id: puwgbc

CIEPŁO DLA UKRAINY

CIEPŁO DLA UKRAINY

Our users created 937 805 whip-rounds and collected 929 618 014 zł

What are you collecting for today?

Updates1

 • Wysłaliśmy do Ukrainy 65 niezależnych zestawów grzewczych - piecyków z reduktorami, butlami na gaz i czujnikami czadu.


  Dziękujemy za pomoc bliskich nam osób w organizacji i realizacji zakupów, znalezieniu tymczasowego magazynu w Warszawie, przyjmowaniu transportów od dystrybutorów. Dziękujemy też Pani Kasi i Panu Markowi za dołożenie się do naszego transportu.


  29 grudnia z Warszawy do Kijowa wyruszył konwój z pomocą humanitarną. Dziękujemy fundacji Podrużnych Ugościć za organizację. Szczególne podziękowania dla niezależnych wolontariuszy, kierowców Radka i Grzegorza.


  W Kijowie sprzęt przekazaliśmy organizacji Livyj Bereh (55 zestawów) oraz niezależnej wolontariuszce Darii Mitiuk (10 zestawów)

  10 zestawów zostało rozdrystrybuowanie w regionie Kijowskim do osób znajdyjących się w wyjątkowo trudnych warunkach. Pozostałe zostaną przetransportowane do Charkowa w najbliższych dniach, wraz z najbliższym transportem mareriałów budowlanych organizowanym przez Livyj Bereh. Następnie trafią do rąk potrzebujących. Będziemy informować o zakończeniu dystrybucji.


  TujTRz3B9GgP5NJp.jpg

  pXrCo4NwuMqfEKBv.jpg

  hloHlcmhi4eJSHyy.jpg

  bSIck9GcINGPnlCR.jpg

  qBInHE1iceeftEWn.jpg

  vPZE9lhS2P9cNdCu.jpg


  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description


CIEPŁO DLA UKRAINY (Polski, English, Ukrainian, Francais )


Zbieramy na zakup samowystarczalnych zestawów grzewczych (piecyków gazowych i butli), które zostaną przekazane potrzebującym, głównie w obwodzie Charkowskim.


Rosja nieustannie atakuje energetyczną infrastrukturę Ukrainy, odcinając wiele regionów od źródeł energii. W najgorszych momentach na terenie Ukrainy 10 milionów ludzi było bez prądu. Najbardziej dotknięte są regiony wyzwolone, znajdujące się w pobliżu linii frontu, gdzie w wyniku zniszczeń wojennych wiele osób żyje w zimnie, a odbudowa instalacji grzewczych jest w toku.  Zapowiadane na przyszły tydzień temperatury w Charkowie to -2℃ w ciągu dnia i -6℃ w nocy. Temperatury będą systematycznie spadać.


Dlatego tak ważne jest jak najszybsze dostarczenie alternatywnych rozwiązań ogrzania mieszkań. Takich, które są niezależne od systemu i mogą działać nawet w momentach blackoutu.


JAKI JEST NASZ CEL?

Naszym celem jest zapewnienie alternatywnych źródeł ciepła dla najbardziej potrzebujących osób w Ukrainie.

Za zebraną kwotę kupimy zestawy grzewcze (w skład zestawu wchodzi piecyk gazowy + butla gazowa).  Ich liczba i rodzaj zależeć będą od dostępności.

Narazie udało nam się zarezerwować 40 takich zestawów, które wypełnią dwa samochody dostawcze. Do realizacji tego podstawowego celu potrzebujemy 35 000 złotych. 


Jeśli uda nam się, dzięki Waszej pomocy, przekroczyć tę kwotę, planujemy zakup większej ilości piecyków oraz innych materiałów pierwszej potrzeby, które pomogą przetrwać mrozy. Wypełnimy kolejny samochód i pomożemy większej ilości rodzin.

Będziemy Was informować o naszych wydatkach i dystrybucji zakupionego sprzętu. 


KIM JESTEŚMY?

Jestesmy ludzmi kultury związanymi z Fundacją Galerii Czułość. Od 2013 roku współpracujemy z artystami z Ukrainy, promując ukrainską sztukę na świecie. Te wieloletnie działania wytworzyły bliskie kontakty miedzy naszymi środowiskami, co umożliwiło nam realizację szybkiej, bezpośredniej i efektywnej pomocy. W pierwszych dniach r inwazji wspomagaliśmy ewakuację kilkudziesięciu osób z Ukrainy i zorganizowaliśmy relokację 25 osób do Francji. Pomysł na zbiórkę powstał, kiedy jedna z osób, które gościmy, poprosiła o pomoc w transporcie piecyka gazowego dla swojej rodziny. Po szerszym zbadaniu potrzeb w Ukrainie zdecydowaliśmy się szybko działać. 


W dystrybucji piecykow pomogą dwie organizacje: 

Stowarzyszenie Podróżnych Ugościć, które zaoferowało organizację transportu grzejników do Kijowa - nieodpłatne użyczenie samochodów i pracę doświadczonych wolontariuszy kierowców.  https://www.facebook.com/podroznychugoscic/


oraz ukraińska organizacja Livyj Bereh, która napełni butle gazowe, przetransportuje zestawy z Kijowa do regionu Charkowa i rozdysponuje je bezpośrednio do rodzin mieszkających w wyludnionych wsiach obwodu, spotkanych przez członków organizacji podczas wyjazdów na tereny wyzwolone. https://www.instagram.com/livyj_bereh/SZCZEGÓŁY

 • Przenośne piecyki gazowe na butle propan butan z racji wielkiego popytu są mało dostępne w Ukrainie, ale napełnienie butli gazem jest możliwe więc nasze wsparcie to rozwiązanie długoterminowe. 
 • Pierwszym napełnieniem butli zajmą się w Ukrainie wolontariusze z Livyj Bereh. Następnie dostarczą gotowe do użytku zestawy do spotkanych na terench wyzwolonych osób znajdujących się w największej potrzebie.
 • Zamierzamy kupić kompletne zestawy do ogrzewania : piecyki gazowe Ravanson LD-168S (449zł) wraz z wężykiem i reduktorem (28zł) i/lub ​​Piecyki gazowe VOLTENO VO0286 (499zł) oraz puste butle gazowe 11kg (290 zł). Łączna cena zestawu to w przybliżeniu 700-800zł. Koszt 40 zestawów to 32 000 zł. 
 • Koszty paliwa Warszawa-Kijów-Warszawa to około 1500zl 
 • Napełnieniem butli przed dostarczeniem do celu zajmie się Livyj Bereh. 
 • Piecyki zostaną najprawdopodobniej zakupione zbiorczym zamówieniem w sklepie Avans, gdzie poprosiliśmy o korzystną zniżkę i dostarczenie piecyków prosto do naszych kierowców
 • Będziemy reagować na bieżąco i kupimy takie artykuły pomocy, jakie będą najbardziej potrzebne. Zostanie to ustalone z naszymi partnerami w Ukrainie, którzy mają aktualną wiedzę o tym, jakie są najważniejsze potrzeby w danym momencie.
 • Każda osoba przyjmująca piecyki zostanie osobiście poinstruowana przez nas o kwestiach bezpiecznego ich użytkowania.
 • W razie pytań kontaktujcie się z nami przez zrzutkę lub mail [email protected]


grafika: Dominika Święcicka
English:

WARMTH FOR UKRAINE

We collect donations for the purchase of self-sufficient heating sets (gas stoves and cylinders), which will be provided to those in need, mainly in the Kharkiv region.

Russia is constantly attacking Ukraine's energy infrastructure, cutting off many regions from energy sources. At the worst moments in Ukraine, 10 million people were without electricity. The most affected are the liberated regions close to the front lines, where many people live in cold as a result of severe bombings, and the reconstruction of heating installations is underway. The expected temperature in Kharkiv for next week is -2 ℃ during the day and -6 ℃ at night. The temperatures will keep dropping.

That is why it is so important to provide alternative heating solutions as soon as possible. Those that are independent of heating installations and can operate even in times of blackout.


WHAT IS OUR GOAL?

Our goal is to provide alternative heat sources for the people who are in the biggest need in Ukraine.

For the collected amount, we will buy heating sets (gas heater + gas cylinder). Their number and type will depend on availability.

So far we have managed to reserve 40 such sets. This amount will fill two vans. To achieve this basic goal, we need 7500 euro (35 000pln)


If thanks to your help, we manage to exceed this amount, we plan to purchase more heaters and other basic materials that will help us survive the frost. We will fill another car and help more families.

We will inform you about our expenses and distribution of the purchased equipment.


WHO ARE WE?

We are people working for culture associated with the Czułość Gallery Foundation. Since 2013, we have been cooperating with artists from Ukraine, promoting Ukrainian art in the world. These many years of activities have created close contacts between our communities, which enabled us to provide quick, direct, and effective assistance. In the first days of the invasion, we assisted the evacuation of several dozen people from Ukraine and organized the relocation of 25 people to France. The idea for a fundraiser was born when one of the guests asked for help in transporting a gas heater for her family in Ukraine. After a broader research of the needs in Ukraine, we decided to act quickly.


Two organizations will help us distribute stoves:

The Podrużnych Ugościć Association, which offered to organize the transport of heaters to Kyiv - free car rental and the work of experienced volunteer drivers. https://www.facebook.com/podroznychugoscic/


and the Ukrainian organization Livyj Bereh, which will fill gas cylinders, transport kits from Kyiv to the Kharkiv region and distribute them directly to families living in depopulated villages in the region, met by members of the organization during their trips to liberated territories. https://www.instagram.com/livyj_bereh/


DETAILS

 • Due to the great demand, portable gas stoves for propane-butane cylinders are not available in Ukraine, but filling the cylinder with gas is possible, so our support is a long-term solution.
 • Volunteers from Livyj Bereh will be the first to fill the cylinder in Ukraine. Then they will deliver ready-to-use kits to the neediest people they meet in the liberated areas.
 • We are going to buy complete heating kits: Ravanson LD-168S gas stoves (PLN 449) with a hose and reducer (PLN 28) and / or VOLTENO VO0286 gas stoves (PLN 499) and empty gas cylinders 11 kg (PLN 290). The total price of the set is approximately PLN 700-800. The cost of 40 sets is PLN 32,000.
 • The cost of fuel Warsaw-Kyiv-Warsaw is about PLN 1,500
 • Livyj Bereh will fill the cylinder prior to delivery.
 • The stoves will most likely be purchased with a bulk order in the Avans store, where we asked for a favorable discount and deliver the stoves straight to our drivers
 • We will respond on an ongoing basis and purchase whatever help items you need most. This will be agreed with our partners in Ukraine who have up-to-date knowledge of what the most important needs are at any given moment.
 • Each person accepting the stoves will be personally instructed by us on the issues of their safe use.
 • If you have any questions, please contact us via a screenshot or e-mail [email protected]ТЕПЛО ДЛЯ УКРАЇНИ


Ми збираємо на закупівлю опалювальних комплектів (газових плит та балонів), що ними будуть забезпечені потребуючі, переважно Харківської області.

Росія постійно атакує енергетичну інфраструктуру України, відрізаючи багато регіонів від джерел енергії. У найгірші моменти в Україні 10 мільйонів людей залишились без світла. Найбільше постраждали звільнені прифронтові райони, де внаслідок війни багато людей живуть у холоді, ведеться реконструкція індивідуальних тепломереж. Очікувана температура в Харкові на наступний тиждень -2 ℃ вдень і -6 ℃ вночі. Температури будуть стабільно знижуватися. , тому так важливо якомога швидше забезпечити альтернативні рішення для опалення. Ті, що не залежать від опалювальних установок і можуть працювати навіть під час відключення світла.


ЯКА НАША МЕТА?

Наша мета – забезпечити альтернативними джерелами тепла найбільш потребуючих людей в Україні.

На зібрану суму ми придбаємо обігрівальні набори (в комплект входить газовий обігрівач + газовий балон). Їх кількість і тип залежатимуть від наявності.

Наразі вдалося забронювати 40 таких наборів. Ця кількість обладнання заповнить два фургони. Для досягнення цієї основної мети нам потрібно 35 000 злотих.

Якщо завдяки вашій допомозі нам вдасться перевищити цю суму, плануємо закупити ще печі та інші базові матеріали, які допоможуть людям пережити морози. Ми завантажимозаправимо ще одну машину і зможемо допомогтидопоможемо більшій кількості сімей.

Ми повідомимо Вас про наші витрати та розподіл придбаного обладнання.


ХТО МИ?

Ми люди культури, пов’язані з Фондом галереї Czułość. З 2013 року ми співпрацюємо з митцями з України, популяризуючи українське мистецтво у світі. Ці багаторічна взаємодіядіяльність створила тісні контакти між нашими громадами, що дозволило нам надавати швидку, пряму та ефективну допомогу. У перші дні вторгнення ми сприяли евакуації кількох десятків людей з України та організували переселення 25 осіб до Франції. Ідея збору коштів народилася, коли одна з гостей попросила допомогти перевезти газовий обігрівач для своєї родини в Україну. Після ширшого вивчення потреб в Україні ми вирішили діяти швидко.


Дві організації допоможуть нам розповсюдити печі:

Асоціація мандрівників, яка запропонувала організувати перевезення обігрівачів до Києва – безкоштовний прокат авто та робота досвідчених водіїв-волонтерів. (https://www.facebook.com/podroznychugoscic/)

та українська організація «Лівий Берег», яка наповнюватиме газові балони, транспортуватиме набори з Києва до Харківської області та роздаватиме їх безпосередньо сім’ям, які проживають у віддалених селах області, з якими зустрінуться члени організації під час поїздок на звільнені території. (https://www.instagram.com/livyj_bereh/)


ДЕТАЛІ

 • У зв'язку з великим попитом портативні газові плити для балонів пропан-бутану в Україні недоступні, але заправка балону газом можлива, тому наша підтримка - це довгострокове рішення.
 • Першими в Україні балон наповнять волонтери Лівого Берега. Потім вони передадуть готові набори найбільш потребуючим людям, яких зустрінуть на звільнених територіях.
 • Ми збираємося придбати повні комплекти опалення: газові плити Ravanson LD-168S (449 злотих) зі шлангом і редуктором (28 злотих) та / або газові плити VOLTENO VO0286 (499 злотих) і порожні газові балони 11 кг (290 злотих). Загальна ціна комплекту приблизно 700-800 злотих. Вартість 40 комплектів 32 000 злотих.
 • Вартість палива Варшава-Київ-Варшава близько 1500 злотих
 • Лівій Берех наповнить балон перед доставкою.
 • Швидше за все печі будуть куплені під замовлення в магазині Avans, де ми отримали вигідну знижку і доставляємо печі прямо до наших водіїв.
 • Ми будемо діяти на постійній основі та надавати будь-яку допомогу, яка є найбільш потрібною. Це буде узгоджено з нашими партнерами в Україні, які володіють актуальними знаннями про найважливіші потреби в будь-який момент.
 • Кожна родина, яка отримає печі, буде нами особисто проінструктована з питань їх безпечного використання.
 • Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за допомогою електронної пошти -  [email protected]


CHALEUR POUR L'UKRAINE

Nous collectons des dons pour l'achat d'ensembles de chauffage autonomes (cuisinières à gaz et bouteilles), qui seront fournis aux personnes dans le besoin, principalement dans la région de Kharkiv.


La Russie attaque constamment l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, coupant de nombreuses régions des sources d'énergie. Aux pires moments en Ukraine, 10 millions de personnes étaient sans électricité. Les plus touchées sont les régions libérées proches des lignes de front, où de nombreuses personnes vivent dans le froid à la suite de violents bombardements, et la reconstruction des installations de chauffage est en cours. La température prévue à Kharkiv pour la semaine prochaine est de -2℃ pendant la journée et de -6℃ pendant la nuit. Les températures continueront de chuter.


C'est pourquoi il est si important de proposer au plus vite des solutions alternatives de chauffage. Ceux qui sont indépendants des installations de chauffage et peuvent fonctionner même en période de black-out.QUEL EST NOTRE OBJECTIF ?

Notre objectif est de fournir des sources de chaleur alternatives aux personnes qui en ont le plus besoin en Ukraine.

Pour le montant collecté, nous achèterons des ensembles de chauffage (chauffage à gaz + bouteille de gaz). Leur nombre et leur type dépendront de la disponibilité.

Jusqu'à présent, nous avons réussi à réserver 40 de ces ensembles. Ils rempliront deux camionnettes. Pour atteindre cet objectif de base, nous avons besoin de 7500 euros (35 000pln)


Si grâce à votre aide, nous parvenons à dépasser ce montant, nous prévoyons d'acheter plus de radiateurs et d'autres matériaux de base qui nous aideront à survivre au gel. Nous remplirons une autre voiture et aiderons plus de familles.

Nous vous informerons de nos dépenses et de la répartition du matériel acheté.


QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes un groupe de personnes travaillant dans la culture, associé à la Fondation Galerie Czułość. Depuis 2013, nous coopérons avec des artistes ukrainiens, promouvant l'art ukrainien dans le monde. Ces nombreuses années d'activités ont créé des liens étroits entre nos communautés, ce qui nous a permis d'apporter une aide rapide, directe et efficace. Dans les premiers jours de l'invasion, nous avons aidé à l'évacuation de plusieurs dizaines de personnes d'Ukraine et organisé la relocalisation de 25 personnes vers la France. L'idée d'une collecte de fonds est née lorsqu'un des réfugiés a demandé de l'aide pour transporter un chauffage au gaz pour sa famille en Ukraine. Après une recherche plus large des besoins en Ukraine, nous avons décidé d'agir rapidement.


Deux organismes nous aideront à distribuer les réchauds :

L'association Podrużnych Ugościć, qui a proposé d'organiser le transport d'appareils de chauffage à Kyiv - la location gratuite de voitures et le travail de chauffeurs bénévoles expérimentés. https://www.facebook.com/podroznychugoscic/

et l'organisation ukrainienne Livyj Bereh, qui remplira des bouteilles de gaz, transportera des kits de Kyiv à la région de Kharkiv et les distribuera directement aux familles vivant dans des villages dépeuplés de la région, rencontrées par des membres de l'organisation lors de leurs déplacements vers les territoires libérés. https://www.instagram.com/livyj_bereh/ DÉTAILS

 • En raison de la forte demande, les réchauds à gaz portables pour les bouteilles de propane-butane ne sont pas disponibles en Ukraine, mais le remplissage de la bouteille de gaz est possible, notre soutien est donc une solution à long terme.
 • Les volontaires de Livyj Bereh seront les premiers à remplir la bouteille en Ukraine. Ensuite, ils livreront des kits prêts à l'emploi aux personnes les plus nécessiteuses qu'ils rencontreront dans les zones libérées.
 • Nous allons acheter des kits de chauffage complets: réchauds à gaz Ravanson LD-168S (PLN 449) avec tuyau et réducteur (PLN 28) et / ou réchauds à gaz VOLTENO VO0286 (PLN 499) et bouteilles de gaz vides 11 kg (PLN 290). Le prix total de l'ensemble est d'environ 700-800 PLN. Le coût de 40 ensembles est de 32 000 PLN.
 • Le coût du carburant Varsovie-Kyiv-Varsovie est d'environ 1 500 PLN
 • Livyj Bereh remplira la bouteille avant la livraison.
 • Les poêles seront très probablement achetés avec une commande groupée dans le magasin Avans, où nous avons demandé une remise favorable et livré les poêles directement à nos chauffeurs.
 • Nous répondrons en permanence et achèterons les articles d'aide dont vous avez le plus besoin. Cela sera convenu avec nos partenaires en Ukraine qui ont une connaissance à jour des besoins les plus importants à un moment donné.
 • Chaque personne acceptant les poêles sera personnellement instruite par nous sur les questions de leur utilisation en toute sécurité.
 • Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via une capture d'écran ou par e-mail [email protected]Location

Warszawa, Poland

See on map
map pin
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Contributors 286

 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
1 000 zł
 
Hidden data
300 zł
 
Hidden data
hidden
MM
Marek Młynek
983 zł
 
Hidden data
hidden
 
User unregistered
404 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
31 zł
BB
Beata Borowska
20 zł
See more

Comments 5

 
2500 chars
 • SF
  Uladzimir

  Слава Украіне! Жыве Беларусь!

  172 zł
 •  
  Anonymous user

  Wreszcie przemyślana akcja!

  100 zł
 • OM
  Olga M-D

  Slava Ukraini!

  50 zł
 • MC
  Mariia-Marharyta Chykel

  🇺🇦🇵🇱❤️🙌

  100 zł
 •  
  Anonymous user

  Слава Україні!

  100 zł