id: x2w7sy

szkoła New York Times

szkoła New York Times

Our users created 1 188 633 fundraisers and raised 1 251 806 942 zł

What will you fundraise for today?

Description

Witaj świecie! Po tej stronie laptopa Antonina Stasiak. Cytując kabaret „TEY”: „Urodziłam się, bo nie miałam innego wyjścia”. I tak żyję sobie już 19 rok na tej planecie. Właśnie skończyłam liceum i z matur osiągnęłam wysokie wyniki. Teraz stoję na rozdrożu i muszę wybrać, którą ścieżką pójść. W szkołach tego nie uczą, nie dają mapy ani kompasu …. Nadal też poszukuję siebie, swojego planu i celu i na razie wiem jedno, że ta podróż nie ma końca, zaskakuje zwrotem akcji, czasem wciąga w intrygujące zakamarki, labirynty nadziei i szans. Pewien drogowskaz na mojej drodze już zobaczyłam kilka lat temu. Panie i Panowie, przed Państwem „miłość mojego życia”- Teatr! Amatorsko działam w nim od lat ok.9. W liceum działałam w kole teatralnym i w 2022 roku wyreżyserowałam autorski spektakl „Ostatnie wyjście z mroku” z grupą szkolnych artystów. W międzyczasie działałam w amatorskim teatrze w Łódzkim Domu Kultury, a w 2023 roku, tuż przed moją maturą, wystawiłam również autorski monodram na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, gdzie w eliminacjach miejskich zdobyłam 2. miejsce. Marzę, aby założyć własny międzynarodowy teatr i być twórcą, ale takim, który może faktycznie coś zmienić na świecie. Żeby to marzenie spełnić muszę stale się rozwijać, poszerzyć wiedzę, a także przełamać wiele barier. Oprócz działań scenicznych wielbię pisać i wierzę w moc słów, a także dążę do samorozwoju, poszerzenia horyzontów i świadomości. Poszukuję okazji, by poznać świat, by móc się dalej rozwijać, a zdobytą wiedzę przekazać dalej. Wiem, że nie jestem jedyną osobą na naszej planecie,  która otworzyła się na wizję budowania lepszej przyszłości, albo w ogóle przyszłości. Dlatego natychmiast po maturze zaczęłam szukać okazji, by wyruszyć w świat i dalej się rozwijać, bo wiem, że same studia mi nie wystarczą. Moja determinacja, ambicje i pasja otworzyły mi drogę…za ocean. Dostałam się na program „Gap Year in New York City” organizowany przez szkołę gazety „New York Times”. Jest to dla mnie ogromne osiągnięcie. Musiałam przejść przez wymagający proces rekrutacji i dzięki moim umiejętnościom i ambicjom udało się! Rekruterzy w szkole New York Times poszukują utalentowanych liderów studenckich o różnych osobowościach, zainteresowaniach i stylach pisania. Ogromnym zaszczytem dla mnie jest, że mogę się wśród nich znaleźć. Podczas programu uczestnicy prowadzeni są przez dziennikarzy Times’a i ekspertów branżowych przez każdy etap swojej eksploracji na drodze samopoznania. Gap Year odbywa się w środowisku sprzyjającym integracji, tolerancji i kreatywności. Podczas 6- lub 12-tygodniowego programu uczniowie wchodzą w interakcję z czołowymi światowymi myślicielami, którzy zajmują się ważnymi problemami naszych czasów w sprawach globalnych, polityce, technologii, sztuce i naukach humanistycznych. Dlatego ten program jest dla mnie tak ogromną szansą i spełnieniem mojego marzenia o samorozwoju. Niestety na drodze „do gwiazd” stanęły bardzo przyziemne sprawy finansowe. Mimo uzyskanego wsparcia finansowego od szkoły New York Times, które pokazuje, że organizatorzy uwierzyli w moje możliwości, nie jestem w stanie zgromadzić pozostałej kwoty do końca roku. Ta zbiórka jest jednak dla mnie nadzieją na pokonanie ostatniej - finansowej bariery, która dzieli mnie od celu. Dlatego proszę o wsparcie w mojej podróży, po której wierzę, że będę mogła przekazać coś wartościowego światu. Z góry Wam wszystkim dziękuję! To także Wasza podróż….Hello World! Here I am Antonina Stasiak. To quote the "TEY" cabaret: "I was born because I had no other choice." And so I've been living for 19 years on this planet. I just graduated from high school and I got excellent final exam’s results. Now I stand at a crossroads and must choose which path to follow. They don't teach it in schools, they don't give you a map or a compass.... I am also still looking for myself, my plan and purpose and so far I know one thing that this journey has no end, surprises with a twist, sometimes draws you into intriguing nooks and crannies, labyrinths of hope and opportunities. I saw a signpost on my way a few years ago. Ladies and Gentlemen, I present to you "the love of my life" - Theater! I have been working in it as an amateur for about 9 years. In high school, I was active in a theater club and in 2022 I directed my own performance "Last exit from the darkness" with a group of school artists. In the meantime, I was active in an amateur theater at the Łódź Culture Centre, and in 2023, just before my final exams, I also staged my own monodrama at the National Recitation Competition, where I won the 2nd place in urban eliminations. My dream is to set up my own international theater and be an artist, but the one that can actually make a difference in the world. In order to fulfill this dream, I have to constantly develop, broaden my knowledge and break many barriers. In addition to stage activities, I love writing and I believe in the power of words, and I strive for self-development, broadening horizons and awareness. I am looking for an opportunity to get to know the world, to be able to develop further and to pass on the acquired knowledge. I know that I am not the only person on our planet who has opened up to the vision of building a better future, or a future at all. That is why, immediately after graduating from high school, I started looking for opportunities to go out into the world and develop further, because I know that studies alone are not enough for me. My determination, ambition and passion opened my way... across the ocean. I got into the "Gap Year in New York City" program organized by the school of the "New York Times". This is a huge achievement for me. I had to go through a demanding recruitment process and thanks to my skills and ambitions I succeeded! Admissions officers seek talented student leaders with diverse interests, ambitions and writing styles. It is a great honor for me to be among them. Times journalists and industry experts guide students through every step of their journey of exploration and self-discovery. Students interact with some of the world’s leading thinkers who cover the important issues of our time. Gap Year takes place in an environment that fosters inclusion, tolerance and creativity. During a 6- or 12-week program, students interact with some of the world’s leading thinkers who are covering the important issues of our time across global affairs, politics, technology, arts & humanities and more. That is why this program is such a great opportunity for me and the fulfillment of my dream of self-development. Unfortunately, very mundane financial matters are standing in the way "to the stars". Despite the financial support received from the New York Times school, which shows that the organizers believed in my abilities, I am not able to collect the remaining amount by the end of the year. However, this collection is a hope for me to overcome the last - financial barrier that separates me from the goal. That is why I am asking for support in my journey, after which I believe that I will be able to give something valuable to the world. Thank you all in advance! This is also your journey….DWERgjnWqESGC7a5.jpgRvAq4uS220UXFJoX.jpg

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 101

preloader

Comments 18

 
2500 characters
 • MK
  Martyna Kaczorowska

  Tosia inspirujesz jak mało kto. NYC zasługuje na taką gwiazdę jak ty

  100 zł
 •  
  Anonymous user

  Trzymamy kciuki!

  20 zł
 •  
  Anonymous user

  Heej,
  Na przestrzeni najbliższych lat zamierzam kandydować na jeden z uniwersytetów Evy Leauge na kierunek związany z architekturą. Niestety, obawiam się, że również mogę nie otrzymać pełnego stypendium edukacyjnego, stąd też Twoja sytuacja jest mi bliska.
  Powodzenia!

  50 zł
 • M
  Martini

  Patrz! - ha! - to dziecię uszło - rośnie - to obrońca!
  Wskrzesiciel narodu -
  Z matki obcei; krew jego dawne bohatery a imię jego będzie czterdzieści i cztery.

  PANIE! CZY PRZYJĘCIA ICH (pieniędzy) NIE RACZYSZ PRZYSPIESZYĆ?
  lud mój pocieszyć?

  44 zł
 • MS
  Magdalena Stasiak

  Dalej, dalejj za ocean, po marzenia❤️

  150 zł