id: gkcm3y

Zorganizuj z nami II Forum Suwerenności Żywnościowej! / 2nd Forum for Food Sovereignty

Zorganizuj z nami II Forum Suwerenności Żywnościowej! / 2nd Forum for Food Sovereignty

9 054 zł  (≈ 1 935 €)
of 12 000 zł (≈ 2 564 €)
75%
ended
12.01.2020
125
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission
This whip-round has 4 rewards / offers!
See and choose one of these

Our users created 959 536 whip-rounds and collected 967 594 579 zł

What are you collecting for today?

Description

Czy wiesz, że rolnictwo przemysłowe odpowiada za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych na świecie? * Czy wiesz, że większość żywności w Polsce pochodzi głównie z takiego źródła**, a jej jakość jest niższa niż w innych krajach UE? *** Czy wiesz, że rolnictwo ekologiczne, które sprzyja środowisku to niecałe 3% rynku polskiego rynku żywności?**** Chcesz to zmienić? Wesprzyj NYELENI Polska w organizacji II Forum Suwerenności Żywnościowej i dołącz do nas podczas wydarzenia!

NYELENI Polska to ruch społeczny tworzony przez ludzi, którzy promują zdrową, lokalną żywność produkowaną z dbałością o środowisko naturalne i z poszanowaniem praw pracowniczych. Naszym głównym celem jest upowszechnianie i rozwijanie suwerenności żywnościowej oraz agroekologii.

Jesteśmy rolniczkami i rolnikami, pracownikami organizacji pozarządowych i przedstawicielkami kooperatyw oraz ogrodów miejskich. Razem wiele już osiągnęliśmy!

Jednym z naszych największych sukcesów było I Forum Suwerenności Żywnościowej w 2018 roku. Spotkaliśmy się tam w gronie ludzi, dla których ważna jest zrównoważona produkcja żywności, troska o planetę i sprawiedliwość społeczna. To wydarzenie dodało nam energii do wspólnej walki o suwerenność żywnościową.

Pomóż nam zorganizować je po raz drugi i dołącz do nas podczas wydarzenia!

II Forum Suwerenności Żywnościowej odbędzie się w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, od 30 stycznia do 2 lutego 2020.

Co będziemy robić podczas Forum?

budować sieć wsparcia dla alternatywnych sieci dystrybucji żywności: sprzedaży bezpośredniej, kooperatyw spożywczych, rolnictwa wspieranego społecznie (RWS),

analizować politykę rolną w naszym kraju i na świecie,

pracować nad rozwiązaniami zwiększającymi dostępność życiodajnej żywności,

wymieniać się wiedzą rolniczą i dyskutować, jak radzić sobie ze skutkami zmieniającego się klimatu,

edukować osoby jeszcze niezwiązane z naszym ruchem, o tym czym są suwerenność żywnościowa i agroekologia oraz, jak mogą pomóc w zatrzymaniu zmian klimatycznych.

NYELENI Polska to nieformalny ruch społeczny. Nie dysponujemy stałym budżetem, pozyskujemy środki jedynie na konkretne działania, a nasza praca jest w większości wolontaryjna. Właśnie dlatego Twoje wsparcie jest dla nas tak ważne!

gkcm3y-31f2a1ff.png

Dorzuć się do II Forum Suwerenności Żywnościowej i pomóż nam opłacić:

Koszty użytkowania przestrzeni.

Podróż i zakwaterowanie prelegentów i prelegentek z całej Polski.

Ciepły posiłek dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek oraz poczęstunek dla uczestników, uczestniczek w trakcie przerw kawowych (w tym także dla Ciebie)

Ubezpieczenie, które pokryje nieprzewidziane zdarzenia podczas FORUM.

Wydarzenie kulturalne, którym uczcimy kilkudniowe intensywne spotkania i debaty.

Koszty związane ze spotkaniem ewaluacyjnym, podczas którego organizatorzy i organizatorki II FORUM SUWERENNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ podsumują wszystkie pomysły i idee, a także będą pracować nad strategią ich wdrażania.

Ty także możesz wziąć udział w II Forum Suwerenności Żywnościowej - co prawda zgłoszenia na forum zostały już zamknięte, ale wciąż możesz uczestniczyć w wydarzeniach, które nie wymagają rejestracji.


gkcm3y-7388e9f2.png


Zastanawiasz się, jak wygląda nasza praca na co dzień?

Jesteśmy grupą aktywistów i aktywistek z bogatym doświadczeniem w:

kooperatywach,

ogrodach miejskich,

gospodarstwach rolnych wspieranych przez społeczność

organizacjach pozarządowych

nieformalnych koalicjach

Budując polską sieć osób i organizacji działających na rzecz suwerenności żywnościowej, prowadzimy działalność publicystyczną i edukacyjną. Do naszych największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:

akcję Dlaczego Nie Kupuję w Supermarkecie,

Międzypokoleniowe Spotkanie Rolników, którzy chcą tworzyć nowy system żywności w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej,

organizację szkolenia Agro-Perma-Lab na rzecz budowania kompetencji liderów i innowatorów społecznych w dziedzinie Agroekologii i Permakultury.


gkcm3y-139bb5f5.png


Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego kim jesteśmy, jakie są nasze misje i cele:

wejdź na naszą stronę internetową,

dołącz do nas na Forum.

Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, zrobimy jeszcze więcej.Liczymy na Twoje wsparcie - to dzięki Tobie zorganizujemy II Forum Suwerenności Żywnościowej!


* Za wpłaty przewidzieliśmy nagrody - większość jest do odebrania jedynie na miejscu, podczas Forum, ale mamy też opcję dla osób, które nie będą mogły do nas przyjechać. Sprawdź zakładkę NAGRODY i dowiedz się więcej.
xd86f7f190ccfebd.jpeg

Źródła:

*https://www.grain.org/article/entries/5102-food-sovereignty-5-steps-to-cool-the-planet-and-feed-its-people

**https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2016/10/Rynek-produkcji-spo%C5%BCywczej-raport-2016-10-27.pdf

*** Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce stanowią 69% średniej unijnej. Tańsze są tylko w Rumunii. Eurostat, dane z 2018 roku https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco#Price_levels_for_food.2C_beverages_and_tobacco tabela 1. Porównanie jakości produktów w Polsce i ich odpowiedników zagranicą opisuje raport UOKiK z 2018 dostępny na https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14842

**** W porównaniu do Danii – około 20 proc. Raport IMAS “Żywność ekologiczna w Polsce 2017”, który można uzyskać na stronie IMAS http://imas.pl/blog/raport-zywnosc-ekologiczna-w-polsce-2017-juz-do-pobrania/

gkcm3y-923fc9b6.png

English below:

Do you know that industrial agriculture accounts for over half of global greenhouse gas emissions? * Do you know that most food in Poland comes mainly from such a source ** and its quality is lower than in other EU countries? *** Do you know that organic farming, which is favorable for the environment, is less than 3% of the food market in Poland? ****

Przedstaw w skrócie cel zrzutki.

Want to change it? Support NYELENI Polska in organizing the 2nd FORUM FOR FOOD SOVEREIGNTY!

NYELENI Polska is a social movement created by people who promote healthy, local food produced with care for the natural environment and with respect for employees' rights. Our main goal is to promote and develop food sovereignty and agroecology.We are farmers and farmers, employees of non-governmental organizations and representatives of cooperatives and municipal gardens. We've already achieved a lot together!

One of our biggest successes was the 1st Forum for Food Sovereignty Forum in 2018. We met there among people for whom sustainable food production, care for the planet and social justice are important. This event gave us energy to fight together for food sovereignty.Help us organize them for the second time!

The 2nd Forum for Food Sovereignty will be held at the Służewski Culture Center in Warsaw, 30.1-2.2.2020.

What will we doing during the Forum?

build a support network for alternative food distribution networks: direct sales, food cooperatives, socially supported agriculture

analyze agricultural policy in our country and in the world• work on solutions that increase the availability of life-giving food,

exchange agricultural knowledge and discuss how to deal with the effects of a changing climate

educate people not yet connected to our movement about what food sovereignty and agroecology are, and how they can help stop climate change.

For people who are just beginning to be interested in food sovereignty and agroecology, we have prepared a series of meetings during which they will be able to deepen their knowledge, be inspired by our experiences and join our movement.

NYELENI Polska is an informal social movement. We do not have a fixed budget, we acquire funds for specific activities, and our work is mostly voluntary. That is why your support is so important to us!Contribute to the 2nd Forum for Food Sovereignty and help us pay for:

Costs of using the space.

Travel and accommodation of speakers from all over the country.

A warm meal for our volunteers and refreshments for participants during coffee breaks.

Insurance that will cover unforeseen events during the FORUM.

A cultural event in which we celebrate intensive meetings and debates for several days.

Costs related to the evaluation meeting, during which the organizers and organizers of the 2nd FOOD SOVEREIGNTY FORUM will sum up all ideas, and will also work on a strategy for their implementation.

If you want to take part in the 2nd Forum for Food Sovereignty, you can register here…. Are you wondering what our everyday work looks like?

We are a group of activists with extensive experience in:

• cooperatives,• city gardens,• community supported farms,• non-governmental organizations,• informal coalitions.

We are building a Polish network of people and organizations working for food sovereignty, we run journalistic and educational activities.

Our biggest successes include:• the action Why I Don't Buy at the Supermarket,• Intergenerational Meeting of Farmers who want to create a new food system based on the concept of food sovereignty,• organization of Agro-Perma-Lab training for building competences of social leaders and innovators in the field of Agroecology and Permaculture.

If you want to learn more about who we are, what are our missions and goals:• visit our website• join us at the Forum

We believe that thanks to our commitment, we will do even more.* You can get a reward for your donation - most can only be picked up during the Forum, but we also have an option for people who will not be able to come to us. Check the REWARDS tab and learn more.We count on your support - thanks to you we will organize the 2nd Forum for Food Sovereignty!* Https: www.grain.org/article/entries/5102-food-sovereignty-5-steps-to-cool-the-planet-and-feed-its-people** Organic food in Poland accounts for 1-3 percent the entire food market in the country in Denmark - about 20 percent IMAS Report "Organic food in Poland 2017", which can be obtained on the IMAS website http://imas.pl/blog/raport-zywnosc-ekologiczna-w-polsce-2017-juz-do-pobrania*** Prices of food and non-alcoholic beverages in Poland constitute 69% of the EU average. They are cheaper only in Romania. Eurostat, data from 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco#Price_levels_for_food.2C_beverages_and_tobacco table 1. A comparison of the quality of products in Poland and their counterparts abroad is described in the report from 2018 available at https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14842

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Rewards / offers 4 New

Buy and support whip-rounds.

Novelty! Now you can support the whip-round by adding a awards / offers yourself. You sell and the funds go directly to the whip-round, helping is so easy - read more.

Buy and support whip-round

Inactive

Contributors 125

 
Hidden data
600 zł
LP
Laura Piotrowska
500 zł
WK
Wawelska Kooperatywa Spożywcza
500 zł
DK
Dorota Komar
300 zł
 
Hidden data
200 zł
BP
Barbara Piela
200 zł
PK
Poznańska Kooperatywa Spożywcza
150 zł
JF
Jakub Frydrych
150 zł
AS
Agata Stasik
120 zł
ŁN
Łukasz
120 zł
See more

Comments 12

 
2500 chars
 • Natalia Muszyńska

  Walczmy wspólnie o Suwerenność Żywieniową w Polsce!

  30 zł
 • Marta Kubiś

  Inicjatyw wydaje się cenna, ale teoria, że Polska żywność jest niższej jakości, niż w innych krajach europejskich, nie przystaje wg mnie do rzeczywistości, a z przypisy wynika tylko tyle, że jest tańsza - a to osobna cechą.

 • JG
  Joanna Grzymała-Moszczyńska

  dzięki za Waszą pracę! ❤️????????

  30 zł
 • Łukasz

  Wspaniale, że jesteście! I Wy organizatorzy, i Wy wspierający, i Wy przyglądający się.
  Dzięki naszej uwadze zmiana staje się ciałem.

  120 zł
 • AS
  Agata Stasik

  Powodzenia! Z ważnych powodów może mi się nie udać dotrzeć, ale trzymam kciuki za udane spotkanie!

  120 zł