id: 8xt3sb

Pomoc sprzętowa dla obrońców Ukrainy / Equipment for Ukraine's defenders

Pomoc sprzętowa dla obrońców Ukrainy / Equipment for Ukraine's defenders

Our users created 934 495 whip-rounds and collected 922 475 166 zł

What are you collecting for today?

Updates6

 • Kolejne zakupy zrealizowane, sprzęt wysłany!

  More shopping done, equipment sent!


  q0871aada75293e1.jpegl26aade0aaf9aeca.jpega8a9478663f16bc6.jpegf87e5a72d310564c.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

[***PL***] [ENG - below] [UA - внизу]

Ukraina walczy.

Ukraińcy są nieprawdopodobnie odważni, stawiają czoła potwornościom wojny, bronią swojego domu. Wierzymy i wiemy, że go obronią. Jednak koszt, przede wszystkim ludzki, będzie bardzo wysoki. Dlatego skupiamy wsparcie na tych, którzy na miejscu, w Ukrainie, narażają siebie by chronić innych.


Ruszamy z celową, ukierunkowaną akcją pomocową i koordynacyjną. Wesprzemy osoby, grupy i oddziały walczące oraz pomagające na miejscu, w Ukrainie. Skala potrzeb jest gigantyczna, więc każda pomoc ma znaczenie.


Na co, dla kogo i dlaczego zbieramy:

Ukraińcy walczą, szykują się do walki, starają się chronić bezbronnych i cierpiących albo sami walczą o życie. Trzeba pomóc wszystkim, możliwie jak najbardziej i najlepiej.


Jako pomysłodawcy akcji jesteśmy głęboko związani z Ukrainą i osobiście, i zawodowo, i emocjonalnie. Mamy tam przyjaciół i znajomych, a także rodziny naszych przyjaciół. Ludzi na których nam zależy. Dzięki temu mamy sporo kontaktów, znamy bieżące potrzeby tych, z którymi utrzymujemy łączność.

W ten sposób powstał pomysł na jakim wycinku pomocy się skupić. Celem jest pomóc zarówno teraz, w trakcie wojny, jak i już po niej.


Gdy czytacie te słowa skala samych zniszczeń materialnych będzie wymagała gigantycznych nakładów... wszystkiego.

W morzu potrzeb uznaliśmy, że bardzo dużo możemy zrobić wspierając osoby, które działają na pierwszej i drugiej linii. Dlatego wsparcie sprzętem i wyposażeniem chcemy kierować do osób i formacji na miejscu. Ukraińcy mówią wprost: jest nas dużo, będziemy się bronić i nieść pomoc, natomiast bardzo potrzebujemy sprzętu i wyposażenia.


***

Naszym celem jest zbieranie/kupowanie oraz dostawa do Ukrainy wyposażenia dla osób służących i działających w:

- oddziale Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy w Kamieńcu Podolskim;

- oddziale Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy w Czerniowcach;

- oddziałach Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy w regionach Podola i Bukowiny (ogólnie, gdzie się da, wedle możliwości i potrzeb);

- miejscowych służbach pomocowych, ratowniczych oraz wszystkich osób niosących pomoc na miejscu (gdzie się da, wedle możliwości i potrzeb);


Oddziały Obrony Terytorialnej Ukrainy i obrona cywilna to kobiety i mężczyźni wykonujących przeróżne zadania. Pomagają uchodźcom, chronią ludność cywilną, udzielają pomocy potrzebującym, ale również wyłapują i zwalczają sabotażystów (a tych nie brakuje). Część z nich, niestety, rusza także do walki.

Wszyscy ci ludzie mają rodziny: dziadków, rodziców, małżonków, partnerów, dzieci, wnuki. Każdego dnia i każdej nocy wykonują swoje zadania z narażeniem zdrowia i życia w sposób absolutnie heroiczny. Ludzie tacy, jak my, w kraju ogarniętym wojną.

Niech będą tak bezpieczni i skuteczni, niezależnie od zadań, jak to tylko możliwe. Chcemy, aby wszyscy wrócili do swoich domów i rodzin. Zróbmy co w naszej mocy by ich w tym wesprzeć.


Aby mogli działać bezpiecznie i skutecznie potrzebują solidnego sprzętu i wyposażenia. Odwagi, oddania sprawie, serca i umiejętności im nie brakuje.


Nie wyposażymy wszystkich. Zróbmy jednak co w naszej mocy, aby możliwie najwięcej z nich zostało zaopatrzone w jak najlepszy sprzęt. W tych warunkach dobrej jakości rzeczy mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i skuteczności. Solidny sprzęt potrafi wiele zmienić dla osób potrzebujących, niosących pomoc i walczących.


***

Prowadzimy zarówno zbiórkę finansową, jak i rzeczową. Sklepy w Polsce są obecnie wymiecione z wielu dramatycznie potrzebnych rzeczy, są braki i trudności w zaopatrzeniu. Będziemy szukać, zbierać, kupować w Polsce i w za granicą, a następnie kierować wprost do Ukrainy.


Do wsparcia zachęcamy wszystkich, z każdego kraju świata: wpłacajcie pieniądze, zbierajcie i przysyłajcie sprzęt, pomóżcie znaleźć i kupić potrzebne rzeczy, wesprzyjcie logistycznie.


[Adresy do wysyłki rzeczy zaczną się pojawiać wkrótce.]


W miarę gromadzenia i kupowania niezbędnych rzeczy będziemy je pakować i kierować do Kamieńca Podolskiego oraz w inne miejsca: do Lwowa, Czerniowców i Tarnopola.


Dbamy o pełną legalność i przejrzystość akcji, skrupulatnie ją rozliczymy. Dlatego, jako inicjatorzy, angażujemy w to własną firmę. Wiąże się to z formalnościami i wymogami na różnych etapach, ale zapewnia transparentność oraz umożliwia łatwiejsze współdziałanie z innymi podmiotami komercyjnymi, administracyjnymi i pozarządowymi.


***

LISTA POTRZEBNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

(W miarę potrzeb będzie rozszerzana / modyfikowana.)


Wyposażenie osobiste, polowe i taktyczne:

- hełmy (sprzęt koncesjonowany, poszukujemy wsparcia służb/administracji)

- kamizelki kuloodporne i wkłady do nich (jak wyżej)

- kaski taktyczne (niekoncesjonowane, dobrej jakości)

- buty wojskowe/taktyczne/trekkingowe

- odzież taktyczna: spodnie, bluzy i kurtki

- rękawice taktyczne

- okulary ochronne i taktyczne

- pady kolanowe i łokciowe

- plecaki taktyczne i trekkingowe

- apteczki i wkłady do apteczek

- ciepłe śpiwory

- karimaty i lekkie, solidne materace (np. dmuchane)

- saperki i łopaty

- siekiery i kilofy


Sprzęt elektroniczny i specjalistyczny:

- noktowizory (bardzo potrzebne!)

- termowizory (bardzo potrzebne!)

- dobre latarki podręczne oraz "czołówki"

- aktywne słuchawki strzeleckie/bojowe

- radia polowe i krótkofalówki

- powerbanki

- baterie i akumulatory

- generatory i agregaty prądotwórcze


*Byłoby naprawdę super:*

- dron(y) - ogólne (poza zabawkowymi)

- dron(y) z noktowizją/termowizją (bardzo potrzebne)


W przypadku odzieży potrzebne są wersje zarówno męskie, jak i damskie. W oczywisty sposób, z uwagi na specyfikę, większość lub wszystko może być też unisex.

***


Organizatorem/operatorem formalnym zbiórki i zrzutki jest firma Lisowczycy Sp. z o.o. (NIP: 8971833422). Zbiórka i cała inicjatywa ma charakter non-profit, pomocowy i charytatywny. Wszystkie wpłaty skrupulatnie rozliczymy i udokumentujemy, przy ogromnym wsparciu księgowych, prawników i doradców (dziękujemy Wam!).


[***ENG***]

Ukraine is fighting.

Ukrainians are unbelievably brave, facing the horrors of war and defending their home. We believe and know that they will prevail. But the cost, especially in human life, will be very high. That's why we are focusing on helping those who operate on the spot, in Ukraine, putting themselves to danger in order to save and protect others.


We've launched a targeted support and coordination undertaking. We support people, groups and units who fight and help there, in Ukraine. The scale of needs is enormous, so every bit of help makes a difference.


What, for whom and why we collect:

Ukrainians are fighting, getting ready to fight, helping defenseless and those who supper or trying to save their own lives. We need to help all of them as much as we can, as good as we can.

At this very moment, when you're reading this text, the scale of devastation in unbelievable. In order to rebuild Ukrainians will need... everything.


We, the originators of this undertaking, are deeply connected to Ukraine personally, professionally and emotionally. Our friends and their families and friends, people for whom we deeply care, are there. We have a lot of contacts in Ukraine and are up-to-date with local needs, we stay in touch with local coordinators and units.


This is how we came up with the aid area that we want to focus on. We aim to help both now, during the war, and after it's over.


In the ocean of needs we decided, that we can do a lot by supporting those, who serve and act in first and second lines. That's why our support in gear and equipment is meant for people and formations on the spot. Ukrainians make it clear: we are many, we will fight and deliver aid, but we desperately need gear and equipment to do it.


***

Our aim is to collect/buy and deliver gear and equipment to people serving and working in:

- Territorial Defense Forces unit in Kamianets-Podilskyi;

- Territorial Defense Forces unit in Chernivtsi;

- Territorial Defense Forces units in Podolia and Bukovina regions (in general, wherever we can help, according to needs and available resources);

- local aid workers, rescuers, first responders and everybody else who help on the spot (according to needs and available resources);


Territorial Defense Forces of Ukraine and local civil defense are women and men performing a variety of tasks. They help refugees, protect civilians, provide aid to those in need, but also detect and combat saboteurs (and there is no shortage of those). Many of them, unfortunately, go to the war frontlines, too.

All those people have families: grandparents, parents, spouses, partners, children and grandchildren. Every day and night they perform their duties and task putting their lives and health at risk in an absolutely heroic way. They are people just like us, in a war-torn country.


Let's make them as safe and efficient as possible, no matter what tasks they are facing. We want them all to return to their families and homes. Let's do whatever we can to support them.


In order to operate safely and efficiently they need good gear and equipment. Courage, dedication, hearts and skills are there, no shortage of those.


We can't gear up all of them. But let's do whatever we can to supply as many of them as possible with good quality equipment. Under current conditions high quality equipment is of fundamental importance for their safety, health and efficiency. Good gear can change a lot for those in needs, those who provide help and for those who fight.


***

We run both financial and material collection. Shops in Poland are pretty much out of stock of the much needed equipment, supply is low. We will look for it, collect it, buy it in Poland and abroad and then send it directly to Ukraine.


Everybody can help! Donate money, collect and send us any equipment you can get, help us find and buy the much needed stuff, support our logistics.


[Adressess for sending equipment will be here soon.]


We will gather and buy all the needed stuff and then send it to Kamianets-Podilskyi, Chernivtsi, Ternopil, Lviv and other places.


We take care of the full legality and transparency of this undertaking, we will scrupulously account for it. Thats's why we enagaged our own company in it. It means a ton of formalities and requirements, but gives us transparency and the ability to easily cooperate with other commercial, administrative and NGO entities.


***

GEAR AND EQUIPMENT LIST:

(We will expand / modify it according to needs.)


Personal, field and tactical gear and equipment:

- helmets (licensed equipment, we are looking for assistance from our administration)

- bulletproof vests and panels/inserts (see above)

- tactical helments (good quality)

- military/tactical/trekking boots

- tactical clothes: pants, blouses, jackets

- tactical/combat gloves

- tactical and protective glasses

- knee and elbow pads

- tactical and trekking backpack

- medikits and medikit sets

- warm sleeping bags

- sleeping mats and light, solid mattressess (e.g. Inflatable)

- shovels and field shovels

- axes and pickaxes


Electric, electronic and specialized equipment:

- nightvision (extremely needed!)

- thermalvision (extremely needed!)

- good flashlights (handheld and head-mounted)

- active hearing protection

- field radios

- powerbanks

- power generators


Would be awesome to have:

- drone(s) - general (apart from toys)

- drone(s) – nightvision/thermalvision (extremely needed!)


Clothes comment: we need both male and female ones. Obviously, much of this stuff is unisex.

***

The formal organizer/operator of this undertaking is Lisowczycy Sp. z o.o. (tax ID: 8971833422), registered in Poland. The fundraiser and collection is a fully non-profit, aid-oriented and charity undertaking. All donations will be carefully accounted and documented with a huge help of accountants, lawyers and advisors (thank you, guys!).


[***UA***]

Україна бореться.

Українці неймовірно хоробрі, їх не лякають жахіття війни, вони борються за свій дім. Ми віримо і знаємо, що вони його захистять. Однак ціна, перш за все людська, буде дуже високою. Саме тому ми зосереджуємо нашу допомогу тим хто на місці, в Україні, хто ризикує своїм життям захищаючи інші життя.


Ми розпочинаємо цілеспрямовану кампанію допомоги. Ми будемо підтримувати людей, групи і відділи, які воюють і допомагають на місці, в Україні. Масштаби потреб гігантські, тому будь-яка допомога має значення.


Чому, для кого і навіщо ми збираємо:

Українці воюють, готуються до боротьби, намагаються захистити беззахисних і страждаючих, або самі борються за своє життя. Усім треба допомагати, якнайбільше і якнайкраще.

 

Як ініціатори кампанії, ми дуже сильно пов’язані з Україною, особисто, професійно та емоційно. У нас є друзі та знайомі там, а також родини наших друзів. Люди, які нам дорогі. Завдяки цьому ми маємо багато контактів, знаємо поточні потреби тих, з ким підтримуємо зв’язок.

Саме так зʼявилася ідея, на якому сегменті допомоги зосередитися. Мета – допомогти і зараз, під час війни, так і після неї.


В той момент коли ви читаєте ці слова, самі масштаби матеріальних збитків вимагатимуть гігантських витрат... на все.

У морі потреб ми вирішили, що можемо багато зробити, підтримуючи людей, які працюють на першій і другій лінії оборони. Тому ми хочемо надати підтримку обладнанням людям і групуванням на місці. Українці прямо кажуть: нас багато, ми будемо захищатися і допомагати, але нам дуже потрібне спорядження.

***

Наша мета – зібрати/купити та доставити в Україну обладнання для людей, які обслуговують та працюють у:

- відділенні Військ територіальної оборони України в м. Кам'янець-Подільський;

- відділенні Військ територіальної оборони України в м. Чернівці;

- підрозділах Військ територіальної оборони України в Подільській та Буковинській областях (загалом, по можливості, відповідно до можливостей і потреб);

- місцеві служби допомоги та порятунку та всі люди, які надають допомогу на місці (де це можливо, по можливості та за потреби).


Війська територіальної оборони України та цивільна оборона – це жінки та чоловіки, які виконують різноманітні завдання. Вони допомагають біженцям, захищають мирних жителів, надають допомогу тим хто цього потребує, а також ловлять і борються з диверсантами (а їх чимало). Деякі з них, на жаль, також йдуть у бій.


Усі ці люди мають сім’ї: бабусь і дідусів, батьків, жінок і чоловіків, партнерів, дітей, онуків. Кожного дня і кожної ночі вони виконують свої завдання, ризикуючи здоров’ям і життям - абсолютно героїчно. Люди, такі як ми, у країні, в якій йде війна. Нехай вони будуть в безпеці і будуть ефективні в тому що роблять, не дивлячись на задачі, які матимуть перед собою, наскільки це все можливо. Ми хочемо, щоб усі повернулися до своїх домівок і сімей. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цьому.


Для безпечної та ефективної роботи вони потребують надійного обладнання та арматури. Їм не бракує сміливості, самовідданості, душі та майстерності.


Ми не будемо споряджати всіх. Проте давайте зробимо все можливе, щоб забезпечити якомога більшій кількості з них найкращим обладнанням. За цих умов якісні речі є основою для безпеки, здоров’я та ефективності. Надійний обладунок може змінити ситуацію для тих, хто потребує допомоги, а також для тих, хто воює.

***


Ми здійснюємо збір як грошей, так і речей. В даний момент в магазинах Польщі люди викупили багато вкрай необхідних речей, є дефіцит і труднощі з поставками. Будемо шукати, збирати, купувати в Польщі та за кордоном, а потім висилати в Україну.


Ми закликаємо всіх з усіх країн світу підтримати нас: пожертвувати гроші, збирати та надсилати обладнання, знайти та купувати необхідні речі, а також допомагати логістично.


[Адреси для прийняття товарів зʼявляться незабаром.]


По мірі збору та купівлі необхідних речей ми будемо пакувати їх і відправляти до Кам’янця-Подільського та в інші міста: до Львова, Чернівців та Тернополя.


Ми дбаємо про повну законність цієї кампанії та її транспарентність. Всі платежі будуть ретельно розраховані. Тому, як ініціатори, ми залучаємо до цілого процесу власну фірму. Це передбачає проведення певних формальних дій та застосування правових вимог на різних етапах, але забезпечує транспарентність кампанії та полегшує взаємодію з іншими комерційними, адміністративними та недержавними структурами.

***

ПЕРЕЛІК ПОТРІБНОГО ОБЛАДНАННЯ:

(За потреби він буде розширений / змінений.)


Особисте, польове та тактичне спорядження:

- шоломи (ліцензійне обладнання, шукаємо підтримки від служб/адміністрації)

- бронежилети та вставки до них (як вище)

- тактичні шоломи (неліцензійні, хорошої якості)

- військове / тактичне / трекінгове взуття

- тактичний одяг: штани, світшоти та куртки

- тактичні рукавички

- захисні та тактичні окуляри

- наколінники та налокітники

- тактичні та трекінгові рюкзаки

- аптечки та заправки до аптечок

- теплі спальні мішки

- спальні килимки та легкі тверді матраци (наприклад, надувні)

- лопати / саперні лопати

- кирки

- сокири


Електронне та спеціалізоване обладнання:

- прилади нічного бачення (дуже необхідні!)

- тепловізори (дуже потрібні!)

- хороші ручні ліхтарики та «налобні ліхтарики»

- активні стрільби / бойові навушники

- польові радіостанції та рації

- павербанки

- батареї та акумулятори

- електрогенератори

- пилки (йдеться про бензопильні пилки)


Було б дійсно чудово:

- дрон (и) - загальний (крім іграшок)

- дрон нічного бачення/тепловий дрон (дуже потрібний)


Для одягу потрібні як чоловічі, так і жіночі варіанти. Очевидно, через свою специфіку більшість або всі вони також можуть бути унісекс.

***


Організатором/оператором збору є компанія Lisowczyki Sp. z o.o. (NIP: 8971833422). Збір та вся ініціатива є неприбутковими, допоміжними та благодійними заходами. Усі платежі будуть ретельно перераховані та задокументовані за підтримки бухгалтерів, юристів та радників (дякую!).

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Contributors 686

 
Hidden data
700 zł
M_
Michał _
300 zł
 
Hidden data
1 580 zł
EK
Ewelina
50 zł
KK
Katarzyna Kurdziel
300 zł
 
Hidden data
hidden
DW
Mats Åstrand
1 000 zł
 
Hidden data
500 zł
 
Hidden data
2 500 zł
 
Hidden data
50 zł
See more

Comments 42

 
2500 chars