id: 8hpr9t

Zbroimy Ukrainę! Zbiórka na helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy! / Arm Ukraine! We are buying helicopters for evaucuation of wounded soldiers!

Zbroimy Ukrainę! Zbiórka na helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy! / Arm Ukraine! We are buying helicopters for evaucuation of wounded soldiers!

Our users created 1 189 626 fundraisers and raised 1 253 528 410 zł

What will you fundraise for today?

Updates9

 • Śmigłowiec już w rękach ukraińskich pilotów! Udało się! Dzięki Wam. Zobaczcie, jak pieknie wyglada w locie i ten napis: "Jesteśmy z Wami. Polacy!" Duma! :)  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Kupujemy helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy! | www.ZbroimyUkraine.pl


Powołaliśmy do życia akcję “Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę”, żeby dać Wam możliwość bezpośredniej pomocy ukraińkim obrońcom. Wzmocnijmy razem siły ukraińskiego wojska!


Na rozgrzewkę wybraliśmy śmigłowiec na użytek Głównego Urzędu Wywiadowczego w Ukrainie (GUW). Chcemy kupić trzy sztuki. Sprzęt posłuży do ewakuowania rannych żołnierzy z pola walki. To broń do ratowania. Będą broniły ukraińskich żołnierzy przed śmiercią. Kupmy je!

l196d78953569b1c.jpegHelikopter Ми-2АМ-1 z wyposażeniem medycznym. To sprawdzona konstrukcja, zmodernizowana i przystosowana do obecnych potrzeb. Niższa cena helikoptera wynika z faktu, że sprzęt produkowany jest w Ukrainie przez ukraińską firmę na specjalnych warunkach. Zlokalizowanie produkcji na terenie Ukrainy oznacza także łatwy i tani sposób serwisowania i dostęp do części zamiennych, a w warunkach wojennych, to jest bardzo ważne! Co więcej, kupując śmigłowiec od ukraińskiej firmy, wspieramy tamtejszy przemysł, który daje zwykłym ludziom zatrudnienie. To ważne, bo wojna uderzyła w ukraińską gospodarkę i pozbawiła wielu ludzi pracy.

nbc9d67816277f4a.jpeg

Koszt zakupu helikoptera to 570 000 $. Zdecydowaliśmy, że rozsądnie będzie przeliczyć tę kwotę z niewielką górką ze względu na możliwe zmiany kursu waluty, więc ustawiamy zrzutkę na 2.700.000 zł* za jedną sztukę. Razem to 8 100 000 zł*. Kupimy tyle sprzętu, ile funduszy uda się zebrać:

 • 620 tys. zł* - kupujemy wyposażenie nawigacyjne i medyczne do śmigłowca
 • 2 mln. 700 tys. zł* kupujemy jeden śmigłowiec z wyposażeniem medycznym
 • 8 mln. 100 tys. zł* kupujemy trzy śmigłowce z wyposażeniem medycznym

*kwoty mogą się różnic w zależności od kursu walut.


Chcemy regularnie kupować sprzęt, który pomoże bronić naszych Sąsiadów i odeprzeć rosyjskich bandytów z terenów Ukrainy. Pomóżcie nam pomagać Ukrainie! Zróbmy to razem!


*

Fundusze, jakie uda się zebrać w ramach zbiórki, zostaną przeznaczone na zakup helikopterów albo części do helikopterów o wartości równej pozyskanej w ten sposób kwocie. Jeżeli pozyskane ze zbiórki środki będą przekraczały 8 mln. 100 tys. zł - nadwyżka zostanie przeznaczona na zakup dodatkowych części zamiennych.


Zdjęcie helikoptera na banerze ma charakter poglądowy.


Odwiedźcie stronę internetową akcji! www.zbroimyukraine.pl


Są z nami między innymi: w0e0d7ca5f2aeb9c.jpg___

Poniżej więcej o samej akcji “Zbroimy Ukrainę”:


CO TO ZA AKCJA? "Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę" to akcja cyklicznych zbiórek środków finansowych na sprzęt dla ukraińskiego wojska, który pomoże bronić Ukrainy w obliczu bandyckiej napaści Rosji. Chcemy bezpiecznej Ukrainy i Europy, a warunkiem pokoju jest zatrzymanie rosyjskiej machiny wojennej. To jest możliwe tylko przez mocne uzbrojenie ukraińskich obrońców, którzy bronią obecnie całej Europy. Nie chcemy, żeby wojna ciągnęła się latami ani tego, żeby rozlała się na resztę Europy. IDEA przedsięwzięcia to umożliwienie wsparcia siły ukraińskiej armii przez zwykłych obywateli, którzy nie mogą biernie obserwować w mediach przebiegu wojny i chcą bezpośrednio wspierać bojową skuteczność ukraińskich obrońców.

xf3c5f50b45d7802.jpeg

j21592b1f4fdc8b3.jpegKIM JESTEŚMY? Zbiórka organizowana jest przez osoby od dłuższego czasu zaangażowane w pomoc Ukrainie. Ścisły sztab organizacyjny tworzą: Bożydar Pająk - dziennikarz, reportażysta, Krystyna Potapenko - prawniczka oraz Nadiia Moroz-Olshanska - prezes Fundacji Widowisk Masowych. Stoją za nami takie autorytety jak Jan Piekło - były ambasador Polski w Ukrainie oraz generał Roman Polko.

j500f5ba507ac696.jpeg


DOŚWIADCZENIE. Zbiórkę uruchamiamy we współpracy z Fundacją Widowisk Masowych. Organizacja ma już na koncie transporty 27 TIR-ów i 70 mniejszych samochodów, które dowiozły pomoc rzeczową do Ukrainy oraz wsparcie dla innych organizacji o wartości 3 mln złotych. CO BĘDZIEMY KUPOWAĆ? Zbiórka ma na celu sfinansowanie sprzętu dla obrońców Ukrainy. Przedmioty zakupów konsultowane są z ekspertami. Naszym założeniem jest dostarczanie konkretnego, potrzebnego sprzętu. Pierwsza zbiórka to fundusze na ewakuacyjny helikopter MI2 dla GUW.

r690058f30b2051e.jpegGDZIE ZNAJDZIEMY DARCZYŃCÓW? Zbiórka skierowana jest głównie do Polaków, ale chcemy też zaapelować o wsparcie do darczyńców z zagranicy, dlatego też strona internetowa przygotowana, pod adresem: zbroimyukraine.pl, będzie opublikowana w wielu wersjach językowych. DLACZEGO WARTO? Dzięki oddolnej inicjatywie także my, obywatele, możemy bezpośrednio zbroić Ukrainę i mieć realny wpływ na przebieg tej wojny. Bezpieczna Ukraina, to bezpieczna Polska i Europa. Jeżeli Rosja wygra wojnę, to nabierze siły, żeby zagrozić innym państwom Europy. Nie pozwolimy na to! Nie chcemy wojny, chcemy pokoju!


Tu możecie zobaczyć dokładnie taki sam helikopter, jaki chcemy kupić:Posłuchajcie dowódcy jednostki śmigłowców, dla której kupujemy helikoptery. Wyjaśnia, dlaczego ten helikopter, jak ten sprzęt będzie służył i dlaczego jest w dobrej cenie. Igor Sadovenko!Nasz ekspert ze Sztabu Honorowego też odniósł się do pomysłu zakupu helikopterów. Mówi o swoim doświadczeniu. To generał dywizji Wojska Polskiego, Roman Polko. Posłuchajcie!Poniżej Jan Piekło mówi dlaczego warto interesować się Polską Zrzutką Obywatelską. To były ambasador RP w Ukrainie, więc cieszymy się, że jest z nami!Nasi Ambasadorzy, to m.in.efaa766f3940ff18.jpeg

English below:

We are buying helicopters for evacuation of wounded soldiers from battlefield in Ukraine!


We established the campaign "Polish Civic Fundraiser: Arm Ukraine" to give you the opportunity to directly influence the course of the war. Let's strengthen the Ukrainian military forces together!


As a warm-up, we have selected a helicopter to be used by the Main Intelligence Service of Ukraine (MIS). We want to buy three pieces. The equipment will be used to evacuate wounded soldiers from the battlefield. It is a weapon for rescue. It will serve to protect Ukrainian soldiers from death. Let's buy them!

l196d78953569b1c.jpegМi-2АМ-1 helicopter with medical equipment. It is a reliable model, modernized and adapted to current needs. The lower price of the helicopter results from the fact that the equipment is manufactured in Ukraine under special conditions. The location of production in Ukraine also means easy and inexpensive servicing and access to replacement parts, which is very important in wartime conditions! What's more, by buying a helicopter from a Ukrainian company, we are supporting the industry there and providing employment for ordinary people. This is important since the war has hit the Ukrainian economy and left many people unemployed.

nbc9d67816277f4a.jpeg

The cost of purchasing the helicopter is $570,000. We decided that it would be reasonable to convert this amount with a small top due to possible changes in the currency exchange rate, so we set the fundraiser at 2,700,000 per helicopter. That's a total of PLN 8,100,000. The remaining funds will be used for another fundraiser, the goal of which we will set soon together with our military experts!


We want to regularly buy efficient weapons that will help defend our Neighbors and fight off Russian bandits from Ukrainian territories. Help us help Ukraine! Let's do it together!


Pictorial photo is for reference only.


Visit the campaign website!

---

Below is more about the "Arm Ukraine" campaign:


WHAT IS THIS CAMPAIGN? "Polish Civic Fundraiser: Arm Ukraine" is a cyclical fundraising campaign for Ukrainian military equipment to help defend Ukraine in the face of Russia's bandit aggression. We want a safe Ukraine and Europe, and the condition for peace is to stop the Russian war machine. This is only possible by strongly arming the Ukrainian fighters who are now defending all of Europe. We don't want the war to drag on for years or for it to spread to the rest of Europe. The IDEA of the initiative is to strengthen the support of the Ukrainian army by ordinary citizens who cannot passively watch the course of the war in the media and want to directly support the combat efficiency of the Ukrainian defenders.

v125918a2eb2dc07.jpegWHO ARE WE? The fundraiser is organized by people who have been involved in helping Ukraine for a long time. The core organizational staff is made up of Bożydar Pająk - journalist, reporter, Krystyna Potapenko - lawyer, and Nadiia Moroz-Olshanska - president of the Mass Spectacle Foundation. We are backed by such authorities as Jan Piekło - former Polish ambassador to Ukraine, and General Roman Polko.

j500f5ba507ac696.jpeg


EXPERIENCE. We are launching the fundraiser in cooperation with the Mass Spectacle Foundation. The organization already has a history of transporting 27 TIR trucks and 70 smaller vehicles that have brought material aid to Ukraine, as well as support for other organizations worth 3 million zlotys. WHAT WILL WE BUY? The fundraiser is aimed at financing weapons for Ukrainian defenders. Items for purchase are consulted with experts and representatives of the Ukrainian military. Our idea is to provide specific, necessary equipment to efficiently defend Ukraine. The first fundraiser is for the MI2 evacuation helicopter for the MIS.

r690058f30b2051e.jpegWHERE CAN WE FIND DONORS? The fundraiser is aimed mainly at Poles, but we also want to appeal for support to donors from abroad, which is why the website prepared, at: zbroimyukraine.pl, will be made available in several language versions. WHY IS IT WORTH IT? Thanks to the bottom-up initiative, we citizens, can directly arm Ukraine and have a real impact on the course of this war. Safe Ukraine, means safe Poland and Europe. If Russia wins the war, it will gain the strength to threaten other countries in Europe. We will not allow this to happen! We don't want war, we want peace!


Listen to the commander of the helicopter unit for which we are buying helicopters. He explains the reason for why we should buy this helicopter, how this equipment will serve and why it is at a good price. Igor Sadovenko!Our expert from the Honorary Staff also addressed the idea of buying helicopters. He talks about his experience. He is Major General of the Polish Army, Roman Polko. Take a listen!Below, Jan Piekło talks about why it is worth taking an interest in the Polish Civic Fundraiser. He is the former Polish ambassador to Ukraine, and we are happy to have him on board!
efaa766f3940ff18.jpeg


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 6550

preloader

Comments 96

 
2500 characters