id: cxpgx8

Rehabilitacja i powrót do zdrowia i normalnego życia po wypadku dla Antka / Normal life after a motorcycle accident.

Rehabilitacja i powrót do zdrowia i normalnego życia po wypadku dla Antka / Normal life after a motorcycle accident.

Our users created 1 188 291 fundraisers and raised 1 251 092 179 zł

What will you fundraise for today?

Description

Nazywam się Antek. Życie napisało mi trudny scenariusz, ale staram się nie poddawać, mimo naprawdę tragicznej dla mnie sytuacji. Jestem motocyklistą po wypadku komunikacyjnym nie z mojej winy, osobą chorą, bezrobotną i w ciężkiej sytuacji finansowej.


Pewnego dnia, jadąc do pracy motorowerem po rondzie, zostałem potrącony przez samochód osobowy, w wyniku czego doznałem licznych złamań 5 żeber (dwóch żeber z przemieszczeniem, nie goją się), odbicia płuc i organów wewnętrznych, wstrząsu mózgu i uszkodzenia kręgosłupa szyjnego i piersiowego, dyskopatii szyjnej i piersiowej.

 

Kiedyś pracowałem na 3 etatach po 550 godzin miesięcznie i byłem w stanie zapewnić sobie byt. Niestety, po wypadku zaczęły się wszystkie moje problemy. Wyrzucono mnie z pierwszej pracy, a w drugiej dostałem wypowiedzenie umowy. W chwili obecnej nie mam żadnego źródła utrzymania. ZUS nie uznał mi prawa do zasiłku chorobowego i sprawa jest w sądzie. Nie mam pieniędzy na utrzymanie, leki i rehabilitację, wydałem wszystkie swoje oszczędności, zapożyczyłem się i zadłużyłem mieszkanie, bo nie płacę czynszu i opłat. Mam do zapłaty odsetki od odsetek za mieszkanie i wypowiedzenie umów. Nie mam na czynsz, jedzenie, o lekach i rehabilitacji nie wspomnę nawet. W każdej chwili mogą mi odłączyć prąd, gaz, wodę lub komornik może mnie wyrzucić z mieszkania. Na stałe mam już odłączony internet, telewizję i telefon.

 

Z powodu koronawirusa nie mogę zdobywać jedzenia czy korzystać z bezpłatnego internetu w galeriach handlowych. Jestem obecnie odcięty od świata i wszelkiej pomocy. Jestem osobą wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa, gdyż źle się odżywiam i mam chorobę przewlekłą jaką jest nadciśnienie. Mam osłabioną odporność i z powodu wypadku żyję w ciągłym stresie.


Przez wypadek i skrzywienie kręgosłupa ciężko mi obecnie znaleźć pracę, jestem osobą ograniczoną fizycznie. Na pewno, jeśli choć trochę dojdę do siebie, będę szukał nowej pracy. Może ktoś mógłby mi pomóc znaleźć pracę lub jakiś bezpłatny kurs, abym mógł się przekwalifikować, bo nie mogę pracować fizycznie zbyt długo. Wcześniej pracowałem w ochronie, ale chciałabym zrobić jakiś kurs specjalistyczny.

 

Oprócz spłaty zadłużenia mieszkania, potrzebuję jeszcze kupić kilka rzeczy do domu do rehabilitacji i jak się uspokoi sytuacja z koronawirusem to także rozpocząć profesjonalną rehabilitację.

Poniżej znajduje się orientacyjna lista rzeczy i usług, których potrzebuję do rehabilitacji i poprawy mojego stanu fizycznego: 

1.     Łóżko i twardy materac

2.     Fotel do siedzenia, obecnie mam tylko taboret

3.     Poręcz stacjonarna do podciągania w domu

4.     Drążek do podciągania w domu

5.     Fundusze na rehabilitację, masaże, basen


Kwota 35 000 zł, którą potrzebuję zebrać do powrotu do w miarę normalnego stanu, dzieli się mniej więcej na:

- spłatę zadłużenie mieszkania i niezapłacone rachunki – około 20 000 zł

- zakup sprzętu do rehabilitacji domowej i podstawowych mebli, które pomogą mi utrzymać prawidłową postawę ciała (łóżko, fotel) – 5 000 zł

- opłatę za rehabilitację zewnętrzną: rehabilitację, masaże i basen (jak uspokoi się sytuacja z koronawirusem) – 10 000 zł

 

Proszę o jakąkolwiek pomoc finansową lub wskazanie osoby, która mogłaby mi pomóc. Chciałabym wrócić do zdrowia i wyjść wreszcie z długów. Nie mam obecnie nawet ubezpieczenia zdrowotnego. Będę wdzięczny za każdą złotówkę.


Jeśli nie możesz mi w żaden sposób pomoc finansowo, być może możesz udostępnić tę zbiórkę innym? Naprawdę nie potrafię sam wyjść z tego problemu i proszę ludzi dobrego serca o pomoc.

 

Dziękuję za wszelką pomoc,

Antoni Lech


i5fb09e49def9a02.png


ie0c7ea641e2d2bc.png


English below:

My name is Antek. Life has written a difficult scenario for me, but I try not to give up despite the tragic situation for me. I am a motorcyclist from Warsaw, after a traffic accident, not my fault. I am a sick person, the unemployed and in a hard financial situation.


One day, while driving to work on a moped after a roundabout, I was hit by a car's passenger, as a result of which I suffered numerous fractures of 5 ribs, lung and internal organ rebound, concussion and cervical and thoracic spine damage, cervical and thoracic discopathy.


I used to work for 3 full-time (550 hours a month) and was able to secure my existence. Unfortunately, after the accident, all my problems started. I was fired from 2 positions. I currently have no source of income. Government Social Security did not recognize my right to sickness benefit and the case is in the court. I have no money for living, medicine and rehabilitation. I spent all my savings, borrowed and indebted the apartment because I don't pay rent and fees. I have to pay for a flat and the termination of contracts. I don't have money for food, medicines and rehabilitation. I have problems with electricity, gas and water. The bailiff can throw me out of the flat at any time. They have permanently disconnected the internet, TV and telephone.


Because of coronavirus, I can't get food or use free internet in shopping malls. I am currently cut off from the world and any help. I am a high-risk person for coronavirus - I eat poorly and I have other chronic diseases and live under constant stress, don't have immunity.

Due to the accident and the curvature of the spine, it's hard for me to find a job now, I'm a physically limited person. For sure, if I recover a bit, I will look for a new job. Maybe someone could help me find a job or some free course so I could retrain because I can't work too long physically. 

In addition to paying off the debt of the apartment, I need to buy a few home things for rehabilitation. If the situation with coronavirus calms down, I will also start professional rehabilitation.


Below is an indicative list of things and services that I need to rehabilitate:

1. Bed and mattress

2. Armchair, currently I only have a stool

3. Stationary handrail

4. Pull-up bar

5. Funds for rehabilitation, massages, swimming pool


The amount of PLN 35,000 that I need to collect to return to a relatively normal state is divided into approximately:

- repayment of the apartment's debt and unpaid bills - about PLN 20,000

- purchase of home rehabilitation equipment and basic furniture that will help me maintain a correct body posture (bed, armchair) - PLN 5,000

- external rehabilitation fee: rehabilitation, massages and swimming pool - PLN 10,000


I am requesting for any financial help. If you can't help me, please, share this story with others. I will be grateful. 

I can't get over this problem myself and I am asking good-hearted people for help.

Thank you.

Antoni Lech


dec3d32aea9e57ec.png

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 112

preloader

Comments 2

 
2500 characters
  • Antoni Lech

    Bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspierają mnie finansowo i udostępniają moją zbiórkę. Liczy się dla mnie każda wpłata, nawet symboliczna złotówka.

  • MT
    Mateusz Trzciński

    Myśl dobrze, mów dobrze, rób dobrze, a będzie dobrze :-)

    10 zł