id: s93z9g

Wyjazd studentów na konkurs RoboBoat 2024 w USA [ENG below]

Wyjazd studentów na konkurs RoboBoat 2024 w USA [ENG below]

Our users created 1 035 703 fundraisers and raised 1 103 477 262 zł

What will you fundraise for today?

Description

Y7LozfUkXw4xuttz.png


[ENG below]


Kim jesteśmy?

SeaSentinel powstał jako projekt Igora Rusieckiego w Kole Naukowym SimLE na Politechnice Gdańskiej w 2021 roku. Zaczęło się od marzenia. Marzenia o świecie, w którym statki przemierzają morza i oceany same, bez kontroli oraz ingerencji człowieka. Od małych jednostek badawczych, przez okręty wojenne po ogromne statki handlowe. Marzenia o świecie, w którym nasza działalność na morzu była bezpieczniejsza, tańsza i bardziej efektywna. Dlatego budujemy Autonomiczne Pojazdy Nawodne.

q7jq7683C71mC5jq.jpgCo robimy?

W 2023 roku zbudowaliśmy nasz pierwszy prototyp o nazwie ASV "Perkoz". Wzięliśmy z nim udział w konkursie RoboBoat 2023 w Sarasocie, na Florydzie. Jest to międzynarodowy konkurs organizowany przez Fundację RoboNation i Office of Naval Research, podczas którego zespoły z całego świata rywalizują, aby zbudować jak najlepszą “autonomiczną łódkę”. Pomimo faktu, że był to nasze debiut, to udało nam się zająć 9. miejsce, a także zostać wyróżnionymi nagrodą sędziowską "Contingency Award" za planowanie ewentualnościowe i zarządzanie zespołem.

GyVzPYGTFoyprXTR.jpg

Na co zbieramy?

Wierzymy, że każda kolejna osoba, którą uda nam się zabrać na na konkurs do USA zwiększa szanse na zwycięstwo, a ambicji nam nie brakuje! 💪 W chwili obecnej jesteśmy w stanie wysłać do USA tylko około 4-5 osób. 15 tysięcy to kwota, która pozwoli nam zabrać kolejnego członka zespołu na Florydę i godnie reprezentować Polskę oraz Politechnikę Gdańską!

14Y0zZKIK5SM5FcT.jpgASV "Rybitwa"

Obecnie pracujemy nad opracowaniem nowej generacji naszego systemu o nazwie ASV "Rybitwa". Dlaczego "systemu" zamiast "pojazdu"? Ponieważ w SeaSentinel nie budujemy tylko łodzi. Tworzymy całe systemy. Oprócz samego budowania pojazdów, piszemy i szkolimy algorytmy, które stanowią podstawę całej autonomii. Budujemy Operator Control Station. Opracowujemy procedury, które pozwalają nam skutecznie operować naszymi systemami. Tworzymy i zapewaniamy środowisko wsparcia logistycznego dla naszych operacji.


Jeśli chodzi o cechy samej łodzi, to "Rybitwa" tak samo jak "Perkoz” będzie modułowym katamaranem z napędem omni-kierunkowym, autonomią opartą na wizji. Co w takim razie jest nowe? Cóż... wszystko inne. Znacznie dopracowaliśmy nasze algorytmy, całkowicie przeprojektowaliśmy kształt kadłuba, ulepszyliśmy naszą łączność oraz Electromagnetic Design. Dodatkowo opracowaliśmy nowe moduły zadaniowe i podsystemy.


Co to jest RoboBoat?

Co roku RoboBoat organizuje międzynarodowy konkurs, w którym studenci projektują i budują małe Autonomiczne Pojazdy Nawodne (ASV), zdolne do radzenia sobie z różnymi zadaniami odzwierciedlającymi rzeczywiste wyzwania napotykane w sektorze morskim. Uczestnicy nie tylko angażują się w aspekty techniczne projektowania ASV, ale także podejmują się zadań, takich jak zbieranie funduszy, dokumentowanie postępów projektu i koordynowanie działań informacyjnych. Naszym celem jest wykorzystanie zdobytej w konkursie wiedzy do istotnego wkładu w naszą społeczność poprzez kształcenie młodych inżynierów, którzy w przyszłości będą tworzyć sektor budowy ASV w Polsce. Nadchodzący konkurs ma się odbyć w Sarasocie, na Florydzie, od 5 do 11 lutego 2024 roku. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkursu RoboBoat zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej RoboBoat.

https://roboboat.org/

IH88aNuPtwqPEmjJ.jpg


[ENG]


Who are we?

SeaSentinel was started by Igor Rusiecki as a project in Science Club SimLE at Gdańsk University of Technology in 2021. It started with a dream. A dream about world full of autonomous vessels cruising the high seas. From small research and monitoring vessels, through warships to enormous cargo ships. A world where maritime activities were safer, cheaper and more effective. That's why we build Autonomous Surface Vehicles.

07C3UxqO5ndSeWac.jpg

What do we do?

In 2023 we built our first prototype named ASV "Perkoz". With it we took part in RoboBoat 2023 competition in Sarasota, FL. It is an international competition organised by RoboNation Foundation and Office of Naval Research during which teams from all over the world compete to build the best ASV possible. Despite competing for the first time we managed to end up on the 9th place and were also awarded with a jury's "Contingency Award" for contingency planning and team management.


What are we raising funds for?

We believe that each additional person we manage to bring to the competition in the USA increases our chances of winning, and we are not lacking in ambition! 💪 At the moment, we can only send about 4-5 people to the USA. 15,000 PLN (approx. 3750 USD) is the amount that will allow us to take one more team member to Florida and represent Poland and Gdańsk University of Technology!


ASV "Rybitwa"

As of today we are in the process of developing our next-gen system called ASV "Rybitwa". Why "system" instead of "vehicle"? Because in reality in SeaSentinel we do not just build boats. We create entire systems. Apart from just building vehicles we write and train algorithms that are the backbone of all autonomy. We build Operator Control Stations. We develop procedures that allow us to effectively operate our systems. We create and provide logistical support environment for our operations.


When it comes to the characteristics of the boat itself then "Rybitwa" will be a catamaran with omni-directional propulsion, modular design and vision based autonomy, just like "Perkoz". What is new then? Well... everything else. We greatly improved, among other things, our algorithms, completely redesigned the shape of our hull, improved our communications and electromagnetic design. Additionally we developed new task modules and subsystems.


What is RoboBoat?

Every year, RoboBoat hosts a global competition inviting undergraduate students to design and construct compact Autonomous Surface Vehicles (ASVs) capable of tackling diverse tasks mirroring actual challenges encountered in the maritime sector. Participants not only engage in the technical aspects of designing ASVs but also undertake responsibilities such as fundraising, documenting project developments, and coordinating outreach efforts. Our objective is to leverage the knowledge gained from the competition to contribute meaningfully to our community. The upcoming competition is scheduled to take place in Sarasota, Florida, spanning from February 5th to 11th, 2024. For further details about the RoboBoat competition, please explore the official RoboBoat website.

3DVu59YPdNLCj2y0.jpg

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 18

 
Hidden data
10 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
15 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
20 zł
See more

Comments 1

 
2500 char