOK.eu !


Celem projektu jest uruchomienie kolejnej wersji systemu DEMOK, tym razem ogólnokrajowej i europejskiej.

System DEMOK.pl (www + aplikacja mobilna) służy do codziennego oceniania pracy polityków oraz istotnych projektów publicznych w skali ogólnokrajowej (np. budowa lotnisk, elektrowni, przekopów itp). System działa lokalnie, testowo (w Podkowie Leśnej) od wiosny 2021 roku a jego ogólna idea jest wzorowana na giełdzie papierów wartościowych.


Zasada działania jest niezwykle prosta - każdy użytkownik będzie mógł oceniać dowolnego z polityków krajowych czy UE przy pomocy 10-ciu zestandaryzowanych kryteriów, przyznając w ramach każdego z kryteriów od 0 do 10 punktów (czyli łącznie od 0 do 100 pkt). Oceny takie możemy z czasem modyfikować, jeśli nasza ocena jakiegoś polityka ulegnie zmianie. Pierwszą wersję systemu można obejrzeć pod adresem: www.demok.pl, gdzie funkcjonuje on w wersji lokalnej przeznaczonej dla mieszkańców Podkowy Leśnej.


Co system zrobi z naszymi ocenami ?

Każdego dnia będzie wyciągał średnią z ocen przyznanych przez wszystkich użytkowników danemu politykowi i opublikuje taką średnią arytmetyczną, jako "wartość" - publiczną ocenę tego polityka na dany dzień.

W ten sposób powstanie ranking, który może się zmieniać każdego dnia. Politycy będą więc oceniani na bieżąco, każdego dnia, a nie tylko z okazji wyborów. Co ważne, oceniamy konkretne osoby, a nie partie czy ich programy.


Wierzymy, że dzięki takiemu mechanizmowi będzie można podnieść z czasem kulturę polityczną w Polsce.


Latem 2021 roku nasza fundacja (www.fundacja.demok.pl) przeprowadziła test tego systemu w mikro-skali, udostępniając mieszkańcom Podkowy Leśnej narzędzie do przeprowadzania ankiet, petycji oraz właśnie oceniania urzędników i radnych. Mieszkańcy użyli go do oceny radnych i lokalnego burmistrza: https://podkowa.demok.pl/rankingi-lista-wynikow


Eksperyment można uznać za udany i warto go obecnie uruchomić w skali całego kraju.

Temu też służy nasza zbiórka.Ogólnym celem działania Portalu Demokracji Bezpośredniej jest demokratyczna ocena optymalnych rozwiązań problemów społecznych, gospodarczych i politycznych przy uwzględnieniu głosów autorytetów w danych dziedzinach.


Celem projektu jest umożliwienie każdemu chętnemu obywatelowi BEZPOŚREDNIE ocenianie wszelkich ważnych publicznie spraw oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie rzeczpospolitej i jej przestrzeni publicznej.


Celem projektu jest stałe zbieranie, w uporządkowany sposób, opinii Polaków na wszelkie istotne tematy społeczne, gospodarcze i polityczne. Portal ma umożliwić precyzyjne artykułowania oczekiwań jakie mają podatnicy i obywatele wobec "władzy" w zamian za powierzane rządowi i instytucjom państwowym pieniądze (podatki).


Mamy też nadzieję, że w dłuższej perspektywie DEMOK poprawi relacje pomiędzy Państwem i jego administracją a „zwykłym obywatelem” oraz przyczyni się do podniesienia kultury politycznej. Portal ma być też wyrazem szacunku dla wkładu każdego z obywateli w finansowym utrzymywaniu wspólnego Państwa.


Pomóż nam go zbudować i rozkręcić, przy odpowiednim wsparciu jesteśmy w stanie uruchomić go jeszcze w tym roku !


www.fundacja.demok.pl


Kontakt: 511 423 975


English below:

Hi,Help us to continue the DEMOK.pl project!

 

The goal of our project is to launch a system (web + mobile application) for daily evaluation of the work of politicians and important public projects. The system is modeled on the stock market. The idea is extremely simple - each user will be able to rate any of the national or EU politicians using 10 standardized criteria, awarding from 0 to 10 points within each criterion (that is, from 0 to 100 points in total). We can modify such ratings over time if our assessment of any politician changes. The first version of the system can be viewed at: www.demok.pl, where it functions in a local version intended for Podkowa Leśna residents.

 

What will the system do with our ratings?


Each day it will draw an average of the ratings given by all users to a given politician and publish such an arithmetic average as the "value" - the public rating - of that politician for the day. This will create a ranking that can change every day. Politicians will be rated on an ongoing basis, every day, not just on the occasion of elections. What is important, we are evaluating specific individuals, not parties or their programs.

 

We believe that through such a mechanism it will be possible to raise the political culture in Poland over time.

 

In the summer of 2021, our foundation (www.fundacja.demok.pl) conducted a microscale test of this system, providing Podkowa Leśna residents with a tool for surveys, petitions and evaluating officials and councilors. Residents used it to judge councilors and the local mayor: https://podkowa.demok.pl/rankingi-lista-wynikow

 

The experiment can be considered successful and is now worth running nationwide. This is also what our collection serves.The overall goal of the Direct Democracy Portal is to democratically evaluate optimal solutions to social, economic and political problems, taking into account the voices of authorities in the relevant fields.

 

The project aims to enable any willing citizen to DIRECTLY score any publicly important issues and those responsible for the functioning of the republic and its public space.

 

We wish to constantly collect, in an orderly manner, the opinions of Poles on all important social, economic and political issues. The portal is intended to enable precise articulation of the expectations that taxpayers and citizens have of "the authorities" in return for the money entrusted to the government and state institutions (taxes).

 

It is also hoped that, in the long term, the Portal will improve relations between the State, its administration and the "ordinary citizen", and contribute to raising the political culture. The Portal is also intended to be an expression of respect for the contribution of each citizen to the financial maintenance of the common State.

 

Help us build it and get it rolling, with enough support we can launch it later this year!

 

 


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 18

MG
Małgorzata
400 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
MG
Malgorzata
400 zł
 
Hidden data
hidden
ED
Edward Domagalik (Ed Ward)
50 zł
MU
Maja Ulanowicz
 
Hidden data
10 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!