id: gbwjfc

Przyjechał na leczenie do Polski prosto z Aleppo. Pomóżmy 13-letniemu Husejnowi! / He came to Poland for treatment straight from Aleppo. Let's help 13-years old Hussein!

Przyjechał na leczenie do Polski prosto z Aleppo. Pomóżmy 13-letniemu Husejnowi! / He came to Poland for treatment straight from Aleppo. Let's help 13-years old Hussein!

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Zrzutka została wyłączona przez organizatora
28 425 zł 
z 35 000
81%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 914 757 zrzutek i zebrali 879 533 703 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Husejn ma 13 lat. Jest ofiarą działań wojennych - potężny wybuch zostawił straszny ślad na jego ciele i psychice (w tym samym wybuchu zginął jego brat). Husejn przyjechał do Łęcznej k. Lublina, do najlepszego ośrodka leczenia poparzeń dzieci w tej części Europy. Pomóżmy mu w leczeniu i zapewnijmy lepszą przyszłość.

ENGLISH VERSION - LINK >>

Kim jest Husejn?

Husejn jest 13-letnim chłopcem z Syrii. Mieszka wraz z rodzicami i rodzeństwem we wschodniej części Aleppo. Obecnie wraz z tatą przebywa w Łęcznej k. Lublina, gdzie troszczy się o niego wspaniały personel ze Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz członkowie lokalnej wspólnoty muzułmańskiej.

W czasie działań zbrojnych w swoim kraju chłopiec został poważnie raniony i poparzony. Niestety nie udało się uratować jego brata, który w momencie wybuchu bawił się razem z nim na ulicy.

Husejn z bratem

Mimo, że syryjscy lekarze, którzy pozostali w Aleppo, robili wszystko, co się dało, niestety nie byli w stanie w wystarczającym stopniu pomóc Husejnowi. Chłopiec ma głębokie poparzenia i do końca życia pozostanie niepełnosprawny w dużym stopniu.

Jak znaleźliśmy Husejna?

W lutym 2017 roku odwiedziliśmy Aleppo starając się opisać sytuację w mieście oraz wskazać najlepsze sposoby pomocy ofiarom tej przerażającej wojny.

Zaczęliśmy współpracować z osobami związanymi z Caritas Syria i UNHCR. To oni w połowie 2018 roku przekazali nam informację o Husejnie i o tym, że potrzebuje pilnej pomocy medycznej, której nie może uzyskać w Syrii i sąsiednim Libanie.

(fot. witamy Husejna na lotnisku Okęcie)

Jak udało się pomóc?

Po wielomiesięcznych zmaganiach zdobyliśmy wizy dla Husejna i jego taty. Panowie trafili do Łęcznej w połowie czerwca br., gdzie personel szpitala od razu podjął leczenie chłopca. Oprócz licznych blizn oraz problemów z widzeniem i słyszeniem, chłopiec doświadczał poważnych przykurczów twarzy oraz kończyn górnych i dolnych - mógł jedynie w ograniczony sposób poruszać rękami, palcami i nogami.

Lekarzom - na czele z prof. Jerzym Strużyną i dr Magdaleną Bugaj - udało się doprowadzić do uwolnienia przykurczów oraz przeprowadzić serię bardzo poważnych operacji, niestety bardzo bolesnych dla chłopca (który oczywiście był pod stałą opieką i przyjmował środki przeciwbólowe).

Przyjechaliśmy do szpitala

Po przyjeździe poszliśmy do McDonalda :)

Na co zbieramy pieniądze?

Niestety w czasie leczenia okazało się, że nie wszystko, co zamierzaliśmy, jest możliwe. Chłopiec cały czas rośnie, niektóre operacje plastyczne będą mogły być przeprowadzone dopiero po ukończeniu przez niego 18-go roku życia.

Co więcej, Husejn i jego tata niebawem będą musieli wrócić do Aleppo, do swojej rodziny.

Dlatego chcemy zapewnić mu:

- koszty leczenia i operacji, które będą możliwe na miejscu (częściowo - rodzina otrzymuje wsparcie od lokalnych NGO); (1000 USD = ok. 3900 PLN)

- opiekę psychologiczną oraz edukacyjną przez najbliższy rok (Husejn niestety nie chodzi obecnie do szkoły); (1200 USD = ok. 4700 PLN)

- stabilność finansową; nasi współpracownicy z Caritas Syria działający na rzecz rodziny Husejna zasugerowali, że dobrym pomysłem byłby zakup busa transportowego dla taty chłopca, który w ten sposób - wożąc ludzi i towary - mógłby zapewnić byt rodzinie; (6000 USD = ok. 23500 PLN)

Pozostałe środki (ok. 3000 PLN) chcemy przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów pobytu Husejna i jego taty. W dużym stopniu zostały one zapewnione przez Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz datki członków Ligi Muzułmańskiej w RP.

Pieniądze przekraczające kwotę 35000 złotych zostaną przekazane Caritas Syria oraz UNHCR działającym na rzecz ofiarom wojny mieszkającym we wschodnim Aleppo.

Husejn w czasie leczenia. Po lewej jego tata, Mohamed. Po prawej - Nidal Abu Tabaq, tłumacz i opiekun na czas leczenia.

Po zakończeniu leczenia Husejn spędził czas podróżując po Polsce i odpoczywając korzystając z gościnności polskich muzułmanów

Kim jesteśmy? Anna i Karol Wilczyńscy

Jesteśmy dziennikarzami. Na początku 2016 roku stworzyliśmy islamistablog.pl - największą stronę w języku polskim poświęconą islamowi. W trakcie tzw. kryzysu migracyjnego, który jest dla nas przede wszystkim kryzysem solidarności, zaczęliśmy pisać liczne reportaże z obozów dla uchodźców położonych w Europie, Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie.

Różne nasze teksty znajdziesz tutaj >>

Nie wierzymy w fałszywą alternatywę "pomocy na miejscu" i "pomocy w Polsce".

Wierzymy, że należy pomagać niewinnym ofiarom krwawych konfliktów na wszelkie możliwe sposoby. Wiemy, że był czas, gdy wiele osób z całego świata pomagało Polakom.

Teraz jest czas, gdy sami możemy pomóc.

(fot. Albin Hillert Photography)

Od czasu pobytu w Syrii regularnie staramy się pomagać ofiarom wojny - zarówno na miejscu, jak i w Europie.

Angażujemy się również w to, by głos osób, które doświadczyły uchodźstwa, był słyszalny.

Dlaczego? Bo jak podkreślił ostatnio papież Franciszek w pomocy migrantom i uchodźcom nie chodzi tylko o nich, ale również o nas: o nasze serca i wartości.

Nie jest to nasza pierwsza zbiórka publiczna. W 2017 roku pomogliśmy już kilkudziesięciu sierotom z Aleppo (link) oraz Rabiemu - chłopcu z Damaszku, który w wyniku działań zbrojnych stracił obie nogi (link).

Kim jesteśmy? Nidal Abu Tabaq

Nigdy nie udałoby się pomóc Husejnowi, gdyby nie nasi przyjaciele z polskiej wspólnoty muzułmańskiej - na czele z Nidalem.

Nidal jest muftim Ligi Muzułmańskiej w RP, imamem meczetu w Lublinie oraz znawcą szariatu - prawa islamu. Nidal jednak jest z wykształcenia lekarzem, a język arabski - jedyny, którym posługują się Husejn i jego tata - jest jego językiem ojczystym.

Nidal przez cały okres pobytu Husejna w szpitalu jeździł do Łęcznej niemal codziennie, pomagając personelowi w komunikacji. Następnie zorganizował członków wspólnoty muzułmańskiej, którzy gościli chłopca i tatę w wielu miastach w Polsce.

Mufti Nidal Abu Tabaq w czasie obchodów Dnia Islamu w Kościele Katolickim.

Nidal jest bardzo zaangażowany w kwestię dialogu i porozumienia międzyreligijnego.

Kontakt

Chcesz wiedzieć na temat Husejna? Prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

English below:

Hussein is 13 years old. He is a victim of war - a powerful explosion left a terrible mark on his body and mind (his brother was killed in the same explosion). Hussein came to Łęczna near Lublin, to the best center for treating child burns in this part of Europe. Let's help him in his treatment and ensure him a better future.

Who is Hussein?

Hussein is a 13-year-old boy from Syria. He lives with his parents and siblings in the eastern part of Aleppo. Currently, he and his dad are in Łęczna near Lublin, where he is looked after by wonderful staff from the Eastern Center for Burn Treatment and Reconstructive Surgery and members of the local Muslim community.

During military operations in his country, the boy was seriously injured and burned. Unfortunately, his brother, who was playing with him in the street at the time of the explosion, could not be saved. Although the Syrian doctors who remained in Aleppo did everything they could, they were unfortunately unable to sufficiently help Hussein.

The boy has deep burns and will remain disabled for the rest of his life.

Hussein with his brother

How did we find Hussein?

In February 2017 we visited Aleppo trying to describe the situation in the city and show the best ways to help the victims of this terrifying war.

We started working with people associated with Caritas Syria and UNHCR.

In mid-2018 they gave us some information about Hussein and about the need for urgent medical assistance, which he cannot obtain in Syria and neighboring Lebanon.

(photo: we welcome Hussein at the Okęcie airport in Warsaw)

How did we manage to help?

After many months of struggles, we obtained visas for Hussein and his father. They came to Łęczna in the middle of June this year, where the hospital staff immediately started to treat the boy.

In addition to numerous scars and problems with vision and hearing, the boy experienced severe facial, upper and lower limbs contractions - he could only move his arms, fingers and legs in a limited way.

Doctors - headed by prof. Jerzy Strużyna and dr Magdalena Bugaj - managed to free the contractures and conduct a series of very serious operations, unfortunately very painful for the boy (who was obviously under constant care and was taking painkillers).

What do we collect money for?

Unfortunately, during the treatment it turned out that not everything we intended was possible. The boy is growing all the time, some plastic surgery will not be possible until he is 18 years old.

What's more, Hussein and his dad will soon have to return to Aleppo, to their family.

Hussein and his dad during a trip

During treatment in Łęczna with his dad (left) and Nedal Abu Tabaq - the interpreter (right)

That is why we want to provide him with:

- medical and surgery costs that will be possible on site (partly - the family receives support from local NGOs); (USD 1,000 = approx. PLN 3,900)

- psychological and educational care for the next year (Hussein, unfortunately, is not currently attending school); (USD 1,200 = approx. PLN 4,700)

- financial stability; our partners from Caritas Syria working for the Hussein's family suggested that it would be a good idea to buy a transport bus for the boy's dad, who - by transporting people and goods - could provide money for the family; (USD 6,000 = approx. PLN 23,500)

We want to allocate the remaining funds (approx. PLN 3,000) to partially cover the costs of Husayn's and his father's stay. To a large extent, they were provided by the Eastern Center for Burn Treatment and Reconstructive Surgery as well as by donations of members of the Muslim League in the Republic of Poland.

Money exceeding the amount of PLN 35,000 will be transferred to Caritas Syria and UNHCR acting for the benefit of war victims living in East Aleppo.

Who are we? Anna and Karol Wilczyński

We are journalists. At the beginning of 2016, we created Islamistablog.pl - the largest Islamic website in Polish. During the so-called the migration crisis, which is primarily a crisis of solidarity for us, we began to write numerous reports from refugee camps located in Europe, North Africa and the Middle East.Y

ou can find our various texts here >>

We do not believe in a false alternative to "help on the spot" and "help in Poland".

We believe that innocent victims of bloody conflicts should be helped in every possible way. We know that there was a time when many people from around the world helped Poles.

Now is the time when we can help ourselves.(Photo by Albin Hillert Photography)

Since our stay in Syria, we have been regularly trying to help war victims - both "on site" and in Europe.

We are also involved in making the voice of excluded be heard. Why? As Pope Francis recently emphasized, helping migrants and refugees is not just about them, but also about us: our hearts and values.

(photo was made during our stay in Aleppo, Feb 2017)

This is not our first public collection. In 2017, we have helped several dozen orphans from Aleppo (link) and Rabi - a boy from Damascus, who lost both legs as a result of military action (link).

Who are we? Nedal Abu Tabaq

Hussein would never have been able to receive help if not our friends from the Polish Muslim community - led by Nedal.

Nedal is a mufti of the Muslim League in Poland, an imam of the mosque in Lublin and an expert on Sharia - Islamic law. Nedal, however, is a doctor by education, and Arabic - the only language spoken by Hussein and his dad - is his native language.

Nedal traveled to Łęczna almost every day, helping the staff in communication throughout the whole period of Hussein's stay in the hospital. Then he organized members of the Muslim community who hosted the boy and dad in many cities in Poland.

Przedstaw w skrócie cel zrzutki.

Photo: Mufti Nedal Abu Tabaq during the Day of Islam in the Catholic Church.

Nedal is very much involved in the issue of interreligious dialogue and agreement.

Contact info:

Do you want to know about Hussein?

Please contact us by email: [email protected]

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 396

preloader

Komentarze 26

 
2500 znaków