id: tppmrx

Na założenie Fundacji.

Na założenie Fundacji.

Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 153 692 fundraisers and raised 1 198 717 822 zł

What will you fundraise for today?

Description

Celem zrzutki jest pozyskanie środków finansowych za założenie Fundacji charytatywnej o nazwie "DobrySamarytanin". Fundacja miałaby na celu umożliwić, każdemu potrzebującemu, stworzenie własnego wydarzenia w którym to potrzebujący sam określałby cel, kwotę oraz opisywałby "potrzebę". Oczywiście dana "potrzeba" będzie musiała spełnić cele statutowe fundacji, każda potrzeba przed opublikowaniem na stronie internetowej Fundacji byłaby weryfikowana przez pracowników fundacji. KWOTA zrzutki OBEJMUJE: - stworzenie profesjonalnej strony www - zlecenie stworzenia STATUTU fundacji profesjonalnym kancelariom adwokackim - opłaty związane z utrzymaniem serwera strony www - opłacenie wstępnego kapitału zakładowego - opłaty związane z prowadzeniem Fundacji - inne cele marketingowe I ty zostań DOBRYM SAMARYTANINEM !!! Wspomóż szczytny cel!

Główne cele Fundacji to:

- działalności charytatywnej;

- pomoc społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

- wypoczynku dzieci i młodzieży;

- ratownictwa i ochrony ludności;

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- pomocy Polonii i Polakom za granicą;

- działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Inactive donations - operation of the fundraiser's Organiser required. If you are a Organiser - log in and take the required action.

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!