id: 377vyn

Ambulans dla Ukrainy

Ambulans dla Ukrainy

Our users created 936 819 whip-rounds and collected 927 561 718 zł

What are you collecting for today?

Description

CEL ZRZUTKI: [ENGLISH BELOW]

Dlaczego zbieramy na ambulans? We frontowym ratownictwie medycznym najważniejsza jest pierwsza godzina, aby ranny jak najszybciej trafił do szpitala na zapleczu. Jest ona zwana złotą godziną. Dzięki sprawnym działaniom paramedyków ranni żołnierze Ukraińscy mają nawet 70% szans na przeżycie, ale aby to było możliwe potrzebny jest transport z lini frontu do najbliższego szpitala.


Dotychczas udało nam się zakupić i dostarczyć na Ukrainę 2 ambulansy - Mercedesa Sprintera i Fiata Ducato. Wszystkie karetki służą lokalnym służbom ratowniczym - w miejscowościach położonych w niedalekiej odległości od linii frontu i obsługiwane są przez grupę paramedyków “Перевізники без кордонів” (Przewoźnicy Bez Granic), w której służą rownież polscy paramedycy, wolontariusze. W najbliższych planach mamy zakup kolejnych dwóch ambulansów.


Niniejsza zrzutka jest prowadzona w celu zakupu ambulansu sanitarnego Mercedes Sprinter 316 CDI z Holandii. Całkowita cena zakupu wynosi 62.000 PLN. Po zakupie zostanie on przekazany do zespołu ratownictwa przy szpitalu nr 3 w Kramatorsku (50 km od miejscowości Bachmut).

Wśród przyjaciół i znajomych udało nam się uzbierać już 9.700 PLN. Do zrealizowania zakupu brakuje nam jeszcze 52.300 PLN.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie tej akcji. Wszystkie zgromadzone środki w całości zostaną przeznaczone na zakup tego konkretnego samochodu. Dokumenty dotyczące zakupu jak i dowód dostarczenia będą po zrealizowaniu transakcji przesłane na ręce wszystkich darczyńców.


Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie i okazane nam wsparcie.

- w imieniu swoim i całego zespołu Vimet - Tetiana Pavlytska, dyrektor fundacji.


O NAS:

Vimet, to fundacja, która została założona w 2017 roku, aby nieść pomoc ludziom w potrzebie.

Obecnie naszym głównym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie. Zespół Vimet tworzą Polacy, Ukraińcy na stałe mieszkający w Polsce, oraz obywatele Ukrainy tymczasowo przebywający na jej terytorium. Tak dobrany zespół pozwala nam na sprawne przeprowadzenie zbiórek, zakup potrzebnego wyposażenia, oraz transport darów do miejsc bezpośrednio objętych konfliktem.


W ostatnich miesiącach swoje działania skupiamy na zakupie używanych ambulansów (w różnych krajach Europy). Karetki po zakupie sprowadzamy do Polski, gdzie przechodzą one kontrolę techniczną i dokonywane są konieczne naprawy, oraz uzupełnienie wyposażenia. Karetki te po dostarczeniu na Ukrainę wykorzystywane są do transportu osób cywilnych i żołnierzy obrony terytorialnej (rannych lub wymagających opieki medycznej) z regionów bezpośrednio objętych konfliktem.


[ENGLISH VERSION]


THE AIM OF THIS FUNDRAISING:

Why do we run a fundraise for the next ambulance? The most important thing in frontline medical rescue is the first hour for the wounded to be taken to the hospital as soon as possible. It is known as the golden hour. Thanks to the efficient work of paramedics, injured Ukrainian soldiers have up to 70% chance of survival, but for this to be possible, they need to be transported from the front line to the nearest hospital as quickly as possible.


So far, we have managed to purchase and deliver 2 ambulances to Ukraine - Mercedes Sprinter and Fiat Ducato. Our ambulances help local emergency teams - in towns located close to the front line and operated by a group of paramedics "Перевізники без кордонів" (Carriers Without Borders), in which also Polish paramedics and volunteers serve. We are planning to buy two more ambulances in the near future.


We do this fundraising in order to buy Mercedes Sprinter 316 CDI ambulance from the Netherlands. The total purchase price is PLN 62,000 (~13.000 EUR). After purchase, it will be transferred to the rescue team at hospital No. 3 in Kramatorsk (50 km from Bachmut).

We managed to collect PLN 9,700 (~2.000 EUR) among friends and acquaintances. We still need 52,300 PLN (~11.000 EUR) to complete this purchase.


We would like to ask you to support this action. All accumulated funds will be entirely allocated to the purchase of this particular car. Purchase documents and proof of delivery will be sent to all donors after the transaction is completed.


Thank you very much for your trust and support.

- on behalf of the entire Vimet team - Tetiana Pavlytska, director of the foundation.


ABOUT US:

Vimet is a foundation that was established in 2017 to help people in need.

Currently, our main goal is to help people affected by the war in Ukraine. The Vimet team consists of Poles, Ukrainians permanently residing in Poland, and Ukrainian citizens temporarily staying on its territory. The team selected in this way allows us to efficiently run fundraising, purchase the necessary equipment, and transport goods to places directly affected by the conflict.


In recent months, we have been focusing on the purchase of used ambulances (in various European countries). After the purchase, we bring the ambulances to Poland, where they undergo technical inspection and necessary repairs are made and the additional equipment is installed. After delivery to Ukraine, these ambulances are used to transport civilians and soldiers of territorial defense (injured or in need of medical care) from the regions directly affected by the conflict.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Contributors 282

 
Hidden data
hidden
MC
Monika Ciesielska
100 zł
 
Hidden data
hidden
PB
Przemek Bartkowiak
300 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
MA
Mariola
100 zł
NZ
Natasza Zdanowicz
300 zł
PW
Przemysław Wróblewski
300 zł
RN
Ross negus
300 zł
See more

Comments 10

 
2500 chars