id: e38ae7

Na sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach

Na sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach

Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 176 564 fundraisers and raised 1 228 553 959 zł

What will you fundraise for today?

Description

Sprzęt do ratownictwa wysokościowego

Ochotnicza straż w Babicach planuje utworzenie grupy ratownictwa wysokościowego i alpinistycznego z dostępem linowym. Jak ostatnio zauważyliście silne wiatry coraz częściej goszczą nad Polską a podnośników koszowych do usuwania skutków nawałnic brakuje stąd wziął się pomysł utworzenia specjalistycznej grupy która poradzi sobie bez podnośników tylko metodami alpinistycznymi nie mówię o każdej sytuacji oczywiście każde zdarzenie jest inne i nie każdą sytuacje można rozwiązać z dostępu linowego ale są też takie sytuacje gdzie podnośnik koszowy sobie nie poradzi lub nie ma możliwości wjechać i tu się robi miejsce dla alpinistów z dostępem linowym a podnośników koszowych w naszym powiecie jest jak na lekarstwo. Mamy małą jednostkę gdzie auto gaśnicze a tym bardziej podnośnik koszowy się po prostu nie zmieści do garażu a chcieli byśmy rozwijać naszą jednostkę mamy mnóstwo młodych ludzi z chęcią niesienia pomocy lecz nie mamy środków pieniężnych żeby osiągnąć ten cel dlatego postanowiliśmy utworzyć tą zrzutkę i wyciągnąć rękę do wszystkich dobrych ludzi którzy chcieli by nas wesprzeć żebyśmy mogli pomagać innym ludziom. POMÓŻ NAM ŻEBYŚMY MOGLI POMAGAĆ INNYM

https://www.facebook.com/ospbabiczanie

Volunteer guards in Babice are planning to set up a rescue and mountaineering group with rope access. As you have recently noticed strong winds are increasingly hosted on Poland and basket hoists to remove the effects of storms, the idea of ​​creating a specialized group that can handle without hoists only using mountain climbing methods is not a matter of course, each event is different and not every situation can be solved with rope access but there are also such situations where the basket lift does not manage or is not able to enter and there is a place for mountaineers with rope access and basket lifts in our county is like a medicine. We have a small unit where the firefighting vehicle and the more a basket lift simply can not fit into the garage and we would like to develop our unit we have a lot of young people willingly to help but we do not have the cash to achieve this goal, so we decided to create this screenshot and reach out to all good people who wanted to support us so that we could help other people. HELP US TO HELP OTHERS

https://www.facebook.com/ospbabiczanie

English below:

Volunteer guards in Babice are planning to set up a rescue and mountaineering group with rope access. As you have recently noticed strong winds are increasingly hosted on Poland and basket hoists to remove the effects of storms, the idea of ​​creating a specialized group that can handle without hoists only using mountain climbing methods is not a matter of course, each event is different and not every situation can be solved with rope access but there are also such situations where the basket lift does not manage or is not able to enter and there is a place for mountaineers with rope access and basket lifts in our county is like a medicine. We have a small unit where the firefighting vehicle and the more a basket lift simply can not fit into the garage and we would like to develop our unit we have a lot of young people willingly to help but we do not have the cash to achieve this goal, so we decided to create this screenshot and reach out to all good people who wanted to support us so that we could help other people. HELP US TO HELP OTHERS https://www.facebook.com/ospbabiczanie

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 5

 
Hidden data
1 zł
 
Hidden data
10 zł
 
Hidden data
hidden
AR
arkadiusz
12 zł
 
1 zł

Comments 1

 
2500 characters