id: nrwyyu

Charytatywny projekt "Bajkał dla Miłosza" (dalsze leczenie i rehabilitacja) / Charity project "Baikal for Milosz" (further treatment and rehabilitation)

Charytatywny projekt "Bajkał dla Miłosza" (dalsze leczenie i rehabilitacja) / Charity project "Baikal for Milosz" (further treatment and rehabilitation)

Nasi użytkownicy założyli 916 395 zrzutek i zebrali 883 223 824 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Charytatywny projekt "Bajkał dla Miłosza"

Cel: zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza z MPD

Termin: 15.02-6.03.2022

Kto: Łukasz Rybicki

Cel: Zimowe przejście wokół jeziora Bajkał w 20 dni

Dystans: 1300 km

i42aca6689b5dc8f.jpeghda75d31430032ab.jpeg

Projekt "Bajkał dla Miłosza" rusza w lutym 2022 roku! Myślę, że to będzie dla wszystkich ogromne zaskoczenie. Jednak tym razem, to nie nasza rodzina wyrusza na wyprawę, a zrobi to Łukasz Rybicki. Mieszkaniec Gdyni, na co dzień kierowca pierwszego piętrowego autobusu w Londynie zasilanego wodorem, ale przede wszystkim pełen energii człowiek o wielkim sercu, który zwrócił uwagę na potrzeby naszego syna. Połączyła ich pasja do podróżowania i wspólny cel.

 

Projekt przejścia jeziora Bajkał w środku zimy przy temperaturze powietrza -30 st. C, samotnie i na nartach z saniami, które będą ważyć 50-60 kg, to nie tylko bicie nowego rekordu Guinnessa, ale również zbiórka środków na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładem lewostronnym oraz niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Bajkał zimą zmienia się w niezwykły szlak komunikacyjny, na zamarzniętym jeziorze tworzy się lodowa powłoka o grubości przekraczającej 1 metr. Dzięki temu Łukasz będzie mógł się przemieszczać po jego powierzchni wraz z całym ekwipunkiem holowanym na saniach w trudnym terenie i w bardzo zmiennych warunkach pogodowych (silny wiatr, śnieg, twardy lód, przeszkody i głazy lodowe, szczeliny oraz słaba widoczność). Wszystko co zabierze ze sobą musi mu wystarczyć na 20 dniową wyprawę i biwakowanie pod namiotem na lodzie. 

 

Akcja "Bajkał dla Miłosza" to projekt charytatywny. W tym czasie aktywna jest zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza. Każdy z Was może uczestniczyć w akcji!


Diagnoza


Miłosz to skrajny wcześniak który urodził z wagą 990 g 13 tygodni przed wyznaczonym terminem. Dzień w którym przyszedł na świat odmienił już na zawsze przyszłość naszego dziecka. U Miłosza rozpoznano: niewydolność oddechową i krążenia, krwawienie dokomorowe IVH III/II, krwiak śródmózgowy, torbiel po krwiaku śródmózgowym, zespół zaburzeń oddychania RDS III, retinopatię, zapalenie opon mózgowych, wodogłowie (stan po cystowentrykulostomi, septostomii i implantacji układu zastawkowego), mózgowe porażenie dziecięce (niedowład lewostronny), dyzartrię (zaburzenia mowy) oraz niepełnosprawność intelektualną. 


Terapia i rehabilitacja


Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań i terapii, które mogą pomóc naszemu dziecku. W tym roku rozpoczęliśmy wibroterapię za pomocą urządzenia Galileo, a także wyjechaliśmy na turnus delfinoterapii. Jesteśmy pewni, że nowe bodźce, których dostarczyliśmy Miłoszowi pozwolą mu zrobić kolejny milowy krok w rozwoju. W przyszłości chcemy kontynuować rozpoczęte terapie.


Zbieramy na dalsze leczenie i rehabilitację syna, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym!


Walka o zdrowie Miłosza cały czas trwa. Aby w przyszłości mógł być samodzielny, konieczna jest ciągła, kosztowna rehabilitacja. Jest ona niezbędna! Postawienie samodzielnych kroków naszego dziecka nie jest równoznaczne z zakończeniem terapii. Ona była, jest i będzie nierozłącznym elementem walki o lepsze jutro Miłosza. Nie poddajemy się, wciąż idziemy, walczymy i prosimy byście wsparli nas w naszej walce o samodzielność naszego syna!


Będziemy Wam wdzięczni, jeśli pomożecie nam w zebraniu kwoty, która w całości zostanie przeznaczona na dalsze leczenie i wielokierunkową terapię.


@lukaszry

@our_little_winner

j4558da5bd1a8a7d.jpeg

cc8d7dee959973db.jpegca70101a6cf73516.jpegg551d5f12befa73c.jpeg

k057325b049939d4.jpeg

t53a25eee62cf13a.jpeg

English below:

Baikal for Milosz

 

The project "Baikal for Milosz" is starting in February 2022! I think it will be a huge surprise for everyone. However, this time it is not our family that is going on an expedition, but Lukasz Rybicki will do it. A resident of Gdynia, a driver of the first double-decker bus in London powered by hydrogen, but above all a man full of energy with a big heart, who paid attention to the needs of our son. They were united by a passion for traveling and a common goal.

 

The project of crossing Lake Baikal in the middle of winter at -30 degrees Celsius, alone and on skis with a sleigh, which will weigh 50-60 kg, is not only breaking a new Guinness record, but also collecting funds for further treatment and rehabilitation of Miłosz, who struggles with cerebral palsy, left-sided paresis and intellectual handicap.

 

In the winter, Baikal turns into an extraordinary communication route, an ice layer more than 1 meter thick forms on the frozen lake. Thanks to this, Lukasz will be able to move along its surface with all the equipment towed on a sleigh in a difficult terrain and in very changeable weather conditions (strong wind, snow, hard ice, obstacles and ice rocks, crevasses, and poor visibility). Everything he takes with him must be enough for a 20-day trip and camping in a tent on ice.

 

The action "Baikal for Miłosz" is a charity project. At that time, there is an active charity fundraiser for further treatment and rehabilitation of Miłosz. Each of you can participate in the action!

 

Diagnosis

 

Miłosz was born an extreme premature baby with a weight of 990 g 13 weeks before the scheduled date. The day he was born changed our child's future forever. Miłosz was diagnosed with: respiratory and circulatory failure, IVH III / II intraventricular haemorrhage, intracerebral hematoma, intracerebral hematoma cyst, RDS III respiratory distress syndrome, retinopathy, meningitis, hydrocephalus (condition after cystoventriculostomy, septostomy and implantation of the valvular system), cerebral palsy (left-sided paresis), dysarthria (speech disorders) and intellectual handicap.

 

Therapy and rehabilitation

 

We are constantly looking for new solutions and therapies that can help our child. This year, we started vibrotherapy using the Galileo device, and we went on a dolphin therapy session. We are sure that the new stimuli that we have provided for Miłosz will allow him to take another milestone in his development. In the future, we want to continue the started therapies.

 

We are collecting funds for further treatment and rehabilitation of our son who is struggling with cerebral palsy!

 

The fight for Miłosz's health continues. In order to be able to be independent in the future, constant, costly rehabilitation is necessary. It is indispensable! Our child taking independent steps is not the end to ending the therapy. It was, is and will be an inseparable element of the fight for Miłosz's better tomorrow. We do not give up, we keep going, we fight and we ask you to support us in our fight for our son's independence!

 

We will be grateful if you help us raise the amount that will be fully spent on further treatment and multi-directional therapy.


@lukaszry

@our_little_winner

m50e0130df0d0703.png

hbd0cfdee6187b71.jpeg

h822ace7849440bc.jpeg

g8fe342d39e37ca5.jpeg

s5b6f2727c5a9501.jpeg

va21a198679a547e.jpeghd7df3b104eaee6f.jpeg

td5f23b91b174333.jpeg

ef77827738f314af.jpeg

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 13 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Ta zrzutka nie ma jeszcze żadnych ofert/nagród.

Wpłaty 129

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków