id: d23p68

Ewakuacja przyfrontowych miast wschodniej Ukrainy / Evacuation of the towns on the frontline in eastern Ukraine

Ewakuacja przyfrontowych miast wschodniej Ukrainy / Evacuation of the towns on the frontline in eastern Ukraine

Our users created 982 772 whip-rounds and collected 1 005 780 481 zł

What are you collecting for today?

Updates10

 • Autobus z Zaporoża, Dnipro i Umania przekroczył polską granicę! Na pokładzie 70 osób! 

  Jesteśmy przeszczęśliwi, ze kolejna podróż do Ukrainy skończyła się bezpiecznie dla naszej Załogi i Pasażerów 🇺🇦 ♥️ 🇵🇱


  The coach from Zaporozhe, Dnipro and Umania has crossed the Polish border with 70 people on board!

   We are happy that the next trip to Ukraine ended safely for our Crew and Passengers.

  af7f54259096d300.jpegy2d8a8542447ac87.jpegb673d846a43e1127.jpegb154241e37f526cb.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Nasze działania i plany:

Od kilku dni, na oczach całego świata Ukraina walczy z rosyjskim agresorem. Setki tysięcy ludzi szukających bezpiecznego schronienia porzuciło swoje dotychczasowe życie i znalazło się już w Polsce, gdzie miliony Polaków przyjęły ich z otwartymi sercami i drzwiami do swoich domów. Jednak ogromna grupa mieszkańców Ukrainy nie ma możliwości samodzielnego przedostania się za granicę kraju.

Niemal od samego początku nasza ekipa Profika zajmuje się pomocą w ewakuacji uchodźców z Ukrainy. Jeździmy tam, gdzie nikt dobrowolnie nie chciałby się znaleźć. W najbardziej niebezpiecznych i zagrożonych rejonach nadal znajdują się ludzie, którzy czekają na naszą pomoc!

Pod tym linkiem możecie zobaczyć krótki reportaż, przygotowany przez telewizję CNBC na temat naszej akcji.

Relacje na bieżąco możecie śledzić w naszych social mediach: LinkedInInstagramFacebook

oc82be1180f911df.jpegObecnie prowadzimy ewakuację z Żytomierza – miasta na zachodzie Kijowa, które w ostatnich dniach bardzo ucierpiało w wyniku rosyjskich działań. Ostrzeliwane są budynki cywilne, bloki mieszkalne i szkoły!

zc1f3715f98bb35b.jpegNasze prywatne budżety powoli osiągają już swoje limity, dlatego potrzebujemy finansowego wsparcia. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić:

• Stałą linię ewakuacyjną z Żytomierza. W naszych planach są także kolejne ukraińskie miasta, w których mieszkańcy czekają na naszą pomoc. Jednak aby móc zrealizować plany potrzebujemy wsparcia na zakup busa. Wypożyczenie samochodu nie jest niestety możliwe, ponieważ żaden ubezpieczyciel nie pokryje potencjalnych strat (takich jak np. dziury po kulach) powstałych w wyniku działań wojennych.

Obecnie używane busy również wymagają nakładów finansowych – serwisu, paliwa itd.

• Przewóz osób z punktów recepcyjnych na granicy do miejscowości w całej Polsce. Dzięki wsparciu naszych partnerów w ciągu 7 dni udało nam się przewieźć blisko 1000 osób na terenie naszego kraju. Część kierowców nie jest w stanie (z przyczyn osobistych bądź formalnych) wjechać do Ukrainy, jednak wykorzystujemy ich możliwości na terenie Polski.

• Przewóz paczek i darów, produktów żywnościowych i medycznych wspierających naszych Gości z Ukrainy. Paczki mogą być transportowane zarówno na objęty rosyjskimi działaniami wojennymi teren Ukrainy, jak i w Polsce, gdzie wiele rodzin znalazło się bez podstawowych produktów. Obecnie dostaliśmy możliwość użytkowania 3 TIRów, jednak musimy opłacić zarówno paliwo, jak i kierowców, którzy wykonają dla nas przewozy.

h7c104e7aa5637cd.jpegPotrzeby:

 1. Zakup używanych kilkunastoletnich autobusów w dobrym stanie technicznym (ze względu na sytuację i odpowiedzialność nie możemy wynająć) – 25-40k EUR/szt.
 2. Paliwo (jedna rotacja to min. 500 litrów oleju napędowego)
 3. Serwis i części przy granicy (nasz autobus uderzył w barykadę a lista uszkodzeń jest bardzo długa)Śledź nas w social mediach: LinkedIn, Instagram, Facebook


English below:

Our activities and plans:


For several days now, in front of the eyes of the whole world, Ukraine has been fighting the Russian aggressor. Hundreds of thousands of people looking for a safe haven abandoned their current lives and found themselves in Poland, where millions of Poles welcomed them with open hearts and doors to their homes. However, a huge group of Ukrainian residents is not able to cross the country's borders on their own.


Almost from the very beginning, our Profika team has been helping to evacuate refugees from Ukraine. We go where nobody would like to be voluntarily. There are still people waiting for our help in the most dangerous and endangered areas!


In here you can watch a short documentary prepared by CNBC TV channel, featuring our action.

You can follow our social media to stay up to date with the progress of our action: LinkedInInstagramFacebook


oc82be1180f911df.jpegWe are currently evacuating people from Zhytomyr - a city located west from Kiev, that has suffered a lot in recent days as a result of Russian agression. Civilian buildings, apartment blocks and schools are being shelled!


zc1f3715f98bb35b.jpegOur private budgets are slowly reaching their limits, which is why we need financial support. Thanks to this, we will be able to provide:

• A permanent evacuation channel from Zhytomyr. Our plans also include more Ukrainian cities where residents are waiting for our help. However, in order to be able to implement the plans, we need support for the purchase of a bus. Unfortunately, it is not possible to rent a car, because no insurer will cover potential losses (such as bullet holes) resulting from hostilities.

Currently our second-hand buses also require financial outlays - service, fuel, etc.

• Transport of people from reception points on the border to towns all over Poland. Thanks to the support of our partners, we were able to transport nearly 1,000 people in our country within 7 days. Some drivers are not able (for personal or formal reasons) to enter Ukraine, but we use their skills in Poland.

• Transport of humanitarian aid parcels, food and medical products supporting people from Ukraine. Parcels can be transported both to the territory of Ukraine covered by Russian military operations and to Poland, where many families found themselves without basic products. Currently, we have been given the opportunity to use 3 trucks, but we have to pay for both the fuel and the drivers who will carry out the transport for us.


h7c104e7aa5637cd.jpegCurrent needs:

 1. Purchase of second-hand, several-year-old buses in good technical condition (due to the situation and insurance liability we cannot rent) - 25-40k EUR / unit.
 2. Fuel (one rotation is min. 500 liters of diesel oil)
 3. Service and spare parts (our bus hit a barricade and the list of damages is very long)


Follow us on social media: LinkedInInstagramFacebook


The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Contributors 887

 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
40 zł
 
5 zł
 
Hidden data
20 zł
PB
Piotr Bilski
50 zł
 
Hidden data
50 zł
AH
NIN
200 zł
GK
215,61 zł
 
Hidden data
100 zł
See more

Comments 23

 
2500 chars
 •  
  Anonymous user

  Wielki szacunek dla Waszej inicjatywy, odwagi i konsekwencji w działaniu.

  80 zł
 • DS
  Dawid Sz.

  Dużo sił , odwagi i wytrwałości dla Pana, i Pańskich Aniołów!

  70 zł
 • BC
  Andrzej Jankowski

  Brawo chłopaki!!

  500 zł
 •  
  Anonymous user

  Brawo Panowie.

  100 zł
 •  
  Anonymous user

  Powodzenia! Trzymam kciuki!

  100 zł