id: k6fgn8

Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge / Global TECH and business for fighting Ukraine #CyberBridge

Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge / Global TECH and business for fighting Ukraine #CyberBridge

Our users created 1 166 689 fundraisers and raised 1 213 484 841 zł

What will you fundraise for today?
fundraiser under the patronage:

Updates19

 • [11-12.04]

  💙💛 It is the last day of our campaign. Thank you very much for all the support, donations, and shares you have given us over a month. 💙💛


  In recent days, we have managed to organize further transports with humanitarian aid, which reach the neediest regions of Ukraine. One of these transports included one of the drones that we managed to buy thanks to the support of SpyroSoft. Although our fundraiser is coming to an end today, we do not end with the support of our friends in Ukraine.


  What's next?

  1) Do You have the possibility of further financial support for Ukraine?


  Currency: PLN

  IBAN: PL39 1090 2398 0000 0001 4980 4904

  Currency: EURO

  IBAN: PL85 1090 2398 0000 0001 4935 4384

  Currency: USD

  IBAN: PL62 1090 2398 0000 0001 4983 8634

  Account owner: Ukraine Foundation

  Bank's SWIFT code: WBKPPLPP

  Bank name: Santander Bank Polska S.A.

  Bank address: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warsaw

  Bank country: Poland

  Payment title: IT for Ukraine


  2) You can donate food, hygiene, and medical supplies to the warehouse at 2 Pogodna Street, Psary.


  Remember, only together we can win.

  Slava Ukraini! 💙💛

  wf06c26246673563.jpeg

  Fot. Marcin Zieliński

  xc3393d803494895.png

  ka179231c2d8c767.jpeg

  p88a290cb4ca7626.jpeg

  Fot. Marcin Zieliński

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

[🇺🇦UA - нижче] [🇺🇸 EN - here]

 

[PL] (Akcja zbiórki jest akcją charytatywną realizowaną przez "Fundację Ukraina" zarejestrowaną we Wrocławiu, 50-079, ul. Ruska 46A/201, REGON: 022164428, NIP: 8982203920, KRS: 0000463960. Pieniądze ze zbiórki trafiają bezpośrednio na konto Fundacja Ukraina. )

 

Spędziliśmy 4 doby w strefie granicznej przy Medyce, pomagając jako wolontariusze przy wsparciu Ukraińskich rodzin, ich transporcie, dostarczeniu niezbędnych potrzebnych rzeczy. To zdecydowanie za mało. Musimy okazać SILNE WSPARCIE, teraz, dzisiaj. 

 

Jesteśmy inicjatywą Polskie IT dla Ukrainy. Działamy aktywnie od początku wojny, mamy aktualne listy zapotrzebowania, połączyliśmy się w dużej koalicji organizacji i firm, a przede wszystkim - ludzi, którzy chcą nieść realną pomoc. 

 

W tej akcji siły łączą: 

 

🔵 Fundacja Ukraina pod patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Konsulatu Ukrainy w Polsce

🟡 Przedsiębiorcy

🔵Aktywnie działające organizacje IT w Polsce:


🟡 Wolontariusze

🔵 Firmy Produkcyjne

🟡 Kancelarie Adwokackie:

🔵 Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

 

Korzyścią wspólnego działania jest przede wszystkim: 

 • Posiadanie aktualnej informacji 24/7 o aktualnych potrzebach, bezpośrednio z frontu, które można zaspokoić w sposób szybki i uporządkowany,
 • Dostęp do pozwoleń na zakup rzeczy technicznych lub militarnych, medykamentów,
 • Dostęp do realizacji hurtowych zamówień w korzystniejszych cenach z szybką realizacją,
 • Zorganizowana logistyka i szybkie przekazanie darów do oddziałów potrzebujących,
 • Koordynacja działań wolontariuszy, zamówień, logistyki, prawników i innych oddziałów,
 • Możliwość zabezpieczenia danych poufnych, 
 • Możliwość weryfikacji wiarygodności partnerów. 

 

Wojna jest zjawiskiem bardzo nieprzewidywalnym, każdy dzień jest inny, potrzebne rzeczy z wczoraj dzisiaj mogą być już nieaktualne, więc zbieramy pieniądze, które będziemy wydawać, otrzymując najbardziej aktualne zapotrzebowania ze strony Ukraińskiej. 

 

Jeśli chcecie jednak przekazywać dary fizycznie, to możecie je przekazywać do punktu zbioru i segregacji:

 • ul. Pogodna 2, Psary


Co tydzień wysyłamy ok. 10 transportów do miast Ukrainy o najwyższej potrzebie pomocy.

W aktualnościach zbiórki regularnie informujemy zarówno o zamówieniach jak i dostawach, które udało się zrealizować, dzięki funduszom ze zrzutki, i o pozostałych działaniach sztabu, m.in. wsparciu w transporcie niezależnych darowizn na rzecz Fundacji Ukraina.


W obliczu tej tragedii bądźmy zjednoczeni, działajmy w sposób przemyślany i wspierajmy zorganizowane i zweryfikowane akcje. 

Tylko razem możemy wygrać. 

Slava Ukraini! 

 

Akcję wspierają również m.in.:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[UA] Гроші зі збірки надходять безпосередньо на рахунок Фонду Україна.

 

З самого початку війни ми провели 4 дні в прикордонній зоні в Медиці, допомагаючи як волонтери та надаючи підтримку українським сім'ям, забезпечуючи їм транспорт, житло та речі першої потреби. Діючи з усіх сил ми зрозуміли, що цього замало. Ми повинні показати СИЛЬНУ ПІДТРИМКУ зараз, сьогодні. Щоб не було пізно.

 

Ми долучилися до ініціативи «Польський IT для України» – великої коаліції організацій та компаній, а передусім людей, які хочуть надати реальну допомогу.

 

У цій акції свої сили поєднують:

🔵 Фонд «Україна» під патронатом Президента Вроцлава та Консульства України в Польщі

🟡 Активні ІТ організації в Польщі:

🔵 Волонтери

🟡 Виробничі компанії

🔵 Юридичні компанії

 

Переваги нашої співпраці, це передусім:

 • Наявність актуальної інформації про потреби СЬОГОДНІ І ЗАРАЗ безпосередньо з фронту
 • Доступ до більшої кількості грошей та виконання оптових замовлень за вигідними цінами зі швидким терміном реалізації
 • Доступ до дозволів на придбання техніки, військових речей, медикаментів
 • Організована логістика та швидка передача допомоги тим організаціям, які її потребують
 • Координація діяльності волонтерських, закупівельних, логістичних, юридичних та інших відділів
 • Можливість захисту конфіденційних даних
 • Можливість перевірити достовірність даних щодо партнерів

 

Повідомлення від нашої команди: Війна – дуже непередбачувана, кожен день - інший, необхідні речі з учорашнього дня сьогодні можуть бути неактуальними, тому ми збираємо гроші, які будемо витрачатимемо на найбільш актуальні потреби української сторони.

 

Однак, якщо ви хочете передати свої фізичну допомогу, ви можете віддати їх у пункти збору та сегрегації за адресами Rakietowa 37 (речі для армії) та Oławska 24 (медикаменти) у Вроцлаві.

 

У цій трагедії будьмо разом, діймо обдумано та підтримуймо організовані та осмислені акції.


English below:


[EN] The fundraised money goes directly to the Ukraine Foundation account.


From the very beginning of the war, we spent 4 days in the border zone at Medyka Poland, helping as volunteers and supporting Ukrainian families, transporting and providing them with the necessaries. We understood that this is definitely not enough. We must show STRONG SUPPORT now, today. 


We we have joined in “Polish IT for Ukraine” - a large coalition of organizations and companies, and above all - people who want to provide real help.


In this action, the forces are joined together by:

 

🔵 Foundation Ukraine that is under the patronage of the President of Wrocław and the Consulate of Ukraine in Poland

🟡 Active IT organizations in Poland:


🔵 Volunteers

🟡 Manufacturing companies:

🔵 Attorney's offices:


The benefit of the cooperation is primarily:

 • Having relevant 24/7 information about the needs of HERE&NOW directly from the front
 • The access to bigger funds that can be spent better, faster, on larger orders, and therefore cheaper to distribute to real needs
 • The access to permits for the purchase of technical or military items, medicines
 • The access to fulfillment of wholesale orders at favorable prices with fast execution
 • Organized logistics and quick donation of gifts to branches in need
 • Coordination of the activities of volunteers, procurement, logistics, lawyers and other departments
 • Possibility of securing confidential data
 • Possibility to verify the credibility of partners


The first orders we are already working on:

 • 3000 pcs. Medical first aid kit with accessories
 • 45 night vision devices
 • 500 walkie-talkies
 • 5 power generators


Message from the staff: The war is a very unpredictable phenomenon, every day is different, the necessary things from yesterday today may be out of date, so we are rising funds that will be spend on the most up-to-date demands from the Ukrainian side.

However, if you want to give your donates physically, you can give them to the collection and segregation points at Rakietowa 37 (things for the army) and Oławska 24 (medical things) in Wrocław.


Every week we send about ten transports to cities in Ukraine with the highest need of help.

In the donation updates, we regularly inform you about the orders and deliveries that have been completed thanks to the donations' funds and other activities, including the transport of independent gifts to the Ukraine Foundation.

 

In the face of this tragedy, let's get united, act thoughtfully and support only organized and verified actions.

Let's win together!


Glory Ukraine!


Subsequent orders:

 • Israeli bandage
 • Antihaemorrhagic military gauze
 • Dressing tamponade for deep wounds
 • Decompression needles
 • Occlusive dressings
 • Anti-burn dressings
 • Sterile bandages 10 × 14
 • Individual dressings
 • Silicone adhesive (non-woven!)
 • Tegaderm transparent dressing
 • Sterile drapes (minimum size 20x10)
 • Tourniquets
 • FAST1 intraosseous infusion system
 • Blood and plasma replacement fluid transfusers
 • Laryngeal masks
 • Combitube esophageal tracheal tubes (4, 5, 6)
 • Rubber tourniquets
 • Restraining rails (flexible)
 • Elastic bandage
 • Light plasters
 • Hemostatic sponges and dressings
 • HES solutions, e.g. Hecodesum, Refortan, Stabisol
 • Traumatic hemostatic first aid bandage
 • Rolled filler gauze, e.g. MiniTAC Rolled Wrapping Gauzet
 • C-A-T 80 tourniquet, clamp
 • Esmarch's tourniquet
 • SWAT black tourniquet for bloodstopping
 • CELOX hemostatic granules.


The campaign is supported by:


There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 176

preloader

Comments 4

 
2500 characters
 • ArdentCode sp. z o.o. sp.k.

  W opisie zrzutki nie było informacji o karmie dla zwierząt. Rozumiem, że to też ważne ale jednak 1. priorytetem powinni być ludzie, 2. wydatki powinny być zgodne z zapowiedziami.

  • Środki ze zbiórki służą przede wszystkim do zagwarantowania pomocy humanitarnej, medycznej i taktycznej, i to te potrzeby zaspokajane są priorytetowo. Decyzję o tym na jakie produkty przeznaczane są fundusze podejmuje wyłącznie Fundacja Ukraina, w oparciu o bieżące informacje i aktualne możliwości zamówień i dostaw.

 • KS
  Kacper

  Слава Україні

  100 zł
 • ES
  EUVIC Sp. z o.o.

  Grupa EUVIC wspiera walczącą Ukrainę.

  50 000 zł