id: pmcpkg

ExChange The World / ExChange The World

ExChange The World / ExChange The World

Our users created 1 169 947 fundraisers and raised 1 219 055 675 zł

What will you fundraise for today?

Description

ENGLISH BELOW

--

EXCHANGE THE WORLD - opis projektu


Jesteśmy Anna Książek i Andrea Pucci, polsko-włoska para, która od września 2015 roku podróżuje po świecie zbierając historie światozmieniaczy/ek - ludzi, którzy w różnych zakątkach naszej planety zmieniają świat na lepsze.


Światozmieniające historie wykorzystujemy po to, by inspirować innych, sieciować ludzi myślących podobnie oraz organizować prezentacje i warsztaty dla tych, którzy chcą rozpocząć własne działania społeczne.


CO OSIĄGNĘLI/ŁYŚMY DO TEJ PORY


Od września 2015 do stycznia 2023 udało nam się:

 • Przeprowadzić ponad 350 wywiadów ze światozmieniaczami/kami z 40 różnych krajów
 • Napisać i opublikować ponad 100 światozmieniających historii na naszej stronie internetowej https://www.exchangetheworld.info/
 • Pracować wolontariacko w około 35 projektach społecznych
 • Zorganizować 20 Kursów Światozmieniaczy/ek oraz 228 warsztatów i prezentacji dla 4747 osób w 26 krajach, we współpracy z wieloma organizacjami, takimi jak AIESEC, Amnesty International, Ashoka, Erasmus, Google, Impact Hub, JA, JCI, Kanthari+, Make Sense, PwC, Rotary, skauting, TEDx, Toastmasters i inni.
 • Napisać dwie książki ze scenariuszami edukacyjnymi dla harcerzy/ek, edukatorów/ek i działaczy/ek pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • Opowiedzieć o naszym projekcie podczas wydarzenia TEDx: https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRoDLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ


 • Bo przez ostatnie 7 lat udowodnili/łyśmy, że nasz pomysł się sprawdza: dostarczamy inspirujących historii, wspieramy światozmieniaczy/ki z całego świata oraz promujemy ideę wymiany i ekonomii współdzielenia.
 • Bo wszystkie rezultaty naszej podróży oferujemy za darmo lub w ramach podejścia „płać ile chcesz”. Dzielimy się historiami, sieciujemy, organizujemy prezentacje, warsztaty i szkolenia mając pewność, że każdy może wziąć w nich udział, niezależnie od swojej sytuacji finansowej.
 • Bo w ramach naszego projektu będziesz regularnie otrzymywać historie światozmieniaczy/ek z całego świata. Otrzymasz je e-mailem w formie GoodNewsLettera lub przeczytasz o nich na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Bo dzięki Twojemu wsparciu ludzie z całego świata będą mogli dołączyć do warsztatów oraz Kursu Światozmieniaczy/ek i dowiedzieć się, jak zmieniać świat, ten sam świat, w którym żyjesz. Ci, którzy np. chronią las w Indonezji, pracują też dla ciebie i na rzecz powietrza, którym wszyscy oddychamy.
 • Bo wesprzemy również Ciebie, jeśli pewnego dnia zdecydujesz się zmieniać świat. Z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz skontaktujemy Cię z innymi światozmieniaczami/kami działającymi w podobnym obszarze.
 • Bo tylko razem możemy coś naprawdę zmienić.JUŻ NAS WSPIERAJĄ


Partnerzy

xwb8jv-8eae4554.png

xwb8jv-1f29a5ae.png

xwb8jv-23a15fc4.png

xwb8jv-4d3f8009.png

Patroni

xwb8jv-a23fcde5.png


KIM JESTEŚMY

xwb8jv-697542ce.png

Anna Książek

xwb8jv-75d56208.png

Andrea Pucci


Jesteśmy:


Podróżni(cz)kami

Nasze doświadczenia z podróży:

 • Pieszo: Camino de Santiago (trasa francuska, północna i portugalska), Via Francigena
 • Szczyty: Kilimandżaro, Mont Blanc, Tubkal, Olimp
 • Autostopem: Bałkany, Gruzja, Półwysep Iberyjski, Turcja, Ameryka Południowa
 • Życie w innych krajach: Włochy, Polska, Portugalia, Korea Południowa, Francja, Anglia
 • 7 lat podróży dookoła świata w poszukiwaniu światozmieniaczy/ek


Działacz(k)ami społecznymi

Działamy na rzecz praw człowieka, środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i rozwiązywania szeroko pojętych problemów społecznych. Od lat współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, które czynią ten świat lepszym.


Opowiadacz(k)ami historii

Podczas naszej podróży opowiadamy w różnych formach historie spotkanych światozmieniaczy/ek. Przygotowujemy artykuły, wywiady, onepagery, cytaty, fotoprezentacje, filmy. Chcemy, by światozmieniające historie dawały nadzieję, inspirowały i motywowały do tworzenia własnych historii.


Trener(k)ami

Od wielu lat zajmujemy się organizacją warsztatów, szkoleń i sesji coachingowych. Pracujemy głównie w sektorze społecznym, z lider/kami i aktywist/kami.WIĘCEJ INFORMACJI I KONTAKT


Strony internetowe:

https://www.exchangetheworld.info/

https://changemakertoolkit.wixsite.com/change


Social media:

https://www.facebook.com/exchangetheworld.info

https://www.instagram.com/exchangetheworld.info/

https://www.youtube.com/exchangetheworld


Kontact:

[email protected]

+48 503 399 565 (What's app)


Media o nas:


Więcej o naszej obecności w mediach: https://www.exchangetheworld.info/press-pl


----------


ENGLISH


EXCHANGE THE WORLD - description of the project


We are Anna Ksiazek and Andrea Pucci, a couple who since September 2015 is traveling around the world collecting stories of changemakers, people who change our world for better in the different corners of our planet. There are beautiful people everywhere, with beautiful stories.


We use these stories to inspire others, to network like-minded people making them even more effective and to organize presentations and workshops for those who want to start their own social actions.


WHAT WE ACHIEVED SO FAR

Since September 2015 till January 2023 we have managed to:

 • Collect over 350 interviews with changemakers from 40 different countries
 • Write down and publish more than 100 stories on our websites https://www.exchangetheworld.info/
 • Volunteer in about 35 social projects
 • Organize 20 Changemaker Courses and 228 workshops and presentations for 4747 people in 26 countries, in collaboration with many organizations, such as AIESEC, Amnesty International, Ashoka, Erasmus, Google, Impact Hub, JA, JCI, Kanthari+, Make Sense, PwC, Rotary, Scouting, TEDx, Toastmasters, and others.
 • Publish two books with educational scenarios for scout leaders, teachers and activists, who work with children and youth. All scenarios in 8 languages are published here: https://changemakertoolkit.wixsite.com/change
 • Speak about our project during TEDx talk event: https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRo


WHY IT’S WORTH TO SUPPORT US

 • Because during last 7 years we proved that our idea works: we provide inspiring stories, we support changemakers from all over the world and we promote the idea of exchange and sharing economy.
 • Because we offer all results of our journey for free or “pay as you like”. We share stories, network people, organize presentation, workshops and trainings being sure that everybody can participate, regardless of their financial situation.
 • Because as a part of our project you will regularly receive stories of changemakers from all over the world. You will receive them by email in the form of GoodNewsLetter; you will be also able to read about them on our website and social media.
 • Because thanks to your support people from all over the world will be able to join the Changemaker Course and learn how to change the world, the same world you are living in. Those people who, for example, protect the forest in Indonesia are working also for you and for the air we all breath.
 • Because we will support also you if one day you decide to change the world yourself. We will be happy to share our knowledge and experience and connect you with other changemakers who may have the same challenges or who may have solved the problems you are facing now, or who can just support you as like-minded people.
 • Because only together we can make a real change.


ALREADY SUPPORT US


Partners

xwb8jv-8eae4554.png

xwb8jv-1f29a5ae.png

xwb8jv-23a15fc4.png

xwb8jv-4d3f8009.png

Patrons

xwb8jv-a23fcde5.png


WHO ARE WE

xwb8jv-697542ce.png

Anna Książek

xwb8jv-75d56208.png

Andrea Pucci


We are:


Travelers

Our traveling experiences:

 • On foot: Camino de Santiago (France, North and Portuguese route), Via Francigena
 • Tops: Kilimanjaro, Mont Blanc, Tubkal, Olimp
 • Hitchhiking: Balkans, Georgia, Iberian Peninsula, Turkey, South America
 • Living in other countries: Italy, Poland, Portugal, South Korea, France, England
 • 7 years travel around the world in search for changemakers


Social activists

We work for human rights, environment, responsible consumption and solving social problems in a broad sense. Since years we’ve collaborated with international organizations which make this world a better place.


Storytellers

During our journey we tell in many different forms the stories of the changemakers we meet. We prepare articles, interviews, one-pagers, quotations, oral storytelling, photo presentations, videos. We want our stories to inspire others, motivate them and light the spark to make them creating their own stories.


Trainers

Among us Anna is the one that since many years is involved in organizing workshops, training, and coaching sessions. She works mostly in the social sector, preparing leaders and supporting activists. More about her experience here: http://ksiazekanna.strikingly.com/.MORE INFORMATION AND CONTACT


Our websites:

https://www.exchangetheworld.info/

https://changemakertoolkit.wixsite.com/change


Social media:

https://www.facebook.com/exchangetheworld.info

https://www.instagram.com/exchangetheworld.info/

https://www.youtube.com/exchangetheworld


Contact:

[email protected]

+48 503 399 565 (What's app)


Media about us:


More about our media coverage: https://www.exchangetheworld.info/press

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 30

no donations yet, be first to donate!

Amount and user data was hidden by organiser

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!