id: e2cts2

Pomoc dla chorej siostry

Pomoc dla chorej siostry

Our users created 1 176 156 fundraisers and raised 1 228 011 795 zł

What will you fundraise for today?

Updates1

  • Hi, my brother has set up a fundraiser for me, but I decided to overcome myself and ask you for help (all in the link). The current situation is that on Wednesday, July 14, 2021, I have a mastectomy operation with simultaneous reconstruction of the left breast and, additionally, all levels of the left armpit lymph nodes will be removed. According to the biological nature of my cancer ( triple negative type, the most aggressive), after this surgery I will need radiotherapy (after approx. 6-8 weeks, depending on wound healing). This is where my problem begins and I am asking you for help. To avoid the negative consequences of this treatment, it is advisable to perform the veno-portal lymph anastomosis before radiotherapy. This gives me a better chance that I won't experience swelling, contracture and other complications from lymph nodes removal. Unfortunately, our "wonderful" National Health Fund (polish NFZ) does not refund such surgery as a preventive measure, when it makes the most sense. Reimbursement of the procedure occurs only when the woman just has serious problems with moving the upper limb, when it is too late. Unfortunately, the effects of this operation are not as satisfactory then as in the case of prevention before radiotherapy. The cost of such operation in "TomMed" at Katowice City (Poland) is 6.600 euros and at the moment I would like "only" to raise money for it. I already have the money prepared for rehabilitation, and I can operate the second breast "at any time" later, but unfortunately now I cannot afford without your help. Therefore, I am asking you for financial support and share my foundraiser to other kind people. This will allow me, I hope , to forget about this nightmare and return to the normal life. Sorry for this elaborate. I tried to briefly describe it, but I am a terrible talker 😉. Thank you very much for your kindness and support🤗 😇🤗    Cześć, mój brat zorganizował dla mnie zbiórkę pieniędzy, ale postanowiłam przezwyciężyć swoją nieśmiałość i poprosić Was o pomoc (wszystko w linku). Obecna sytuacja jest taka, że ​​w środę 14 lipca 2021 mam operację mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją lewej piersi i dodatkowo wszystkie poziomy węzłów chłonnych pod pachą lewą zostaną usunięte. Zgodnie z biologiczną naturą mojego nowotworu (typ potrójnie ujemny, najbardziej agresywny), po tym zabiegu będę potrzebować radioterapii (po ok. 6-8 tygodniach w zależności od gojenia się rany). Tu zaczyna się mój problem i proszę o pomoc. Aby uniknąć negatywnych następstw tego leczenia, przed radioterapią wskazane jest wykonanie zespolenia limfatycznego żylno-wrotnego. To daje mi większą szansę, że nie doświadczę obrzęków, przykurczów i innych powikłań po usunięciu węzłów chłonnych. Niestety nasz „cudowny” Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie refunduje takiego zabiegu jako środka zapobiegawczego, kiedy ma to największy sens. Zwrot kosztów zabiegu następuje tylko wtedy, gdy kobieta ma już poważne problemy z poruszaniem kończyną górną, gdy właściwie jest już za późno. Niestety wówczas efekty operacji piersi nie są już tak zadowalające, jak w przypadku profilaktyki przed radioterapią. Koszt takiej operacji w „TomMed” w Katowicach to 6.600 euro i w tej chwili chciałbym „tylko” zebrać na to pieniądze. Pieniądze mam już przygotowane na rehabilitację, a drugą pierś mogę zoperować „w każdej chwili”, ale niestety teraz nie mogę sobie poradzić bez Waszej pomocy. Dlatego proszę o wsparcie finansowe i dzielenie się moją zbiórką z innymi życzliwymi ludźmi. Pozwoli mi to, mam nadzieję, zapomnieć o tym koszmarze i wrócić do normalnego życia. Przepraszam za ten elaborat. Próbowałam to krótko opisać, ale jestem straszną gadułą 😉. Bardzo dziękuję za życzliwość i wsparcie🤗 😇🤗

    Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Witam wszystkich ludzi którym nie jest obojętne cierpienie innych. Moja Siostra Joanna we wrześniu zeszłego roku dowiedziała się o nowotworze złośliwym nieokreślonym ( najpewniej piersi ). Jest radosną i chcącą pracować, w pracy którą lubi trzydziestoparoletnią dziewczyną. Do dnia dzisiejszego przeszła przez cały cykl czerwonej i białej chemioterapii. Rokowania są nawet optymistyczne, zważywszy na to, że jest to najgroźniejszy ze wszystkich pięciu typów biologicznych raka piersi, bo poza chemioterapią nie ma w Polsce na niego leków. Czeka Ją jeszcze zabieg usunięcia piersi z jednoczasową rekonstrukcją (jednej lub dwóch). Ze względu na to, że ogniska pierwotnego nie znaleziono,wskazane byłoby usunięcie obydwu piersi, by uniknąć nawrotu choroby. Niestety z tego powodu, że brak ogniska pierwotnego oraz z powodu braku mutacji i obciążenia genetycznego nie jest to refundowane przez NFZ. Będzie miała usunięte wszystkie węzły chłonne w pasze, w której znaleziono przerzut raka. By móc wrócić do pełnej sprawności ręki powinna poddać się operacji rekonstrukcji węzłów chłonnych, tzw. zespoleniu żylno-wrotnemu. Sam koszt tego zabiegu wynosi 30000 tysięcy złotych. I nie jest refundowany przez NFZ. Amputacja piersi z jednoczasowa rekonstrukcją to ok 20 tysięcy złotych (jedna). Do tego dochodzi obowiązkowa rehabilitacja 2x w tygodniu, po 2 godziny (1 godzina 120 złotych). Do tego dochodzą wizyty u najlepszych specjalistów, leki, suplementy, specjalna dieta zawierająca bardzo duże ilości świeżych warzyw i owoców. Dojazdy do Instytutu Onkologii, czasem i po kilka razy w tygodniu, a ostatnimi czasy co najmniej raz w tygodniu po ponad 200 kilometrów. Te wszystkie wydatki są po prostu ponad Jej możliwości finansowe. Bardzo chce żyć, chce być zdrową i sprawną kobietą. Jest jeszcze bardzo młoda i w tym wieku życie powinno się wręcz zaczynać i być najpiękniejsze, a nie przepełnione widmem śmierci lub kalectwa z powodu niesprawnej ręki. W Jej imieniu założyłem tę zbiórkę ponieważ sama nie ma odwagi ani śmiałości by prosić kogoś o wsparcie, a każdy kto miał doczynienia z tą chorobą wie jak ciężko jest przechodzić przez leczenie zwłaszcza w czasach pandemii. Proszę, prosimy o każdą pomoc!

Każda złotówka i udostępnienie są bezcenne. Każda "najmniejsza" złotówka jest na wagę złota i przybliża Asię ku wyzdrowieniu i sprawności!

 

HELP FOR A SICK SISTER 

Description of the financial support. Hello to all people who are not indifferent to the suffering of others. In September last year, my sister Joanna found out about an undefined malignant tumor (most likely of the breast). She is a happy and willing to work girl in her thirties that she likes at work. To this day, she has undergone the entire cycle of red and white chemotherapy. The prognosis is even optimistic, considering that it is the most dangerous of all five biological types of breast cancer, because apart from chemotherapy, there are no drugs for it in Poland. She still has a breast removal surgery with simultaneous reconstruction (one or two). Due to the fact that the primary focus was not found, it would be advisable to remove both breasts to avoid recurrence of the disease. Unfortunately, due to the lack of primary outbreak and the lack of mutations and genetic burden, it is not reimbursed by the National Health Fund. She will have all the lymph nodes removed in the feed where the cancer has metastasized. To be able to regain full fitness, the hand should undergo lymph node reconstruction surgery, the so-called veno-portal anastomosis. The cost of this procedure alone is about 6600€. And it is not reimbursed by the National Health Fund. Breast amputation with simultaneous reconstruction costs about 4400€ (one). In addition, there is a mandatory rehabilitation 2x a week, 2 hours each (1 hour about 30€). In addition, there are visits to the best specialists, medicines, supplements, a special diet containing very large amounts of fresh vegetables and fruits. Travel to the Institute of Oncology, sometimes and several times a week, and recently at least once a week for over 200 kilometers. All these expenses are simply beyond her financial capacity. She wants to live very much, she wants to be a healthy and fit woman. She is still very young, and at this age life should begin and be the most beautiful, not filled with the specter of death or disability due to a disabled hand. On her behalf, I set up this fundraiser because she does not have the courage or courage to ask someone for support, and everyone who has dealt with this disease knows how difficult it is to undergo treatment, especially in times of a pandemic. Please, please any help! Every euro and sharing are priceless. Each "smallest" euro is worth its weight in gold and brings Asia closer to recovery and fitness!  Share the screenshot of this fundraiser with others. 

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 240

preloader