id: guru36

Społeczność i państwo wolnych, wspierających się ludzi. / New Country and community of free, supportive people.

Społeczność i państwo wolnych, wspierających się ludzi. / New Country and community of free, supportive people.

Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 166 757 fundraisers and raised 1 213 616 576 zł

What will you fundraise for today?

Description

Zrzutka ma na celu stworzenie nowego Państwa opartego na innym niż obecnie powszechnie panującym modelu relacji międzyludzkich. Potrzeba taka wynika z szybkiego rozwoju świadomości i pragnień ludzi przy jednoczesnym braku możliwości zaspokojenia rodzących się potrzeb człowieka w ramach skostniałego systemu. Dzięki technologii istnieje obecnie możliwość stworzenia przejrzystego społeczeństwa opartego na pozytywnych emocjach, kreatynym tworzeniu, wzajemnym zaufaniu, otwartości i wspieraniu się w duchu za jakim większość ludzi tęskni. W tej chwili owszem relacje takie istnieją i rozwój kultur ludzkich idzie w tym kierunku, jednak wciąż dominujące są - odwieczna rywalizacja, strach, kłamstwa, wzajemne okradanie się na wielu płaszczyznach, chciwość, brak zaufania. Silne struktury systemu oraz duża liczba osób które korzystają z obecnego modelu społeczeństwa nie pozwalają na wprowadzenie skutecznych szybkich zmian stąd pomysł aby zacząć wszystko od podstaw a po sprawdzeniu się nowych zasad w praktyce, zachęcanie do wprowadzania podobnych schematów w innych istniejących już Państwach.

Projekt ten powstał w skutek wnikliwej obserwacji rozwoju społeczeństw, wzajemnych oddziaływań społeczności ludzkich i ewolucji zarówno na płaszczyznach państwowych jak i jednostkowych. Jest to także wynik wielu lat studiowania zachowań socjologicznych z uwzględnieniem zmieniających się warunków historycznych. Także studia nad rozwojem psychofizycznym człowieka skłoniły mnie do tego aby uczynić wysiłek na drodze do stworzenia warunków do kształtowania się nowych pokoleń ludzi wychowanych w duchu empatii i jak najmniej ograniczonego wzrostu jednak z zachowaniem poszanowania granic jednostek. Marzeniem jest aby dziecko nie przechodziło traumy w zderzeniu z dorosłym życiem a także aby z przestrzeni publicznej zniknęło kłamstwo jako narzędzie niepotrzebne, transparentność działań wspólnoty ma utrudnić pokusy.

Aktualnie człowiek zmuszony jest dopasowywać się do zastanych warunków zewnętrznych, ma małe szanse na swobodną kreację, podążanie za własnym duchem potrzeb radosnej twórczości we wspierającym się kolektywie. Człowiek chce jak najlepiej dla siebie oraz swojego otoczenia , jednak w dzisiejszych czasach płynąca dezinformacja mająca na celu określoną manipulację powoduje uaktywnianie się reakcji obronnych destruktywnych dla siebie i otoczenia . Ludzie podejmują dobre, mądre decyzje lecz potrzebują prawdziwych informacji i braku presji. Obecnie społeczeństwa i twory państwowe to pole walki pomiędzy wąskimi grupami wpływowych osób traktujących ludzi jak liczby w statystykach którymi trzeba manipulować dla osiągnięcia swoich celów. Drogą do formowania mądrego społeczeństwa jest prawidłowa edukacja, uświadamianie człowiekowi jego piękna i uniwersalnej mądrości kryjącej się w niej a nie zagłuszanie i deptanie tego.

Moja idea jest taka aby tworzyć struktury gdzie ludzie nie mają odgórnie narzuconej władzy ani narzucanych ścieżek życiowych i sztywnych norm. Normy muszą powstać od nowa a tworzyć będą je tylko członkowie wspólnoty na podstawie dyskusji, artykułowania swoich potrzeb oraz wspólnie ustalonego konsensusu.

Pierwszy etap zakłada stworzenie ram portalu www oraz zebranie potrzebnych środków na międzynarodowe uruchomienie projektu. Na portalu www na będą mogły rejestrować się osoby zainteresowane tworzeniem wspólnoty i dyskutowaniem o projekcie. Jeśli nie uda się stworzyć najpierw wspólnoty wirtualnej to nie uda się w rzeczywistości. Sądzę, że na portalu każdy będzie mógł się zarejestrować jednak darczyńcy finansowi mogliby mieć większy wpływ na tworzenie ram i kształtów wspólnoty.

Drugi etap to propagowanie idei na całym świecie oraz zbieranie środków na fizyczne terytorium nowego państwa.

Trzeci etap fizyczne utworzenie państwa, propagowanie jego idei oraz uznania na arenie międzynarodowej.

Jeśli idea ta wydaje Ci się bliska sercu, proszę o wsparcie także w postaci udostępniania zrzutki, pomocy w tłumaczeniu, dzieleniu się własnymi ideami dotyczącymi tematu.Wierzę, że ludzie potrafią sobie dać to o czym marzą , trzeba tylko stworzyć odpowiednie struktury.

Kontakt: [email protected]

Dziękuję !

English below:

This fundraising is intended to create a new state based on a different than currently prevailing model of interpersonal relations. Such a need arises from the rapid development of people's awareness and desires while not being able to meet the emerging human needs within the ossified system. Thanks to technology, it is now possible to create a transparent society based on positive emotions, creatine creation, mutual trust, openness and support in the spirit that most people miss.

At present, there are such relations and the development of human cultures goes in this direction, but they are still dominant - eternal competition, fear, lies, robbing each other on many levels, greed, lack of trust. Strong system structures and a large number of people who use the current model of society do not allow for effective quick changes, hence the idea to start everything from scratch and after checking the new rules in practice, encouraging the introduction of similar schemes in other countries


This project was created as a result of careful observation of the development of societies, mutual interactions of human communities and evolution on both state and individual levels. It is also the result of many years of studying sociological behavior, taking into account changing historical conditions. Also, studies on human psychophysical development have led me to make an effort on the way to create conditions for the formation of new generations of people brought up in the spirit of empathy and the least limited growth, while respecting the boundaries of individuals. The dream is that the child does not undergo trauma in the collision with adult life and that the lie disappears from the public space as an unnecessary tool, the transparency of community activities is to make temptation more difficult.


 Currently, man is forced to adapt to the existing external conditions, he has little chance of free creation, following his own spirit of the needs of joyful creativity in a supportive collective. Man wants the best for himself and his environment, but nowadays flowing disinformation aimed at a specific manipulation causes the activation of defensive reactions destructive for themselves and the environment. People make good wise decisions but they need real information and no pressure. Currently, societies and state creations are a battlefield between narrow groups of influential people treating people as numbers in statistics that need to be manipulated to achieve their goals. The way to form a wise society is proper education.


My idea is to create structures where people do not have top imposed power or imposed life paths and rigid norms. Standards must be created anew and will only be created by members of the community based on discussions, articulating their needs and a jointly agreed consensus.


The first stage involves creating the framework of the www portal and collecting the necessary funds for the international launch of the project. People interested in creating a community and discussing the project will be able to register on the website. If you can't create a virtual community first, you won't succeed in reality. I think that everyone will be able to register on the portal, but financial donors could have a greater impact on the creation of community frameworks and shapes.


The second stage is to promote ideas around the world and raise funds for the physical territory of the new state.


The third stage is the physical creation of the state, promoting its ideas and recognition internationally.


If this idea seems close to your heart, please also support in the form of sharing a fundraising, help in translating, sharing their own ideas about the topic. I believe that people can give themselves what they dream about, you just need to create appropriate structures.


Contact: [email protected]


Thank you !

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Inactive donations - operation of the fundraiser's Organiser required. If you are a Organiser - log in and take the required action.

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!